У нас уже 70106 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Інтегрована соціально-психологічна програма професійної реадаптації безробітних в умовах сучасного соціуму

Інтегровану соціально-психологічну програму професійної реадаптації безробітних складали чотири етапи: змістовно-методологічний, особистісно- діяльнісний, організаційно-процесуальний та результативно-моніторинговий.

Змістовно-методологічний етап акумулює взаємозв’язок і взаємодію наукових підходів (аксіологічного, акмеологічного, компетентнісного, інтегрованого та ін.) до вирішення проблеми професійної реадаптації безробітних; включає систему соціально-психологічних дефініцій, покладених в основу розкриття змісту феноменології професійної реадаптації та її розуміння як системного багаторівневого явища; розширює наукове пізнання структурно-компонентного вияву професійної реадаптації безробітних у розвитку й динаміці; виявляє інтегративні характеристики означеного феномена в досліджуваному процесі.

Особистісно-діяльнісний етап ґрунтується на діалектичному поєднанні завдань професійної підготовки з урахуванням індивідуальної траєкторії самореалізації та розвитку особистісно-професійних якостей; забезпечує готовність до змін та реалізацію цієї готовності у власній життєдіяльності, детермінує професійну активність, суб’єктність, творче ставлення до професійної діяльності, особистісний розвиток, які сприяють ефективному вирішенню проблеми професійного виключення; акумулює особистісний адаптивний потенціал особистості, що лежить в основі гнучкої орієнтації й діяльнісного реагування в динамічних соціальних і професійних умовах відповідно до життєвих позицій; актуалізує мотиваційно-ціннісну сферу особистості як рушійну силу формування професійних якостей та виражає її ставлення до суспільно значущих цінностей професійної діяльності, а також формування діяльнісно-рольових характеристик (знань, умінь, навичок, ставлення, досвіду) та професійної позиції як інтегративного особистісного утворення, що відображає готовність до оволодіння прийомами самореалізації в новому виді професійної діяльності.

Організаційно-процесуальний етап передбачає розробку організаційно- методичного супроводу професійної реадаптації безробітних, зокрема на етапі їх перекваліфікації; впровадження соціально-психологічних технологій, спрямованих на забезпечення позитивної динаміки означеного процесу, що ґрунтується на психодіагностичній основі; обґрунтування критеріїв, показників та ступеня адаптації безробітних з урахуванням диспозиційного стилю їх реагування на ситуацію професійного виключення і стратегій її вирішення, зокрема у контексті професійної підготовки й перепідготовки. Процедурні моменти цього етапу передбачали активну взаємодію під час тренувальної роботи, встановлення та вдосконалення соціальних зв’язків, підвищення професійного і соціального статусу та особистісне зростання.

Результативно-моніторинговий етап поєднує оцінку ефективності впроваджених заходів та їх моніторинг із аналізом та використанням всіх наявних у розпорядженні психологів, соціальних працівників, духовного наставництва засобів надання допомоги в умовах дезорганізації професійного життя і створення реадаптаційного соціального середовища.

Основними концептуальними положеннями інтегрованої програми професійної реадаптації безробітних в умовах сучасного соціуму слугували:

І.Прийняття респондентами відповідальності за процес професійної реадаптації і успішної реалізації власного професійно-психологічного потенціалу.

2.           Визнання відповідальності за самостійний вибір способів реалізації своїх соціально-професійних функцій.

3.           Гармонізація внутрішньо-психічного розвитку особистості і зовнішніх умов соціально-професійного життя.

До функцій професійної реадаптації безробітних в межах розробленої інтегрованої програми віднесено:

І.Інформаційно-аналітичний супровід етапів професійної реадаптації.

2.           Проектування і самопроектування сценаріїв окремих етапів професійної реадаптації.

3.           Психологічно компетентне надання підтримки і допомоги в подоланні труднощів професійної реадаптації, особливо при переході з одного етапу на інший.

4.           Професійна реадаптація особистості у випадках тривалої перерви в професійній діяльності (зокрема, втрати працездатності тощо).

5.            Забезпечення соціально-професійного самозбереження.

6.            Профілактика розвитку професійних деструкцій, надання допомоги в подоланні кризових ситуацій.

7.            Корекція соціально-професійного і психологічного профілю.

Професійна реадаптація безробітних передбачала створення

орієнтаційного поля професійного розвитку особистості, зміцнення професійного Я, підтримку адекватної самооцінки, саморегуляцію життєдіяльності, засвоєння технологій професійного самозбереження, формування ціннісних орієнтацій, що ініціюють процеси саморозвитку особистості. Результатом такого супроводу професійної реадаптації є реалізація професійного потенціалу, професійний розвиток та саморозвиток, забезпечення професійного самозбереження, працевлаштування, задоволеність професійною діяльністю і підвищенням її продуктивності.

Для успішної реалізації цих завдань необхідно на кожному етапі програми професійної реадаптації безробітних здійснювати психологічний супровід за такими напрямками:

1 .Психологічна просвіта. Метою зазначеного напрямку є формування потреби у психологічних знаннях, бажання використовувати їх в інтересах власного розвитку; створення умов для повноцінного особистісного розвитку та їх самовизначення; підвищення психологічної компетентності.

2.           Психологічна підтримка. Її метою є попередження виникнення явищ дезадаптації, надання психологічної підтримки розвитку особистості безробітного з метою збереження її індивідуальності; попередження можливих професійних деструкцій; надання психологічної допомоги і підтримки безробітним особам, які перебувають в стані актуального стресу, конфлікту, сильного емоційного перенапруження; сприяння творчому та успішному розвитку особистості.

3.           Психологічна діагностика. Метою психологічної діагностики є вивчення індивідуальних особливостей, стану емоційно-вольової сфери, особливостей протікання розумових процесів, рівня мотивації до досягнення успіху в професійній діяльності, виявлення проблемних зон у спілкуванні, визначення факторів, які можуть негативно вплинути на професійну діяльність, індивідуально-психологічних якостей особистості тощо.

4.           Консультативна діяльність - спрямована на підвищення рівня професійної зрілості, здатності виконувати професійні завдання використовуючи при цьому власні ресурси та наявну інформацію. Під час проведення консультації обговорення варіантів вирішення ситуації професійного виключення та можливі шляхи розвитку.

5.Організаційно-методична діяльність. Під час здійснення зазначеної діяльності зосередження уваги на підготовці методичних матеріалів для проведення психодіагностики і розробки індивідуальних розвивальних і психокорекційних програм з урахуванням особливостей особистості безробітного.

Слід зауважити, що знання причин за яких людина стала безробітною і самої ситуації безробіття, має важливе значення для побудови ефективного алгоритму професійної консультації в межах інтегрованої соціально- психологічної програми професійної реадаптації безробітних. Як показало проведене дослідження, при втраті роботи порушуються звичні адаптаційні механізми, особистість відчуває значний психологічний тиск, психічне напруження, розпач, відчай, зневіру у власних силах. Їй важко планувати своє майбутнє, яке постає невизначеним, безперспективним і безрадісним. Ми погоджуємося з думкою В. Кобченко, що доки безробітний не визначиться, не знайде нову роботу або піде на перенавчання, негативний вплив стресогенних факторів залишається [98]. Отже, проблема безробіття стає для людини тотальною психологічною проблемою, і за таких умов значна кількість безробітних, потребують додаткової психологічної допомоги у вигляді загальної психологічної консультації, психотерапії та, цілеспрямованої на реадаптацію безробітних, професійної консультації.

Як зазначає В. Кобченко, ефективне професійне консультування не може бути ізольованим механічним процесом підбору відповідності між людиною і роботою. Професійне консультування - це більше, ніж раціональний процес оцінки особистісних якостей людини і їх відповідності певній сфері професійної діяльності. Професійне консультування - це, головним чином, реалізація «Я»-концепції особистості, яка існує у багатовимірному просторі її зв’язків з оточуючим світом, а не лише в контексті професійної діяльності. Це - процес надання безробітній людині допомоги у виборі чи зміні професії, місця роботи, другої освіти на основі всебічного вивчення та врахування її професійних інтересів, прагнень, індивідуально-психологічних особливостей, ціннісних орієнтацій, стану здоров’я і потреб ринку праці. Перш за все, професійна консультація спрямована на досягнення таких основних цілей: допомогти безробітній людині усвідомлено та обґрунтовано прийняти рішення щодо вибору чи зміни професії, місця роботи, перенавчання; допомогти розробити основні шляхи і способи освоєння вибраної професії, місця роботи; допомогти пізнати свої слабкі і сильні сторони, можливості. Для здійснення цих цілей профконсультант має вирішити такі завдання:                                                                                       оцінити можливості особистості, її позитивні й негативні інтереси, нахили; виявити рівень інформованості про стан ринку праці, зміст професій, доповнити й упорядкувати цю інформацію, вказати на джерела її отримання; виявити потреби професійного та загального характеру; провести психодіагностичне обстеження (мотиви, здібності, риси характеру тощо); мобілізувати приховані психологічні ресурси особистості, що забезпечують самостійне вирішення проблем; провести корекцію адаптаційних та особистісних дисгармоній; надати допомогу у виробленні умінь аналізувати процес підготовки й прийняття рішення щодо працевлаштування та професійного майбутнього [98].

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/486502.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.