У нас уже 121385 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Критерії оцінювання курсової роботи

Підсумкова оцінка курсової роботи повинна враховувати наступні показники її якості.

Зміст курсової роботи:

- актуальність обраної теми та спрямованість на розробку практичних рекомендацій;

- ступінь досягнення студентом поставленної мети та вирішення завдань курсової роботи;

- адекватність використання методологічного та діагностичного апарату в процесі проведення економічного дослідження;

- багатоваріантний підхід до вирішення поставлених завдань;

- рівень обгрунтованості запропонованих заходів та рішень;

- логічність побудови, розвиненість мови та якість оформлення курсової роботи.

Захист курсової роботи:

- уміння стисло, чітко та логічно викласти основний зміст і висновки по роботі;

- здатність аргументовано захищати свої пропозиції та погляди;

- рівень економічної та загальної підготовки студента.

Для оцінювання курсової роботи використовується шкала оцінок ECTS та національна. Оцінку “відмінно” отримує студент, курсова робота якого містить елементи новизни, а результати мають практичне значення. Обов’язковою вимогою щодо отримання найвищої оцінки є стисла, логічна і вільно проголошена доповідь та правильні відповіді на запитання членів комісії.

У разі, коли тема курсової роботи розкрита, але не всі поставлені завдання вирішені повністю, недостатньо використані доступні інформаційні матеріали, є зауваження наукового керівника, доповідь логічна та вільно проголошена, відповіді на поставлені членами комісії питання в основному правильні, ставиться оцінка “добре”.

На “задовільно” оцінюється робота, в якій тема в основному розрита, але присутні недоліки змістовного характеру, нечітко сформульована мета та завдання курсової роботи, аналітична частина має елементи описовості, пропозиції обгрунтовані непереконливо, висновки неповністю відповідають основному змісту та спрямованості роботи, доповідь не висвітлює результати економічного дослідження, не всі відповіді на запитання членів комісії правильні та повні.

Оцінку “незадовільно” отримує курсова робота, в якій нечітко сформульовані мета та завдання дослідження, актуальність роботи викликає сумніви, аналіз об’єкту досліджень виконано не системно і поверхнево, запропоновані заходи не випливають із результатів виконаного аналізу, оформлення роботи багато в чому не відповідає вимогам, доповідь нечітка і малозрозуміла, відповіді на запитання членів комісії неточні або неповні.

Курсова робота до захисту не допускається, коли вона представлена на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, встановлених регламентом, написана на тему, яка своєчасно не була затверджена, виконана не самостійно, структура не відповідає вимогам, відсутнє переконливе обгрунтування запропонованих заходів, не зброшурована, недбало оформлена.Заказать написание авторской работы

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.