У нас уже 21810 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Ефективність господарської діяльності та адаптація маркетингової стратегії підприємства в умовах глобалізації
Количество страниц 118
ВУЗ Полтавський університет споживчої кооперації України
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19514.doc 
Содержание Зміст

Вступ 3
1 Теоретико-методичні основи підвищення ефективності господарської діяльності підприємства 7
1.1 Методичні підходи до оцінювання рівня ефективності господарської діяльності підприємства 7
1.2 Ефективність господарської діяльності підприємства: сутність, види та фактори 13
1.3 Основні види та складові стратегій виходу фірми на міжнародний ринок 29
1.4 Оцінка внутришнього та міжнародного ринків автозапчастин 45
2 Діагностика ефективності господарської діяльності ТОВ «Ексілібур» 50
2.1 Аналітична оцінка розвитку підприємства 50
2.2 Аналіз результативності діяльності підприємства 52
2.3 Оцінка впливу основних факторів на рівень прибутковості підприємства 60
2.4 Комплексний метод оцінки ефективності маркетингової стратегії ТОВ «Ексілібур» на міжнародних ринках 70
3. Адаптація маркетингової стратегії ТОВ «Ексілібур» в умовах глобалізації 76
3.1 Маркетингові технології реалізації стратегій ТОВ «Ексілібур» на цільових ринках 76
3.2 Формування стратегії маркетингової діяльності ТОВ «Ексілібур» на альтернативних ринках 87
Висновки 97
Список використаних джерел 100
Додатки 105Вступ
Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою - від власників приватного підприємства до керівників держави. Фактично визначення ефективності виробництва полягає в оцінці його результатів. Такими результатами можуть бути обсяги виготовленої продукції в натуральному чи вартісному (за оптовими цінами або за собівартістю) виразі або прибуток. Але ж сама по собі величина цих результатів не дає змоги робити висновки про ефективність або неефективність роботи підприємства, оскільки невідомо, якою ціною отримані ці результати. Звідси для отримання об'єктивної оцінки ефективності підприємства необхідно також урахувати оцінку тих витрат, що дали змогу одержати ті чи інші результати. Процес виробництва здійснюється через поєднання факторів, що його визначають: засобів праці (основні фонди), предметів праці (оборотні фонди), робочої сили (трудові ресурси). Крім того, істотним чином на виробництво впливає фінансовий стан підприємства, а також певні організаційні, управлінські, технологічні та інші переваги, що відображаються як нематеріальні ресурси. Тож за оцінку витрат логічно взяти оцінку всіх перелічених ресурсів. Виходячи з цього можна дати таке визначення ефективності: ефективність підприємства являє собою комплексну оцінку кінцевих результатів використання основних і оборотних фондів, трудових і фінансових ресурсів та нематеріальних активів за певний період часу.
В умовах ринкових відносинах, ринкова система вимагає радикальних змін системи управління економікою. Це обумовлено тим, що кожен об'єкт управління має свою специфіку, яка вимагає адекватної системи управління. Як об'єкт товарно-грошових відносин сучасна організація володіє господарською діяльністю. При цьому вона повинна сформувати таку систему менеджменту, яка була б ефективною в її конкурентній боротьбі на ринку.
До основних елементів системи управління відносяться:
- механізм управління;
- структура і культура організації;
- процес управління;
- розвиток менеджменту і мистецтво управлінської діяльності.
Для ефективної системи управління потрібний «ефективний менеджер». Це людина. що володіє стратегічним мисленням, здатністю визначити майбутнє. Крім того, ефективний менеджер володіє мистецтвом виконувати ролі: міжособові, інформаційні і управлінські. У такій постановці для менеджера помилкове уявлення, що «люди в організації мають однакові потреби». Володіючи мистецтвом і досвідом ефективний менеджер управляє, роблячи роботу, необхідну для досягнення цілей організації, іншими руками: руками своїх підлеглих.
Завдання визначення ефективності виникає в різних ситуаціях, і його раціональне вирішення в конкретних умовах передбачає застосування тих або інших підходів чи методик. Можна виділити такі загальні напрямки, за якими визначається ефективність.
1. Оцінювання ефективності виробництва з метою забезпечення оптимальної стратегії управління ним. У межах цього напрямку досліджується насамперед ефективність використання ресурсів підприємства.
2. Оцінювання ефективності підприємства з метою визначення його привабливості як потенційного об'єкта інвестування. Таке оцінювання може здійснюватися самим підприємством, потенційним інвестором або ж для забезпечення об'єктивності - незаінтересованою організацією. При цьому портфельні інвестори, як правило, задовольняються фінансовими показниками ефективності, а стратегічних здебільшого цікавить комплексна її оцінка.
3. Оцінювання ефективності підприємства на макрорівні з боку держави. Не слід вважати, що цей напрямок стосується виключно радянських часів, хоча об'єктивно в ті часи спостерігався розквіт діяльності в цьому напрямку. Але і в умовах ринку завдання такого плану вирішуються, хоча, звичайно, в інших масштабах.
Предметом досліджень даної дипломної роботи виступає ефективність діяльності підприємства.
Об'єктом дослідження є ТОВ «Ексілібур».
Мета досліджень даної роботи є аналіз стану ефективності діяльності та системи управління, виявлення різних проблем і питань, пов'язаних з управлінням підприємством, а також розробка планів для підвищення ефективності системи управління.
Для досягнення поставлених цілей необхідно вирішити наступні завдання:
- вивчити і проаналізувати теоретичні основи ефективності діяльності;
- розглянути діяльність підприємства ТОВ «Ексілібур», ефективність діяльності підприємства;
- розробити стратегічну програму виходу підприємства на міжнародні ринки з метою посилення фінансового стану.
Під час написання роботи використовувались наступні методи дослідження: логічного, системного та комплексного підходів для формування компетенцій стратегії в розвитку підприємств і підвищення її ефективності. У процесі дослідження застосовано методи економіко-статистичного аналізу, зокрема: аналізу і синтезу – для деталізації об'єкта дослідження внаслідок розчленування його на окремі складові; порівняння – для зіставлення фактичних даних звітного року з даними за попередні роки; рядів динаміки – для характеристики зміни у часі показників досліджуваного питання; монографічний – для вивчення стану діяльності на підприємстві; економіко-математичні – для побудови моделі розрахунку ефективності діяльності підприємства.
Інформаційною базою роботи виступають законодавчі акти, наукові праці, в яких висвітлюється проблема формування потенціалу туристичних послуг підприємства, та звітність ТОВ «Ексілібур».
Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, а також списку використаних джерел.
Список литературы Висновки
При проведенні комплексного аналізу економічного потенціалу використовуються різні види і методи аналізу. Інформаційний опис можна здійснити на основі застосування апробованої системи бухгалтерського обліку на підприємстві. Проведений аналіз повинен ґрунтуватися, насамперед, на прийнятих практикою формалізованих принципах бухгалтерського обліку, що формують систему обліку всіх засобів підприємства і результати від їх використання в процесі господарської діяльності. Для проведення аналізу економічного потенціалу підприємства використовують дані бухгалтерської звітності, тому що вони відображають кінцеві результати конкретної діяльності підприємства, а також систему розрахункових показників, що базується на цій звітності. Дані оперативної, статистичної звітності і позаоблікова інформація доповнюють висновки аналітика.
Позитивний фінансовий результат діяльності підприємства характеризується абсолютними і відносними показниками; сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток — це додаткова вартість, яка утворюється в процесі виробництва понад вартість спожитих виробничих ресурсів і робочої сили. Прибуток — це частина чистого доходу, створеного у процесі виробництва і реалізованого у сфері обігу, який безпосередньо отримують підприємства. Тільки після продажу продукції чистий дохід набуває форми прибутку.
Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, тре¬ба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Резерв — це кількісна величина. Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її реалізації. Визначення резервів збільшення прибутку базується на науково обґрунтованій методиці розробки заходів з їх мобілізації.
Метою діяльності ТОВ «Ексілібур» є організація та здійснення роздрібної торгівлі автомобільними запчастями, як вітчизняного так і не вітчизняного виробництва.
Станом на кінець 2008 року у ТОВ «Ексілібур» зросла прибутковість, порівняно з прибутковістю протягом 2005-2007 рр. У 2005 р. Та 2006 р. Підприємство ТОВ «Ексілібур» отримало чистого прибутку відповідно 1,0 та 8,7 тис. грн., рентабельність реалізації при цьому складала відповідно 0,184% та 1,62%. У 2007 р. Чистий прибуток зріс порівняно з 2006 р. На 1,2 тис. грн. та склав 9,9 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації в 2007 р. Зросла на 0,267% та склала 1,886%, тобто на 524,8 тис. грн. виручки від реалізації підприємство отримало 9,9 тис. грн. чистого прибутку. У 2008 р. За рахунок збільшення виручки від реалізації на 45,8 тис. грн. вдалося отримати чистого прибутку 23,9 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації зросла на 2,302% і становить 4,189%. Рівень прибутковості загального капіталу зріс у 2007 р. На 0,00315 порівняно з 2006 р., а в 2008 р. Порівняно з 2007 р. Відбулось зростання на 0,0159. Також зросли показники прибутковості власного та оборотного капіталу в 2008 р. У порівнянні з 2007 р. Зростання рівня прибутковості відбулося за рахунок отримання більшого чистого прибутку в 2007 р. Порівняно з минулими.
Протягом 2005-2008 рр. Сума витрат підприємства ТОВ «Ексілібур» змінювалася. В 2008 р. Сума витрат найбільша, але найменший рівень витрат в чистому доході підприємства. Це дало змогу отримати більший прибуток в 2008 р. Ніж в 2005-2007 рр.
В 2008 р. Прибуток зріс порівняно з 2007 р. На 18,9 тис. грн. за рахунок збільшення обсягу продаж зріс на 2,18 тис. грн., за рахунок зміни питомої ваги товарів зріс на 10,02 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 23,6 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції зріс на 25,4 тис. грн.
Згідно з законодавством України, ТОВ «Ексілібур» має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю. Згідно Статуту підприємства, ТОВ «Ексілібур» здійснює зовнішньоекономічну діяльність як безпосередньо, так і через посередницькі зовнішньоекономічні організації. Зовнішньоекономічна діяльність його будується на принципах повної валютної самоокупності та валютного самофінансування. Забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції ТОВ «Ексілібур» в значній мірі залежить від правильного формування цінового асортименту автозапчастин.
Одним із принципів правильного формування цінової стратегії ТОВ «Ексілібур» є забезпечення умов рентабельної його діяльності. В умовах переходу до ринкової економіки рентабельність є необхідною умовою функціонування будь-якого підприємства. У зв'язку з цим при побудові цінової політики необхідно враховувати витратоємність реалізації окремих груп продукції, можливі розміри торгових надбавок, оборотність запасів і інші економічні фактори.
Під час написання роботи було проведено маркетинговий аналіз для вибору регіону з метою виходу підприємства на даний ринок збуту. До факторів мікромаркетингового середовища ринків збуту у США відносяться фактори товару і товаропровідного середовища, по яких більшість оцінок позитивні, проти 2 негативних.
Найбільшу погрозу для підприємства складають фактори конкуренції, тому що на ринку конкуренція висока, у зв’язку з чим його можна охарактеризувати як ринок покупця, крім того, більшість конкурентів надають подібний перелік товарів, у зв’язку з чим домогтися конкурентної переваги досить важко.


Список використаних джерел
1. Абрамцова Т., Авер'янова Є., Богданов В., Василенко В., Діброва Н. Зовнішньоекономічна діяльність. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2006. — 175 с.
2. Авер'янова Є., Бєланова І., Василенко В., Діброва Н., Єременко І. Зовнішньоекономічна діяльність. — Д.: Баланс-Клуб, 2004. — 143 с.
3. Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. Посіб. Для студ. Екон. Спец. Всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). — 2.вид., перероб. Та доп. — К.: ЦУЛ, 2002.
4. Багрова І. В., Редіна Н. І., Власюк В. Є., Гетьман О. О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. — Д.: ДДФЕІ, 2002. — 585с.
5. Батченко Л. В., Дроздова Г. М., Дятлова В. В., Ткаченко О. Г., Семенова Т.В. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту. — Донецьк: Норд-Прес, 2005. — 244 с.
6. Бодуан Ж.-П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство. — М.: Консалдинговая группа «ИМИДЖ-Контакт», 2001. — 233 с.
7. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – Житомир: ПП Рута, 2003.
8. Вольдман Л.Ю. Имидж организации и механизм его формирования // Высшее образование сегодня.- 2004.- № 7.- C.20-28.
9. Гоголь Г П. Міжнародний маркетинг. — Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 147 с.
10. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р.
11. Грабовська І.В., Капінос Г.І. Планування діяльності підприємства. – Хмельницький: ТУП, 2002.
12. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. — К.: Знання, 2006. — 462 с.
13. Економічний аналіз: Навч. Посібник/М.А. Болюх, В.В. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. Акад.НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, -2003.
14. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. Посібник.- 3-є вид., перероб. І доп.- К.: Знання-Прес, 2002.
15. Кандиба А. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. — К.: Аграрна наука, 2004. — 506 с.
16. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. — К.: Знання-Прес, 2002. — 384 с.
17. Козловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. — Вінниця: ВНТУ, 2003. — 208 с.
18. Колосок С. Авторитет та імідж як компоненти паблік рилейшнз // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України.- 2001.- № 1.- C.192-198.
19. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування: Навч. Посібник для студ. Вищих навч. Закл. / Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права. Кафедра фінансів і банківської справи. — Д.: Видавництво ДАУБП, 2001.
20. Кредісов А. І., Березовенко С. М., Волошин В. В., Биков Г. М., Мазуренко В. П. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. — К.: ВІРА-Р, 2002. — 544 с.
21. Кузьмін О. Є., Загородній А. Г., Гладунський В. Н., Підгородецький Я. І., Фещур Р. В. Зовнішньоекономічна діяльність. — Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — 123 с.
22. Куриляк В. Є. Міжнародний менеджмент. — Т.: Карт-бланш, 2004. — 268 с.
23. Лактіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.
24. Лозинська Т М. Міжнародний маркетинг. — Х., 2000. — 64 с.
25. Лук'янець Т. І. Рекламний менеджмент. — К. : КНЕУ, 2003. — 440 с.
26. Мазаракі А. А., Чаюн Т. І., Мельник Т. М. Міжнародний маркетинг. — К.: Київський держ. Торговельно- економічний ун-т, 2000. — 306 с.
27. Мазаракі А. А., Юхименко В. В., Сєрова Л. П., Гребельник О. П., Ліпіхіна Т. Д. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. — К.: КНИГА, 2003. — 272 с.
28. Махмудов Х. З., Рабштина В. М. Реклама в системі маркетингу (теоретичні і практичні аспекти). — Полтава: Полтава, 1997. — 195 с.
29. Маценко В. Технологія іміджу. — К.: Главник, 2005. — 96 с.
30. Мезенцев К. В., Мезенцева Н. І. Основи зовнішньоекономічної діяльності. — К., 2003. — 160 с.
31. Михайлова Л. І., Юрченко О. Ю., Могильна Л. М., Михайлов А. М. Міжнародний менеджмент. — Суми: Мрія-1, 2005. — 160 с.
32. Міжнародний менеджмент / за ред І.О. Піддубного.— Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. — 252 с.
33. Мних Є.В., Бутко А.Д., Мелешко Н.М., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С., Редько К.О., Економічний аналіз: Практикум. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.
34. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.
35. Пілюшенко В. Л., Смерічевський С. Ф., Борзенков С. В. Міжнародний маркетинг. — Донецьк: ВІК, 2004. — 235 с.
36. Поліщук О.В. Планування результативної діяльності підприємства. – К.: Знання, 2004.
37. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. – К.: Скарби, 2003.
38. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. Посіб. – 2-ге вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2005.
39. Сытник Л.С. Организационно-экономический механизм антикризисного управления предприятием. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000.
40. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. Посіб. – К.:”Каравела”, 2003.
41. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000.
42. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002.
43. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій /За ред. Д.е.н., проф. Г.Л. Кірійцева. – Київ : ЦУЛ, 2002.
44. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. Посібник для самост. Вивч. Дисц./ А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Бурк, Н.Ю. Калач та ін. – К.: КНЕУ, 2001.
45. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг. — К.: КНЕУ, 2005. — 236 с.
46. Циганкова Т. М. Управління міжнародним маркетингом. — К.: КНЕУ, 2001. — 132 с.
47. Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства. — К. : КНЕУ, 2002. — 192с.
48. Швиданенко Г.О., Шевчук Н.В.. Управління капіталом підприємства: навч. Посібник. — К. : КНЕУ, 2007. — 440с.
49. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І., Олексюк О.І. Бізнес-діагностика підприємства: навч. Посібник. — К. : КНЕУ, 2006. — 344с.
50. Шиян Н. І. Міжнародний менеджмент.— Х.: ХНАУ, 2005. — 184 с.
51. Яхно Т. П., Лапшина І. А. Міжнародний менеджмент.— Л.: Компакт-ЛВ, 2005. — 304 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
700
Скачать бесплатно 19514.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.