У нас уже 120692 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Економічний аналіз і контроль: наслідки взаємопроникнення

Економічний аналіз і контроль: наслідки взаємопроникнення Розвиток сучасної економіки, прискорення тенденцій до розширення частки приватної власності, відокремлення процесів володіння та управління і викликана цим необхідність оцінки ефективності роботи найманого управлінського персоналу та захисту інтересів власника виводять на якісно новий рівень питання організації контрольної діяльності. Ефективність застосування контролю неможлива без використання прогресивних його форм, дієвість яких забезпечується використанням методів, прийомів та засобів економічного аналізу. Глибока інтеграція контролю та економічного аналізу призводить до невід’ємності останнього як складової професійних знань контролера. У 1976 р. дослідники констатують: “Потрібно, щоб праці науковців (з теорії та практики методики економічного аналізу) відповідно використовувались на практиці, були взяті на озброєння бухгалтерами, ревізорами та економістами” [369, с. 9]. Аналогічно в 2002 р.: “Для більш ефективного проведення комплексних ревізій фінансово-господарської діяльності підприємства ревізор повинен володіти спеціальними прийомами аналітичної перевірки документів і звітності, методикою аналізу основних економічних показників об’єкта контролю” [73, с. 79]. Це обумовлене тісними зв’язками цих двох галузей знань, їх взаємопроникненням та високим ступенем інтеграції. Володіння методиками економічного аналізу як умова досягнення професіоналізму контролера відмічається як науковцями, так і практиками. За результатами проведеного анкетування, в 2007 р. 90 % опитаних працівників Головного контрольно-ревізійного управління зазначають, що контролери-ревізори повинні володіти знаннями з економічного аналізу, а 21 % респондентів визнали наявність аналітичного складу розуму як одну з основних якостей, якими має володіти працівник органів ДКРС України. Привертає увагу той факт, що визначаючи обсяги таких знань, опитувані окреслювали значні їх масштаби, пояснюючи це тим, що вся діяльність органів ДКРС України напряму пов’язана з економічним аналізом, порівнянням певних показників, виявленням невідповідностей. Формування професійного світогляду контролера передбачає не лише вивчення методології та методики економічного аналізу, а й, більшою мірою, вимагає формування аналітичного складу мислення, яке дозволить раціонально використовувати набуті знання (як з економічного аналізу, так і з інших економіко-облікових дисциплін) в організації та здійсненні контрольної діяльності. Стан сучасної економічної освіти свідчить про відсутність окремої спеціальності, яка б передбачала формування спеціаліста з контролю. Винятковим прикладом може бути Харківський національний економічний університет, в межах якого здійснюється підготовка за спеціальністю “Облік і аудит” за напрямом контроль. Не в останню чергу, стриманий підхід до формування таких спеціалістів викликаний широким спектром знань, які необхідні майбутньому контролеру для здійснення професійної діяльності, зокрема знання законів функціонування економічної системи, механізмів реалізації господарських процесів, принципів їх обліково-аналітичного забезпечення. У таких умовах оволодіння майбутніми спеціалістами системою спеціальних знань з економічного аналізу та інтеграція їх з іншими науками економічного спрямування є основною умовою формування завершеної цілісної освіти. Певною мірою визначену контрольну спрямованість відображає спеціальність “Облік і аудит”. Висвітлюючи місце економічного аналізу в процесі аудиту О.А. Петрик особливу увагу приділяє взаємодії цих двох навчальних предметів та вважає за необхідне враховувати їх тісний взаємозв’язок при організації навчального процесу. Це знаходить відображення в наступних рекомендаціях науковця: а) висвітлення в курсі “Економічний аналіз діяльності підприємства” можливості та необхідності проведення економічного аналізу, застосування його окремих методів і прийомів зовнішніми та внутрішніми аудиторами; б) детальне розкриття в курсі “Аудит” методики проведення економічного аналізу, сутності і значення аналітичних процедур в процесі аудиторської перевірки [310, с. 388]. Втім висвітлювати порядок та методику застосування економічного аналізу в окремих контрольних процесах у межах навчального предмету “Організація і методика економічного аналізу” недоцільно, оскільки універсальність методу економічного аналізу доводить до нескінченості кількість та варіанти змістовного наповнення аналітичних методик залежно від цільової установки суб’єктів контролю. На сучасному етапі розвитку вищої освіти збереження цього навчального предмету дозволяє надати необхідний майбутньому фахівцю обсяг знань з методики економічного аналізу. Завдання удосконалення методики викладання полягає у формуванні навиків студентів щодо вибору з комплексу методів економічного аналізу тих, які необхідні для вирішення конкретних контрольних завдань (що передбачається реалізовувати у відповідних навчальних предметах “Контроль і ревізія”, “Організація і методика аудиту підприємницької діяльності”).

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.