У нас уже 21799 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Правове регулювання відносин інтелектуальної власності
Количество страниц 72
ВУЗ
Год сдачи 2004
Содержание

ЗМІСТ


Вступ................................................................................................................................2


Розділ 1. Становлення інституту інтелектуальної власності та його характерні риси...................................................................................................................................6


1.1.Розвиток  інституту  інтелектуальної власності.....................................................6


1.2.Система джерел правового регулювання відносин інтелектуальної власності на Україні......................................................................................................................10


1.3. Основні складові інституту  інтелектуальної власності.....................................14


Розділ 2. Правове регулювання відносин, пов’язаних з виникненням, реалізацією та припиненням прав на інтелектуальну власність...................................................21


2.1.  Поняття, об’єкти та суб’єкти авторського та патентного права........................21


2.2.   Дослідження проблем, пов’язаних з реалізацією прав на інтелектуальну власність..................................................................................................................30


2.3.  Передача майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності........................36


2.4.   Припинення прав на об’єкти інтелектуальної власності...................................45


Розділ 3. Захист прав інтелектуальної власності…………………………………....49


3.1. Регулювання захисту прав інтелектуальної власності........................................49


3.2. Форми і засоби захисту прав і законних інтересів авторів та правовласників на об’єкти інтелектуальної власності, правозастосовча практика................................56


 


Висновок.........................................................................................................................61


Список джерел та використаної літератури................................................................65


Додатки...........................................................................................................................69


 

Список литературы

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 


 


1.      Конституція України // Відомості Верховної Ради України.- 1996. -№30 -ст.141.


2.       Господарський кодекс України. — Х. : РВФ "Арсіс", ЛТД, 2003. — 222с.


3.     Цивільний кодекс України. — Офіц. текст — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 461с.


4.      Закон України про авторське право і суміжні права / Міністерство юстиції України. — Офіц. вид. — К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2002. — 55с.


5.      Баулін Ю.В., Борисов В. І., Гавриш С. Б., Гізімчук С. В., Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. коментар / Академія правових наук України ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Володимир Володимирович Сташис (заг.ред.), Василь Якович Тацій (заг.ред.). — К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2003. — 1193 с.


6.     Андрощук Г. О., Довгий С. О., Дроб'язко В. С., Жаров В. О., Захарченко Т. Г. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Наук.- практ. вид.:У 4 т. / Академія правових наук України; Державне патентне відомство України / О.Д. Святоцький (ред. ), В.О. Жаров (ред.). — К. : Видавничий Дім "Ін Юре" — 2003. — 656 с.


7.     Авраменко О.А. Застосування нормативно-параметричного методу експертної оцінки вартості //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1997, № 3, с. 68-69.


8.      Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2 кн. / А.С. Довгерт (ред.), В.С. Дроб'язко (уклад.). — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. — (Tacis). Кн. 1 : Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України. — 2001. — 519 с.


9.      Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика: Національне законодавство. Міжнародно-правові акти. Державний захист. Авторські винагороди. Відповідальність. Судова практика:Зб. нормат. актів / В.С. Ковальський (шеф-ред.) — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 399 с.


10.  Авторське право на літературні та художні твори в Україні: Тематична добірка / Книжкова палата України / Л.І. Котенко (уклад.). — К., 2003. — 110 с.


11.  Авторське право: Навч. програма / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики / Микола Степанович Тимошик (уклад.). — К., 2002. — 7 с.


12.  Бадиця І.А. Авторське, винахідницьке право, право на відкриття, оцінка і міжнародний захист авторських прав: Навч. посібник для студ. техн. вузів, які вивч. курс "Правознавство" / Інститут змісту і методів навчання; Криворізький технічний ун- т. — К., 2004. — 508 с.


13.  Бадиця І. А. Авторське, винахідницьке право, право на відкриття і міжнародний захист авторських прав.—К.:ІЗМН, —2003. — 324 с.


14. Білоусов В. М. Авторське право України: Програма курсу для студ. Вищої школи права / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. Вища школа права. — К. : Видавництво Вищої школи права при Ін-ті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. — 114 с.


15. Брижко В. М., Гальченко О. М., Цимбалюк В. С., Орєхов О. А., Чорнобров А. М. Інформаційне суспільство: Дефініції:людина, її права, інформація, інформатика, інформатизація, телекомунікації, інтелектуальна власність, ліцензування, сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція. — К. : Інтеграл, 2002. — 220с.


16. Бутнік-Сіверський О. Б. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект // Інтелектуальний капітал. - 2002, лютий, с. 16-27.


17.  Гончарова Н.П., Курдінович А.В. Інтелектуальна власність у системі ринкових відносин // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1999 - березень, с.72-77.


18. Голембо Я.В. Окремі питання авторського права. — К. : Форум, 2003. — 122 с .


19. Долга В. О. Інтелектуальна власність: економічний зміст та форми реалізації: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01 / Харківський держ. ун-т. — Х., 1999. — 18 с. 


20.  Довгий С. О. Охорона інтелектуальної власності в Україні. — К. : Форум, 2003. — 319 с .


21.  Дроб’язко В. С. Комп’ютерні програми як об’єкт авторського права в Україні //Договірні та авторсько-правові відносини в сфері інформаційних технологій: Матеріали міжнародного семінару, 21-23 вересня 1998р. – К., 2001. — 320 с.


22.  Жаров В.О. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності: Захист прав на об’єкти промислової власності. Захист авторських і суміжних прав. Конспект лекцій. – К.: ЗАТ “Інститут інтелектуальної власності”, 2002. – 68 с.


23. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. ст. / Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Ужгородський держ. ін-т інформатики, економіки і права / Ю.С. Шемшученко (заг.ред.), Ю.Л. Бошицький (заг.ред.). — К. : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. — 424 с.


24. Клявлин В. В., Лапшов Ю.К., Літвин В.М. Оцінка нематеріальних активів, що визначають межінституциональнє розрізнення, як носіїв прав об'єктів інтелектуальної власності //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1999, березень с. 62-72.


25. Мендрул А.Г. Оцінка вартості деяких видів нематеріальних активів підприємств // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2000, №4 с. 69-71.


26.  Ніколаєнко Л. І., Добриніна Г. П., Меняйло Л. А., Радомський В. С. Винахід / Державне патентне відомство України / В.Л. Петров (ред.). — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — 136с.


27.  Ніколаєнко Л. І., Меняйло Л. А., Топільська Л. М., Радомський В. С. Знаки для товарів і послуг / Державне патентне відомство України / В.Л. Петров (ред.). — К. : Ін Юре, 2003. — 116 с.


28.  Ніколаєнко Л. І., Добриніна Г. П., Меняйло Л. А., Радомський В. С. Корисна модель / Державне патентне відомство України / В.Л. Петров (ред.). — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — 128с.


29.  Ніколаєнко Л. І., Бутяєва А. П., Меняйло Л. А., Радомський В. С. Промисловий зразок / Державне патентне відомство України / В.Л. Петров (ред.). — К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2003. — 124с.


30.  Ніколаєнко Л. І., Меняйло Л. А., Горобець О. П., Топільська Л. М. Реєстрація договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності / Державне патентне відомство України / В.Л. Петров (ред.). — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — 48 с.


31.  Підопригора О. О. Авторське право і суміжні права // Законодавство України про інтелектуальну власність. – Х.:, Одісей, 2003. — 220 с.


32. Порядок експертної оцінки нематеріальних активів //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1995, № 10, с. 56-59


33. Хрустальова В.В. Інтелектуальна власність в системі економічних відносин перехідної економіки України: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.


34.   Чурпіта Г.В. Оцінка прав на інтелектуальну власність / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2003. — 220 с.


35.  Шишка Роман Богданович. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х. : Видавництво національного ун-ту внутрішніх справ, 2004. — 368 с.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
500

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.