У нас уже 158856 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


ЗБІР МАТЕРІАЛУ ТА ЙОГО ОБРОБКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ ЗІ СПЕЦІВЛЬНОСТІ ФІНАНСИ

Важливим етапом виконання дипломної роботи є збір і систематизація фактичного матеріалу. Студенти збирають та систематизують інформацію за темою дипломної роботи перш за все за місцем роботи.

Студентів консультує керівник: визначаються конкретні напрямки досліджень, методика збору та обробки інформації, її джерела. В методичному кабінеті кафедри фінансів слід ознайомитися з наявною інформацією з обраної проблематики і самостійно скласти макети таблиць для другої та третьої глав роботи, які потрібно узгодити з науковим керівником.

Науковий керівник дипломної роботи проводить консультації та контролює виконання (відповідно до графіку) окремих глав та дипломної роботи в цілому.

За пропозицією наукового керівника дипломної роботи , у разі необхідності, керівнику програми надається право запрошувати консультантів по окремих розділах за рахунок ліміту часу, що відведений на керівництво дипломною роботою.

Перша глава, як правило в значній мірі виконується, на основі вивчення літературних джерел. Робота повинна включати елементи самостійного узагальнення суті викладеного питання. Друга  та третя глави виконуються на основі вивчення діючих законодавчих і інструктивно-методичних документів, узагальнення літературних джерел та аналізу фактичних матеріалів.

Збір інформації за визначеною проблематикою здійснюється в більшості випадків протягом двох етапів. Студенти знайомляться зі статистичними виданнями та літературними джерелами на попередніх етапах науково-дослідної роботи. Детальним вивченням документів оперативного та бухгалтерського обліку, бухгалтерської звітності найбільш доцільно займатися у ході практики.

Під час збору фактичного матеріалу необхідно враховувати основні вимоги, пред’явлені до інформації: повноту, порівняльність та достовірність.

Повнота полягає в тому, що студент повинен повністю охопити фінансове явище або елементи досліджуваного процесу, розглянути всі аспекти проблеми: зібрати дані за максимально можливий безперервний термін.

Порівняльність полягає в тому, щоб зібрані факти були взаємопов’язані, мали спільну основу. Порівняльність фактів дає змогу підсумувати їх та зробити загальні висновки, внести необхідні пропозиції. 

Достовірність пов’язана з необхідністю отримання в результаті дослідження обґрунтованих та правильних висновків. Достовірною вважається інформація, яка відображає дійсні, правдиві параметри фінансових явищ. Для усунення помилок необхідно після виписки показників або після складання таблиць порівняти їх з першоджерелами.

Можуть бути допущені також помилки в арифметичних розрахунках при обробці зібраної інформації, які можна виявити за допомогою повторних розрахунків та логічного контролю. Повторний розрахунок необхідно виконати на підставі всіх розрахунків, а логічний контроль можливий лише між взаємопов’язаними показниками.

Найбільш типовим недоліком дипломної роботи є описовий виклад другої та третьої глав, що зумовлено:

механічним перенесенням до дипломної роботи основних положень діючих інструктивно-методичних документів;

запозичинням негативних прикладів в організації державних фінансів тільки з літературних джерел без їх розкриття завдяки самостійному  вивченню та аналізу діяльності відповідних фінансових органів;

поверховим аналізом цифрових матеріалів, відсутністю практичних навичок застосування економіко-математичних методів, обчислювальної техніки та недостатнім зв’язком  аналітичних даних з розроблюваними пропозиціями.

 Уникнути  зазначених недоліків можна, проілюструвавши всі викладені положення інструктивно-методичних документів реальними прикладами за результатами досліджень, проаналізувавши загальні показники діяльності фінансових установ за ряд років, визначивши їх динаміку і тенденції, виконавши логічний аналіз дослідженого матеріалу.

При виконанні дипломної роботи студенти повинні використовувати як  загальнонаукові, так і специфічні методи економічних досліджень.

До перших відносять методи діалектичної та формальної логіки (порівняння, аналіз та  синтез, індукція та дедукція, аналогія, розвиток від абстрактного до конкретного, історичне та логічне). Використання цих загальнонаукових методів робить дипломну роботу дійсно науковим дослідженням.

До специфічних методів економічного дослідження відносять статистичні та економіко-математичні, без яких повне дослідження неможливе. Статистичні методи будуються на групуванні досліджуваних об’єктів, узагальненні фінансових показників, підготовці статистичних таблиць та графіків.

Для повноти та ефективності використання економіко-математичних методів рекомендується застосування ЕОМ. При цьому можуть бути використані як стандартне програмне забезпечення ( для обробки зібраного студентом статистичного матеріалу), так і алгоритмізація досліджуваного процесу самим студентом.

Найбільш актуальним напрямком використання ЕОМ може стати розробка студентом економіко-математичної моделі досліджуваного процесу. Цьому можна присвятити другу й третю глави дипломної роботи. За результати розрахунків та зроблені на цій основі висновки відповідальність несе студент - автор дипломної роботи.Заказать написание авторской работы

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.