У нас уже 121149 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Дослідження сутності малих підприємств як найбільш поширеної ор-ганізаційної форми здійснення підприємницької діяльності в світі

Дослідження сутності малих підприємств як найбільш поширеної ор-ганізаційної форми здійснення підприємницької діяльності в світі Малий бізнес являє собою будь-яку діяльність малих підприємств та фізичних осіб, направлена на отримання прибутку. Малий бізнес – це істотна складова ринкового господарства, невід`ємний елемент конкурентного меха-нізму, цілком самостійна і найбільш типова форма організації економічного життя суспільства зі своїми відмітними особливостями, перевагами і недолі-ками, закономірностями розвитку. Поняття малого бізнесу, малого підприємства та підприємництва є бли-зькими. Дослідження, які визначають суть, функції та особливості підприєм-ництва та малого бізнесу, широко відображені в економічній літературі. Серед таких досліджень, перш за все, слід відзначити роботи П.Друкера, Й.Шумпетера, З.Варналія, Л.Воротіної, В.І.Ляшенка [32, 35, 72, 170, 200]. "Мале підприємство – це самостійний господарський суб'єкт, який створено на різній майновій основі для виробництва продукції, надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку, що є юридичною особою та відповідає основним параметрам, встановленим зако-нодавством [60, с. 10]". Підприємництво – "…процес самооновлення та самоорганізації індиві-дуумів та підприємств, що здійснюється через взаємодію з мікро- та макро-середовищем їх функціонування з метою максимізації можливостей підприє-мця задовольняти комплекс його соціально-економічних потреб в рамках не-рівноважного динамічного балансу протирічних соціально-економічних інте-ресів учасників цього процесу – індивідуумів, організацій та суспільства в цілому" [72, с.40]. Як відзначено в [35, с.10], "…підприємництвом вважається … лише діяльність власника, який самостійно (чи із залученням найманої робочої си-ли) розпочинає і здійснює виробництво, надання послуг, торгівлю тощо". Го-ловною особливістю малого підприємництва є діалектична єдність власності, управління та контролю в особі суб'єкта підприємницької діяльності.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.