У нас уже 27467 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Методика складання звіту про фінансові результати, аналіз його показників та визначення напрямків покращення діяльності підприємства
Количество страниц 103
ВУЗ
Год сдачи
Содержание Вступ 5
1 Теоретико – методологічні основи складання звіту про
фінансові результати та характеристика підприємства ВАТ «Суха Балка» 8
1.1 Характеристика техніко – економічних показників
діяльності підприємства ВАТ «Суха Балка» та оцінка його фінансового
стану 8
1.2 Сутність звіту про фінансові результати 23
1.3 Огляд нормативної бази, що регламентує складання
звіту про фінансові результати 28
1.4 Огляд літературних джерел з методики складання
звіту про фінансові результати та аналізу його показників 35
2 Організація та методика складання звіту про фінансові результати 38
2.1 Організація складання звіту про фінаносві результати на
ВАТ «Суха Балка» 38
2.2 Методика складання звіту про фінансові результати
на ВАТ «Суха Балка» 53
2.3 Облік фінансових результатів на підприємстві ВАТ «Суха Балка» 58
2.4 Вдосконалення організації та методики облікових операцій
по формуванню фінансових результатів діяльності 72
3 Аналіз показників звіту про фінаносві результати 77
3.1 Аналіз динаміки та структури фінансових результатів 77
3.2 Аналіз рентабельності підприємства ВАТ «Суха Балка» 81
3.3 Визначення напрямків підвищення ефективності
діяльності підприємства 90
Висновки 101
Список використаної літератури 108
Додатки 112
Список литературы Список використаної літератури

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV
2. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419
3. Наказ Мінфіну України від 29.11.2000 р. № 302 «Про примітки до річної фінансової звітності»
4. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87
5. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87
6. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87
7. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137
8. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затверджене наказом Мінфіну України від 31.01.2000р. № 20
9. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318.
10. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджено наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. № 353.
11. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію», затверджене наказом Мінфіну України від 16.07.2001 р. № 344
12. Методичні рекомендації з перевірки порівняності показників форм річної фінансової звітності підприємства, наведені в листі Мінфіну України від 09.01.2001 р. № 053-41
13. Аранчій В.І., Смолянська О.Ю., Чумак В.Д., Черненко Л.В. Фінансова діяльність підприємств: Навчальний посібник. – К.: «Професіонал», 2004. – 240 с.
14. Бобров В.Я. «Основи ринкової економіки і підприємництва» Підручник.- К.: Вища шк., 2003 – 719с.
15. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За редакцією д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2005. – 528 с.
16. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 5-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 724 с.
17. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінаносвий менеджмент: Навч. Посібник – К.: Знання, 2005. – 485 с.
16. Лахтіонова Л.А. Фінаносвий аналіз субєктів господарювання. – К.: КНЕУ, 2001. – 389 с.
18. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2004. 528с.
19. Павловська О., Притуляк Н., Невмиржицька Н., Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для самост.вивч.дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 108 с.
20. Савицька, Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : Навчальний посібник. - Київ : Знання, 2004. - 654 с.
21. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз : Навчальний посібник для вузів. Львів : Новий Світ - 2000, 2004. - 344 с.
22. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства : Навчальний посібник. - Київ : Алерта, 2003. - 485 с.
23. Терещенко О.О. Невмержицький Я.І., Куліш А.П. Фінансова діяльність субєктів господарювання: навчально – мотодичний посібник для самостійного вивчення дисциплін. – К.: КНЕУ, 2006. – 312с.
24. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник/ под ред. Е.С. Стоянової – М.: Перспектива, 1998 – 656 с.
25. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз. Навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2001, 540 с.
26. Шеремет, О. О. Фінансовий аналіз : Навчальний посібник для вузів. - Київ : Кондор, 2005. - 196 с.
27. Шило В. П. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : Навчальний посібник для вузів. - Київ : Кондор, 2005. - 240 с.
28. www.uris.com.ua Аналіз показників прибутковості
29. www.books.efacuty.Kiev.ua Фінанси підприємств
30. www.referatik.com Звітність підприємств, Чебанова Н.В.
31. www.dtkt.com.ua Бухгалтерський облік
32. www.ukrkniga.org.ua Бухгалтерський облік, Л.Г. Ловінська, Л.В. Жилкіна
33. www.qdpro.com.ua Інформаційно – аналітичне забезпечення економічної діяльності
34. www.proaudit.com.ua Облікова політика підприємства
35. www.uapravo.net Про примітки до річної фінансової звітності
36. www.uazakon.com Закони України
37. www.edulec.com Регресіний та факторний аналіз
38. www.inpos.com.ua Значення й основи фінансового аналізу
39. www.infolib.dp.ua «Економіка підприємств» за ред. С.Ф. Покропивного
40. www.zakon.rada.gov.ua Звіт про фінансові результати
41. www.vuzlib.net Аналіз фінансових звітів. Оцінка звіту про фінансові результати.
42. www.Bookz.com.ua Фінансова звітність субєктів господарювання
43. www.enbv.narod.ru «Фінанси підприємств» за ред. А.М. Поддєрьогіна
44. www.economn.com Фінансовий стан підприємства
45. www.subchet.ru Налоги. Учет. Право.
46. www.djerelo.com Звітність та види діяльності підприємства
47. www.smida.gov.ua Інформація про ВАТ «Суха Балка»
48. www.foresight.nas.gov.ua Компютерні технології на підприємстві
49. www.faaf.org.ua Облік і фінанси: бухгалтерський портал.
50. www.grinchuk.lviv.ua Бібліотека Грінчука
51. www.studentbooks.com.ua Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.