У нас уже 121081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Аналіз ефективності управління

Результативним показником діяльності банку є величина одер­жаного прибутку. Рівень окупності прибутком статутного і за­гального капіталу, активів (у тому числі дохідних), а також ви­трат банку характеризує їх рентабельність.

Оскільки в сучасних умовах витрати часто зростають неза­лежно від рівня господарської фінансової діяльності банку, а під впливом погіршення загальної економічної ситуації в державі, то прибуток, який часто за масою невисокий, не мо­же характеризувати рівень окупності. Тому рівень ефективно­сті управління банком необхідно визначати поряд з віддачею прибутком ще і доходом.

За цим принципом і сформована на підставі даних наведеного вище балансу (див. табл. 14.1) система основних алгоритмізованих показників, які детально характеризують ефективність управлін­ня банком (табл. 14.10), здійснено їх розрахунок для аналізу до­сягнутого рівня і тенденції в часі — як за дохідністю, так і при­бутковістю (табл. 14.11).

Так, загальний рівень рентабельності за доходом (табл. 14.11), показуючи розмір балансового прибутку на 1 грн. доходу (він досягав рівня 39,7 коп. за 2000 рік і 40 коп. за 2001 р.), водночас характеризує, що структура доходів, яка склалася, забезпечує тенденцію до зростання прибутку й відо­бражає ефективність наданих послуг і здійснюваних банківсь­ких операцій.

Чиста процентна маржа, яка мала в зазначені роки відповід­но рівні 17,0 % і 12,9 %, розкриває не тільки рівень дохідності активів від процентної різниці, а й характеризує ефективність кон­тролю банку за дохідними активами і дешевими ресурсами. Ця різниця є головним видом надходжень для підтримання ліквіднос­ті, платою за ризики за кредитними, інвестиційними та лізинго­вими операціями. Зниження рівня процентної маржі підвищує ризикованість банківських операцій і одночасно знижує ефектив­ність управління.

Чистий спред, що перебував на рівні 10,2 % за 2000 р. і 9,2 % за 2001 р., показує не тільки зниження рівня дохідності від про­центних операцій, а й характеризує, яка різниця склалася між ці­ною придбання ресурсів і ціною від розміщення їх в активи (пе­реважно в кредитний портфель).

Водночас мертва точка прибутковості банку (вона показує, яка мінімальна дохідна маржа повинна бути для покриття всіх витрат, після якої можна заробляти прибуток) з 13 коп. за 2000 р. знизилася до 4 коп. на гривню робочих активів за підсумками 2001 р. Як видно з табл. 14.11, це сталося завдяки значному зрос­танню непроцентних доходів з 28,4 тис. грн. до 41,5 тис. грн., або в 1,5 раза і скороченню неробочих активів з 112,9 до 84,8 тис. грн.,  або в 1,3 раза,  тоді  як непроцентні витрати зросли незначно з

 

556

Таблиця 14.11

ВИХІДНІ ДАНІ ТА РОЗРАХУНКИ ОСНОВНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

 

Нива показників

Умовні

позначення

Станом на 1.01.

Темп зміни в % або абсолютне

2001 р.

2002 р.

І. За доходом

а) Вихідні дані, тис. грн.

1. Балансовий прибуток

Пб

35 244,3

40 235,1

114,2

2. Доходи загальні

Дз

88 788,0

100 590,0

113,3

3. Процентні доходи

Дп

60 348,0

59 049,0

97,8

4. Непроцентні доходи

Дн

28 440,0

41 541,0

146,1

5. Інші операційні доходи

Ді

1557,0

3147,0

202,1

6. Процентні витрати

Вп

17 100,0

22 044,0

128,9

7. Середньорічні активи за-гальні

254 211,0

286 722,0

112,8

8. Середньорічні активи недо-хідні

112983,0

84 805,0

75,0

9. Надані кредити середньо-річні

153 573,0

139 122,0

90,6

10. Підпроцентні    зобов'язан-ня (депозити + міжбанківські кре­дити)

Зпп

58 803,0

66 426,0

113,0

11. Витрати загальні

Вз

64 587,0

72 417,0

112,1

12. Витрати непроцентні

Вн

47 484,0

50 373,0

106,1

13. Середньорічна    чисельні-сть працівників

СЧП

350

400

114

б) Коефіцієнти ефективності

1. Загальний  рівень  рента-бель­ності (ряд. 1 : ряд. 2)

К1

39,7

40,0

+0,3

2. Коефіцієнт   окупності   ви-трат доходами (ряд. 2 : ряд. 11)

К2

1,375

1,389

+0,014

3. Чиста процентна маржа (рі­вень дохідності активів) (ряд. 3 - ряд. 6): (ряд. 7) × 100

К3

17,0

12,9

-4,І

4, Чистий спред (рівень дохід­ності   процентних   операцій) [(ряд.   3   :   ряд.   9)  ×   100]  -- [(ряд. 6: ряд. 10)- 100]

К4

10,2

9,2

-1,0

 

557

Закінчення табл. 14.11

 

Назва показників

Умовні

позначення

Станом на 1.01.

Темп зміни в % або абсолютне

2001 р.

2002 р.

5. Інший операційний дохід (на середньорічні активи)         (ряд. 5 : ряд. 7)

К5

0,6

1,1

+0,5

6. «Мертва точка» прибутко-вості банку (ряд. 12 - ряд. 4) : (ряд. 7 - ряд. 8)

К6

0,13

0,04

-0.09

7. Продуктивність праці, грн. (ряд.2 : ряд. 13)

К7

253 680,0

264 750,0

+1107

II. За чистим прибутком

а) Вихідні дані, тис. грн.

1. Чистий прибуток

ЧП

24671,1

28 164,6

114,2

2. Середньорічні активи

254 211,0

286 722,0

112,8

3. Середньорічні дохідні активи

141 228,3

201 917,0

142,9

4. Середньорічний загальний ка­пітал

91 590,0

109 311,0

119,3

5. Середньорічний статутний фонд (акціонерний капітал)

23 545,0

28 066,0

119,2

6. Загальні витрати

Вз

64 587,0

72 417,0

112,1

7. Середньорічна чисельність пра­цівників

СЧП

350

400

114

б) Коефіцієнти ефективності за чистим прибутком

1. Рентабельність активів, % (ряд. 1 : ряд. 2)

К8

9,7

9,8

+0,1

2. Рентабельність дохідних акти­вів, %(ряд. 1 : ряд.3)

К9

17,5

13,9

-3,6

3. Рентабельність загального ка­піталу, % (ряд. 1 : ряд. 4)

К10

26,9

25,8

-1,1

4. Рентабельність статутного фон­ду  (акціонерного   капіта-лу),   % (ряд. 1 : ряд.5)

К11

104,8

98,3

-6,5

5. Рентабельність  діяльності   по витратах, % (ряд. 1 : ряд. 6)

К12

38,2

38,9

+0,7

6. Продуктивність праці серед-ньо­річного працівника, грн. (ряд. 1 : ряд. 7)

К13

70 489,0

70 411,0

-78,0

558

47,5 до 50,4 тис. грн., або в 1,06 раза. Отже, банк провів ефективну ро­боту щодо забезпечення випереджаючому зростання непроцент­них доходів порівняно з аналогічними витратами.

У частині іншого операційного доходу дані табл. 14.11 свідчать про зростання його за дворічний період на 1 серед­ньорічну гривню активів з 0,60 коп. до 1 грн. 20 коп. і під­тверджують активність банку у розвитку нетрадиційних видів діяльності та формуванні постійної тенденції до зростання доходів від неї.

З тих самих позицій виходячи із рівня досягнутої рентабель­ності за чистим прибутком і оцінюється ефективність управління банком.

Рентабельність за чистим прибутком, передусім дохідних активів, яка характеризує рівень окупності ним, за два роки зни­зилася з 17,5 % за результатами 2000 р. до 13,9 % за результатами 2001 р. Це могло статися і через послаблення кредитної активно­сті, що підтверджується скороченням середньорічної видачі кре­дитів із 153,6 млн. грн. до 139,1 млн. грн., або на 9,5 %, і різким зниженням інвестиційної активності в цінні папери, асоційовані компанії, вкладення в які скоротилися (див. табл. 14.1) з 29,1 млн. грн. до 4,9 млн. грн., або на 83,2 %.

Одним із факторів зниження рентабельності дохідних активів є різке зростання їх середньорічного обсягу з 141,2 млн. грн. до 201,9 млн. грн., або в 1,4 раза, тоді як чистий прибуток зріс усього на 14,2 %. Значне зростання дохідних активів — позитивне яви­ще і свідчить про перспективність їх менеджменту на зростання чистого прибутку в наступні періоди.

Рентабельність загального капіталу, як і статутного фонду, характеризує діяльність банку з погляду ефективності управління щодо розміщення активів, тобто їх можливості приносити дохід. Дані табл. 14.11 свідчать, що вона за 2000—2001 рр. перебувала на рівні близько 26 %.

Варто звернути увагу, що випадки різкого зростання цього показника можуть свідчити про наявність операцій з високим рівнем кредитного ризику, різкі зміни в зменшенні можуть ві­дображати високий рівень іммобілізації активів і, як наслідок, ризик втрат оперативного мобільного управління активами. Водночас плавні зміни при виникненні будь-якого тренду (змі­ни) можуть свідчити про кваліфіковано сформовану структуру активів банку.

Рентабельність діяльності банку за витратами є головним показником, узагальнює його діяльність, бо тільки рівень витрат і доходів формують як рівень балансового, так і чистого прибутку. Усі інші показники рентабельності є похідними, і їх визначення можливе лише тоді, коли на основі доходів і витрат одержаний прибуток.

Дані табл. 14.11 свідчать про те, що банк останні роки працює досить стабільно, зберігаючи протягом двох років (2000—2001 рр.) рентабельність на рівні 38,2—38,9 %.

559

Продуктивність праці — обсяг доходу і чистого прибутку на одного середньорічного працівника, порівняно з іншими розглянутими вище показників, що характеризують ефектив­ність управління банком, застосовується в практиці банківсь­кої діяльності меншою мірою, бо її рівень не відображає, так як в інших галузях економіки, досягнутий рівень, а тільки до­датково розкриває роль персоналу в результатах діяльності. Дані табл. 14.11 свідчать про те, що продуктивність праці за останні два роки практично не зазнала особливих змін. Так, якщо за доходом вона зросла з 253 680 грн. до 264 750 грн., то за чистим прибутком не змінилася і була на рівні 70 400 грн., тим самим підтверджуючи (поряд з іншими, характерними для банківської діяльності розглянутими вище показниками) стабі­льність з поступовим поліпшенням ефективного управління проаналізованого нами банку.

У цілому, як свідчать дані табл. 14.11, за два роки не відбулося різкої зміни в рівнях показників, що характеризують зниження окупності доходами і чистим прибутком активів, витрат, загаль­ного капіталу і статутного фонду. Це ознака стабільної роботи банку, навіть в умовах не передбачуваних і незалежних від банку змін на фінансовому ринку України в останні роки. Зазначені по­казники, у своїй більшості, мають тенденцію до поліпшення, де­які незначно знизилися, що не свідчить про появу тенденції до їх погіршання. Це нормальні періодичні коливання, викликані впли­вом певних зовнішніх або внутрішніх факторів, бо водночас рен­табельність активів, капіталу, статутного фонду, витрат є досить стабільною.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.