У нас уже 121512 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Структура та зміст курсової роботи

Курсова робота містить одне теоретичне, одне дослідницьке та одне розрахункове завдання. Номер варіанта теоретичного та розрахункового завдання обирається за останньою цифрою номеру залікової книжки.

При підготовці роботи від студента вимагається творчій підхід до виконання курсової роботи, глибоке вивчення, аналіз, систематизація та узагальнення літературних джерел, розробка на цій основі схем, таблиць та графіків, максимальне використання сучасних інформаційних технологій.

Виконання курсової роботи повинно сприяти поглибленому вивченню дисципліни "Рекламний менеджмент", вмінню пов'язувати теоретичні положення з практикою діяльності підприємств, фірм, організацій в сфері маркетингу.

Обсяг курсової роботи – 30-40 сторінок рукописного тексту або 25-30 сторінок друкованого тексту.

Курсова робота повинна мати таку структуру:

-          Титульна сторінка (додаток А).

-          Зміст (із зазначенням сторінок тексту)

-          Вступ

-          Виклад змісту розділів теми, які її розкривають

-          Розрахункові завдання

-          Висновки

-          Список літератури, що була використана при написанні роботи

У вступі автор розкриває мету та призначення курсової роботи, обґрунтовує її актуальність та значення обраної теми. Вступ повинен підвести до розкриття змісту курсової роботи.

В першому розділі розкривається зміст, подається глибоке висвітлення вибраного теоретичного питання. Викладення теоретичного матеріалу повинно поєднуватись із висвітленням досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних фірм, підприємств, організацій.

Другий розділ повинен містити детальний виклад власних досліджень автора. Ця інформація обов’язково повинна супроводжуватися ілюстративним матеріалом (графіки, таблиці, рисунки, моделі тощо). Зміст виконаної роботи повинен бути викладений чітко і логічно.

Розрахунки, що містяться в третьому розділі, слід виконувати згідно з методичними вказівками (п. 3).

В заключній частині повинні бути викладені висновки, конкретні пропозиції, спрямовані на подальший розвиток питання, яке розглядалось.

Наприкінці слід навести перелік використаної літератури. Перш за все необхідно надати посилання на закони та нормативні акти України. Літературні джерела необхідно подавати в алфавітному порядку таким чином: порядковий номер, прізвище та ініціали автора, назва джерела, місто видання, видавництво та рік видання. Для статті прізвище та ініціали автора, назва статті, назва журналу (газети), рік, номер, діапазон сторінок (для газети-рік, місяць та число виходу).

Курсова робота повинна бути написана розбірливо, акуратно, на одній стороні аркуша формату А4 або набрана на комп’ютері шрифтом Times New Roman 14 пт із міжрядковим інтервалом 1,5.

Текст дипломної роботи необхідно розташовувати, залишаючи береги таких розмірів: з лівого боку - 25 мм, з правого - 15 мм, зверху - 20 мм, знизу - 20 мм.

При оформленні курсової роботи слід строго додержуватися вимог стандарту інституту “Система організації навчального процесу. Текстова і графічна документація. Структура і правила оформлення”, розробленого на підставі та у відповідності до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки, структура і правила оформлення”.

Оформлена курсова робота подається в деканат інституту не пізніше ніж за тиждень до захисту. У разі наявності зауважень викладача курсова робота направляється на доробку. Якщо зауваження не буде усунено, курсова робота не приймається до захисту.Заказать написание авторской работы

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.