У нас уже 22025 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Управління фінансовою стійкістю банку
Количество страниц 110
ВУЗ
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
1.1. Сутність поняття фінансової стійкості
1.2. Показники фінансової стійкості комерційного банку
1.3. Фактори, що впливають на фінансову стійкість комерційного банку
Розділ 2. Аналіз фінансої стійкості ВАТ „РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”
2.1. Коротка характеристика об’єкту дослідження
2.2. Оцінка ліквідності банку
2.3. Оцінка платоспроможності банку
Розділ 3. Шляхи підвищення фінансової стійкості банку
3.1. Засоби вирішення проблеми (ліквідність-дохідність
3.2. Застосування економіко-математичних методів в управлінні фінансовою стійкістю банку
Висновки
Список використаної літератури
Додатки


Список литературы У вітчизняній економічній літературі поки що немає єдиного підходу до аналізу фінансової стійкості банку. Немає навіть сталої думки щодо його змісту. У цій ситуації особливої актуальності набувають дослідження з управління фінансовою стійкістю банку. Конструктивна роль таких досліджень полягає у їх спрямуванні на розроблення цілісного підходу до оптимізації управління банком. Аналіз фінансової стійкості являє собою систему спеціальних знань, пов’язаних із дослідженням тенденцій усебічного розвитку, науковим обґрунтуванням планів і управлінських рішень, контролем за їх виконанням, оцінкою досягнутих результатів, а також пошуком, вимірюванням і обґрунтуванням резервів підвищення ефективності фінансових показників діяльності банку. Аналітичне дослідження, його результати і їх використання в банківському менеджменті мають відповідати певним принципам (вимогам), що накладають свій відбиток на це дослідження і повинні обов’язково виконуватися у процесі організації, проведення і практичного використання результатів аналізу фінансової стійкості. Основними з цих принципів є: урахування специфіки тієї країни, де функціонує банк; науковий характер; комплексність; забезпечення системного підходу до аналізу; об’єктивність, конкретність, точність; дійовість; проведення аналізу за планом і систематично; оперативність; демократизм.
В аналізі фінансової стійкості методика являє собою сукупність аналітичних способів і правил дослідження діяльності банку, спрямованих на вивчення різних об’єктів аналізу, які допомагають одержати найбільш повну оцінку фінансової стійкості і прибутковості банку, котра враховується його керівництвом у процесі прийняття управлінських рішень щодо вироблення подальшої стратегії розвитку банку. Для проведення комплексного аналізу фінансової стійкості використовуються такі методи: порівняння; приведення показників у порівнянний вид; використання абсолютних і відносних показників; групувань; балансовий; графічний; табличне відображення аналітичних даних. Для проведення комплексного аналізу фінансової стійкості необхідно мати аналітичні матеріали, що дають змогу одержати достовірну, повну і всебічну інформацію про банк (його фінансовий стан і результати діяльності). До такої інформації відносять, насамперед, законодавчо-правову, нормативну, планово-бюджетну, обліково-статистичну і аналітично-пошукову інформацію.
Соціально-економічна роль банків в економіці визначається функціями, які вони виконують, відіграючи роль базової ланки кредитної системи і можуть бути побудованими за принципами сегментування чи універсальності. Ефективність операцій банку прямо пов’язана з його розміром. Великі банки мають можливість поглибити спеціалізацію, диверсифікувати активи і у такій спосіб розосередити ризики.
Спроможність банківської системи здійснювати свою діяльність, її місце і роль у процесах економічних перетворень і подальшого розвитку економіки України значною мірою залежить від стану її фінансової стійкості. Для досягнення стійкості банківської системи потрібно здійснити додаткові заходи, спрямовані на підвищення платоспроможності і надійності функціонування банківської системи, а саме: підвищити рівень капіталізації банків; удосконалити систему реєстрації банків і порядок надання ліцензій на здійснення банківських операцій; розробити стратегію роботи з великими профільними банками, що має зменшити ризик виникнення кризи банківської системи; вдосконалити систему страхування банками вкладів і депозитів; використовувати оцінку рейтингу банків за системою САМЕL; установити жорсткіший контроль за формуванням банками фондів страхування кредитних ризиків; ефективніше використовувати систему раннього реагування, яка дає змогу виявляти проблеми в діяльності банків на початкових стадіях їх виникнення.
На основі виділених параметрів фінансової стійкості з урахуванням характеру впливу ендогенних та екзогенних факторів запропоновано таке формулювання фінансової стійкості як ринкової категорії — це спроможність банку як системи трансформування ресурсів (персоналу, фінансових ресурсів, активів, обладнання та інформаційних технологій) з максимальною ефективністю і мінімальним ризиком виконувати свої функції у ринковому середовищі попри вплив ендогенних та екзогенних факторів. Щодо забезпечення фінансової стійкості банку необхідно виділити такі взаємопов’язані напрямки: стійкість капітальної бази; стійкість ресурсної бази; організаційно-структурна стійкість банку; комерційна стійкість банку. Домінантами комплексного управління фінансовою стійкістю банку слід вважати: по-перше, організацію комплексного аналізу фінансової стійкості; по-друге, організацію рейтингової оцінки стану фінансової стійкості; по-третє, управління банківськими ризиками.
Аналіз фінансової стійкості являє собою систему спеціальних знань, пов’язаних із дослідженням тенденцій усебічного розвитку, науковим обґрунтуван¬ням планів і управлінських рішень, контролем за їх виконанням, оцінкою досягнутих результатів, а також пошуком, вимірюванням і обґрунтуванням резервів підвищення ефективності фінансових показників діяльності банку. Аналітичне дослідження, його результати і їх використання в банківському менеджменті мають відповідати певним принципам (вимогам), що накладають свій відбиток на це дослідження і повинні обов’язково виконуватися у процесі організації, проведення і практичного використання результатів аналізу фінансової стійкості. Основними з цих принципів є: урахування специфіки тієї країни, де функціонує банк; науковий характер; комплексність; забезпечення системного підходу до аналізу; об’єктивність, конкретність, точність; дійовість; проведення аналізу за планом і систематично; оперативність; демократизм.
Одним з важливих заходів забезпечення фінансової стійкості і надійності банків є страхування депозитів. Система депозитного страхування України, повинна мати наступні характеристики: 1) обов’яз¬ковість; 2) імперативність; 3) змішана форма власності; 4) обмеженість; 5) ставки платежів, диференційовані по банках; 6) структурний склад: Українська корпорація страхування депозитів і регіональні відділення в обласних центрах країни, фонди депозитного страхування, страхові організації України; 7) суб’єкти: усі банки, зареєстровані в Україні; 8) об’єкти страхування визначаються законодавчо. Вдосконалення системи депозитного страхування в Україні дозволить вирішити наступні задачі: по-перше, запобігти кризі банківської системи внаслідок втрати банками ліквідності та одночасного вилучення грошей із депозитних рахунків; по-друге, захистити вкладників у випадку банкрутства банків. Таким чином, необхідність вдосконалення системи депозитного страхування в Україні обумовлена потребами розвитку і зміцнення фінансової стійкості банківської системи країни, зрозуміло, при наявності відповідних інституціональних та фінансово-економічних передумов.
В роботі було проаналізовано фінансову стійкість ВАТ „Райффайзен Банк Аваль” за період 2005 – 2007рр. Статутний капітал Банку збільшився в порівнянні з 2006 роком на 599 935 тис. грн. і складає станом на 1 січня 2007 року 2 099 935 тис.грн. та є сплаченим. Номінал одної акції – 10 копійок. У статутному капіталі банку 20 949 350 тис.штук простих та 50 000 тис.штук. привілейованих акцій. Інформація про статутний капітал Банку розкрита у Примітці 17 та “Звіті про власний капітал”.
За 2007 рік Банком отримано прибуток в сумі 344 155 тис.грн., який на 321 439 тис.грн. більше ніж за попередній рік (скоригований прибуток на суму переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2006 рік складав 22 716 тис.грн.).
Загальний обсяг доходів, отриманих Банком за банківськими та іншими операціями складає 3 625 551 тис.грн., загальний обсяг витрат 3 281 396 тис.грн..
Основною статтею доходів Банку є процентні доходи – 2 592 023 тис.грн, які складають 71,5% від загального обсягу доходів отриманих Банком за 2007 рік.

Як видно таблиці 2.7 – адекватність регулятивного капіталу банку весь час знаходиться на межі 11% - 12 %, тобто близький до критичного значення в 10%. Це свідчить про те, що банк постійно нарощує свої активи і його не вистачає власного капіталу для покриття ризику. Тому банк змушений доволі часто збільшувати розмір свого статутного капіталу шляхом випуску акцій.
Ппроведений GAP-аналіз показав, що у 2007 році у банка суттєво зріс розрив між короткостроковими активами та пасивами – з 217,915 млн. грн. у 2005 році до -2 374,269 у 2007 році. Це негативно впливає на ліквідність банку, оскільки короткострокові пасиви не покриті короткостроковими активами. Тому керівництву банку варто залучати короткострокові пасиви для підтримання своєї ліквідності.
Протягом 2005-2007рр. спостерігається зростання частки довгострокових активів. Це зумовлено, перш за все зростанням довіри клієнтів до банку, підвищення загальної банківської культури населення та підприємств. Проте темпи зростання розмірів довгострокових депозитів були значно меншими. Це спричинило зростання додатнього розриву ліквідності у проміжку часу більше 1 року з 2993,519 млн. грн. у 2005 році до 5441,753 млн. грн. у 2007 році, тобто майже в два рази.
Тому необхідно:
3) збільшити власний капітал банку шляхом випуску акції на суму 1,519 млн.грн. Для того, щоб акції мали котирування на ринку необхідно, щоб банк отримав міжнародний рейтинг.;
4) додатково залучити на поточні рахунки 586,615 млн. грн. шляхом збільшення процентних ставок по поточним рахункам підприємств та населення на 1-2%, прискорення обслуговування поточних рахунків, зменшення терміну перерахування коштів через поточні рахунки з 3-х до 1-го дня;
5) Варто зменшити суму строкових депозитів на 1278,716 млн.грн шляхом пониження процентних ставок на 2%.
В структурі пасивів АКБ „Райффайзен Банк Аваль” значна частина залучених й запозичених ресурсів відноситься до платних. Тому від оптимізації платних пасивів банку в значній мірі залежить виконання ним зобов'язань перед їх власниками, а також і одержання прибутку (в результаті перевищення доходів від розміщення платних пасивів над сумою, необхідною для погашення своїх зобов'язань по виплаті процентів). Для оптимізації структури вкладень банку необхідне їх розмежування, можливі підходи до якого розкриті в роботі, виділення різних видів проблемних вкладень. Необхідно й окремо аналізувати кожний напрямок залучення платних пасивів, згрупувавши їх за рівнем депозитної процентної ставки.
У стратегії розвитку Банку реалізується концепція з диверсифікації ресурсної бази на посилення позиції Банку на ринку роботи з юридичними особами та міжнародними фінансовими та банківськими установами.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
850

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.