У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ . Загальні вимоги Оформлення дипломної роботи - важливий елемент її виконання (завершення), один із багатьох факторів, на які звертають увагу керівники дипломної роботи та її рецензенти і які враховуються Державною екзаменаційною комісією при оцінюванні під час захисту. Перш за все значна увага звертається на змістовність подання матеріалу: обґрунтованість актуальності теми, логічність, послідовність і повноту викладу; ефективність методів аналізу досліджуваної проблеми, широту використання наукових джерел, вітчизняного та зарубіжного досвіду; загальну грамотність і відповідність стандартам та нормативним актам, а також прийнятим правилам; на текст дипломної роботи, список використаних джерел і додатків, а також на зовнішнє оформлення титульного аркуша, дипломного завдання та змісту. Вимоги до зовнішнього оформлення, структури, обсягу, змісту і стилю викладу дипломних робіт обумовлюють ці Методичні рекомендації, які встановлюють загальні принципи та правила оформлення дипломних робіт. Оскільки, як було сказано вище, дипломна робота велика за обсягом, то практикується розподіл усього матеріалу на змістовні частини, які відокремлюються заголовками розділів та підрозділів. Дипломну роботу друкують машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм). За машинописного способу дипломну роботу друкують через два інтервали; за машинного - з розрахунку не більше ніж 29 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення шрифтом 12 - 14. Допускається дипломну роботу оформляти рукописним способом, дотримуючись вищевказаних вимог, а саме: розміщення не більше ніж 29 рядків на сторінці та висоти літер і цифр не менше ніж 3,5 мм, чорнилом чи кульковою ручкою чорного кольору. У разі потреби для подання окремих таблиць та ілюстрацій (рисунків, діаграм і схем) можна використовувати аркуші формату АЗ (297 х 420 мм). Обсяг дипломної роботи без додатків повинен становити 60 - 90 сторінок за машинописного та машинного способів оформлення і не менше ніж 120 сторінок - за рукописного. Текст дипломної роботи слід друкувати, залишаючи поля таких розмірів: верхній, лівий і нижній - не менше ніж 20 мм, правий - не менше ніж 10 мм. Оформляючи дипломну роботу, треба дотримуватися рівномірної щільності, контрастності та чіткості шрифту тексту, а також ілюстративного матеріалу впродовж усієї дипломної роботи. При оформленні роботи машинописним спосо¬бом стрічку слід використовувати чорного кольору середньої жирності, при цьому вписувати в текст дипломної роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, кульковою ручкою тільки чорного кольору, дотримуючись щільності вписаного тексту до щільності основного тексту. 27 Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявлено в процесі написання дипломної роботи, допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту чи фрагмента рисунка машинописним способом або від руки чорнилом, тушшю або кульковою ручкою чорного кольору. Роздруковані на принтері програмні документи та ілюстративні матеріали повинні відповідати формату А4 або АЗ, їх включають до загальної кількості сторінок дипломної роботи і розміщують, як правило, у додатках. Ілюстрації (фотознімки, креслення, а також рисунки, графіки, схеми, діаграми, виконані машинним способом - за допомогою комп'ютерної техніки) розміром менше за формат А4 під час оформлення дипломної роботи машинописним способом або від руки можуть бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4. Розділи, підрозділи, а також пункти підрозділів, як правило, мають заголовки (назви). Заголовки структурних елементів дипломної роботи - «АНОТАЦІЯ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» - та заголовки (назви) її розділів, а також саме слово «РОЗДІЛ» друкують великими літерами симетрично (по центру) до тексту, тобто розташовують посередині рядка, без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів і пунктів дипломної роботи друкують з абзацного відступу, маленькими літерами, за винятком першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Абзацний відступ, як правило, дорівнює п'яти знакам, повинен бути однаковим упродовж усього тексту дипломної роботи. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Відстань між заголовком, а також ілюстрацією і подальшим чи попереднім текстом має бути: • за машинописного способу - не менше ніж три інтервали; • за машинного або рукописного способу - не менше ніж два рядки. Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті. Розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту, не допускається. У цьому разі слід назву розділу, підрозділу, а також пункту перенести на наступну сторінку. Кожний розділ дипломної роботи, потрібно починати з нової сторінки, незалежно, в якій частині попередньої сторінки закінчився текст попереднього розділу. 5.2. Нумерація Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш (Додаток Л), який включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Ілюстрації та таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи. Анотацію, зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки і рекомендації, список використаної літератури не нумерують. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім із нового рядка друкують заголовок розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, відокремлених крапкою. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.2.3.» (третій пункт другого підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Якщо розділ чи підрозділ складається з одного пункту, його нумерують. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як і пункти. Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, діаграми графіки, карти) і таблиці потрібно подавати в дипломній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках дипломної роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок чи креслення, розміри якого більші від формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті чи в додатках. Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За потреби під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом «Рис », яке разом із назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад: «Рис. 3.1. Динаміка капіталу комерційних банків України» (перший рисунок третього розділу). Ілюстрації, як було сказано вище, слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, після номера ілюстрації ставиться крапка, далі з великої літери йде назва ілюстрації. Якщо в дипломній роботі вміщено тільки одну ілюстрацію, її нумерують за загальними правилами. Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані - на кожній сторінці і під ними позначають: «Рис. , арк. . Ілюстрації, за потреби, можуть бути перелічені в змісті із зазначенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких їх уміщено.  5.3. Таблиці Цифровий матеріал, як правило, оформляється у формі таблиць відповідно рисунка: Таблиця назва таблиці Головка (граф) > V Заголовки Підзаголовк Рядки (горизонтальні рядки) Бонових (графа для заголовків рядків) Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, після номера таблиці крапка не ставиться, наприклад: «Таблиця 2.1» (перша таблиця другого розділу). Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають із великої літери. Назву не підкреслюють. Слово «Таблиця» із зазначенням її номера розміщують у правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці. Назва має бути стислою і відображати зміст таблиці. Якщо в дипломній роботі тільки одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею. Якщо рядки чи графа таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під другою або поруч, чи переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку і боковик. При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти, відповідно, номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. Слово «Таблиця « вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть «Продовження табл. »із зазначенням номера таблиці. Заголовки граф таблиці починають із великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони становлять одне речення із заголовком. Графи (колонки) Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть із великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.  Таблиці, за потреби, можуть бути перелічені в змісті із зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені. 5.4. Переліки Переліки, за потреби, можуть наводитися посередині тексту. Перед переліком ставлять двокрапку, а перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою або, не нумеруючи, - дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації) (див. приклад). Приклад а) акції; б) облігації: 1) внутрішніх республіканських і місцевих позик; 2) підприємств; в) казначейські зобов 'язання; г) ощадні сертифікати; д) векселі; е) приватизаційні папери: 1) приватизаційний майновий сертифікат; 2) інвестиційний сертифікат; 3) земельні бони; 4) житлові чеки. Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня - з відступом щодо місця розташування переліків першого рівня. Примітки вміщують у звіті за потреби пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації і розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються. Одну примітку не нумерують. Слово «Примітка» друкують із великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова «Примітка» ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки. Приклад Примітка. ___ Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова «Примітка» ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки. Приклад Примітки: 1. 5.5. Виноски Пояснення до окремих даних, наведених у тексті чи таблицях, допускається оформляти виносками. Виноски позначають надрядковими знаками арабськими цифрами (порядковими номерами) із дужкою, для кожної сторінки окремо. Знаки виноски проставляють безпосередньо після слова, числа, символу, речення, до якого додають пояснення, та перед текстом пояснення. Текст виноски вмішують під таблицею чи в кінці сторінки й відокремлюють від таблиці чи тексту лінією довжиною 30-40 мм, проведеною в лівій частині сторінки, і починають з абзацного відступу та друкують за машинописного способу виконання дипломної роботи через один інтервал, за машинного способу - з мінімальним міжрядковим інтервалом. Приклад Цитата в тексті: «У західних країнах ринок деривативів '' щодо більшості базових активів за обсягами вже перевищує спотовий ринок 2), там створено ефективну систему біржових установ, триває процес їх об єднання». Відповідне подання виноски: '' Терміном «дериватив» означено всі строкові інструменти, які обертаються на біржовому та аозабіржовому ринках. Хоча на цьому етапі йдеться про створення клірингової системи біржових деривативів. 2) Терміном «спотовий ринок» означено ринок, де поставка та оплата за угодою відбувається одразу після її укладення; у літературі також використовується поняття «касовий ринок». 5.6. Формули та рівняння Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче від кожної формули чи рівняння повинно бути залишено не менше ніж один вільний рядок. Формули і рівняння в дипломній роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули чи рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули чи рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула першого розділу. Номер формули чи рівняння зазначають на рівні формули чи рівняння в дужках у крайній правій частині. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу чи числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки. Приклад Відомо, що МУ = />£>, (3.1) де М- грошова маса; К ~ швидкість обігу грошей; Р - рівень цін; (2 - фізичний обсяг виробництва. Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак «х«. Якщо у звіті тільки одна формула чи рівняння, їх нумерують за загальними правилами. Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.