У нас уже 18720 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Сутність стратегії банку, наукові підходи та інструменти її розроблення

Проблема невизначеності та швидкої зміни сучасного ринкового середовища обумовлює необхідність удосконалення процесу розробки стратегії та стратегічного управління банком в цілому, що сприятиме створенню ефективних механізмів реагування на негативні економічні явища на основі узгодженості управлінських рішень, формуванню бажаного майбутнього стану функціонування та досягненню позитивних результатів діяльності з урахуванням його власних економічних інтересів.

Аспекти стратегічного управління діяльністю організацій, в тому числі й банків, широко висвітлено в працях відомих вітчизняних та російських вчених, таких як  Г. Блакита [54], О. Виханський [82],  В. Вовк [86], О. Кириченко [178],                 О. Ковтун [190], С. Козьменко, Ф. Шпиг, І. Волошко [193], А. Наливайко [273], В. Нємцов, Л. Довгань [277],  Ю. Турусін, С. Ляпіна,  Н. Шаталова [392],                          Н. Хрущ [419], дослідження яких спираються на науково-теоретичні доробки та концепції класиків теорії стратегічного управління та управління в цілому, а саме І. Ансоффа [15],  Б. Карлофа [166],  Ж.-Ж Ламбена [225], М. Мескона [264], Г. Мінцберга [266], М. Портера [468], А. Томпсона, А. Стрікленда [386,387], А. Чандлера [463] та ін.

Не зважаючи на ґрунтовні результати теоретичних досліджень в сфері стратегічного менеджменту, в науковій літературі існують різнобічні визначення поняття «стратегія банку».

Так, наприклад, О.А. Кириченко [177, с.96-97] під стратегію банку розуміє концептуальну основу його діяльності, що визначає пріоритетні цілі, задачі й шляхи їх досягнення й відрізняє банк від конкурентів.

І.О. Ніконова [279,с.22] розглядає стратегію як програму дій, спрямованих на формування та утримання довготривалих конкурентних переваг на цільових ринках, що відображує кількісні цілі розвитку банку та ті внутрішні зміни в банку, які повинні бути здійснені для підвищення його конкурентоспроможності.

О.І. Штейн [443, с.9] зазначає, що стратегія передбачає вибір найбільш загальних напрямів розвитку банку та план управління банком, спрямований на зміцнення його позицій, задоволення потреб клієнтів у послугах, враховуючи інтереси самого банку, досягнення поставлених стратегічних цілей.

На думку В.В. Скляренко [354, с.5] стратегія банку являє собою сукупність дій, спрямованих на досягнення стійкої конкурентної переваги банку.

І.В. Волошко [93, с.6] стратегію банку визначає як узагальнену модель довгострокових дій банку, що мають бути виконані для досягнення стратегічних цілей шляхом розподілу та координації наявних ресурсів.

В економічному енциклопедичному словнику за редакцією                    С.В. Мочерного [132, с.372] стратегію банку визначено як обґрунтування довготермінової стратегічної мети та похідних від неї цілей і завдань банківської діяльності, створення на цій основі програми, а також мобілізацію і розподіл необхідних для її досягнення ресурсів.

  На основі вищерозглянутих визначень поняття «стратегія банку» можна зробити висновок про відсутність єдиної точки зору відносно його трактування. Це пов’язано з тим, що науковці застосовують різні підходи до її визначення.

Оскільки вибір необхідної для банку стратегії напряму залежать від правильності розуміння її особливостей та призначення, питання уточнення даного поняття потребує більш поглибленого дослідження.

До основних специфічних рис банківських стратегій колектив авторів С.М.Козьменко, Ф.І.Шпиг, І.В.Волошко [193] відносять значний рівень ієрархічності стратегічних рішень та спорідненості стратегій, «нечіткість», підвищений рівень «плинності», умовність меж між стратегіями банку; нелінійність банківських стратегій; конкурентний характер стратегій банку через різноспрямований вплив на його потенціал взагалі та на величину його власного капіталу зокрема.

В цілому стратегія має відповідати наступним вимогам [436]: створювати економічні або конкурентні цінності; виконуватися за допомогою доступних ресурсів; бути прийнятною для всіх менеджерів; ґрунтуватися на реалістичних передбаченнях і точній інформації; бути достатньо гнучкою, щоб адаптуватися до несподіваних змін зовнішнього та внутрішнього середовища.

 

 

Вся работа доступна по ссылке

https://mydisser.com/ru/catalog/view/39112.html  

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.