У нас уже 18715 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОПЕРЕДНИКИ «ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА» В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

У середні віки, коли ще не існувало ні концепції свободи особи, ні кон­цепції необмеженої свободи суверена, з’явилася теорія, яка, подібно до вчень античних мислителів про «закон, що править світом», проголосила існування «загального права, яке править світом». Зрозуміло, що така те­орія, з огляду на саме поняття «загального права» (“common law”), могла виникнути й розвиватися відповідно там, де, власне, таке «загальне право» й існувало. Тому найчастіше з цього приводу цитують англійського прав- ника при королівському дворі Генрі Бректона (Henri de Bracton), який тво­рив у ХІІІ столітті і перу якого приписують одну з основоположних робіт в англійській юридичній традиції — “De legibus et consuetudinibus Angliae” (1239р.?). Провідною думкою, яку висловив автор, була думка про те, що на правителя повинні накладатися певні обмеження. Кажучи це, Бректон висловився так: «Над королем має бути не людина, а Бог і право, тому що право творить короля» [1]. Отже, завдяки тому, що Генрі Бректон палко обстоював необхідність обмежити всесилля короля, підпорядкувавши необмеженого монарха — праву, цього автора традиційно і виправдано сприймають як найпершого середньовічного теоретика інституційного обмеження королівських повноважень, а отже — прихильника ідеї «вер­ховенства права», попри те що у Франції, та й у Німеччині, подібні ідеї

334

висувалися ще раніше .

А взагалі доба Середньовіччя, яка в Західній Європі тривала майже тисячу років (V-XVI століття), має кілька особливостей в оці­нюванні розвитку політичних і правничих знань. Одну з таких особ­ливостей можна вбачати в тім, що навіть за розквіту абсолютизму на кшталт централізованих «станово-представницьких» монархій (де осердям світогляду виступала християнська церква, яка змогла накинути суспільству як догму формулу «немає влади не від Бога») надзвичайно поширеними виявилися нові політико-правні вчення, основу яких складали вчення ще античних мислителів про «правиль­ні» й «неправильні» «державні форми», ідеї «природнього права як норми, що випливає із природи речей» тощо.

Найяскравіше вчення античних мислителів знайшло відображен­ня і логічний розвиток у працях домініканського монаха, вченого-бо- гослова Томи Аквінського (Thoma Aquinas). Свої думки цей автор викладав, узявши за основу погляди Аристотеля. Але цілком виправ­дано його називають «католицьким Аристотелем» [2] ще й через те, що своїм працям він надав переважно форму коментарів творів самого Аристотеля. Тома Аквінський практично став «класиком-тлумачем» аристотелізму. Хоча витворені ним близько ста праць складають «ен­циклопедію офіційної церковної ідеології середньовіччя» [3], тут так само можна натрапити на досить ориґінальний виклад уже нового ба­чення сутності тих вічних і глобальних предметів дослідження, якими виступають категорії держава, закон, право [4].

Іншою особливістю доби Середньовіччя в площині досліджува­ного питання є те, що саме в період становлення і розквіту феодаль- но-аболютистського ладу сталося перше нормативне оформлення ідей, які в юридичному (а не філософсько-політичному) аспекті най­ближче підступали до народженої значно пізніше концепції верхо­венства права.

 

[1] Див.: Geoffrey de Q. Walker. The Rule of Law: Foundation of Constitutional Democracy. — Melbourne: Melbourne University Press, 1989. — P. 94 (напівжирний шрифт мій. — С. Г.).

[2] Див.: Костусенко В. Тома Аквінський і його філософія (передмова) // Тома Аквінський. Коментарі до Арістотелевої «Політики» / Пер. з латини О. Кислюка; Передм. В. Костусенка. — К.: Основи, 2000. — С. 12.

[3] История политических и правовых учений: Учеб. для вузов / Под общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. — Изд. 3-е, стереотип. — М.: НОРМА (Изд. группа НОРМА-ИНФРА^М), 2001. — С. 113.

[4] Про це в українських публікаціях останнього часу дещо побіжно можна довіда­тися, зокрема, з праці: Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. — К.: Укр. центр правн. студій, 2001. — С. 40-42.

 

 

Вся работа доступна по ссылке

https://mydisser.com/ru/catalog/view/88140.html   

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.