У нас уже 121081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Аналіз ліквідності

Ліквідність комерційного банку — це можливість і здатність банку виконувати свої зобов'язання перед клієнтами і різними контрагентами в аналізованих періодах. Ліквідність балансу як ступінь покриття зобов'язань активами і ліквідність самих акти­вів забезпечується дотриманням насамперед обов'язкових еко­номічних нормативів Національного банку України. Взяті нами ці та ряд інших, найбільш суттєвих, прийнятих в економічній лі­тературі показників (алгоритм розрахунку та економічний зміст яких наведено в табл. 14.8), на нашу думку, дають можливість достатньо повно розкрити ліквідність балансу банку.

Таблиця 14.8

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ЇЇ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ БАНКУ

 

Найменування показника

Алгоритм розрахунку

Економічний зміст показника визначає

Показники ліквідності

І. Коефіцієнт     миттєвої

ліквідності

Показує можливість банку погашати «живими» грішми з коррахунків і каси зобов’язання за всіма депозита-ми (Д)

2. Коефіцієнт загальної лік відності    зобов'язань банку

Характеризує максимальну можли-вість банку в пога­шенні зобов'язань (Ззаг) всі­ма активами (Азаг)

3. Коефіцієнт відношен­ня   високоліквідних до робо-чих активів

Характеризує питому вагу високо ліквідних активів (Авл) У робочих активах (Ар)

4. Коефіцієнт   ресурсної

ліквідності зобов'язань

Характеризує забезпечення дохідни-ми активами банку (Ад) його загаль-них зобо­в'язань (Ззаг) і сповіщає про часткове погашення зобо­в'язань бан-ку поверненнями дохідних активів

5.Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депо-зитів(для визначення незба-лансованої   ліквід­ності)

Розкриває, наскільки видані кредити (КР) забезпечені всіма залученими депозита­ми (Д) (чи є незбалансована ліквідність)

6. Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов'язань

Розкриває здатність банку погашати зобов'язання (Ззаг) високоліквідними активами (Авл) та через продаж майна (Ам)

 

553

Наведений у табл. 14.8 блок показників призначено для оцінки ліквідності банку щодо його здатності перетворювати активи в грошову готівку для погашення зараз (на дату складання балан­су) та в найближчий період зобов'язань перед клієнтами за їх по­точними, депозитними, ощадними рахунками, а також перед кре­диторами, інвесторами, акціонерами.

Як свідчать дані, наведені в розрахунковій таблиці 14.9, банк забезпечував за аналізований період високий фактичний понаднормативний рівень коефіцієнтів миттєвої ліквідності (відповідно 53 % на 1 січня 2001 р. і 99 % на і січня 2002 р. за норми НБУ не менше 20 %) і загальної ліквідності (відповідно 174% і 169 % за норми не менше 100 %), і це забезпечувало спроможність банку погашати будь-які зобов'язання і борги перед клієнтами.

Дещо знизилася забезпеченість робочих активів високоліквідними: з 24 % на 1 січня 2001 р. до 15 % на 1 січня 2002 р. за нор­мативної вимоги НБУ не менше 20 %. Це виникло через зростання робочих активів на 131 % і скорочення високоліквідних на 11 %. Отже, це зниження — сигнал про необхідність активізації управ­лінських заходів, спрямованих на усунення появи ризикового фактора, який також контролюється НБУ.

Про підвищення забезпеченості дохідними активами всіх зобо­в'язань банку свідчить коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов'я­зань. За нормативу в межах 70—80 % вона зросла з 96 % на 1 січня 2001 р. до 119 % на 1 січня 2002 р.

Доповнюючим показником ресурсної ліквідності є коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депози­тів. Як видно із табл. 14.9, цей показник зріс з 102 % на І січня 2001 р. до 120 % на 1 січня 2002 р. Це означає, що ризик ліквід­ного погашення основного обсягу зобов'язань перед клієнтами банку має зростаючу тенденцію. Отже, видані кредити забезпе­чені переважаючим обсягом залучених депозитів і банкові не загрожує незбалансована ліквідність.

Як показує коефіцієнт генеральної ліквідності, продовжує зали­шатися високою спроможність банку погашати зовнішні зобов'я­зання за залученими і позиченими коштами високоліквідними активами та через продаж нерухомості (майно і незавершені ка­пітальні вкладення). Він дещо скоротився з 106 % до 99 %, але цей рівень дуже високий.

Таким чином, розрахована і розглянута в табл. 14.9 система показників банку показала, що він дотримувався в 1999—2002 рр. нормативних вимог НБУ щодо ліквідності і забезпечував ак­тивами свою здатність погашати будь-які вимоги за своїми зобов'язаннями перед клієнтами, що розмістили свої гроші в цьому банку на поточних, вкладних, депозитних рахунках, а також перед кредиторами по господарській діяльності та акціонерами.

 

 

554

Таблиця 14.9

ВИХІДНІ ДАНІ ТА РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ

 

Назва показників

Умовні позначення

Станом на 1.01.

Відхилення, %

2001 р.

2002 р.

Вихідні дані, тис. грн.

1. Коррахунки в банках

Ккр

34 271,7

102 079,5

297,8

2. Готівка в касі банку

Ка

21813,9

10 741,5

49,2

3. Зобов'язання в депозитах усіх

видів

Д

105 984,3

113 359,2

106,9

4. Активи загальні

Аз

265 435,2

308 562,3

116,2

5. Зобов'язання (залучені і пози­чені кошти) всіх видів

ЗК

152 531,1

182 636,1

119,7

6. Активи високоліквідні

Авл

47 485,5

37 575,9

79,3

7. Активи робочі

Ар

194 396,1

254 238,6

130,8

8. Активи дохідні

Ад

146910,6

216 662,7

147,5

9. Активи в майні (основні засоби і нематеріальні активи)

Ам

37 966,8

48 029,7

126,5

10. Видані кредити

КР

108 703,8

136 421,4

125,5

Розрахунок коефіцієнтів

Оптимальне значення

1.Коефіцієнт миттєвої лік від-нос­ті (ряд.1 + ряд.2) : ряд.3)

Кмд

0,53

0,99

Не менше

20%

2. Коефіцієнт загальної ліквідності зобов'язань банку (ряд. 4 : ряд. 5)

Кзл

1,74

1,69

Не менше 100%

3. Коефіцієнт відношення високоліквідних  до   робочих   активів (ряд. 4 : ряд. 5)

Ксвр

0,24

0,15

Не менше 20%

4.Коефіцієнт ресурсної лік від-ності зобов'язань (ряд.8 : ряд.5)

Крл

0,96

1,19

Близько

70—80 %

5. Коефіцієнт ліквідного спів-від­ношення виданих кредитів і залу­чених депозитів (ряд.10 : ряд. 3)

Кскзд

1,02

1,20

X

6.Коефіцієнт генеральної лік віднос­ті зобов'язань ((ряд. 6 + ряд. 9) : ряд. 5)

Кглз

1,06

0,99

X

 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.