У нас уже 27453 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Сім'я як суб'єкт культурних, економіко-правових, психолого-педагогічних сфер життя суспільства
Количество страниц 103
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19652.doc 
Содержание Зміст
Вступ
I. Соціально-історичний аналіз становлення сім'ї як соціального інституту.
1.1 Історія вивчення сім'ї як соціального інституту 6
1.2 Причини виникнення сім'ї як ступені регулювання стосунків між людьми 12
1.3 Економічні і правові основи сімейно-шлюбних стосунків 23
II. Сім'я як мікросуб'єкт соціально-культурної сфери суспільного життя.
2.1 Сім'я як соціальний інститут 35
2.2 Соціальні функції сім’ї 38
2.3 Структура сім'ї. Форми і типи сім’ї 46
2.4 Морально-психологічні основи сім'ї. Сім'я і діти, проблема виховання 50
III. Тенденції розвитку сучасної сім'ї і перспективи її розвитку.
3.1 Вдосконалення і розвиток державної родинної політики. Родинна політика і соціальна підтримка сім'ї в РФ 62
3.2 Сучасні проблеми і майбутнє сім'ї як соціального інституту 68
Висновок 83
Додатки 92
Бібліографічний список 100

Вступ
Актуальність дослідження
У числі тих явищ суспільному життю, інтерес до яких серед етнографів і соціологів за останні десятиліття особливо пожвавився, одне з перших місць займає сім'я. Правда, ця тема для соціальної антропології (етнології) не нова: історико-етнологічне вивчення сім'ї і сімейних звичаїв зародилося більше ста років тому. Але, по-перше, ніколи раніше не з'являлося за короткий час так багато наукових праць, присвячених сім'ї та шлюбу, як тепер. По-друге, збір і обробка масового (статистичного) матеріалу, особливо по окремих країнах (США і ін.), дозволили поставити вивчення родинного життя народів на ґрунт конкретних фактів. По-третє, помічається тенденція зв'язати воєдино дані порівняльно-етнографічних, історичних і соціологічних досліджень і намітити, хоч би імовірне спільне направлення розвитку сім'ї та шлюбу і їх найближче і подальше майбутнє. Так або інакше,але, за деякими підрахунками, за першу половину нашого століття (точніше, за 1900-1960 рр.) лише в країнах Заходу було опубліковано близько 12 тис. книг і статей, присвячених сім'ї. У чому причина такого незвичайного інтересу до вивчення шлюбу і сім'ї? Звичайно наука має свою іманентну логіку розвитку. Але тут не можна заперечувати і пряму дію суспільних настроїв, що викликали підвищений інтерес до родинної теми. Таким чином, звернення до проблем сім'ї як соціального інституту в різних соціологічних, соціально-психологічних, економіко-правових, педагогічних та інших аспектах нам представляється надзвичайно актуальним.
Предмет дослідження
Соціологічний аналіз сім'ї як соціального інституту.
Мета дослідження
Основна мета даного дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати в рамках соціологічної методології сім'ю як суб'єкт культурних, економіко-правових, психолого-педагогічних сфер життя суспільства.
Завдання дослідження
Для реалізації основної мети нами були поставлені наступні дослідницькі завдання: 1) Вивчити в соціально-історичному аспекті становлення сім'ї як соціального інституту, провести контент-аналіз наявних бібліографічних джерел і літератури з цього питання; 2) З'ясувати і проаналізувати причини виникнення сім'ї як ступені регулювання стосунків між людьми; 3) Розкрити економічні і правові основи сім'ї як форми партнёрства і трудового колективу; 4) Розгледіти сім'ю як мікросуб’єкт соціально-культурної сфери суспільного життя, виділивши соціальні функції сім'ї, її структуру, форми і типи, морально-психологічні підстави сім'ї; 5) З'ясувати основні завдання родинного інституту в аспекті проблема виховання дітей; 6) провести прогностичний аналіз, сформулювати основні тенденції розвитку сучасної сім'ї і перспективи її розвитку як соціального інституту, так і в аспекті вдосконалення і розвитку державної родинної політики і соціальної підтримки сім'ї в РФ.
Методологічна основа дослідження
Теоретико-методологічна база дослідження – діалектичний підхід. В ході дослідження застосовувалася культурологічна методологія (методи герменевтики і феноменологічного). Дослідження будувалося із застосуванням евристичних методів, власне соціологічних методів дослідження методу структурно-функціонального аналізу, концептуального моделювання.

Теоретична і практична значущість роботи
Теоретична значущість дослідження полягає в тому, що завдяки здійсненню аналізу проблем сім'ї як соціального інституту, як мікросоціального суб'єкта культуротворчості представляється можливою подальша теоретична розробка питань, пов'язаних з сучасними формами сім'ї основними направленнями трансформації родинного інституту, прогностико-аналітичних досліджень родинної політики, соціальної підтримки сім'ї т.п.
Практичне значення дослідження полягає в можливості використання його матеріалів основних положень і виводів для розробки базових і спецкурсів по фамілістиці, соціально-культурній теорії сім'ї, для практичної роботи соціальних служб підтримки сім'ї в регіонах і так далі
Апробація роботи
Деякі проміжні результати і основні теоретичні положення і висновки були апробовані у виступах з доповідями і обговореннях на семінарських заняттях по соціології.
Структура роботи
Дослідження складається з вступу, трьох розділів, висновку. В кінці приводяться додатки і бібліографічний список.
Список литературы Список літератури:
1. Андреева Т. В. Семейная психология. – СПб.: Речь, 2004.
2. Антонов А. И. Микросоциология семьи: Методол. исслед. структур и процессов. - М.: Nota Bene, 1998. - 359 с.: схем. - Библиогр.: с.354-356.
3. Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи. – М., 1996.
4. Антонов А. Н. Системное представление семьи как объекта исследований // Семья в России. - 1998. - № 3, 4. - С. 52-68.
5. Архангельский В. Н., Кучмаева О. В. Личность, семья, общество: взаимодействие в современных условиях // Семья в России. - 1996. - № 2. - С. 64-84.
6. Берто Д., Берто-Вьям И. Наследство и род: трансляция и социальная мобильность на протяжении пяти поколений // Вопр. социологии. - 1992. - Т. 1. - С. 106-122.
7. Берто Д., Берто-Вьям И. Семейное владение и семья: трансмиссии и социальная мобильность, прослеживаемые на пяти поколениях // СоцИс: Соц. исслед. - 1992. - № 12. - С. 132-140.
8. Борисов В. А. Деградация института семьи и пути ее преодоления // Семья в России. – 1995. - №1, 2.
9. Борисов В. А. Демографические проблемы семьи // Семья в России. - 1994. - № 2.
10. Валиева С. Ф. Роль семьи в процессе социализации ребенка // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 1997. № 3. С . 121-125.
11. Вдовина М. В. Межпоколенные конфликты в современной российской семье // СОЦИС. 2005. № 1. С. 102-104.
12. Волжина О. И. Научно-исследовательская подпрограмма "Семья": перспективы развития // Семья в России. - 1995. - N 3, 4. С. 155-169.
13. Волков А. Г. Эволюция российской семьи в XX веке // Мир России. 1999. № 4. С. 47-57.
14. Голод С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998.
15. Голод С. И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспект. Ленинград, 1984.
16. Голод С. И., Клецин А. А. Состояние и перспективы развития семьи: Теорет.-типол. анализ. Эмпирич. обоснование. СПб., 1994. - 43 с. - (Тр. С.-Петерб. фил. Ин-та социол. РАН. Сер.1: Науч. докл. и сообщ.; N 3). - Рез. на англ. яз. - Библиогр.: с. 39-40.
17. Горлач М. Г. Гендерный аспект семейно-ролевого диссонанса // Социологические исследования. 2002. № 1. С. 135-136.
18. Государственная семейная политика (научная школа Г. И. Климантовой). М.: Изд-во МГСУ, 2004.
19. Гурко Т. А. Трансформация института современной семьи // СоцИС. 1995. № 10. С. 96-99.
20. Женщина, мужчина, семья в России: последняя треть ХХ века: Проект "Таганрог" / Римашевская Н. М., Прокофьева Л. М., Рывкина И. В., Мигранова Л. А.; Под ред. Римашевской Н. М.; Ин-т соц.-экон. пробл. народонаселения РАН. - М.: ИСЭПН, 2001. - 319 с.: ил. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 311-314.
21. Захаров С. В., Иванова Е. Н. Рождаемость и брачность в России // Социологические исследования № 7, 1997.
22. Защита прав семей и детей в программе действий Президента Российской Федерации на 1996-2000 годы "Россия: человек, семья, общество, государство": Материалы научно-практической конференции. М.: "Юридическая литература", 1997. С. 8-10, 18, 46.
23. Здравомыслова О., Арутюнян М. Российская семья на Европейском фоне. М., 1999.
24. Королев Ю.А. Российская семья: правовые проблемы // Семья в России. - 1998. № 1.
25. Кризис семьи и депопуляция в России: круглый стол // СоцИС. 1999. № 11. С. 50-57.
26. Кузьмин А. И. Концептуальные подходы к исследованию жизнедеятельности семьи // Семья в России. 1996. № 1. С. 14-30.
27. Кукса Л. П. Российская семья: социологическая модель развития // Семья в России. - 1996. - № 1. - С. 59-73.
28. Мацковский М. С. Социология семьи. Проблемы, теории, методологии и методики. – М.: 1983.
29. Мацковский М. С. Российская семья в изменяющемся мире // Семья в России. – 1995. - № 3, 4.
30. Медков В. М. Стратегия фамилистических исследований в России во 2-й пол. 90-х гг. // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18, Социол. и политология. - 1996. № 3. - С.79-88.
31. Научные проекты, выполненные в НИИ семьи в 1992-1994 гг. // Семья в России. - 1995. - № 3, 4. - С. 170-181.
32. Нечаева А. М. Брак. Семья. Закон. – М., 1999.
33. Осадчая Г. И. Современная российская семья // Проблемы женщин и семьи глазами социологов = Sociologists on the problems of women and family. - М., 1997. С. 8-16.
34. Основные концепции социологии семьи второй половины XIX - начала XX веков / Ревенко Н. В. (кафедра гуманитарных дисциплин, МГТУ). М., 1985.
35. Павличенко М. В. К проблемам брачного выбора (по материалам специального пилотажного исследования) // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 1997. № 2.
36. Павлов Б.С. Социология: проблема семьи / Академэкоцентр УрО РАН. - Челябинск, 1992. - Ч.1. - 232 с.
37. Плавинский С. Л. Основы фамилистики (социологии семьи) // Российский семейный врач.- 2001. №. 2. С. 15-19.
38. Семья на пороге третьего тысячелетия. М., 1995.
39. Сергунова О. В. Социологическое сопровождение ЧОЦСЗ "Семья" // Вестн. Челяб. ун-та. Сер.8, Экономика. Социология. Социал. работа. - Челябинск, 1999. - № 1. - С. 122.
40. Солодников В. В. Семья: социологическая и социально-психологическая парадигмы // СоцИс: Соц. исслед. - 1994. - № 6. - С. 130-138.
41. Титова М. А. Социально-символическая интерпретация функции отца в процессе социализации ребенка // Вестник Московского университета. Сер 18. Социология и политология. 1997. № 3.
42. Торохтий В.С. Семейная инфраструктура: состояние и перспективы развития // Семья в России. - 1999. - № 1, 2. - C. 54-61.
43. Харчев А. Г. Брак и семья. М., 1979.
44. Харчев А. Г., Мацковский М. С. Современная семья и её проблемы М., 1978.
45. Человек в кругу семьи: очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени. – М.: Наука, 1996. – 586 с.
46. Черняк Е. М. Социология семьи. М.: «Издательский дом Дашков и К». 2004. – 238 с.
47. Чухно В. П. Брак и семья как объект историко-социологических исследований. Методология исследования // Комплексный подход к изучению социал. структуры. М., 1991. - С.198-216.
48. Шевченко И. О., Шевченко П. В. Большая семья – какая она? // СОЦИС. 2005. № 1. С. 95-101.
49. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М.: Прогресс, 1991.
50. Янкова З. А. Городская семья. М., 1979. – 184 с.
51. Ясная Л. В. Социологические исследования семьи: (Обзор) // Социол. исследования в СССР: Реф. сб. - М., 1993. - Вып.1. - С. 107-114.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19652.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.