У нас уже 148267 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Розробка інструментів управління активами малих промислових пі-дприємств

Розробка інструментів управління активами малих промислових підприємств Активи підприємства – економічні ресурси, що контролюються підп-риємством, та сформовані за рахунок інвестованого в них капіталу, які харак-теризуються визначеною вартістю, продуктивністю та здібністю генерувати дохід, і постійний обіг яких пов'язано з факторами часу, ризику та ліквідності. [26, с. 19-20]. Активи підприємства є однією з найважливіших категорій фінансового менеджменту, теоретичні аспекти якої комплексно ще не досліджені в роботах економістів. В роботах провідних економістів дані такі визначення капіталу: Капітал – накопичене багатство, що використовується з метою отри-мання прибутку [185, с.262]. "Капітал... складається з багатства, утвореного з доходу та використа-ного з метою отримання прибутку" [177, с.16]. Капітал – це накопичене багатство, що використовується для виробни-цтва додаткової вартості [74, т.1, с.601]. Враховуючи те, що капітал є накопиченим багатством (цінністю), яка приносить дохід, можна зробити висновок, що саме накопичення цього ба-гатства і буде головною метою власника бізнесу. Тому оцінку ефективності діяльності підприємства можна дати через процес накопичення капіталу, або капіталізацію. Слід відзначити, що зараз поширюється поняття капіталізації як ви-значення вартості підприємства за його доходом (прибутком), встановлюючи величину капіталу, що принесе такий саме дохід (або прибуток) з нормою прибутковості, яка дорівнює середньому позиковому відсотку [47, с. 79-86], розрахунок вартості підприємства через ринкову вартість його акцій та ін. Важливість використання показника капіталізації відзначається в [30]. В даній роботі, спираючись на наведені визначення капіталу, капіталі-зацію слід розуміти як швидкість трансформації доданої вартості в капітал. Результат діяльності підприємства характеризується численними пока-зниками, які є пов’язаними між собою [121, с. 25-26], тому необхідно вико-ристовувати комплексний підхід для дослідження діяльності підприємства. Автор вважає за необхідне дослідження процесу формування активів в цілому, а не окремих його складових (як це зроблено в [114]), з використанням методів економічного аналізу. Економічний аналіз – це науковий спосіб пізнання економічних явищ та процесів, який оснований на їх вивченні у всій різноманітності зв'язків та залежностей [27, с.8]. Під методом економічного аналізу [10, с. 44] розуміють діалектичний спосіб підходу до вивчення господарських процесів в їх становленні та роз-витку. Аналіз господарчої діяльності повинен забезпечити комплексне дослі-дження впливу зовнішніх та внутрішніх, ринкових та виробничих факторів на результати підприємства [152, с. 10]. Характерними особливостями методу є використання системи показників оцінки господарської діяльності, вста-новлення причин зміни цих показників, вимір взаємозв'язку між ними для пі-двищення економічної ефективності підприємства. При цьому встановлення взаємозв'язку та взаємозалежності є найбільш важливим аспектом аналізу [27, с.9]. В процесі економічного аналізу використовують систему різних показ-ників [10, с.20; 59, с.18-19] – вартісних та натуральних, кількісних та якісних, об'ємних та питомих – для моніторингу їх зміни, впливу на інші показники. Такий комплекс показників не дозволяє дати швидку оцінку діяльності підп-риємства у тому числі через те, що зміни деяких показників мають позитивну тенденцію, а інших – негативну. Тому визначення інтегральної оцінки – досить складна задача, яка на практиці вирішується врахуванням значення прибутку. Розрахунок впливу традиційно використаних показників на прибуток може стати задачею, яка потребує значної кількості розрахунків, і може не дати цілісної картини впливу окремих показників на результат.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.