У нас уже 21799 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Міжнародний інвестиційний спір
Количество страниц 110
ВУЗ КДУ имені Т.Г. Шевченка
Год сдачи 2010
Содержание Зміст
Вступ
Розділ 1. Загальні положення інвестиційних відносин
Розділ 2. Правові засади інвестування за кордон
Розділ 3. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності
Розділ 4. Історичні аспекти виникнення та вирішення міжнародних інвестиційних спорів
4.1 Юридичні аспекти історії, сучасний стан проблем і перспектив в Україні міжнародних інвестиційних суперечок
4.2. Міжнародні фінансові організації та їх вплив на інвестиційний простір України
Розділ 5. Вирішення інвестиційних спорів.
5.1. Законодавство і практика України вирішення інвестиційних спорів.
5.2. Інвестиційний арбітраж: нові альтернативи традиційним проблемам
5.3. Приклад вирішення міжнародного інвестиційного спору
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Нормативно-правові акти
1. Barton Legum «Federalism, NAFTA Chapter Eleven and the Jay Treaty of 1794» 2001 Proceedings of the 95th Annual Meeting of the American Society of International Law.
2. "Documents Concerning the Origin and Formulation of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States», ICSID Pulications, Vol. 1.
3. International Legal Materials. Washington, v. XXI, 1982, №. 6, p. 1443.
4. Вашингтонська конвенція “Про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами” 1965 року // http://search.liga.kiev.ua
5. Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої Постановою Правління НБУ від 16 березня 1999 року №122 // http://www.rada.kiev.ua
6. Женевський Протокол про арбітражні застереження 1923 р.
7. Женевська Конвенція про виконання арбітражних рішень 1927 р.
8. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року №1560-12 // http://www.rada.kiev.ua
9. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” 16.04.91.
10. Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж” 24.02.94.
11. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” 23.09.94.
12. Європейська Конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р.
13. Київська конвенція про порядок вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням господарчої діяльності 1992 р.
14. Конвенція про захист прав інвестора 1997 року // http://www.rada.kiev.ua
15. Конвенція про міждержавний лізинг у Співтоваристві Незалежних Держав 1998 року // http://www.rada.kiev.ua
16. Міжамериканська Конвенція про міжнародний комерційний арбітраж 1975 р. (Панама).
17. Московська конвенція про вирішення арбітражним шляхом цивільно-правових спорів, які витікають з відносин економічного та науково-технічного співробітництва 1972 р.
18. Нью-Йоркська Конвенція про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р.
19. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ МЗЕЗТорг України № 75.
20. Постанова «Про схвалення та подання на ратифікацію Конвенції про міждержавний лізинг» від 28.04.1999 № 713 // http://www.rada.kiev.ua
21. Про міжнародний торговий арбітраж: Типовий закон ЮНСІТРАЛ 1985 р.
22. Погоджувальний Регламент ЮНСІТРАЛ.
23. Регламент Арбітражного інституту Торговельної палати м. Сток-гольма.
24. Регламент по арбітражу і застосуванню Міжнародного Арбітражного суду Федеральної палати економіки Австрії.
25. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України.
26. Сеульської конвенції “Про створення Багатостороннього агентства по гарантіям інвестицій” 1985 року // http://search.liga.kiev.ua
27. Стратегія допомоги України на 2004-2007 роки // Світовий банк. – К.: Видавничий дім «Козаки», 2003. – 52 с.
Посібники, періодичні видання та інші літературні джерела

28. Бейкер и Макензи: Междунар. коммерческий арбитраж. Государства Центральной и Восточной Европы и СНГ. — М.: БЕК, 2001. — 522 с.
29. Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. Москва: Юристъ, 1996.
30. Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж / Учебное пособие для высших юридических учебных заведений. СПб., 2001.
31. Вересоцький M.А. До питання міжнародно-правового регулювання інвестиційних договорів як різновиду міжнародного. НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Том 20. Спеціальний випуск.— 2002,—С. 314—319.
32. Вінник О.М. Інвестиційне право: Навчальний посібник.— К.: Атіка, 2000.— С. 174—206.
33. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. Москва, 2001.
34. Гаврилов В.В. Международное частное право. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – 304 с.
35. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.: Наукова думка, 1998.
36. Дахно І.І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій.— К.: МАУП, 2000 — С. 86—103.
37. Доронина Н.Г. Иностранные инвестиции и современное международное право / Правовые проблемы иностранных инвестиций в СССР. — М.: Юридическая фирма «Де-юре», ВНИИ советского государственного строительства и законодательства, 1991. — С. 119.
38. Доронина Н.Г., Семилютина Н. Г. Порядок разрешения инвестиционных споров / Законодательство и экономика. 1995. № 7/8.
39. Дудко А.Г. Согласительная процедура как способ урегулирования споров в международном коммерческом обороте // Юридический мир. 1999. № 8.
40. Колосова В.П. Особливості кредитування Світовим банком країн з перехідною економікою // Фінанси України. - №8. – 2002. – С.48-53.
41. Комаров В.В. Международный коммерческий арбитраж. — Х.: Основа, 1995. — 304 с.
42. Крупко С.И. Инвестиционные споры между государством и иностранным инвестором. Москва, 2002.
43. Лебедев С.Н. Международное сотрудничество в области коммерческого арбитража. — М., 1979.
44. Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж: компетенция арбитров и соглашение сторон. — М., 1988. — 122 с.
45. Лук’яненко Д.Г., Білошапка В.А., Пестрєцова О.І. Спільні підприємства в Україні: Організація і умови ефективного розвитку: Підручник / За ред. Д.Г.Лук’яненка. — К.: Вид-во “Хвиля — Прес”, 1995.
46. Международное частное право: Учеб. пособие / Под ред. Г. Н. Дмитриева. — М.: Юристъ, 1993.
47. Международный коммерческий арбитраж: Законы Украины, Международные Конвенции, Инкотермс 1990. — К.: ТПП Украины, 1995.
48. Міжнародні економічні відносини. Регулювання міжнародних економічних відносин / А.С. Філіпенко. — К.: Либідь, 1995.
49. Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешне-экономических споров. — М.: Юрид. лит., 1985.
50. Мировая экономика и международные отношения, — 2000,—№ 11.— С. 66—67.
51. Мировая экономика и международные отношения.— 2000,— № 8.—С. 19—20.
52. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Пер. з англ. –К.: Основи, 1998.
53. Носырева Е.И. Переговоры как средство урегулирования коммерческих споров: опыт США// Хозяйство и право. 1999. № 5.
54. Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 1999. – 176 с.
55. Основи міжнародного інвестування: Навчальний посібник / Д.Г. Лук’яненко, О.М. Мозговий, Б.В. Губський та ін. — К.: КНЕУ, 1998.
56. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. — К.: Україна, 1997.
57. Пешко А. Основні шляхи залучення іноземних інвестицій в економіку країни // Схід. -№3 (69). – 2005. – С.11-13.
58. Смоляр Ю.О. Розвиток державних запозичень у країнах Західної Європи // Фінанси України. - №4. – С.58.
59. Соколенко С.И. Глобальные рынки ХХІ столетия: перспективы Украины. – К.: Логос, 1998.
60. Соснюк О. Актуальні тенденції та перспективи внутрішнього і зовнішнього інвестування в економіку України // Український регіональний вісник. – 2000. - № 5.
61. Тодаро М. Экономическое развитие: Учебник / Пер. с англ. Под ред. С.М. Яковлева, Л.З. Зевина. — М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997.
62. Хорошковький В.І. Міжнародні фінансові інститути і економічні інтереси України // Фінанси України. - №6. – 2002. – С.61-71.
63. Цират А.В., Цират Г. А. Международный арбитраж как способ разрешения внешнеэкономических споров. — К., 1997.
64. Черняк Ю.В. Сфера застосування Брюссельської конвенції про міжнародну підсудність та виконання судових рішень.
65. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции, — Москва: “ИНФРА-М”, 1997.
66. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. — М.: Юрид. лит., 1993.
67. Юридична енциклопедія. — K.: Українська енциклопедія, 2001.— T. З,— С. 239—240.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
1000

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.