У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Тенденції розвитку підприємств машинобудування та їх фінансовий резуль-тат

Тенденції розвитку підприємств машинобудування та їх фінансовий резуль-тат При цьому важливо відмітити, що найбільший приріст у загальній структурі фінансового результату промислового виробництва в розрізі окремих видів економічної діяльності дають підприємства добувної та обробної промисловості. За підсумками 2004 року це співвідношення складало відповідно 15,62% та 90,72% (сумарне перевищення у 100% пов’язане з тим, що за підсумками 2004 року виробництво та розподіл електроенергії, газу та води як одного з різновиду економічної діяльності по промисловості мало від’ємне значення), а за підсумками 2005 року – 20,01% та 75,11%, за підсумками 2006 року – 21,48% та 62,49%, за під-сумками 2007 року – 19,32% та 74,19% (розраховано автором за даними [140]). Тож. якщо для підприємств добувної промисловості можна вказати загальну тенденцію до зростання питомої ваги отриманого фінансового результату в розрізі всіх підприємств промисловості, то для підприємств обробної промисловості загальною тенденцією є зниження питомої ваги отриманого фінансового результату в розрізі всіх підприємств промисло-вості. Виходячи з наведеного, звернемо увагу саме на підприємства, які за видом економічної діяльності відносяться до обробної промисловості. Для подальшого аналізу розвитку вітчизняних промислових підпри-ємств з погляду оцінки їх фінансового результату варто брати до уваги певний розподіл суб’єктів господарювання не лише за окремими видами економічної діяльності, а й у розрізі окремих галузей. Однак для цього необхідно ґрунтовно обрати окрему галузь, яка й буде об’єктом подальшого дослідження. У цьому аспекті слід звернути увагу на обсяги випуску продукції та відповідні витрати, які використані інституційними одиницями для виробничих потреб. Тобто значущість подальшого спрямування ана-лізу у визначеному напрямку пов’язана з теоретичними висновками пер-шого розділу, які, зокрема, відображено на рис. 1.3. У цілому випуск продукції виробництва в обробній промисловості протягом 2000 – 2007 років характеризується стійким зростанням. При цьому протягом 2002 – 2004 років темпи приросту виробленої продукції в обробній промисловості перевищували темпи приросту продукції у добу-вній промисловості. Зокрема, у 2002 році темпи приросту виробленої продукції у добувній промисловості склали 104,2%, у 2003 році – 108,6%, у 2004 році – 119,9%. Темпи приросту випуску продукції в обробній про-мисловості становили 110,7%, 122,9%, 138,5% відповідно (авторські роз-рахунки). За підсумками 2005 року випуск продукції збільшився практично за всіма різновидами економічної діяльності у промисловості, окрім виро-бництва коксу і продуктів нафтопереробки, металургії та оброблення ме-талу. При цьому в обробній промисловості у 2005 році одержано приріст виробництва на 3,0%. У металургії та обробленні металу виробництво продукції зазнало відставання від обсягів 2004 року, а за підсумками січня – грудня 2006 року становило 1,5% проти 2,9% у 2004 році. На підприємствах з виробництва чавуну, сталі та феросплавів обсяг продукції скоротився на 0,2%, інших видів первинного оброблення чавуну та сталі – на 6,7%, з виробництва кольорових металів – на 23,6%, металевого лиття – на 13,6%. На підприємствах з випуску коксу та продуктів нафтопереробки у четвертому кварталі 2005 року спад виробництва ще більше поглибився і становив проти відповідного кварталу 2004 року 22,7%, за підсумками року – 13,4%. Також протягом 2005 року скоротились обсяги продукції у виробництві електричних машин і апаратури (на 14,9%), контрольно-вимірювальної апаратури (на 14,0%), машин для добувної промисловості та будівництва (на 8,4%) [117]. Як наслідок, приріст продукції у добувній промисловості за підсумками 2005 року порівняно з 2004 роком становив 125,5%, а в обробній промисловості 115,4% відповідно (за даними робіт [116; 118]). Протягом 2006 року спостерігається прискорення приросту випуску продукції. При цьому, незважаючи на те, що в цілому тенденції приросту продукції для обробних підприємств були позитивними, слід звернути увагу на зменшення обсягів виробництва сільськогосподарських машин (на 20,2%), верстатів (на 9,8%), машин для добувної промисловості (на 2,3%) тощо (за даними робіт [117; 118; 120]). За підсумками 2007 року в машинобудуванні в цілому спостерігаються тенденції до нарощування виробництва, темпи якого є найбільшими порівняно з іншими галузями обробної промисловості (за даними джерела [119]). Тож, з точки зору вдосконалення управління фінансовим результатом наведене узагальнення дозволяє обрати ті підприємства, де є суто об’єктивні умови для досягнення позитивних результатів у зазначеному вдосконаленні. Окрім цього, розглянуті тенденції також дають можливість більш результативно корегувати наявні системи управління фінансовим результатом з урахуванням поточних тенденцій розвитку промислового виробництва. При цьому варто враховувати, що позитивну динаміку у промисловому виробництві, зростанні обсягів продукції за видами проми-слової діяльності, що задовольняють інвестиційний попит та потреби внутрішнього ринку споживання, у значній мірі визначають підприємства машинобудування [19, с. 9]. Водночас для підприємств машинобудівної галузі характерною є нерівномірність приросту у випуску продукції, що в кінцевому відображається й на їх фінансовому результаті. Тобто для подальшого розгляду доцільно зосередити увагу на аналізі фінансового результату саме підприємств машинобудування. До того ж, якщо дослідити динаміку показників питомої ваги прибуткових та збиткових підприємств у машинобудівній галузі (рис. 2.3, побудовано за даними додатка Б, табл. Б.3), можна визначити певну їх щільність з відповідними даними для підприємств промисловості в цілому по Україні (див. рис. 2.2). Інакше кажучи, негаразди розвитку у промисловості відображаються й на вітчизняній машинобудівній галузі. вся работа находится по ссылке http://diplomukr.com.ua/raboti/20673?mod=dissertations

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.