У нас уже 23701 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Вплив Лебединського ГЗК на екологію Lacertilia в умовах заповідника «Ямський степ» (Росія)
Количество страниц 56
ВУЗ Днепропетровский национальный университет
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19026.doc 
Содержание РЕФЕРАТ

Мета роботи: оцінити можливий вплив Лебединського ГЗК на біогеоценози заповідника «Ямський степ» через забруднення важкими металами за допомогою прудкої ящірки у якості біоіндикатора.
Метод дослідження – визначення вмісту важких металів по методу атомно-абсорбційної спектрофотометрії.
Одержані висновки та їх новизна. Аналіз результатів по чотирьох точках відбору проб ящірок свідчить про загальну тенденцію накопичення більшої кількості металів у тварин, що живуть у найближчій до заповідника точці – Саприкіно (8,8 км від заповідника). Найбільший вміст цинку спостерігається в кістках тварин заповідника «Ямський степ» та в популяції близ с. Саприкіно, а також в печінці та гонадах (с. Саприкіно). В Огібном (15,3 км) велика частина цинку міститься в серці та м′язах. В Огібном в печінці прудких ящірок знаходиться найбільша кількість міді. Чимало міді міститься і в серці тварин в усіх точках, які досліджувалися. Во всіх органах досліджуваних тварин переважає залізо. Велика кількість заліза міститься в серці та гонадах ящірок близ с. Саприкіно. Найбільша кількість марганцю міститься в печінці та шкірі тварин, які досліджувалися. Велика кількість свинцю міститься гонадах (в усіх чотирьох точках) та шкірі (Саприкіно) тварин. Кадмій міститься в незначних кількостях і не виявляється в більшості органів. Але набагато його накопичується у тварин біля с. Саприкіно. В інших точках його менше. Рівень накопичення свинцю закономірно вище, хоча й не представляє серйозної небезпеки для здоров'я тварин. Проведені дослідження не показали значного накопичення даних шести металів в органах прудкої ящірки на територіях Лебединського ГЗКу, у тому числі й на території заповідника.
Перелік ключових слів: ПРУДКА ЯЩІРКА, СТЕП, МЕТАЛИ, ЗАБРУДНЕННЯ, ХВОСТОСХОВИЩЕ.

REZUME

The graduation research of the 5 year student Musienko Yevgenia
(DNU, Zoology and Ecology, Departament of Zoology and Ecology)
The work is interesting for ecologists and zoologist


ЗМІСТ:

Вступ……………………………………………………………………………..4
1. Екологічна характеристика прудкої ящірки..…………………………..5
1.1 Систематичне положення виду……………………………………....5
1.2 Середовище існування…………………………………………………7
1.3. Забарвлення й малюнок……………………………………………...11
1.4 Живлення………………………………………………………………12
1.5 Адаптація до навколишнього середовища…………………………..14
1.5.1 Захисні пристосування………………………………………......14
1.5.2 Адаптація до температури……………………………………….16
1.6 Розмноження…………………………………………………………..18
2. Вплив антропогенних факторів………………………………………….19
3. Фізико-географічна характеристика району…………………………….21
3.1 Державний природний заповідник «Білогор′є»……………………...21
3.2 Заповідник «Ямський степ»…………………………………………..28
3.3 Загальна характеристика Лебединського
гірничо-збагачувального комбінату…………………………………30
4. Матеріал і методика досліджень прудкої ящірки……………………….32
5. Важкі метали в організмі плазунів……...……………………….....……34
5.1 Біологічна роль важких металів та їх екотоксикологічний вплив....34
5.2 Вплив забруднення навколишнього середовища важкими металами на плазунів…………………………………………………………….41
5.3 Біоакумуляція важких металів в органах прудкої ящірки заповідника «Ямський степ»……………………………………………………….42
Висновки…………………………………………………………………………47
Список використаних джерел…………………………………………………..48
Техніка безпеки
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Авцын А. П., Жаворонков А. А., Риш М. А., Строчкова Л. С. Микроэлементозы человека // М.: Медицина, 1991.
2. Банников А. Г., Даревский И. С., Ищенко В. Т., Густамов А. К., Щербак Н. Н. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР // М.: Просвещение, 1977.
3. Банников А. Г., Соколов В. Е., Гиляров М. С., Роленский Ю. М. Жизнь животных. // Т. 5, Земноводные и пресмыкающиеся // М.: Просвящение – 1985.
4. Безель В. С. Популяционная экотоксикология млекопитающих. // М.: Наука, 1987.
5. Бельгард А. Л. Степное лесоведение // М.: Лесная промышленность, 1971.
6. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем: Пер. с нем. // Под ред. Р. Шуберта // М.: Мир, 1988.
7. Булахов В. Л., Губки А. А., Мясоедова О. М., Тарасенко С. Н., Бобылев Ю. П., Константинова Н. Ф., Щербакова С. И. Фауна позвоночных Днепропетровщины. Методические указания // Днепропетровск, 1984. Кафедра зоологи, ДНУ.
8. Булахов В. Л., и др. Особенности функциональной роли позвоночных в лесных биогеоценозах степных лесов Украины // Биогеоценологические исследования на Украине: Тез. докл. III Респ. Совещ. – Львов, 1984.
9. Булахов В. Л., Константинова Н. Ф. К морфологической характеристике Lacerta agilis в различных типах лесных биогеоценозов Присамарья // Вопросы степного лесоведения, сб., вып. 2. Днепрпеторвск, 1972.
10. Булахов В. Л. Морфобиологическая характеристика и роль разноцветной ящерицы в биогеоценозах степной зоны УССР // Вопросы степного лесоведения и охраны природы. Днепропетровск, 1975.
11. Булахов В. Л. Состояние популяций амфибий и рептилий и меры по их охране в промышленных регионах центрально-степного Приднепровья // Гол. Ред. Є. Писанець Матеріали Першої конференції українського герпетологічного товариства // К: Зоомузей ННПМ НАН України, 2005
12. Булахов В. Л. Трофическая роль пресмыкающихся в лесных биогеоценозах степной зоны Украины // Вопросы степного лесоведения и лесной рекультивации земель. Днепропетровск, 1986.
13. Верещагин Н. К., Громов И. М. Заметки по биологии рептилий в бассейне Шексны // Природа № 1, 1947.
14. Вернадский В. И. Очерки геохимии. // М.: Наука, 1993.
15. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I-IV групп: Справ. изд. // Бандман А. Л., Волкова Н. В., Грехова Т. Д. и др. // Под ред. В. А. Филова и др. // Л.: Химия, 1988.
16. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп: Справ. изд. // Бандман А. Л., Волкова Н. В., Грехова Т. Д. и др. // Под ред. В. А. Филова и др. // Л.: Химия, 1989.
17. Гассо В. Я. Прыткая ящерица как тест-объект в системе биомониторинга техногенного загрязнения среды обитания // Теория и практика экологического мониторинга в деятельности образовательных учреждений. // Тези докл. Всерос. науч.-метод. семинара, С.-Петербург, 1-4 нояб. 2000 г. // С.-Петербург: Крисмас, 2000.
18. Гассо В. Я. Эколого-биохимические особенности взаимодействия пресмыкающихся с техногенной средой // Структура и функциональная роль животного населения в природних и трансформированных екосистемах. Днепропетровск, 2001.
19. Гассо В. Я. Эколого-біохімічні особливості взаємодії прудкої ящірки (Lacerta agilis L.) з техногенним середовищем в умовах степового Придніпров'я // Автореф. дис. ... канд. біол. наук - Дніпропетровськ, 1998
20. Глазов М. В., Замолодчиков Д. Г. Структура и продуктивность популяций живородящей ящерицы и их роль в экосистемах // Вопросы герпетологии. Шестая всесоюзная герпетологическая конференция. Отв. ред. И. С. Даревский // Л. «Наука», 1985.
21. Даревский И. С. К биологии прыткой ящерицы // Природа, №9, 1946.
22. Даревский И. С. Скальные ящерицы Кавказа (Систематика, экология и филогения полиморфной группы кавказских ящериц подряда Archeolacerta) // Л. „Наука”, 1967.
23. Дидусенко Л. М. Ящерицы Молдавии // Вопросы герпетологии // Изд-во ЛГУ, 1964.
24. Дрягин П. Рептилии и амфибии Вятского края // Труды Вятск. пед. ин-та им. Ленина, 1926.
25. Ершов Ю. А., Плетнева Т. В. Механизмы токсического действия неорганических соединений. // М.: Медицина, 1989.
26. Ивантер Э.В., Коросов А. В. Введение в количественную биологию: Учеб. Пособие // ПетрГУ – Петрозаводск, 2003.
27. Исабекова С. Б. Термобиология рептилий // Алма-Ата, 1990.
28. Ковальский В. В. Геохимическая экология. // М.: Наука, 1974.
29. Корнейчук В. П., Панин М. С. Особенности распределения тяжелых металлов в организме прыткой ящерицы (Lacerta agilis) в условиях антропогенного загрязнения // Тяжелые металлы и радионуклиды в окружающей среде. // Доклады IV междунар. научно-практич. конф. СГПИ, Т.2 // Семипалатинск, 2006
30. Красавцев Б. А. Биологические наблюдения над прыткой ящерицей (Lacerta agilis exigua Eichw.) // Сборник «Вопросы экологии и биоценологии» // вып. 3. Л. , 1936.
31. Лавренко Е. М. Степи Европейской степной области, их география, динамика и история // Вопр. ботаники. – М.: АН СССР, 1954.
32. Лавренко Е. М. Степи СССР // Растительность СССР. – М.: АН СССР, 1940. – Т.2.
33. Мисюра А. Н. Эколого-биохимические показатели озерной лягушки в условиях промышленного загрязнения водных экосистем // Вопросы герпетологии. // Л.: Наука, 1981.
34. Місюра А. М., Марченковська О. О., Гассо В. Я. Оцінка впливу гірничодобувної промисловості на біорізноманіття і деякі показники мінерального обміну земноводних і плазунів Наддніпрянщини // Регіональні екологічні проблеми: Зб. наук. праць. // К.: ВГЛ «Обрії», 2002.
35. Москалев Ю. И. Минеральный обмен. // М.: Медицина, 1985.
36. Некоторые вопросы токсичности ионов металлов: Пер. с англ. // Под. ред. Х. Зигеля, А. Зегель. // М.: Мир, 1993.
37. Ноздрюхина Л. Р. Биологическая роль микроэлементов в организме животных и человека. // М.: Наука, 1977.
38. Пасічний Г. В. та ін. Фізична та економічна географія Дніпропетровської області // Дніпропетровськ: ДДУ, 1992. – 188с.
39. Пащенко Ю. Й. Визначник земноводних та плазунів УРСР // Державне учбово-педагогічне видавництво „Радянська школа” // К.: 1955.
40. Пестов М. В., Бакка С. В., Киселева Н. Ю., Маннапова Е. И. // Земноводные и пресмыкающиеся Нижегородской области. Методическое пособие. – Нижний Новгород, Экологический цент „Дронт”, 1999.
41. Стаховский В. В., Писарева М. Е. Некоторые данные о наземных позвоночных долинины р. Орели // Днепропетровск, 1948, т.30.
42. Терентьев П. В., Чернов С. А. Определитель пресмыкающихся и земноводных // М., «Сов. Наука» - 1949.
43. Травлеев А. П. К постановке лесогидрологических исследований в Присамарье // Вопр. степного лесоведения: Тр. Комплексной экспедиции ДГУ. – Днепропетровск, 1972. – Вып. 2.
44. Травлеев А. П. Характеристика почв лесных культур биогеоценозов настоящих степей УССР // Вопр. степного лесоведения и охраны природы: Тр.Комлексной экспедиции ДГУ. – Днепропетровск, 1977.
45. Травлеев Л.П. Материалы по изучению режима грунтовых вод Присамарья // Вопр. степного лесоведения и охраны природы: Тр. Комлексной экспедиции ДГУ. – Днепропетровск, 1975. – Вып. 5.
46. Травлеев Л.П. Условия формирования, глубина залегания и химизм грунтовых вод Присамарья // Вопр. степного лесоведения и охраны природы: Тр. Комлексной экспедиции ДГУ. – Днепропетровск, 1977.
47. Травлеев Л.П., Григоренко О.С. Материалы к характеристике грунтовых вод Присамарского стационара // Вопр. степного лесоведения и охраны природы: Тр. Комлексной экспедиции ДГУ. – Днепропетровск, 1972. – Вып. 2.
48. Хабибуллин В. Ф. „Некоторые особенности регенерации хвоста у прыткой ящерицы» Гл. Ред.: акад. В.Н. Большаков // Журнал: Экология – Москва. Изд-во „Наука” // №1 2000 январь-февраль.
49. Хавезов И., Цалев Д. Атомно-адсорбционный анализ. // Л.: Химия, 1983.
50. Черлин В. А. Методы исследований по термобиологии пресмыкающихся // Позвоночные животные Узбекистана. Сб. Ст.. Ташкент: Фан, 1991.
51. Шарыгин С. А. Некоторые вопросы геохимической экологии амфибий и рептилий // Наземные и водные экосистемы. Выр. 6. // Горький: ГГУ, 1983.
52. Шарыгин С. А. Геохимическая экология и географическая изменчивость раптилий и амфибий // VIII Всесоюз. зоогеогр. конф. // М.: АН СССР, 1984.
53. Шарыгин С. А. Герпетологическая индикация и мониторинг окружающей среды // Влияние промышл. предприятий на окружающую среду. // М. : Наука, 1987.
54. Шарыгин С. А. Микроэлементы в организме и среде обитания некоторых ящериц Крыма. // Экологические аспекты охраны природы Крыма. // Киев. 1991. с. 113-116.
55. Шварц С. С. Влияние микроэлементов на животных в естественных условиях рудного поля // Тр. Биогеохим. лаб. АН СССР. – Т. 10, 1954.
56. Шварц С. С. Эффективность криптической окраски // Вестник ЛГУ, 4-5, 1946.
57. Шляхтин Г. В., Голиков В. Л. Методика полевых исследований экологии амфибий и рептилий // Саратов: СГУ, 1986.
58. Щербак Н.Н. Руководство по изучению земноводных и пресмыкающихся // К.: 1989.
59. Яблоков А. В. (Ред.) Прыткая ящерица // М.: Наука, 1976.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
1700
Скачать бесплатно 19026.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.