У нас уже 23718 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Кредитування та контроль
Количество страниц 0
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Содержание Завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни
„Кредитування та контроль”


Контрольна робота виконується за чотирма варіантами.
1. Студенти, прізвища яких починаються з літер:
А, Б, В, Г, Д, Е, Є
виконують завдання І варіанту.
2. Студенти, прізвища яких починаються з літер:
Ж, З, І, К, Л, М, Н
виконують завдання ІІ варіанту.
3. Студенти, прізвища яких починаються з літер:
О, П, Р, С, Т, У, Ф
виконують завдання ІІІ варіанту.
4. Студенти, прізвища яких починаються з літер:
Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
виконують завдання ІV варіанту.

Варіант І.
Задачі – 1; 6; 10; 11; 16.

Варіант ІІ.
Задачі – 2; 7; 8; 14; 17.

Варіант ІІІ.
Задачі – 3; 4; 12; 13; 19.

Варіант ІV.
Задачі – 5; 9; 15; 18; 20.

Оцінка:
„3” – правильно виконані три задачі;
„4” – правильно виконані чотири задачі;
„5” – правильно виконані п’ять задач.


Для допуску до іспиту необхідно вирішити правильно три задачі.
Список литературы Задача № 1.
На підставі наведених даних визначте коефіцієнти миттєвої, поточної та загальної ліквідності підприємства.
Високоліквідні активи 250
Ліквідні активи 550
Оборотні активи 2900
Поточні (короткострокові) зобов’язання 1000
Кошти у касі 40
Задача № 2.
На підставі наведених даних визначте коефіцієнти маневреності та незалежності підприємства (тис. грн.):
Власний капітал 500
Необоротні активи 200
Довгострокові зобов’язання 30
Поточні зобов’язання 370
Задача № 3.
Згідно кредитної угоди між банком та підприємством, сума кредиту – 500 тис. грн., строк кредиту – 4 місяці, процентна ставка – 20 % річних.
На підставі наведених даних (тис. грн.) визначте коефіцієнт достатності грошових потоків підприємства та зробіть відповідні висновки.
Середньомісячні надходження на рахунки підприємства за останній квартал 300
Місячні умовно – постійні витрати підприємства 20
Загальний обсяг платежів у бюджет за весь період 30
Задача № 4.
Згідно угоди банк відкрив підприємству кредитну лінію на суму 80 тис. грн. строком на 1 рік з умовою сплати 20 % річних. Розмір комісії – 0,5 %, штраф за невикористані кошти – 1%. 3 січня підприємству було перераховано 36 тис. грн.; 5 березня – 18 тис. грн.; 7 червня – 6 тис. грн.; 5 вересня – 13 тис. грн. 3 січня наступного року кредит було повернуто разом з відсотками.
Визначити розмір доходів банку від здійснення операції.
Задача № 5.
Підприємство подало до банку кредитну заявку, в якій міститься така цифрова інформація, тис. грн.
1. Надходження імпортної сировини 3000
2. Витрати імпортної сировини за місяць 500
3. Власні оборотні кошти 1200

Визначте:
а) в якій сумі може бути надана позичка;
б) граничний термін користування кредитом;
в) яку форму забезпечення повернення позики доцільно передбачити;
г) порядок і суму погашення кредиту.Задача № 6.
Підприємство уклало з банком угоду про одержання контокорентного кредиту.
В першому місяці кварталу на поточному рахунку були проведені такі операції (тис. грн.): платежі - 150; надходження 100. В другому відповідно: 600 і 500; у третьому 200 і 350. Кредитове сальдо поточного рахунку на початок кварталу становило 30. Процентна ставка встановлена на рівні 35% річних. Дебетове сальдо на поточному рахунку було протягом 38 днів у середньому 180 тис. грн. на кінець дня.
Розрахуйте:
1) Заборгованість підприємства за позиками на кінець кожного місяця.
2) Суму процентів, що має сплатити підприємство за користування кредитом.
Задача № 7.
Згідно угоди між банком і підприємством про контокорентний кредит ліміт кредитування на квітень встановлено в сумі 1 000 грн., процентна ставка – 30 % річних. Сплата відсотків за кредит здійснюється раз на місяць, а саме – першого числа наступного місяця, розмір процентних виплат за березень – 2 грн. Станом на 1 квітня залишок коштів на рахунку клієнта становив 560 грн. Протягом квітня рух коштів по рахунку становив:
Дата Надходження Видатки Дата Надходження Видатки
1.04. - 500 15.04 40 100
2.04. 40 90 24.04. 60 50
5.04. - 120 28.04. 970 20
10.04. 30 300
Визначити розмір залишків на рахунку клієнта на кінець місяця, а також доходи банку від здійснення операції.

Задача № 8.
Банк “Оберіг” надав пану Березі споживчий кредит на суму 24 000 грн. строком на 1 роки під 20 % річних з умовою щоквартального погашення основної суми боргу та відсотків за позикою.
Визначте розмір щоквартальних погашень і загальну суму, сплачену позичальником.

Задача № 9.
Підприємство уклало з банком спеціальний договір згідно з яким банк купує в клієнта права на вимогу боргу. Сума боргу становить 500 тис. грн., процентна ставка за короткостроковими позиками - 60% річних. Строк документообігу - до 20 днів, плата за обслуговування - 0,5%. Розмір оплати дебіторських рахунків на даний момент дорівнює 60%.
1. Визначити поняття факторингу.
2. Яку суму грошей одержить підприємство в момент переуступки боргу?
3. Визначити розмір оплати за користування кредитом і комісійну винагороду за виконання факторингової послуги.

Задача № 10.
Банк уклав із підприємством угоду про передачу у лізинг устаткування балансовою вартістю 100 тис. грн. строком на 3 роки. Згідно угоди розмір лізингового відсотка – 10%, комісія за обслуговування – 1%. Амортизаційні відрахування на обладнання встановлено в розмірі 12 % на рік.
Визначте розмір лізингових платежів та розмір лізингового внеску за умови, що лізингові внески сплачують 1 раз на рік.


Задача № 11.
Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис. грн.
Кредитні операції Заборгованість Вартість забезпечення(з урахуванням коефіцієнта коригування)
Стандартні 2400 700
Під контролем 600 350
Субстандартні 300 200
Сумнівні 200 50
Безнадійні 1000 650

Визначити:
А) чистий кредитний ризик за кредитними операціями;
Б) розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.

Задача 12.
Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис. грн.:
Кредитні операції Заборгованість Вартість забезпечення
Гарантії Кабінету міністрів Застава
Державних цінних паперів Недержавних цінних паперів
Стандартні 410000 200000 150000 80000
Під контролем 78000 30000 50000 -
Субстандартні 50000 - 40000 30000
Сумнівні 30000 - 10000 25000
Безнадійні 20000 0 0 0
Завдання:
Визначити:
1) вартість забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику;
2) чистий кредитний ризик за кожною категорією кредитів;
3) розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за умови, що кредити надані в національній валюті.

Кредитні операції Відсоток вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику
Гарантії Кабінету міністрів Застава
Державні цінні папери Недержавні цінні папери Банківські метали Майнові права на грошові депозити
Стандартні 100 100 50 80 100
Під контролем 100 80 40 80 100
Субстандартні 50 50 20 60 100
Сумнівні 20 20 10 20 100
Безнадійні 0 0 0 0 0

Задача 13.
Відомі такі звітні дані комерційного банку, млн. грн.:
§ Сукупна заборгованість за позичками одного позичальника …………..3
§ Позабалансові зобов’язання банку щодо цього позичальника ……………0,2
§ Фактичний резерв за кредитами цього позичальника ……………0,1
§ Статутний капітал банку …………….4
§ Резервний фонд ……………1,4
§ Резерв під стандартну заборгованість за кредитами ……………3
§ Поточний прибуток ……………0,1
§ Нерозподілений прибуток ……………0,1
§ Вкладення в акції та статутні фонди підприємств ……………0,2
§ Вкладення в акції банків ……………0,4
Визначити:
А) норматив максимального розміру ризику на одного контрагента;
Б) оцінити дотримання банком цього нормативу.

Задача 14.
Показник адекватності регулятивного капіталу банку дорівнює 14,3%, адекватності основного капіталу -7,3%. Перелік найбільших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов’язань) включає в себе:
Позичальник Залишок заборгованості тис. грн.
Підприємство «А» 7600
Підприємство «Б» 6200
Підприємство «В» 11200
Підприємство «Г» 5110
Підприємство «Д» 4840
Підприємство «Ж» 960
Підприємство «З» 4380
Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис. грн.:
Статутний капітал 27000
Резервний фонд 7000
Прибуток поточного року 3100
Прибуток минулих років 2600
Субординований борг 9000
Визначити
1)суму регулятивного капіталу;
2)суму кредитів з великим кредитним ризиком;
3)оцінити дотримання банком нормативу великих кредитних ризиків, встановленого НБУ..
Задача № 15.
Користуючись наведеними даними, визначте норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, а також зробіть відповідні висновки.
Регулятивний капітал банку 29000 тис. грн.
Статутний капітал банку 24000 тис. грн.
Залишки заборгованості за кредитами інсайдера “Х” 730 тис. грн.
Сума врахованих векселів на користь інсайдера “Х” 50 тис. грн.
Сума позабалансових зобов’язань інсайдера “Х” до банку 73 тис. грн.
Задача 16.
Банк надав клієнту кредит на 90 днів в сумі 100 000 грн. Для фінансування цього кредиту банк може застосувати збалансований або незбалансований за строками підхід до управління активами та зобов’язаннями. Проаналізувати ризикованість кожного підходу та з’ясувати як кожен з них вплине на прибуток банку. Прогнозовані та поточні відсоткові ставки, які діють на ринку, наведено в таблиці.
Поточні та прогнозовані відсоткові ставки
Показник Строк, дні Ставки за кредитом, % Ставки за депозитом, %
Поточні ставки на ринку 90 24 18
60 20 14
30 16 12
Прогноз ставки :через 30 днів 30 15 13
через 60 днів 30 12 10

Задача 17.
Проаналізувати відсотковий ризик банку (активи та зобов’язання банку наведено в таблиці). Визначити, чи дотримується банк ліміту індексу відсоткового ризику, граничне значення якого в банку встановлено на рівні 15%.
Як вплине зниження відсоткових ставок на ринку на 4 % на величину відсоткового ризику банку?
Баланс
Показник Активи Пасиви
Сума Ставка, % Сума Ставка, %
Збалансовані за строками 285 18 185 16
Чутливі до зміни ставки 980 16 690 13
Нечутливі до зміни ставки 560 15 720 12
Неробочі активи 95 - - -
Капітал - - 325 -
Усього: 1920 1920

Задача 18.
Визначити величину відсоткового ризику банку за умови зниження відсоткових ставок на ринку з поточного рівня 21% до 16% протягом найближчих трьох місяців. Чутливі активи і зобов’язання банку, згруповані за періодами переоцінки, подано в таблиці.

Активи та зобов’язання банку, згруповані
за періодами переоцінки (тис. грн.)
Показник Період (місяці)
До 7 дн. Від 7 дн. до 1 міс. Від 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10-12 і т.д. Усього
Активи 320 460 310 285 150 95 2100
Зобов’язання 260 320 415 230 110 120


Задача 19.
Банк продав клієнту опціон САР. Параметри САР: ставка - 20%; період дії - 1 рік; сума - 10 млн. дол. Ставки САР базуються на 3 міс. LIBOR. Описати механізм дії САР, якщо на дати перегляду 3-міс. LIBOR були зафіксовані на рівні:

І період - 19,7% ІІІ період – 20,5%
ІІ період – 20,3% ІV період – 12,0%

Якими будуть результати угоди САР для клієнта і банку, якщо опціонна премія склала 35 000 доларів?

Задача 20.
Банк видав 15.06 кредит в сумі 10 млн. дол. під плаваючу ставку, яка переглядається кожні 3-міс. Протягом наступних 90 днів передбачається зниження ставок з поточного рівня 11,6% до 10,9%.
1. Визначити величину відсоткового ризику банку за таких умов.
2. Проаналізувати, як впливе на рівень ризику та фінансові результати банку проведення операції хеджування відсоткового ризику за допомогою євродоларових ф’ючерсів, якщо на 15.06 ціна ф’ючерсів становить: вересневих - 88.40; грудневих - 88.60; березневих - 88.75. Якими будуть результати хеджування за різних варіантів зміни відсоткових ставок (можливі варіанти розвитку ринку) на дату закриття ф’ючерсної позиції:
а) 12,2 %;
б) 11,6 %;
в) 11,1 % ?
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.