У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Проблеми оптимізації прокурорського нагляду за розслідуванням злочинів проти довкілля

Вивчення матеріалів слідчої, прокурорської та судової практики останніх років (2004 – 2006 рр.) засвідчує, що у досудовому провадженні у кримінальних справах про злочини проти довкілля  допускається чимало порушень закону. За даними досліджень в окремих регіонах кримінальні справи порушуються переважно за фактами злочинів про знищення або незаконне використання природних ресурсі (понад 70 %), щорічно кожна двадцята справа припиняється, причому третина – за реабілітуючими обставинами. Так з 1 604 справ про злочини проти довкілля направлено до суду 904 справи (58,3 %); припинено – 94 (5,8 %); зупинено – 138 (8,7 %); перебуває у провадженні – 268 справ (18,7 %), з яких понад 2 місяці – 135 справ (8,5 %).

Нерідко це пов’язано з відсутністю як науково обґрунтованих методик розслідування злочинів проти довкілля, так і належної організації прокурорського нагляду за законністю досудового провадженням у справах про злочині проти довкілля.

Зазначене обумовлює пошук шляхів оптимізації прокурорського нагляду за законністю дій та рішень органів, які проводять розслідування злочинів проти довкілля.

Забезпечення оптимальності функціонування системи органів прокуратури вимагає підвищення ефективності роботи прокурорів, що, насам­перед, передбачає розробку відповідної системи критеріїв її оцінки, які б виступали дієвими важелями управління прокурорською системою.

Комітет Міністрів Ради Європи в Рекомендації К(2000)19 пропонує державам постійно підвищувати ефективність національних систем кримінального судочинства, і насамперед прокурорсь­кої діяльності, яка відіграє ключову роль у захисті прав людини при гострій потребі посилення боротьби зі злочин­ністю [141] 1). У зв'язку із цим потрібен ґрунтовний аналіз теоретичних основ підвищення ефектив­ності прокурорської діяльності у досудовому провадження.

Одним із завдань даного дослідження є визначення понятій­ного апарату ефективності роботи прокурора з нагляду за законністю розслідування злочинів проти довкілля, шляхів удосконалю­вання і оптимізації прокурорської діяльності. При розробці поняття «ефективність» прокурорського нагляду важливо, насамперед, вияснити етимологічне значення цього терміну, розкрити підходи щодо його розумін­ня як категорії  управління.

Термін «ефективність» має латинське походження і означає «результат» яких-небудь дій, намічений заздалегідь.  Отож ефек­тивність – це результат цілеспрямованої дії [142] 2).

Аналіз наукових досліджень підвищення ефектив­ності діяльності свідчить про високу ступінь теоретичних розробок з цієї проблематики в управлінської діяльності й органі­зації роботи.  В теорії управління поняття «ефективність» має універсальний характер і практично поширюється на всі управлінські системи, до того ж, для будь-якого виду діяльності проблема ефективності має вирішальне значен­ня. Ефективність визначається як резуль­тат цілеспрямованої дії, що приводить до необхідних і бажаних результатів [143] 3). Забезпечення високої ефективності управління, можливе лише за умови оптимального використання науково-технічних, людських, матеріальних та інших ресурсів [144] 4). Такий підхід пов’язує результативність соціальної діяльності з поставленими цілями, наділяючи суб’єкта такими властивостями, як активність і енергійність, уважність, за­лучення в роботу всіх органів і ресурсів, необхідність для суб’єкта чітко керувати процесом роботи й розвивати ініціативу [145] 1).

Таким чином, катего­рія ефективності, будучи пов’язаною з досягненням системи корисних цілей, входить до складу категорії оптимальності, яка, крім того, включає в себе організацій­не вдосконалення системи [146] 2). Ефективність здатна відіграти важливу роль в управлінні різними видами соціальної діяльності, в тому числі діяль­ності прокурора з нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти довкілля. Однак для цього необхідно розробити систему вимірювання ефективності діяльності прокурора в кримінальному судочинстві. Зазначене передбачає вирішення низки теоретичних питань.

В юридичній науці системно досліджується як ефективність юридичних норм, галузей права і всього ме­ханізму правового регулювання для розробки заходів підвищення ефективності правового регулювання, так і ефек­тивність функціонування органів державного управління, судових й інших правоохоронних органів [81, 147, 148, 149, 150] 3). До того ж, для оцінки ефективності функціонування зазначених органів найбільш важливим є те, що їхню роботу можна визнати ефективною лише в тому випад­ку, якщо вони успішно виконують завдання оптималь­ного захисту гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян і інтересів держави [151] 1). Саме в цьому двоє­диному завданні виражається сутність і найважливіший аспект поняття ефективності прокурорської діяльності в кримінально­му судочинстві.

 Незважаючи на актуальність, зазначена проблема не знайшла однозначного ви­рішення і у сфері прокурорської діяльності [152] 2). Причиною цього, на нашу думку, з одного боку, є її складність і багатогранність, а з другого, – відсутність чітких критеріїв оцінки прокурорської діяль­ності. Дотепер нерозв’язаними залишаються теоретичні завдання, сформульовані К. Ф. Скворцовим  ще в 1977 році. Зокрема, це завдання практичного виміру ефективності, її оцінки як щодо здійснення прокурорського нагляду загалом, так і щодо напрямків прокурорської діяльності [153] 3). Тому важливими є дослідження основних положень ефективності наглядової діяльності прокурора за законністю розслідування злочинів проти довкілля. Ці положення мають отримати подальший розвиток на основі широкого застосування системно-структурного і фун­кціонально-цільового аналізу діяльності прокурора в досудо­вому провадженні кримінальних справ.

У межах цього дослідження видається доцільним визначити поняття ефективності прокурорського нагляду за законністю розслідування злочинів проти довкілля, основні напрями підвищення ефективності, розробити критерії і показники оцінки ефективності. Дослідження цих питань має виняткове значення в цілому для теорії й практики прокурорського нагляду [92] 4).

Ефективність (дієвість, результативність) прокурорського нагляду за законністю розслідування злочинів у науці визначається як своєчасне і найбільш успішне, з мінімальною затратою сил, часу, матеріальних і процесуальних ресурсів розв’язання прокурором завдань щодо зміцнення законності, попередження злочинності й усунення причин та умов, що її породжують [154] 1).

Належна оцінка ефективності прокурорської діяльності за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти довкілля повинна   відображати результати додержання законів при розслідуванні зазначених злочинів і діяльності прокурора зі сприяння органам дізнання та досудового слідства в забезпеченні законності у кримінальних справах.

При формулюванні критеріїв ефективності, які відображають результати роботи прокурора, необхідно пам’ятати, що певний результат має відповідати завданням прокура­тури на даному напрямі її діяльності. А тому вони повинні бути реальними і придатними для оцін­ки ефективності роботи прокурорів, тобто відповідати функціональним обов’язкам прокурора і мати точне формулювання в законодавстві. При завищених зав­даннях робота прокуратури оцінювати­меться як неефективна, при занижених - ця ж робота може бути оцінена як ефективна, хоча фактично вона не буде такою [155] 2).

Зазначені вимоги відносяться як до всіх напрямів наглядової діяльності, так і до нагляду прокурора за законністю досудового провадження у справах про злочини проти довкілля.

 

1) [141] Дів.: Долежан В. В., Полянський Ю. Є. Вимоги до прокурорів – обвинувачів у світлі рекомендацій Ради Європи // Вісник прокуратури . – 2003. – № 12. – С. 9–14.

2) [142]. Большая Советская Энциклопедия: В 30 т. //  Гл. ред. А. М. Прохоров. – М.: Советская энциклопедия, 1978. – 3-е изд. – Т. 30. – С. 322.

3) [143]. Афанасьев В. Г. Программно-целевое планирование и управление. – М.: Наука, 1980. – С. 45.

4) [144] Эффективность и качество управленческой деятельности (Государственно-правовой аспект) / Под  общ. ред. В. В. Цветкова. – К.: Наукова думка, 1980. – С. 27.

1) [145] Котарбиньский Т. Трактат о хорошей работе (перевод с польского). – М.: Прогресс, 1972. – С.128.

2) [146] Петрухин И. Л., Батуров Г. Б., Морщакова Т. Г. Теоретические основы эффективности правосудия. –  М.: Наука, 1979. – С. 176.

3) [81] Бабенко В. І., Руденко М. В. Прокурор у галузі охорони довкілля: Сутність, повноваження, організація: Навч. посіб. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – С.196–210;                     [147] Бабкова В. С. Організаційно-правові проблеми контро­лю в прокурорській діяльності: Автореф. дис...канд. юрид. наук. – Х.: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 1998. – С.14–17; [148] Руденко М. В. Прокурор у господарському судочинстві: Навч. посіб. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»., 2003. – С. 225–232; [149] Шинд В. И. Критерии эффективности труда прокуроров и его организации // Вопросы теории прокурорского надзора. – М.: ВНИИПП, 1975. – Ч. 1. – С. 24–36;    [150] Мелкумов В. Г. Об оценке эффективности прокурорс­кого надзора // Совершенствование прокурорского надзора в СССР.– М.: ВНИИПП, 1973. – С. 141–147.

1) [151] Середа В. О. Як підвищити ефективність державного обвинувачення в суді: Монографія. – С.–Х.: Харків юридичний, 2007. – С.78.

2) [152]  Мычко Н. И. Цели - задачи прокуратуры как критерии измерения эффективности ее деятельности // Питання конституційно-правового статусу прокуратури України та удосконалення її діяльності. – Х.: ІПК Ген. прокуратури України, 1999. –С. 99–103.

3) [153] Скворцов К. Ф. Исследование проблем эффективности прокурорского надзора // Вопросы теории и практи­ки прокурорского надзора.– М.: ВНИИПП, 1975. – Ч. 1. – С. 3–12.

4) [92] Прокурорский надзор:  Курс лекций и практикум / Под ред. Ю. Е. Винокурова. – М.: Экзамен, 2004.–  С. 86.

1) [154] Басков В. И. Курс прокурорского надзора. – М.: Зерцало, 1998. – С. 398–394.

2) [155] Давиденко Л. М., Каркач П. М. Теоретичні підстави виміру ефективності прокурорської діяльності//  Проку­ратура. Людина. Держава. – 2004. – № 10. – С. 47–52.

 

 

 

Вся работа доступна по ссылке

https://mydisser.com/ru/catalog/view/2911.html  

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.