У нас уже 23701 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Організаційні форми майнового страхування та напрямки його покращення
Количество страниц 76
ВУЗ КПУ
Год сдачи 2010
Содержание РЕФЕРАТ

ВСТУП


1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ОСНОВНИХ ВИДІВ
МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
1.1. Сільськогосподарські ризики та методи побудови тарифів при страхуванні врожаю сільськогосподарських культур
1.2. Особливості страхування майна юридичних та фізичних осіб
1.3. Управління страхуванням транспортних засобів

2. ОЦІНКА РИЗИКІВ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В НАСК «ОРАНТА»
2.1. Організація надання страхових послуг з майнових видів страхування
2.2. Аналіз надходжень платежів та проведення страхових виплат при страхуванні майнових ризиків
2.3. Оцінка стану та напрямки покращення майнового страхування

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛРЕФЕРАТ

В роботі розглянуті організаційні форми майнового страхування та напрямки його покращення. З метою аналізу використані дані Херсонської обласної дирекції НАСК «Оранта» та матеріали Головного офісу.
Проведено аналіз надходжень страхових платежів та виплат страхових відшкодувань з майнових видів страхування. Результати проведеного аналізу виявили необхідність такого виду як страхування фінансових ризиків.
В роботі розроблені напрямки покращення стану майнового страхування. До них відносяться: – удосконалення умов страхового захисту; – кваліфікована консультація населення під час безпосередніх переговорів щодо укладення договору страхування; – рекламування послуг страхування майна та інше.
Розроблена модель і проведено рішення задачі на ЕОМ. Робота містить 19 таблиць, 2 рисунки, використано 38 джерел інформацій. Обсяг роботи 78 стор.

ВСТУП


Актуальність теми. Майнове страхування є найширшою галуззю страхового ринку, включаючи цілий комплекс видів страхування (вантажів, усіх видів транспорту, майна юридичних та фізичних осіб, заставного майна тощо). Об’єднано ці підвиди в одну галузь через спільність об’єктів страхування, на які спрямовано захист, це – майно і майнові права страхувальників. Страхування майна сьогодні становить найзначніший сегмент страхового ринку: його частка вже перевищила 70%. Виходячи з цього важливим є дослідження надходжень та виплат Херсонської обласної дирекції НАСК «Оранта».
Теоретичне й практичне значення теми. Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології та інструментарію оцінки стану майнового страхування є недостатньо розробленими в нашій фінансовій науці. Разом з тим практика потребує використання різноманітних ефективних засобів аналізу надходжень та виплат з майнових видів страхування з метою підвищення ефективності його розвитку. До найбільш складних і мало розроблених проблем з даної теми в нашій теорії відносяться:
- організація надання страхових послуг з майнових видів страхування;;
- аналіз надходжень та виплат при страхуванні майнових ризиків;
- оцінка стану та напрямків покращення майнового страхування.
Ці питання стосовно об’єкту дослідження розглядається в роботі.
Мета і задачі роботи. Метою випускної роботи є проведення аналізу надходжень та виплат Херсонської обласної дирекції НАСК «Оранта» на основі використання відповідних методів дослідження з урахуванням досвіду розвитку вітчизняних і зарубіжних суб’єктів господарської діяльності. Дослідження проводиться з метою розробки пропозицій направлених на покращення стану майнового страхування. До основних задач дослідження відносяться:
1. Проведення аналізу надходжень та виплат НАСК «Оранта».
2. Оцінка стану та напрямки покращення майнового страхування.
Методи дослідження. До основних методів аналізу, що використовуються в роботі, відносяться внутрішній та зовнішній аналіз. Використовується вертикальний і горизонтальний аналіз фінансової діяльності об’єкта дослідження. Основна увага приділяється методам оцінки надходжень та виплат НАСК «Оранта».
Структура роботи. Виходячи з мети і задачі дослідження структура роботи включає два розділи. Перший розділ присвячено дослідженню організаційних форм майнового страхування. Приводяться прикладу аналізу аналогічних об’єктів в Україні. Другий розділ присвячений аналізу майнових ризиків НАСК «Оранта», досліджуються питання пов’язані з тарифною політикою та сферою надання послуг Херсонською обласною дирекцією НАСК «Оранта» та головним офісом.
Характеристика об’єкту дослідження. національна акціонерна страхова компанія «Оранта» входить в п’ятірку самих великих в Україні страхових компаній, протягом багатьох років залишається незмінним лідером з виплат страхового відшкодування серед ризикових страхових компаній. НАСК «Оранта» надає своїм клієнтам увесь спектр страхових послуг. Фінансовий стан компанії є стабільним. За останні роки обсяг надходжень компанії значно збільшився, що забезпечує додаткові гарантії виплат її клієнтам. НАСК «Оранта» гарантує надійність страхового захисту власними активами та ефективним перестрахуванням.
Огляд джерел, що використані в роботі. В роботі використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають фінансову діяльність об’єкту дослідження. Робота містить наукові розробки таких авторів: С. С. Осадця, А. О. Таркуцяка, О. Д. Заруби, Т. Д. Кривошлика, Р. П. Смоленюка, А. Вовкуна, М. Мних та інших.

Список литературы ВИСНОВКИ

На основі вищевикладеного, можна зробити висновок, що майнове страхування набуло актуальності дуже давно і не втрачає її на сьогоднішній день. В результаті різних перетворень, набуваючи на всіх етапах розвитку суспільства нових рис, страхування від майнових ризиків займає левову частку страхових премій. Стимулами для розвитку цього сегмента ринку в Україні є такі чинники, як піднесення промислового виробництва, збільшення обсягу кредитування банками юридичних і фізичних осіб, позитивний вплив закордонного досвіду майнового страхування (у тому числі розширення сфери страхування майна з огляду на зростання закордонних інвестицій), поява у підприємств-страхувальників достатніх коштів для придбання страхового захисту. Зростання цього сектору також пов’язане з появою клієнта, збільшення кількості приватних власників великих індустріальних об’єктів і можливістю страхувати і перестраховувати ці об’єкти в західних рейтингових страхових компаніях. Основну категорію страхувальників на цей вид сьогодні формує приватний власник великого промислового об’єкта (зокрема з іноземними інвестиціями), який має намір «хеджуватися» від втрати цього об’єкта.
Страхування майна промислових підприємств від вогню є традиційним і найпоширенішим видом страхування. Страхові компанії відшкодовують збитки, що виникли від прямої дії вогню на застраховане майно, а також дії супутніх явищ.
Державні підприємства а також акціонерні товариства і корпорації, що виникли на їх основі, можуть укладати різного виду договори страхування.
За основними договорами страхуванню підлягають все майно, що належить підприємству: будівлі, споруди, передавальні пристрої, силові, робочі та інші машини, обладнання, транспортні засоби, риболовецькі судна, готова продукція та інше майно.
За додатковими договорами може бути застраховане також майно одержане підприємством згідно з договором майнового найму, а також на час проведення експериментальних або дослідницьких робіт, експонування на виставках.
Слід відзначити, що важливим елементом в майновому страхуванні є страхування сільськогосподарських ризиків, а особливо врожаю сільськогосподарських культур.
Високий рівень ризикованості сільського господарства взагалі примушує не тільки вивчати природу й особливості негативних явищ, але й шукати засоби управління ризиками з точки зору зменшення рівня їх небажаної дії та нанесення збитків сільськогосподарському виробнику як у матеріально-фінансовому, так і морально-психологічному відношенні.
Успіх розвитку ринку страхування сільськогосподарських ризиків, великою мірою залежить від того, чи довірятимуть сільгоспвиробники страховим компаніям. На мою думку аби викликати довіру, страхові компанії мають пропонувати сільгоспвиробникам прості й зрозумілі продукти, докладно знайомити своїх клієнтів з умовами страхування, їх правами та обов’язками, та сумлінно ставитися до процедур оцінки збитку, виконувати свої зобов’язання.
Аналіз сучасного стану ринку страхування вантажів і визначальних причин, що стримують його розвиток, потребує розв’язання проблеми інфраструктурного забезпечення ринку, перш за все інформаційного і науково-дослідного.
Проаналізувавши організацію надання послуг з майнових видів страхування в НАСК «Оранта», можна сказати, що дирекція компанії враховує всі необхідні характеристики продуктів страхування та індивідуально підходить до кожного страхувальника.
НАСК «Оранта» займає провідну позицію на ринку українського страхування, а ті зміни, що відбулися протягом 2004 року мають позитивні наслідки.
Недоліком діяльності НАСК «Оранта» є відсутність страхування її дирекціями такого виду, як страхування фінансових ризиків, а це спричиняє наявність меншої кількості клієнтів.
Напрямками покращення стану майнового страхування в Україні є наступні:
– кваліфікована консультація населення під час безпосередніх переговорів щодо укладення договору страхування;
– рекламування послуг страхування майна юридичних та фізичних осіб;
– активне залучення страхових посередників до пошуку і укладання договорів страхування майна з громадянами;
– відновлення довіри населення до послуг страхових компаній.
Отже, майнове страхування стоїть на порозі перетворення в якісно нову галузь страхового ринку України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 року № 85/86 // Відомості Верховної Ради України. – К.: 1997. – № 1082. – ІІІ. – с. 32-42.
2. Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про страхування» від 4 червня 1999 року № 306/99 // Відомості Верховної Ради України. – К.: 2000. – № 192. – ІІ. – с. 54-61.
3. Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про страхування» від 21 жовтня 1999 року № 580/99 // Відомості Верховної Ради України. – К.: 2000. – № 2010. – ІІІ. – с. 38-52.
4. Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про страхування» від 21 жовтня 2000 року № 590/00 // Відомості Верховної Ради України. – К.: 2001. – № 2020 – ІІІ. – с. 138-154.
5. Наказ ліцензійної палати при міністерстві економіки України і Комітету зі справ нагляду за страховою діяльністю від 15 липня 1999 року № ЛП-18/78 «Про затвердження інструкції про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності на території України. Умови і правила її здійснення та контроль за їхнім дотриманням» // Офіційний вісник України. – 2000. – № 1. – с. 26-39.
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1997 року № 1523 «Про порядок здійснення діяльності фінансовими посередниками» // Офіційний вісник України. – 1997. – №4. – с. 11-26.
7. Наказ Комітету зі справ нагляду за страховою діяльністю від 26 травня 1997 року № 41 «Про затвердження Положення про порядок формування, розміщення й обліку страхових резервів по видах страхування, іншим чим страхування життя» // Офіційний вісник України. – 1997. – №5. – с. 8-22.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2001 року №98 «Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки» // Офіційний вісник України. – 2002. – №8. – с. 20-31.
9. Законодавство України про страхування – Бюлетень законодавства і юридичної практики України // Галицькі контракти. – 2001. – №6. – с. 13.
10. Альманах «Страховий ринок України» – К.: 2003. – с. 236.
11. Аналітичний звіт «Про результати діяльності НАСК «Оранта» за 2004 рік.
12. Бигдаш В. Д. Страхування. Підручник для вузів. К.: Наукова думка. – 1998. – с. 232.
13. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Основи страхування. Навч. пос. – К.: «Знання». – 2004. – с. 144.
14. Вовкун А. Майнове страхування: завтра буде дорожче. // Галицькі контракти. – 2002. – №9. – с. 14-15.
15. Гвозденко А. А. Основи страхування. Підручник. М.: Фінанси і статистика. – 1998. с. 304.
16. Гудзь О. Є. Проблеми страхування сільськогосподарських ризиків // Економіка АПК. – 2004. – №1. – с. 73-77.
17. Гужко Л. М. Проблеми розвитку національного страхового ринку // Фінанси України. – 2003. – №11. с. 146-148.
18. Заволока Л. О. Розвиток страхового ринку в Україні як фактору фінансової стабілізації економіки // Фінанси України. – 2004. – с. 130-134.
19. Заруба О. Д. Страхова справа. Підручник для вузів. – К.: «Знання». – 2003. – с. 346.
20. Колотило О. Д. Розвиток ринку страхування вантажів. // Фінанси України. – 2001. – №11. – с. 137-140.
21. Коломина Є. В., Шахова В. В. Словних страхових термінів. – М.: Фінанси і статистика. – 1998. – с. 482.
22. Кривошми Т. О. Страхування майна громадян. // Фінанси України. – 2001. – №11. – с. 131-136.
23. Мник М. П. // Страхування від вогню, його суть та значення. // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – №1. – с. 31-35.
24. Осадець С. С. Страхування. Підручник. – К.: ХНЕУ. – 1998. – с. 312.
25. Рештаненко Н. О. Перестрахування – невід’ємна частина роботи страхових організацій // Юридичний журнал. – 2003. – №12(18). – с. 53-59.
26. Розумовський М. О. Перестрахування в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку // Страхова справа. – 2004. – №4. – с. 11-25.
27. Смоленюк Р. П. Методи побудови тарифів при страхуванні врожаю сільськогосподарських культур // Фінанси України. – 2002. – №11. – с. 131-135.
28. Таркуцяк А. О. Страхова справа. посібник для вузів. – К.: 2004. – с. 480.
29. Таркуцяк А. О. Страхування: питання та відповіді. – К.: КНЕУ. – 2002. – с. 102.
30. Фурман В. м. Сучасний стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні // Всеукраїнська науково-практична конференція. – 2004. – с. 202-205.
31. Шахов В. В. Страхування: Посібник для ВУЗів. – М.: ЮНІТІ. – 2000. – с. 311.
32. Страховий ринок України 1998-2001: Спеціальний випуск журналу «Фінансові послуги». – 2001. с. 350.
33. Перші паростки на ниві сільгоспстрахування // Україна Business. – 2002. – №30. – с. 3.
34. Оранта: Корпоративне друковане видання. – 2002. – № 5-6.
35. Оранта: Корпоративне друковане видання. – 2003. – № 8.
36. Оранта: Корпоративне друковане видання. – 2004. – № 1-3.
37. Страхова справа. – 2003. – №4 (12).
38. Страхова справа. – 2004. – №1 (11).
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
600

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.