У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Методи аналізу фінансового результату підприємства

Методи аналізу фінансового результату підприємства Визначаючи фінансовий результат як якісну характеристику різних видів діяльності підприємства, що уособлює підсумок економічних відносин підприємства, слід, перш за все, звернути увагу на множинність методів та підходів, які застосовуються для аналізу й розкриття ефективності відповідного управління. Тобто такого управління фінансовим результатом, яке дозволяє отримувати позитивний результат на різних інтервалах часу функціонування підприємства або уникати наявності негативних результатів у підсумковій діяльності підприємства за визначений час. Такій множинності притаманна цілісність застосування методів та підходів, проявом чого слід вважати використання як загальних, так і спе-цифічних систем аналізу та визначення дієвості управління фінансовим результатом підприємства. Це у підсумку й дозволяє здійснити комплексне дослідження аналізованої проблематики питання з урахуванням її по-точного стану, динаміки, структури задіяних складових відповідного аналізу в різні періоди часу. Якщо безпосередньо визначити загальні методи та підходи аналізу, що застосовуються для дослідження дієвості управління фінансовим ре-зультатом підприємства, то варто вказати такі, як [94; 97; 137; 139; 146]: статистичні методи; економіко-математичне моделювання; імітаційне моделювання; підходи теорії ігор; математичного програмування; дослідження операцій; нечітких множин тощо. Використання того або іншого підходу, методу базується, насампе-ред, на предметній області задачі, яка повинна бути розв’язана. Водночас в цьому аспекті значну роль відіграють також умови, в яких доводитися здійснювати управління та приймати рішення. Так, наприклад, в умовах визначеності найбільш поширеним підходом до аналізу управління фінансовим результатом підприємства можна вважати застосування статистичних методів і методів лінійного програмування щодо побудови відповідної оптимізаційної моделі. Це пов’язано з тим, що в даному випадку на перший план виходить задача аналізу наявних фінансових результатів та визначення заходів щодо їх покращення. При цьому в методології статистичного аналізу ефективності управління фінансовим результатом можуть бути присутні як прості підході, які засновані на описовій статистиці, так і більш складні [92]. До останніх відносяться регресійний, дисперсійний, кластерний аналізи та аналіз часових рядів [146], де метою дослідження звичайно є визначення залежності результуючих ознак фінансового результату від факторних. Разом з цим більш складний статистичний аналіз також використовується для моделювання економічних процесів, що вимагає побудови конкретних формалізованих уявлень щодо їх розвитку. Такий аналіз переважно виконується вже в умовах невизначеності та ймовірного ризику прийняття управлінських рішень, коли необхідно визначити наслідки втілення деякого обраного рішення або обґрунтувати обране рішення. Застосування моделей також потрібне в тих випадках, коли проблема складна, залежить від великої кількості факторів, які по-різному впливають на розв’язання поставленої задачі. Тож головною метою такого аналізу є виявлення факторів впливу на ймовірний розвиток подій унаслідок прийняття тих або інших рішень. вся работа находится по ссылке http://diplomukr.com.ua/raboti/20673?mod=dissertations

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.