У нас уже 27477 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Вибір структурно-функціонального підходу при дослідженні місцевих фінансів

Економічна ефективність виробництва благ під дією ринкових механізмів доведена багаторічним досвідом успішного розвитку багатьох країн світу. Суспільні блага, як блага, що виробляються за рахунок коштів державного та місцевого чи регіонального бюджетів, також економічно доцільно виробляти в умовах конкурентного середовища.

Крім того, показником ефективності надання суспільних благ населенню є ступінь задоволення їх потреб. Цей показник збільшується, якщо виробництво суспільних благ розміщено біля споживачів і жителі територіальної громади мають можливість безпосереднього впливу на прийняття рішень щодо цього виробництва.

Організація ефективного виробництва суспільних благ є основною економічною передумовою існування місцевого і регіонального самоврядування та місцевих і регіональних фінансів, а також, відповідно, процесів фінансової децентралізації.

Науковці та практики дискутують щодо розподілу повноважень між рівнями влади, дохідних джерел та міжбюджетних трансфертів. Залишаються поза увагою дослідження функцій місцевих та регіональних фінансів. Саме вони є роллю, яку виконують місцеві та регіональні фінанси відносно фінансової системи держави та суспільства. Слабо досліджені принципи побудови місцевих та регіональних фінансів. Вони є тими основними правилами, відштовхуючись від яких, має створюватися фінансова основа місцевого і регіонального самоврядування, вирішуватися справи місцевого та регіонального значення. Недостатньо уваги приділяється дослідженню структурних елементів системи місцевих і регіональних фінансів. Це впливає на подальші наукові розробки щодо їх функціонування.

Структурно-функціональний підхід у дослідженні місцевих та регіональних фінансів — це підхід в описі, характеристиці й поясненні особливостей функціонування системи, при якому досліджуються елементи системи місцевих та регіональних фінансів, залежність між ними в рамках єдиного цілого. Кожен елемент системи місцевих та регіональних фінансів як структури виконує специфічні функції, забезпечує функціонування самої системи.

Організація діяльності структурних елементів системи місцевих та регіональних фінансів визначається загальною архітектонікою, пріоритетом у використанні, роллю кожного окремого елемента.

Структурно-функціональний підхід є однією з найважливіших у дослідженні економічних відносин. Сутність його полягає у розкладанні об'єкта, що досліджується, на складові частини, вивченні зв'язків між ними, розкриття притаманних цим елементам специфічних функцій, опис ролей, що вони виконують. Обов’язково враховується цілісність системи місцевих та регіональних фінансів, її взаємодія із зовнішнім середовищем. Цей підхід дає можливість шляхом узагальнення основних понять категорій створити єдиний теоретичний образ, виявити сутність системи.

Застосування структурно-функціонального підходу вимагає сучасний розвиток економіки та науки. Так, до середини XIX століття процес пізнання зосереджувався на конкретних предметах, їх взаємозв’язок та єдність визначалися за зовнішніми властивостями та ознаками. Проте, вже на початку XX століття перед наукою стала проблема структурної організації предметів дослідження, а також забезпечення функціонування складних систем. З другої половині XX століття в усіх сферах знань підвищується потреба у використанні системного підходу, який сьогодні вважається основним у науці і відомий як «системний аналіз», «системний метод», «структурний підхід», «загальна теорія систем», «структурно-функціональний підхід» та ін. При цьому варто зазначити, що структурно-функціональний підхід більшою мірою враховує завдання системної проблематики, досліджуючи загальні функції системи та специфічні функції структурних елементів. Отже, методологічна база (об’єкти, предмети, принципи, методи) структурно-функціонального підходу має ширші зміст і значення, а також масштаби. Це дає підстави посісти центральне місце під час дослідження організації системи місцевих те регіональних фінансів.

Структурно-функціональний підхід одночасно дає нам можливість визначитися із структурою нашого подальшого дослідження задля максимально об’єктивного відображення реального стану фінансових відносин органів місцевого і регіонального самоврядування.

Місцеві та регіональні фінанси – це досить складна система взаємопов’язаних елементів. Виходячи з досліджень В. І. Кравченко «фінанси місцевих органів влади як система містять у собі кілька основних взаємопов’язаних структурних елементів: видатки, доходи, способи формування доходів, місцеві фінансові інститути, суб’єкти, об’єкти, взаємовідносини між суб’єктами системи, системою та іншими ланками фінансової системи держави взагалі» [155, с. 44]. Цієї точки зори дотримується М. В. Тарасенко [293, с. 200 – 202], О. Р. Романенко [271, с. 185 – 189], О. О. Сунцова [290, с. 20 – 22], С. В. Бойко, Л. Л. Лазебник, С. В. Льовочкін, В. М. Опарін, А. О. Погорілий, В. М. Суторміна, В. М. Федосов та інші (з одночасним наведенням складу місцевих фінансів, що містять місцеві бюджети та фінанси підприємств, організацій та установ комунальної форм власності) [295, с. 272], І. Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. Ю. Придатко [274, с. 14], В. В. Венгер (автор також наводить інші ланки місцевих фінансів: місцеві бюджети, регіональні фонди, місцеві позики та фінанси комунальних (муніципальних) підприємств) [44, с. 215 – 219, 93], В. І. Оспіщев, О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, Н. І. Кропівцова, І. В. Бубенко та інші [302, с. 238 – 241], С. Л. Лондар та О. В. Тимошенко (з одночасним розглядом інституційної структури місцевих фінансів, що наведена нижче) [165]. Наведені елементи системи фінансів місцевих органів влади більше нагадують складові фінансового механізму управління їхньою діяльністю. Це елементи не одного порядку, не можна в один ряд ставити, наприклад, і видатки і суб’єктів.

Подібне зауваження частково стосується структури місцевих фінансів, яку пропонує М. І. Кульчицький. Автор стверджує, що в системі місцевих фінансів з’явилися і розвиваються такі інститути, як самостійний місцевий бюджет, позабюджетні валютні та цільові фонди, комунальна власність, місцеві податки і збори, фінансові ресурси комунальних підприємств тощо [158, с. 98]. С. Л. Лондар та О. В. Тимошенко погоджуються з цим складом системи місцевих фінансів та додають до нього комунальний кредит [165].

О. Р. Романенко та В. В. Венгер до складу місцевих фінансових ресурсів уналежнюють:

  • фінансові ресурси місцевих органів влади (місцевий бюджет і цільові фонди);
  • фінансові ресурси підприємств комунальної форми власності [271, с. 184; 44, с. 215].

Цієї структури дотримуються Є. М. Ганевич та С. В. Михайленко [93, с. 33].

Авторами не враховані місцеві позики та фінансові ресурси органів самоорганізації населення як складові місцевих фінансових ресурсів. Безпідставно розглядаються позабюджетні фонди.

Місцеві фінанси, на думку С. М. Чистова, А. Є. Никифорова, Т. Ф. Куценко та інших, О. І. Ковтуна, охоплюють місцеві бюджети територіально-адміністративних одиниць і фінанси суб’єктів господарювання [106, с. 251; 147, с. 321]. Більш розширено розглядає систему місцевих фінансів В. М. Опарін: місцеві бюджети, регіональні фонди, місцеві позики, фінанси муніципального господарства [203, с. 78]. У пізніших публікаціях В. В. Венгера; Ю. В. Пасічника; В. М. Опаріна, В. І. Малько, С. Я. Кондратюка; О. П. Близнюк, Л. І. Лачкової, В. І. Оспіщева та інших знаходимо ці ж ланки місцевих фінансів [44, с. 93; 211, с. 272; 202, с. 10; 303, с. 93]. Ми вважаємо, що як регіональні централізовані фонди існують обласні та районні бюджети, які автори досліджують у складі місцевих фінансів.

Цікавою для нас є думка російських учених щодо більш розширеної, порівняно з українськими науковцями, структури місцевих та регіональних фінансів.

Так, А. М. Бабич та Л. Н. Павлова до складу державних та муніципальних фінансів уналежнюють: бюджетну систему, систему позабюджетних фондів, систему державного та муніципального кредитування [11]. Ми вважаємо, що автори не врахували фінансів комунальних підприємств та установ, а також фінанси органів самоорганізації населення.

До складу місцевих фінансів С. І. Берлін уналежнює місцеві бюджети, місцеві позики, спеціальні фонди та фінанси муніципальних підприємств [16, с. 80]. Автор до складу місцевих фінансів уналежнює спеціальні фонди, яким характеристику не надає.

Фінанси органів місцевого самоврядування, на думку І. М. Мисляєвої та Е. В. Алехіна, уналежнюють муніципальні бюджети, позабюджетні фонди місцевих органів влади, муніципальний кредит, фінанси муніципальних унітарних підприємств. При цьому окремо виділяються фінанси органів влади суб’єктів Російської Федерації, до яких включено бюджети суб’єктів Російської Федерації, позабюджетні фонди суб’єктів Російської Федерації, кредит суб’єктів Російської Федерації, фінанси державних унітарних підприємств суб’єкта Російської Федерації [190, с. 25; 5, с. 28]. Ми в цілому згодні з авторами, проте ми додаємо до складу місцевих фінансів, окрім фінансів органів місцевого самоврядування, фінанси органів самоорганізації населення.

Інший колектив російських авторів стверджує, що територіальні фінанси містять регіональні й муніципальні фінанси, а також фінанси підприємств (організацій) і фінанси населення, або домашніх господарств. У свою чергу, до складу регіональних фінансів, окрім регіональних бюджетів, належать регіональні позабюджетні фонди. До системи муніципальних фінансів уналежнюють кошти місцевого бюджету, державні й муніципальні цінні папери, що належать органам місцевого самоврядування, фінанси самостійних господарюючих суб'єктів муніципального утворення: муніципальних унітарних підприємств, підприємств і організацій інших форм власності, фінанси населення, що направляються на розвиток території [97, с. 165 – 167].

Протиріччя такого погляду полягають у тому, що автори фінанси підприємств (організацій) і фінанси населення виділяють окремо від регіональних і муніципальних фінансів, а за умов їх направлення на розвиток території уналежнюють до системи муніципальних фінансів. Ми вважаємо, що фінансові ресурси підприємств і організацій інших, ніж комунальна, форм власності, фінанси населення, які направляються на розвиток території спочатку акумулюються шляхом перерозподілу, як правило, у централізованих фондах. Останні і мають враховуватися до системи муніципальних (місцевих) фінансів.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/39048.html   

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.