У нас уже 242731 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Національні і інтернаціональні інтереси в системі міжнародних зв'язків
Количество страниц 83
ВУЗ Українська академія зовнішньої торгівлі
Год сдачи 2010
Содержание Вступ…………………………………………………………...............…………..3
Розділ 1. Національні і інтернаціональні економічні інтереси як економічна категорія…………………………………………………...........................………6
1.1. Сутність, особливості і класифікація економічних інтересів......…........…6
1.2. Основні риси і класифікація національних економічних інтересів...........15
1.3. Особливості інтернаціональних економічний інтересів….................……20
Висновки до розділу 1...........................................................................................23
Розділ 2. Аналіз економічних інтересів України і зарубіжних країн….......…24
2.1. Особливості національних економічних інтересів України ................…..24
2.2. Еволюція і сучасний стан економічних інтересів зарубіжних країн.........33
2.3. Взаємодія та протиріччя економічних інтересів України та зарубіжних країн........................................................................................................................38
Висновки до розділу 2...........................................................................................48
Розділ 3. Можливості підвищення економічної безпеки і захисту економічних інтересів………..............................................................................................……50
3.1 Основні характеристики і порогові індикатори безпечного стану економічної сфери України……..................................................................……50
3.2 Рекомендації по підвищенню ефективності захисту економічних інтересів України……………………………….............………………..................………59
3.3 Можливості узгодження економічних інтересів зарубіжних країн та України…………………………………..............................……….……………63
Висновки до розділу 3...........................................................................................70
Висновки................................................................................................................72
Список використаних джерел..............................................................................77
Додаток А. Внутрішні загрози економічній безпеці України...........................80
Додаток Б. Зовнішні загрози економічній безпеці України..............................82
Список литературы 1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України № 959-XII від 16.04.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Електронна правова система "Законодавство України".
2. Про основи національної безпеки України: Закон України № 964-IV від 19 червня 2003 року // Електронна правова система "Законодавство України".
3. Про Рекомендації парламентських слухань "Зовнішня політика України як інструмент забезпечення національних інтересів держави: здобутки, реалії та перспективи: Постанова Верховної Ради України № 1531-IV від 19.02.2004 // Електронна правова система "Законодавство України".
4. Антонюк О. На пострадянському просторі: Національні інтереси України у контексті геополітики сучасної Росії // Політика і час. - 2000. - № 5 - 6. - С.15.
5. Бодрук О. Національні інтереси: [Теорія національної безпеки] // Політика і час. - 2001. - 12. - С.52 - 63.
6. Буздуган Ю. Геополітика та національні інтереси України // Матеріали наукової конференції «Національна ідея - відповідь на виклик часу». - К., 2001. - С.154–158.
7. Газизуллин Н.Ф. К разработке концепции развития евразийской интеграции // Проблемы современной экономики. – 2004, N 3(3). – с. 12-15.
8. Економічна безпека: проблема і стратегія забезпечення в Україні. - Х.: ХІБМ, 1998. – 268 с.
9. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько : Монографія. — К. : НІСД, 1997. — 144 с. — (Сер. "Нац. безпека"; Вип. 2). — ISBN 966-554-002-5.
10. Єрмошенко М.М. Національні економічні інтереси: реалізація і захист / М.М. Єрмошенко // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nam.kiev.ua/ape/n_01_1-2/yermosh.htm.
11. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних економічних системах. - К.: НІСД, 1998. – 322 с.
12. Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория. Под ред. А.А. Аузана. М.: ИНФРА-М, 2005. С. 8.
13. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
14. Козакевич Є. Розширення НАТО та європейська політика України // Політична думка. – 1999. - №1 – с. 2.
15. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Независимое военное обозрение. Приложение к Независимой газете. – 2000. 14 – 20 января.
16. Корнилова І.М., Румянцев А.П., Башинська А.І., Коваленко Ю.В., Міжнародна торгівля: Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 376 с.
17. Латов Ю.В. Российская теневая экономика в контексте национальной экономической безопасности // Интернет-концеренция. Россия: варианты институционального развития. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/297024.html.
18. Лисицин Е. Національна безпека. Мистецтво стратегічного планування // Віче. – 2000. - №6. – с. 8-11.
19. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних детермінант і економічної глобалізації // Економіка України. - 2003. - № 7. - С.12 - 19.
20. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект. 5-е видання, перероб. і доп.. / ідп. ред. проф. Г.Н. Климко. — К.: Знання-Прес, 2004. — 615 с.
21. Паньков А. І. Національні інтереси та національна безпека // Актуальні проблеми держави і права. - Одеса, 2003. - Вип.18. - С.906–914.
22. Руснак І. Безпека і національні інтереси України // Віче. – 2000. - №5. с. 15-18.
23. Сікора І.В. Національні інтереси України та лобістські технології бізнесу / Центр прогнозування соц.-екон. та політ. процесів. - К.: [Охорона пр.], 2000. - 125 с.: іл., табл.. - (Tacis)
24. Смитиенко Б. Соотношение национально-государственных и корпоративных интересов в условиях глобализации мировой экономики // Вісн. Київ. нац. торг-екон. ун-ту. - 2003. - №6. - С.27-34.
25. Соснін О. Національні інтереси в інформаційній сфері: [Інформація на сучасному етапі розвитку людства] // Уряд. кур'єр. - 2005. - 4 жовт. (№ 187). - С.6.
26. Тихонов В. Національні інтереси понад усе : Бесіда з головою Луганської обласної ради /Кор. газ. // Уряд. кур'єр. - 2002. - 14 черв. - С.5.
27. Чомахашвілі О. Національні інтереси суверенної держави в інформаційній сфері та їх забезпечення: [Щодо питання створення умов для гармонійного розвитку державної інформаційної інфраструктури] // Юридичний журнал. - 2005. - № 9. - С.27-28.
28. Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. - К.: НІСД, 1997. – 382 с.
29. Шульман Н. Національні інтереси: хто і з чим їх їсть // Сучасність. - 2003. - № 4. - С.88 - 100.
30. Юзефович В. Модель визначення пріоритетних напрямів зовнішньополітичних дій України / В. Юзефович, С. Возняк, С. Вербицький. // Політичний менеджмент. - 2006. - № 5. - С.107-115.
31. Ющенко В. Про національні інтереси України: [Виступ Президента України В.Ющенка на сесії Парламент. Асамблеї Ради Європи під час перебування у Страсбурзі] // Сіл. вісті. - 2005. - 27 січ. - С.1.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
450

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.