У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Розробка моделі вибору оптимальної стратегії диверсифікованого розвитку АТП

     

      Проблеми функціонування автомобільного транспорту в ринкових умовах господарювання розглядаються в обмеженій кількості теоретичних і практичних розробок. Новизна проблеми підвищення ефективності мето¬дів і підходів в плануванні діяльності підприємств автомобільного транс¬порту в умовах ринку потребує розробки комплексного підходу до теоре¬тичного та методичного опрацювання питань формування стратегії і так¬тики розвитку АТП з урахуванням специфіки галузі і економічної реалії сьогодення.

      Стратегічне планування особливий вид практичної діяльності, спрямо-ваний на розробку стратегічних рішень, які висувають конкретні цілі і стра-тегії поведінки відповідних об'єктів. Реалізація останніх повинна забезпе¬чити їх ефективне функціонування в довгостроковій перспективі та швидку адаптацію до мінливих умов зовнішнього середовища.

      Відсутність інструментарію стратегічного планування в практиці ро-боти автотранспортних підприємств в ринкових умовах визначило:

      1) формалізувати процес стратегічного планування їх діяльності;

      2) розробити концепцію і методику формування стратегії розвитку підпри-ємства;

      3) створити методичні засади прогнозування розвитку автотранспортних під¬приємств в умовах конкурентного ринку;

      4) обґрунтувати області припустимих рішень розвитку підприємства на перс¬пективний період;

      5) обрати раціональні стратегії розвитку підприємства. Аналіз методів планування, які використовувались на різних етапах розвитку автотранспорту, показав, що планування розвитку АТП здійсню¬ва-лось виходячи з надмірного централізму, організаційної замкненості та особ¬ливостей окремих служб і підрозділів.

      Вся работа доступна по ССЫЛКЕ

     

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.