У нас уже 27453 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Форми і методи роботи з літніми людьми
Количество страниц 62
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19649.doc 
Содержание Зміст
Вступ
1. Історія розвитку соціальної роботи з літніми людьми
2. Соціальні проблеми літніх людей
2.1 Літні люди як соціальна спільнота
2.2 Передумови і шляхи розвитку соціального захисту літніх людей
2.3 Роль соціальної роботи у вирішенні соціальних проблем літніх людей
3. Форми і методи роботи соціальної роботи з літніми людьми
3.1 Система установ соціального обслуговування
3.2 Обслуговування літніх людей вдома
3.3 Бесіда з клієнтом. Оцінний аналіз і ведення записів
Висновок
Список літератури

Вступ
Новий економічний курс, пов'язаний з переходом до ринку, здійснюється в РФ в украй складних умовах. Скорочення обсягів виробництва, порушення виробничо-господарських зв'язків привели до економічної кризи. Суспільство розділилося на багатих і бідних. Переважаючою стала категорія малозабезпечених громадян.
Практично єдино правильним виходом було створення і розвиток системи установ соціального обслуговування, які змогли забезпечити соціальний захист малозабезпеченому і літньому населенню.
Постійне зростання долі літніх у всьому населенні стає впливовою соціально-демографічною тенденцією практично всіх розвинених країн. Доля людей літнього і старечого віку в загальній чисельності населення Росії за останні роки значно виросла і сьогодні складає приблизно 20% . Учені народонаселення, що займаються проблемами, стверджують, що цей процес в нашій країні продовжуватиметься ще не одне десятиліття.
Такий процес обумовлений двома причинами. По-перше, успіхи охорони здоров'я, узяття під контроль ряду небезпечних захворювань, підвищення рівня і якості життя ведуть до збільшення середньої очікуваної тривалості життя людей.
З іншого боку, процес стійкого зниження народжуваності нижче за рівень простого заміщення поколінь, зменшення числа дітей, народжених однією жінкою за весь її репродуктивний період, приводить до того, що рівень природної смертності в нашій країні перевищив рівень народжуваності. На зміну кожному поколінню приходить наступне покоління меншої чисельності; доля дітей і підлітків в товаристві неухильно знижується, що викликає відповідне зростання долі осіб старшого віку.
Людство старіє, і це стає серйозною проблемою, вирішення якої повинне вироблятися на глобальному рівні .
Актуальність дослідження форм і методів роботи з літніми людьми в соціальній сфері обумовлена наступними обставинами:
- по-перше, зростанням в сучасних умовах ролі установ соціального обслуговування по організації соціальної підтримки літніх людей;
- по-друге, соціальний працівник – це людина, яка безпосередньо контактує з клієнтом, він знає його проблеми і намагається йому допомогти;
- по-третє, необхідність виявлення літніх людей, пізнання їх проблем і здійснення найбільш ефективних способів по їх усуненню.
Об'єктом даного дослідження є технологія соціальної роботи з літніми людьми.
Предметом є процес надання різної допомоги соціальними службами, а зокрема соціальним працівником.
Метою курсової роботи є виявлення соціальних проблем літніх людей, а також вивчення форм і методів технології соціальної роботи з даною категорією громадян.
Для цього необхідно розглянути наступні питання:
1) визначення основних соціальних проблем літніх людей;
2) дослідження проблем взаємодії соціального працівника і літньої людини;
3) виявлення основних форм обслуговування громадян;
4) вивчення ведення бесіди соціального працівника з клієнтом;
5) аналіз пріоритетних направлень соціальної роботи з літніми людьми.
Список литературы Список літератури:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93г.
2. Федеральный закон РФ от 10.12.95г. N195 «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»
3. Федеральный закон РФ от 17.05.95г. N122 «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»
4. Приказ Министерства социальной защиты населе¬ния Российской Федерации от 20.07.1993 г. №137 «Об утвер¬ждении Примерного положения о Центре социального об¬служивания».
5. Приказ МСЗ России от 27 декабря 1994 г. №259 «О создании отделений специализированной помощи на дому»
6. Указ Президента Российской Федерации от 26.12.1991 г. №328 «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения в 1992 году».
7. Указание «О взаимодействии органов социальной защиты населения и службы милосердия Российского Крас¬ного Креста в вопросах социальной защиты малообеспечен¬ных групп населения» от 15 мая 1993 г. №1-32-4.
8. «Временное положение об отделении социальной по¬мощи на дому одиноким нетрудоспособным гражданам». Ут¬верждено постановлением Госкомтруда СССР и Секретари¬ата ВЦСПС от 3 февраля 1986 г. №28/3-43.
9. Приказ Минсобеса РСФСР от 24 июля 1987 г. №81 «Об утверждении Положения о территориальном центре со¬циального обслуживания пенсионеров, и штатов центров социаль¬ного обслуживания пенсионеров».
10. Архитектурная среда обитания инвалидов и престарелых / Под ред. В.К. Степанова. – М.: Стройиздат, 1989. - 213с.
11. Возраст мудрости – возраст созидания / Программа развития ООН. – М., 1999. -75с.
12. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Формы и методы ме¬дико-социальной реабилитации нетрудоспособных граждан. - М., 1991. - 135 с.
13. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Формы и методы медико-социальной реабилитации нетрудоспособных граждан – М.: ЦИЭТИН, 1991. -135с.
14. Дементьева Н.Ф., Шаталова Е.Ю., Соболь А.Я. Орга¬низационно-методические аспекты деятельности социально¬го работника. В кн.: Социальная работа в учреждениях здра¬воохранения. — М., 1992.
15. Кропоткин П. Взаимная помощь как фактор эволюции. Т.7. – СПб., 1987. -350с.
16. Лексин В.Н., Шевцов А.Н. Общая теория реформ. Теория и практика организации проведения реформ – М., 1995. -123с.
17. Социальная работа с пожилыми. – Институт социальной работы. – М., 1995. – 334с.
18. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. -400с.
19. Толстой Л. О старости – СПб., 1906. – 180с.
20. Уход за престарелыми на дому: Пособие для патронажных работников. – М., 1998.
21. Холостова Е.И. Пожилой человек в обществе: В 2 ч. М.: Социально-технологический институт, 1999.-320с.
22. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002. – 296с.
23. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002. –340с.
24. Чеботарев Д. Ф. Медико-социальные аспекты поста¬рения населения. // Советское здравоохранение. 1977. №6. с.8-13.
25. Человек и труд. 1996. №11. – 55с.
26. Черносвитов Е.В. Социальная медицина Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. -304с.
27. Шапиро В.Д.. Человек на пенсии – М., 1980.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19649.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.