У нас уже 18715 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Аристотелеве «панування закону» як «панування Божества і Розуму»

Наука визнає[1], що подальший розвиток і поглиблення античної політичної та правничої думки після Платона пов’язані з іменем його учня Аристотеля (384-322 рр. до н. е.). Всім відомо, що саме Аристотелю належить крилатий вислів «Платон мені друг, але істина — великий друг». До аналізу якого б явища він не вдався — людини, суспільства, держави, державного устрою, права, закону, — скрізь було присутнє його нама­гання розглядати усе це крізь призму «правильного» і «неправильного», «корисного» і «шкідливого», «розумного» і «нерозумного», «справедли­вого» і «несправедливого». До всіх цих явищ автор висував такі вимо­ги й критерії, які, на його переконання, можуть забезпечити їхню «пра­вильність», «корисність», «розумність» і «справедливість».

А.  Про людину

Порівнюючи людину з усіма «іншими живими істотами», Аристотель казав, що «з-поміж усіх живих істот тільки людина має здатність говорити», але якщо «голос» притаманний і решті «жи­вих істот», тільки «мова» здатна передавати як «щось корисне, так і шкідливе, достоту як і те, що справедливе і несправедливе». Саме ця властивість дає змогу, на його погляд, відрізняти людину від «ін­ших живих істот»: «тільки людина здатна сприймати такі поняття, як добро і зло, справедливість і несправедливість» [2].

Від природи людині дано зброю — «розсудливість і чеснот- ливість» [3], і тому будь-які «бажання, що піддаються збуренням», ма- ють перебувати «під владою розуму» [4]. Люди стають «чеснотливи­ми» завдяки трьом чинникам: природі, звичаю і розуму. І, тимчасом як «інші живі істоти» ведуть «переважно природний спосіб життя», а лише деякі з них «керуються ще й набутими звичками», тільки людина, обдарована розумом, і тільки вона кориться «і голосу розуму». Саме тому люди, тоді, коли вони переконані, що для них буде краще чинити так, а не інакше, часто чинять «всупереч набутим звичкам і природі, прислухаючись саме до розуму» [5].

Б. Про державу та її устрій

У своїх роздумах про державу Аристотель зазначав, що вона також «іс­нує з природи», оскільки «завдяки природі люди прагнуть до об’єднання». У створенні держави Аристотель вбачав досягнення людиною «свого ви­вершення» шляхом встановлення порядку в рамках «закону і права». Як бачимо, уже в античні часи мислитель не ототожнював, а навпаки — ви­окремлював такі категорії, як «право» і «закон». Він також вказував на те, що поняття «справедливості пов’язане з уявленням про державу», а «пра­восуддя є мірилом справедливості» [6].

Державу [7] Аристотель розумів як «певне впорядкування, в якому жи­вуть її громадяни» [8], і вона створюється «не задля утворення оборонного чи наступального союзу», «не з метою відвернення кривди від когось і не для взаємного обміну й торгівлі», «не задля того, аби жити», а — «здебіль­шого для того, щоб жити щасливо» [9]. При цьому Аристотель наголошу- вав, що «держава не може вважатися щасливою, коли береться до уваги тільки певна частина населення, а не вся сукупність громадян» [10].

 

[1] Див., напр.: История политических и правовых учений: Учеб. для вузов / Под общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. — Изд. 3-е, стереотип. — М.: НОРМА (Изд. группа НОРМА-ИНФРА^М), 2001. — С. 58.

[2] Див.: Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. — К.: Ос­нови, 2000. — С. 17 [1253a, 15-20] (тут і далі у наведених цитатах курсив і напівжирний шрифт мої. — С. Г.).

[3] Там само. — С. 18 [1253a, 30].

[4]         Там само. —                        С. 20       [1254в, 5-10].

[5]         Там само. —        С. 201 [1332a, 40; 1332в, 5-10].

[6]         Там само. —                    С. 18           [1253a, 30].

[7] Поняття «держава» в перекладах праць Аристотеля англійською мовою пе­редається за допомогою слова “city”, що, по суті, є українським відповідником поняття «місто-держава». — Див.: Aristotle. Politics. Books III and IV / Translated with Introduction and comments by Richard Robinson; with a Supplementary Essay by David Keyt (Clarendon Aristotle Series). — Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford Press, 1995. — P. 3 [1274b, 32]. Надалі всі посилання на англійський переклад праць Аристотеля буде здійснено за цим виданням у скороченій формі: Aristotle. Politics (1995).

[8] Див.: Арістотель. Політика. — С. 66 [1274в, 35-40].

[9]         Там само. —                          С. 79     [1280a, 30-40].

[10] Там само. — С. 194 [1329a, 20-25].

 

 

Вся работа доступна по ссылке

https://mydisser.com/ru/catalog/view/88140.html   

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.