У нас уже 121081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Аналіз ділової активності

Ділову активність банку в методичній літературі (зокрема, Р. І. Тиркало і 3.1. Щибиволок) рекомендують визначити через аналіз взаємозв'язку оцінки ресурсного потенціалу банку (пасивів) і його використання як у цілому в активах, так і його окремих вкладень в інвестиції, в кредитний портфель, у матеріально-тех­нічне забезпечення.

Необхідні висновки можна отримати трьома шляхами:

1) зіставленням висновків за взаємозв'язаними статтями і розділами активів і пасивів;

2) кількісною ув'язкою змін в активах і пасивах у вартісному виразі;

3) розрахунком коефіцієнтів, що характеризують досягнуті рі­вні активності використання пасивів і активів.

Розкриємо методику аналізу ділової активності спочатку на основі давно відомого в нас коефіцієнтного методу.

Проаналізувавши системи коефіцієнтів, що їх рекомендує ме­тодична література для аналізу ділової активності банку, ми віді­брали такі з них, які найбільшою мірою і прямо, а не побічно розкривають рівень використання пасивів і активів.

У частині пасивів це:

§  коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів;

§  коефіцієнт активності залучення строкових коштів;

§ коефіцієнт активності залучення міжбанківських кредитів;

§ коефіцієнт активності використання залучених коштів у дохідні активи;

§ коефіцієнт активності   використання  залучених  коштів  у кредитний портфель.

У частині активів це такі коефіцієнти:

§ коефіцієнт рівня дохідних активів;

§ коефіцієнт кредитної активності;

§ коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери, асоційовані і дочірні підприємства (через пайову участь);

§ коефіцієнт  (частка)  інвестицій  у  цінні   папери   і  пайову участь у дохідні активи;

§ коефіцієнт проблемних кредитів.

Узагальнення відібраних коефіцієнтів, алгоритм розрахунку та їх економічний зміст наведені в табл. 14.4.

544

Таблиця 14.4

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ 1 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ДІЛОВУ АКТИВНІСТЬ БАНКУ

 

Найменування показника

Алгоритм розрахунку

Економічний зміст показника визначає

а) в частині пасивів

1

Коефіцієнт активності за­лучення позичених і залу­чених коштів

Питома вага залучених ко­штів (Зк) у загальних паси­вах (Пзаг)

2

Коефіцієнт активності залу­чення міжбанківсь-ких кре­дитів

Питома вага одержаних між­банківських кредитів (МБК) у загальних пасивах (Пзаг)

3

Коефіцієнт активності залу­чення строкових депозитів

Питома вага строкових де­позитів (Дстр) у загальних пасивах (Пзаг)

4

Коефіцієнт активності ви­користання залучених кош­тів у дохідні активи

Співвідношення дохідних ак­тивів (Да) і залучених кош­тів (Зк)

5

Коефіцієнт активності ви­користання залучених кош-­тів у кредитний портфель

Питома вага кредитного пор­тфеля (КР) у залучених ко­штах (Зк)

6

Коефіцієнт активності ви-ко­ристання строкових депо­зитів у кредитний портфель

Співвідношення кредитного портфеля (КР) і депозитів строкових (Дс)

б) в частині активів

1

Коефіцієнт дохідних акти­вів

Питома вага дохідних активів (Ад) у загальних активах (Аз)

2

Коефіцієнт кредитної актив­ності інвестицій у кредит­ний портфель

Питома вага кредитного портфеля (КР) у загальних активах (Аз)

3

Коефіцієнт загальної ін-вес­тиційної активності в цінні папери і пайову участь

Питома вага портфеля цін­них паперів і паїв (ЦПП) у загальних активах (Аз)

4

Коефіцієнт    інвестицій    у дохідних активах

Питома вага інвестицій (ЦПП)у дохідних активах (Ад)

5

Коефіцієнт проблемних кре­дитів

Питома вага проблемних (про­строчених і безнадійних) кредитів (КРпб) у кредитному портфелі в цілому (КР)

545

Необхідні розрахунки вказаних двох груп коефіцієнтів вико­нано в окремій табл. 14.5.

Таблиця 14.5

ВИХІДНІ ДАНІ ТА РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ БАНКУ

 

Назва показників

Умовні позна­чення

Станом на 1.01.

Темп

змін

2001 р.

2002 р.

І. У частині пасивів

а) Вихідні дані, тис. грн.

1

Пасиви загальні

Пзаг

265 435,2

308 562,3

116,2%

2

Залучені кошти всього

Зк

152 531,1

182 636,1

119,7%

3

Строкові депозити

Дс

33 144,3

17 304,6

52,2 %

4

Міжбанківські кредити одержані

МБКод

14 415,9

46 064,4

319,5 %

5

Кредитний портфель

КР

108 703,8

136 421,4

125,5 %

6

Активи дохідні

Ад

146 910.6

216 662,7

147,5 %

б) Коефіцієнти ділової активності пасивів

1

Коефіцієнт активності залу-чення позичених і залуче-них коштів (ряд. 2 :  ряд. 1)

Кзк

0,57

0,59

+0,02

2

Коефіцієнт активності за­лучення  міжбанківських кредитів (ряд. 4: ряд. 1)

Кзмбк

0,05

0,14

+0,09

3

Коефіцієнт активності за­лучення строкових депо­зитів (ряд. 3: ряд. 1)

Кзсд

0,12

0,06

-0,06

4

Коефіцієнт активності ви­користання    залучених коштів у дохідні активи (ряд. 2 : ряд. 6)

Кзда

1,04

0,84

-0,20

5

Коефіцієнт активності ви­користання    залучених коштів у кредитний пор­тфель (ряд. 5 : ряд. 2)

Кзкр

0,71

0,75

+0,04

6

Коефіцієнт активності ви­користання строкових де­позитів    у    кредитний портфель (ряд. 3 : ряд. 5)

Кдскр

0,31

0,27

-0,04

 

546

Закінчення табл. 14.5

 

 

 

Назва показників

Умовні позна­чення

Станом на 1.01.

Темп

змін

2001р.

2002 р.

II. У частині активів

а) Вихідні дані, тис. грн.

1

Активи загальні

Аз

265 435,2

308 562,3

116,2%

2

Активи дохідні

Ад

146 910,6

216 662,7

147,5 %

3

Кредитний портфель

КР

108 703,8

136 421,4

125,5 %

4

Вкладення в цінні папери і в паї асоційованих компа-ній

ЦПП

29 052,6

4996,5

17,2 %

5

Прострочені і безнадійні кредити

КРп

326,1

272,7

83,6 %

б) Коефіцієнти ділової активності активів

1

Коефіцієнт рівня дохідних активів (ряд. 2 : ряд. 1)

Кда

0,55

0,70

+0,15

2

Коефіцієнт кредитної ак­тивності (ряд. 3 : ряд. 1)

Ккра

0,41

0,44

-0,03

3

Коефіцієнт загальної ін­вестиційної активності в цінні папери і пайову участь (ряд. 4 : ряд. 1)

Кіа

0,11

0,02

-0,09

4

Коефіцієнт (частка) інве­стицій у дохідних акти­вах (ряд. 4 : ряд. 2)

Кіда

0,20

0,02

-0,18

5

Коефіцієнт проблемних кредитів (ряд. 5 : ряд. 3)

Кпкр

0,03

(або 3 %)

0,02

-0,01

 

Ділову активність визначає як рівень залучення пасивів, так і рівень їх використання в активах.

Доцільно насамперед розглянути групу показників, які харак­теризують рівень ділової активності залучення пасивів і розміщен­ня їх у певні групи активів. Ця група показників служить вимірни­ком рівня ефективності діяльності банку на фінансовому ринку.

У цілому рівень ділової активності щодо залучення ресурсів зі сторони характеризує коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів, який, як свідчать дані табл. 14.5, має тенденцію до підвищення: на початок 2001 р. він становив 0,57, а 2002 р. — 0,59. Рівень даних показників не  загрозливий  і  може  бути  вищим (оптимальне  значення  0,70). З одного

 

547

боку, існуючий їх рівень говорить про відсутність можливостей чи небажання аналізова­ного банку розробляти технології та вживати заходи щодо залу­чення ресурсів клієнтів, бо відсутній масовий позичальник кредитів з ліквідною заставою.

Установлена тенденція підтверджується і низьким рівнем по­казників (коефіцієнтів) активності залучення: міжбанківських кредитів на вказані дати відповідно 0,05 і 0,14 та строкових депо­зитів — відповідно 0,12 і 0,06. З іншого боку, банк, з огляду на сьогоднішні можливості кредито-позичальників, може мати вдо­сталь кредитних ресурсів, сформованих за рахунок власних кош­тів. Це підтверджується високою їх питомою вагою в загальному обсязі джерел пасивів банку: 43 % на початок 2001 р. і 41 % на початок 2002 р.

Водночас коефіцієнти, а отже, і рівні активності розміщення і використання залучених коштів в активи банку, були достат­ньо високими або зростали. Так, коефіцієнти використання за­лучених коштів у доходні активи становили 1,04 і 0,84, а в кре­дитний портфель — 0,71 і 0,75. Водночас коефіцієнт активності строкових депозитів у кредитний портфель становив відповідно 0,31 і 0,27. Рівень коефіцієнтів залучення строкових депозитів характеризує також діяльність банку щодо розвитку депозитної клієнтської бази. Оскільки даний банк майже не залучає міжбанківських кредитів, то знижуюча динаміка коефіцієнтів залу­чення строкових депозитів з 0,31 до 0,27 може свідчити або про відсутність можливостей, або про небажання даного банку роз­робляти технології щодо залучення цих ризикованих ресурсів порівняно з дешевими власними, якими банк достатньо забезпе­чений в аналізований період.

Ділова активність активів характеризується рівнем вкладень ресурсів банку в дохідні активи, кредитний портфель, у цінні папери і розкриває як досягнутий рівень, так і можливості банку в даний період. Різке підвищення дохідних активів у цілому, з їх диверсифікацією в кредитний та інвестиційний портфелі, за більшістю показників свідчить про ескалацію ділової активності комерційного банку і розширення власного місця на фінансово­му ринку.

Дані табл. 14.5 свідчать саме про таку ескалацію, в результаті якої за період з 1 січня 2001 р. по І січня 2002 р. (усього за рік) рівень дохідних активів, виражений коефіцієнтом, зріс з 0,55 до 0,70 (за незначного рівня проблемних кредитів, які навіть скоро­тилися з 3 % до 2 %), а кредитної активності — з 0,41 до 0,44. Але активність залучення коштів у цінні папери і пайова участь знизилися з 0,11 до 0,02, як і частка інвестицій у дохідних акти­вах — з 0,20 до 0,02 (або на 2 %), що зумовлено викупом держа­вою облігацій внутрішньої державної позики.

Отже,   найбільш   зростаюча   ділова   активність   банку   проявила­ся   в

 

548

кредитній політиці. Вона базується на зростанні коефіцієнтів активності використання в кредитний портфель як усіх залучених коштів (з 0,71 до 0,75), так і досить високого рівня їх за строко­вими депозитами (відповідно 0,31 і 0,27), що видно із даних ана­лізованої табл. 14.5.

Як доповнення до аналізу ділової активності банку, здійс­неного коефіцієнтним методом, розкриємо її також методом зіставлення і взаємозв’язки між джерелами інвестування (ре­сурсів банку) та напрямами їх вкладень в активи, як це рекомендують у своєму навчальному посібнику Р. І. Тиркало і З. І. Щибиволок.

Позитивні сторони цієї методики в тому, що вона на противагу коефіцієнтному методу, який дає інформацію тільки про досяг­нутий рівень, розкриває механізм, через зміни (які є факторами) статей активу і пасиву балансу, прискорення й уповільнення ді­лової активності банку. Розкриємо її дію.

Джерела інвестування — це збільшення ресурсів за статтями пасивів балансу плюс зменшення коштів за статтями активів. Збільшення статей джерел інвестування свідчить про залучення банком додаткових джерел із зовнішнього ринку, а зменшення статей активу — про переливання наявних ресурсів з одних ста­тей активів на інші та на покриття вилучених коштів.

Напрями вкладень — це збільшення за статтями активів ба­лансу плюс їх зменшення за статтями пасивів. Збільшення акти­вів свідчить про фінансування ділових активів, а зменшення па­сивів — про вилучення коштів клієнтами з їх рахунків у банку.

Зміни (коливання) в складі джерел інвестицій (ресурсів банку) та напрямів їх вкладень в активи за місяць, квартал, півріччя, рік свідчать про прискорення і розгортання ділової активності банку або про уповільнення і згортання її.

За даними балансів станом на 01.01.2001 р. та 01.02.2002 р. (див. табл. 14.1) розрахуємо зміни, що відбулися в 2001 р. по ко­жній статті (табл. 14.6), та згрупуємо за факторами (табл. 14.7) для оцінки коливань ділової активності.

Дані табл. 14.6 показують, що між джерелами інвестицій та напрямами вкладень має бути рівність.

Зміни (коливання) обсягів статей активу і пасиву балансу ви­ступають у ролі факторів сповільнення і прискорення ділової ак­тивності банку. Ці фактори узагальнимо за 2001 р. в табл. 14.7 і розглянемо тенденції, що склалися.

 

 

 

 

 

549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 14.6

ДИНАМІКА ЗМІН ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТУВАННЯ І НАПРЯМІВ ВКЛАДЕНЬ РЕСУРСІВ БАНКУ

ЗА 2001 р., тис. гри.

 

Джерела інвестицій

Напрями вкладень

Назва статей

Сума

Назва статей

Сума

Власні кошти

Високоліквідні активи

1

Статутний фонд

+5634,3

1

Грошові кошти в касі і на коррахуику в НБУ

-9909,6

2

Резервний фонд

+386,1

2

Коррахунки в інших банках

+66 645,0

3

Чистий прибуток звітного року

+3493,5

3

Строкові депозити в інших банках

-554,1

4

Нерозподілений прибуток минулих років

+3508,2

4

Разом (рядки 1—3)

+56 181,3

5

Переоцінка основних засобів

Дохідні активи

6

Разом власні кошти (рядки 15)

+13 022,1

5

Міжбанківські кредити надані

-1618,8

Залучені кошти

6

Кредити, надані юридичним і фізичним особам

+29 336,4

7

Кошти до запитання

+23 214,6

7

Інвестиції в державні цінні папери

-20 886,6

8

Строкові депозити

-15 841,2

8

Інвестиції в акції

-3169,5

9

Міжбанківські кредити одержані

+31 648,5

9

Разом (рядки 4—8)

+3661,5

10

Кредитори

-8916,9

10

Робочі активи (ряд. 4 + ряд. 9)

+59 842,8

11

Разом залучені кошти (рядки 7—10)

+30 105,0

Іммобілізовані активи

12

Ресурсний потенціал

Усього (ряд. 6 + ряд. 11)

+43 127,1

11

Малоцінні та господарські матеріали

-498,6

12

Основні засоби і капітальні вкладення

+9890,1

 

 

 

ІЗ

Нематеріальні активи

+172,8

 

 

 

14

Дебітори

-26 280,0

 

 

 

15

Разом (рядки 11—14)

-16 715,7

 


Таблиця 14.7

ФАКТОРІЇ, ЩО ЗУМОВИЛИ КОЛИВАННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В 2001 р.

 

 

 

 

 

Назва факторів

Місце

Частка,

%

Сума, тис. гри

Вплив

позитив­ний

негатив­ний

І. Фактори уповільнення і згортання ділової активності

Дебітори

1

42,1

26 280,0

26 280,0

 

інвестиції в державні цінні папери

2

33,5

20 886,6

20 886,6

 

Грошові кошти в касі і на коррахунку в НБУ

3

15,9

9906,6

 

9906,6

Інвестиції в акції

4

5,1

3169,5

 

3169,5

Міжбанківські кредити на­дані

5

2,6

1618,8

1618,8

 

Строкові депозити в інших банках

6

0,8

554,1

 

554,1

Разом

X

100,0

62 418,6

48 785,4

13 633,2

ІІ. Фактори прискорення і розгортання ділової активності

Коррахунки в інших банках

1

33,5

66 645,0

66 645,0

 

К4іжбанківські кредити одер­жані

2

15,9

31648,5

31648,5

 

Кредити надані

3

14,6

29 336,4

29 336,4

 

Кредити до запитання

4

11,6

23 214,6

23 214,6

 

Строкові депозити залучені

5

7,9

15 841,2

 

15 841,2

Основні засоби і капітальні вкладення

6

5,0

9890,1

9890,1

 

Кредитори

7

4,5

8916,9

 

8916,9

Прибуток

8

3,6

7001,7

7001,7

 

Статутний фонд

9

2,8

5634,3

5634,3

 

Малоцінні та господарські матеріали

10

0,3

498,6

498,6

 

Резервний фонд

11

0,2

386,1

386,1

 

Нематеріальні активи

12

0,1

172,8

172,8

 

Разом

X

X

199 186,2

174 428,1

24 758,1

Усього

X

X

X

223 213,5

38 391,3

 

Із даних табл. 14.7 видно, що сума впливу факторів приско­рення і розгортання  ділової  активності  комерційного  банку  «Ене­ргетик» в 2001 р.

 

551

становила 199 186,2 тис. грн. (64,5 % від балансу-нетто на кінець року) проти дії факторів її уповільнення і згортання на 62 418,6 тис. грн. (20,2 %).

Це свідчить про переважання політики агресивної ділової ак­тивності банку, а не захисту і виживання на фінансовому ринку, що сприяло підвищенню ефективності віддачі активів капіталу і, в кінцевому підсумку, зростанню чистого прибутку за 2001 р. до 28 164,6 тис. грн. порівняно 24 671,1 тис. грн. за 2000 р., або на 114,2%.

Якщо підсумувати фактори негативного впливу в цілому на прискорення й уповільнення, то вони становили всього 38 391,3 тис. грн., а позитивного — 2 232 13,5 тис. грн. Серед факторів негатив­ного впливу за обсягом перше місце належить скороченню стро­кових депозитів залучених — 15 841,2 тис. грн., друге — грошо­вим коштам у касі і на коррахунку в НБУ — 9906.6 тис. грн., тре­тє — кредиторам на 8916,9 тис. грн., четверте— інвестиціям в акції на суму 3169,5 тис. грн. і п'яте — вкладенням у строкові депозити в інших банках — 554,1 тис. грн. Якщо факторів нега­тивного впливу всього п'ять, то позитивного— 13. Найбільш значні з останніх — це скорочення дебіторської заборгованості на 26 280,0 тис. грн., інвестицій у державні цінні папери — 20 886,6 тис. грн., зростання наданих кредитів — 29 336,4 тис. грн. і коштів клі­єнтів до запитання — 23 214,6 тис. грн. та ін. Отже, розглянута нами методика аналізу дає можливість виявити конкретні фактори, виміряти їх кількісний вплив на коливання ділової активності й оцінити позитивний чи негативний вплив на ефективність фінан­сово-господарської діяльності банку. Крім того, вона розкриває тактику поведінки банку, виявляє упущення та прорахунки керів­ництва банку в його рішеннях з диверсифікації джерел і напрямів вкладень та залучення або повернення коштів грошового ринку.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.