У нас уже 27438 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Цілепокладання в змісті початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії як інструмент відображення потреб британського суспільства

Цілепокладання (цілеутворення) є процесом висування цілей діяльності. Мета початкової освіти розглядається в педагогічній літературі як ключовий фактор, що детермінує формування змісту освіти і відображає, як потреби суспільства, так і потреби особистості.

Поняття мети/цілі належать до педагогічних категорій, що мають таке тлумачення:

  • мета – це бажаний результат, недосяжний за певний проміжок часу, але доступний для досягнення в майбутньому;
  • ціль – кінцевий результат, на досягнення якого спрямовані зусилля суб’єкта діяльності [115, с. 144–149].

Ціль навчання – це кінцевий результат діяльності, тому це поняття за обсягом менше, ніж мета навчання, і входить у мету як її складова, воно вужче за змістом, а отже, конкретніше, ніж мета навчання [Там же].

Спільною метою початкової освіти Англії, Уельсу, Північної Ірландії є надання учням базових знань і формування необхідних умінь й навичок з мови і правописних умінь, математики та природознавства для опанування інших предметів, подальшого навчання і життя [202, с. 84].

Особливість мети початкової освіти Північної Ірландії на КЕ 1 і КЕ 2 полягає у забезпеченні учнів можливістю виявляти і розвивати свої інтереси, здібності і вміння засобами освітніх галузей; підготовці школярів до обов’язків та відповідальностей життя в демократичному суспільстві; розвитку поваги до прав і свобод людей, формуванні толерантного і шанобливого ставлення до розмаїття культур; а також у сприянні розвитку самостійності учнів, створенні умов для реалізації індивідуального потенціалу кожного з них [207, c. 21].

Мета початкової освіти Шотландії в Курикулумі для досконалості визначена як забезпечення учнів навчальним процесом, який сприяє повному розвитку особистості; формуванню передусім учнівської писемної грамотності й навичок лічби; набуттю ними навичок пізнання й розуміння довкілля; реалізації особистісних якостей учнів засобами живопису, музики, драматичного мистецтва й фізичної діяльності; ознайомленню з релігійними, моральними і соціальними цінностями суспільства. Також діти на початковому етапі навчання, повинні ознайомитися з сучасними технологіями та їх впливом на розвиток суспільства й сформувати ІКТ-навички [188].

Характеризуючи цілі початкової освіти, слід зазначити, що кожна з чотирьох частин Сполученого Королівства має свою систему освіти, яка формувалася під впливом політичних, культурних і релігійних процесів розвитку країни. У системі освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії необхідно розрізняти три підсистеми: освітню систему Англії та Уельсу, Шотландії і Північної Ірландії. Проте, якщо брати до уваги Національний курикулум, його офіційну назву, структуру і форму, потрібно вести мову про дві підсистеми. До першої варто віднести Англію, Уельс і Північну Ірландію, а до другої – Шотландію, освітня система якої розвивалася ізольовано від інших регіональних частин Сполученого Королівства. Підтвердженням цього факту є рекомендаційний характер Курикулуму для досконалості, що не має законодавчого супроводу. Одним із проявів такої «освітньої» незалежності, на думку шотландського вченого Ф. Адамса, була позиція країни не запроваджувати Національний курикулум у якості національного стандарту освіти, як це відбулося в освітній системі Англії в 1988 р., а пізніше – в Уельсі та Північній Ірландії [141].

У контексті окреслення цілей початкової освіти Сполученого Королівства, доцільно згадати доповідь «Цілі та цінності навчального процесу в початковій школі» (Aims and values in primary education: England and other countries), яка була опублікована в рамках програми модернізації початкової освіти у 2006 р. (Primary Review, 2006). Огляд проводився незалежною комісією Кембріджського університету на чолі з професором Р. Александром (Robin  Alexander). У доповіді зокрема зазначено, що «за останні шість років мета, ціль та цінності початкової освіти продовжують зосереджуватися на підвищенні стандартів освіти, значущості громадянської освіти та актуалізації засад полікультурного виховання. Також, велика увага приділяється питанню виховання в учнів бажання вчитися, покращенню учнівської безпеки, здорового способу життя та підтримці всебічного розвитку дітей» [311, с. 19].

Слід акцентувати увагу на тому, що спільною ціллю початкової освіти всіх частин Сполученого Королівства є формування в учнів якостей, які б сприяли їхній адаптації в майбутньому суспільстві. В Англії та Уельсі у процесі формулювання цілей початкової освіти особлива увага приділяється формуванню вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання і навчання протягом життя, загальній підготовці до цього процесу, розвитку відповідальності. Північна Ірландія та Шотландія визначають серед своїх основних цілей освіти підготовку учнів до життя в суспільстві з ринковими відносинами. Зазначена позиція знайшла відображення в міжнародному огляді, що присвячено розвитку змісту освіти в країнах Західної Європи [84, с. 73–76].

У Законі про освіту Англії та Уельсу 2002 р. (Education Act, 2002) наголошено, що початкова школа покликана сприяти досягненню кращих навчальних результатів учнів насамперед з англійської і валлійської мов (особливо в школах, де валлійська вивчається як рідна), математики й природознавства. В інших положеннях закону визначаються вимоги до курикулуму початкової ланки, який повинен скеровувати емоційний, моральний, інтелектуальний і фізичний розвиток учнів; надати необхідний досвід та підготувати до можливостей і відповідальностей дорослого життя в суспільстві [211, с. 155].

За результатами Міжнародного ревю інтернет-архіву INCA, що проводилося у 2003 р., Національний курикулум на етапі початкової школи в Сполученому Королівстві розглядається як такий, що спрямовано на досягнення балансу між формуванням в учнів базових навичок, зокрема грамотності письма, математики і лічби, та всебічним розвитком особистості, що корелюється з загальноєвропейським формулюванням мети початкової освіти [252, с. 26].

Конкретизуючи цілі Національного курикулуму Англії та Уельсу, що були окреслені у 2009 р., наголосимо, що ідеологія поєднання в цілях початкової освіти складових особистісного і соціального розвитку учня збережена. Вона  полягає в наданні школярам можливостей для того, щоб вони стали успішними учнями, які отримують задоволення від навчання і мають навчальні досягнення; впевненими особистостями, що живуть безпечним, здоровим і повноцінним життям; відповідальними громадянами, що роблять позитивний внесок у розвиток суспільства [295, с. 10].

Курикулум Північної Ірландії, розроблений відповідно до мети початкової освіти, спрямований на надання учням початкових шкіл можливостей розкрити свій потенціал, приймати усвідомлені й розважливі рішення в житті, розвиватися як особистість, яка робить внесок у розвиток суспільства, економіки і довкілля [207, c. 22].

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/39793.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.