У нас уже 158847 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗІ СПЕЦІВЛЬНОСТІ ФІНАНСИ

Рекомендується така структура дипломної роботи : вступ, основна частина, яка складається з трьох глав, висновки, додатки, список використаної літератури.

У вступі обґрунтовується актуальність теми дипломної роботи магістра, визначається її місце в сучасних дослідженнях, на основі яких вона виконана, формулюється мета, предмет та об’єкт дослідження, розкривається її структура і дається коротка характеристика.

У першій главі висвітлюються основні теоретичні положення досліджуваної проблеми. Особливу увагу слід звернути на теоретичні і методологічні основи дослідження, практичний аналіз різних точок зору, опис методів дослідження і розрахунків. Огляду сучасної наукової літератури з питань, що розглядаються в дипломній роботі , повинен бути присвячений окремий параграф першої глави.

У другій главі відповідно до поставлених завдань аналізується досліджувана проблема на основі розгляду діючої системи фінансових відносин; характеризується об’єкт дослідження з використанням і аналізом фактичного матеріалу; здійснюються розрахунки на базі зібраних за місцем роботи цифрових матеріалів за допомогою методів, розглянутих у першій главі дипломної роботи.

В третій главі на основі попереднього дослідження та зарубіжного досвіду формулюються проблемні питання щодо необхідності вдосконалення діючої системи фінансових відносин, обґрунтовуються висновки та рекомендації щодо практичного використання результатів дослідження.

У висновках підводяться підсумки дослідження, акцентується  увага на пропозиціях для покращення практики регулювання відповідних фінансових відносин.

В додаток, щоб не перевантажувати основну частину, виносяться таблиці, додаткові та допоміжні матеріали - графіки, схеми, в т.ч. блок-схеми проведення розрахунків на ЕОМ, результати розрахунків, виконаних за допомогою ЕОМ.

Дипломна робота повинна бути надрукована українською мовою на комп’ютері, без пропусків та скорочень слів, з однієї сторони стандартних аркушів, зброшурованих у твердій обкладинці.

Зміст роботи треба викладати лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від основної теми, які перевантажують текст описами, довгими математичними викладками.

  На початку роботи вміщують титульний аркуш з підписом студента та наукового керівника, далі, у вигляді змісту - план дипломної роботи та її текст. Зміст повинен відповідати заголовкам у тексті роботи.

Всі наведені в дипломній роботі цитати та цифровий матеріал необхідно супроводжувати точними посиланнями на відповідні джерела.  Таблиці та графічний матеріал мають окрему нумерацію. Заголовки таблиць, графіків , діаграм повинні відповідати змісту  ілюстративного матеріалу та вказувати на об’єкт і період, до якого відносяться дані. В таблицях вказують одиниці виміру, а в графіках та діаграмах - масштаб.

Літературу студент підбирає самостійно. Під час складання бібліографії необхідно фіксувати бібліотечні шифри кожного джерела, щоб не витрачати часу на повторний пошук.

З метою прискорення роботи доцільно використовувати річний перелік статей, який друкується в останньому номері журналу. Роботу з літературою треба починати зі складання правильного та повного списку книг, статей з посиланням на джерело. Найбільш оптимальний  варіант - складання картотеки на окремих картках.Заказать написание авторской работы

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.