У нас уже 177536 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Особливості і шляхи вдосконалення роботи з дітьми і молоддю на матеріалах соц. захисту м. Краснознаменська
Количество страниц 86
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19669.doc 
Содержание Зміст
Вступ 3
1. Соціально-демократичний портрет молоді м. Краснознаменська 6
1. 1 Громадсько-патріотичне і духовно-моральне виховання 6
1.2 Дозвільна діяльність молоді 15
1.3 Суть і принципи державної молодіжної політики 22
2. Реалізація неформальних молодіжних проектів на рівні Московської області 27
2.1 Молодіжні творчі неформальні об’єднання 27
2.2 Інформаційне забезпечення молоді 40
2.3 Зайнятість молоді в канікулярний час 44
3. Шляхи вдосконалення роботи з дітьми і молоддю 51
3.1 Роль і місце соціальних служб у вирішенні молодіжних проблем 51
3.2 Створення установ культури і дозвілля для дітей і молоді 55
3.3 Центр розвитку творчості дітей і юнацтва м. Краснознаменська 57
4. Заходи щодо роботи з дітьми і молоддю у окрузі Краснознаменська Московської області 61
Висновок 76
Список використаної літератури 79
Додаток 82

Вступ
Одна з актуальних галузей сучасної соціології - соціологія молоді. Ця тема дуже складна і включає цілий ряд аспектів: це і вікові психологічні особливості, і соціологічні проблеми виховання і освіти, вплив сім'ї і колективу і цілий ряд інших. Особливо гостро проблема молоді і її ролі в суспільному житті стоїть в постперебудовної Росії.
Системна криза, що торкнулася соціальної структури суспільства з початком перебудови та посилилася у зв'язку з розпадом СРСР і переходом до ринкової економіки, закономірно привела до зміни соціальних орієнтирів, переоцінці традиційних цінностей.
Конкуренція на рівні масової свідомості радянських, національних і так званих «західних» цінностей не могла не привести населення в стан розгубленості, що безпосереднім чином вплинуло на ціннісний світ молоді, украй суперечливий і хаотичний.
Соціологія молоді як одна з галузей соціологічного знання відродилася в роки хрущовської відлиги. На перших порах свого становлення вона спиралася на цілий комплекс серйозних досліджень, проведених в 20-ті роки.
Саме у цей період в запеклій полеміці з догматичним сприйняттям світу були закладені основи соціології молоді як більш менш самостійного направлення досліджень.
Молодь досліджувалася з точки зору життєвих планів, ціннісних орієнтацій, мотивації поведінки в самих різних сферах життєдіяльності, від шкільної лави до виробництва, у вільний від навчання і роботи час, в повсякденному побутовому житті і житті колективів.
Поступово складався відповідний понятійний апарат таких досліджень (власне підстави наукового знання) і його методологія — інструменти збору і аналізу фактичної інформації.
У 80-ті роки значно розширюються напрямки досліджень, в них включаються нові автори і колективи. Виникає можливість проведення порівняльного аналізу проблем молоді в різних регіонах.
Соціологія молоді - галузь соціологічної науки, що вивчає молодь як соціальну спільноту, особливості соціалізації і виховання вступаючих в життя поколінь, процес соціальної спадкоємності і успадкування молоддю знань і досвіду від старших поколінь, особливості способу життя молоді, формування її життєвих планів і ціннісних орієнтацій, у тому числі професійних, соціальну мобільність, виконання соціальних ролей різними групами молоді.
Історія соціальної роботи - цілісний культурно-історичний процес, що має певні етапи свого самостійного розвитку. Кожен етап зміни парадигми допомоги і взаємодопомоги пов'язаний із зміною суб'єкта і об'єкту, інститутів підтримки, ідеології допомоги, зміною понятійної мови номінації процесу.
Він пов'язаний з пандемічними процесами, з руйнуванням геополітичного або соціокультурного простору, наявністю глобальних епідемій, різних соціально економічних воєн конфліктів, масового голоду.
Як свідчить світовий досвід у багатьох країнах, без врахування діяльності соціальних працівників не обходяться ні програми соціального розвитку, ні соціальна політика держави.
Фахівці в цій області широко використовуються як експерти при підготовці законодавчих актів, ухваленні рішень місцевими органами влади і громадськими організаціями.
Практика показує, що часто люди стикаються з проблемами, які не можуть вирішити ні вони самі, ні члени їх сімей, ні друзі, ні сусіди, ні навіть доброзичливі чиновники. Для цього потрібні люди особливої професії – соціальні працівники.
Тривалий кризовий стан, неясність перспектив розвитку, втома населення, стан аномії, тобто розпад існуючої системи моральних цінностей, і відсутність виразної нової загальноприйнятої системи – все це приводить до того, що психологічної підтримки потребує все більше людей.
Потреба в підтримці в умовах безробіття або погрози безробіття у сприянні самозайнятості і самозабезпечення підвищує роль соціальних служб, що надають допомогу в цій області.
В умовах соціально-економічних і політичних змін, що відбуваються в суспільстві, особливо важко доводиться молоді, з її ще не сталим світоглядом, рухливою системою цінностей. Крах ідеалів, пропонованих молоді, загострили природний юнацький нігілізм.
Через це увага до молоді, її соціальних проблем повинно бути різко посилено. Визначення засобів, форм і методів роботи з молоддю знаходиться в прямій залежності від знання економічних, вікових, психологічних і соціальних особливостей даної групи населення, її соціального статусу, проблем і основних тенденцій розвитку молодіжної субкультури в сучасних умовах.
Список литературы Список літератури:
1. Системный подход в социальной работе: Методологический семинар/ Составитель – редактор В.В. Колков. – М.: Институт социальной работы/, 2003 г.
2. Социальная работа: теория и практика: Учебное пособие/ Отв. ред. д.и.н., Е.И. Холостова; д.и.н., проф. А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА – М, 2001. – (Серия «Высшее образование»).
3. Социальная служба: состояние и перспектива – М.: Изд-во СТИ МГУС, 2001 г.
4. Теория и методика социальной работы. Учебное пособие. М.: Издательство «Союз», 2004 г. (Часть 1).
5. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА – М., 2001 г. – (Серия «Высшее образование»).
6. Молодёжь новой России: Какая она? Чем живёт? К чему стремится? // Аналитический доклад Российского независимого института социальных и национальных проблем по заказу московского представительства Фонда им. Ф. Эберта/ Л. Бызов, Н. Давыдова и др.; рукль группы М. Горшков. - ИНФРА – М, 2001
7. Молодёжь и демократизация советского общества: Социологический анализ. Под ред. С.А. Шавеля, О.Т. Манаева. - Минск: Наука, 1999.
8. Никольский Д. Социология молодёжи (Молодёжный экстремизм и молодёжная субкультура) Политиздат, 1999
9. Перов И.М Неформальные молодёжные объединения/ Москва 2002.
10. Руткевич М.Н., Рубина Л.Я. Общественные потребности, система образования, молодёжь. - М.: Политиздат, 2000.
11. Социология молодежи. Под ред. В. Т. Лисовского Изд-во СПбГУ. 2003.
12. Уральская школа молодых социологов (сборник тезисов научных работ студентов и аспирантов). - Екатеринбург, 2003.
13. Формирование мировоззренческой культуры молодёжи. Под ред. В.Г. Табачковского. - Киев: Наукова Думка, 2001.
14. Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. – М.: 2004.
15. Социология труда. / Под ред. Н. И. Дряхлова, А.И. Кравченко, В.В. Щербина. М.,2003.
16. Социология: Учеб. пособие / А.Л. Маршак – М.: Высшая школа,2002.
17. Социология. Учебник для вузов / В.Н. Лавриненко, Н.А. Нартов, О.А. Шабанова, Г.С. Лукашова; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко – 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002.
18. Семигин Г.Ю. Социальное партнерство – М.: Издательство «Мыль», 2005.
19. Социальное партнерство. – М.: Издательство «Экономика», 2000.
20. Журнал Социологические исследования. (Социс) Подшивка за 2003 г.
21. Сергеев С. А. К вопросу о классификациях и некоторых особенностях молодежных субкультур России // Социальное знание: формации и интерпретация. Материалы международной научной конференции. Казань 2004.
22. Щепанская Т. Б. Символика молодежной субкультуры: опыт исследования системы. СПб., 2003.
23. Журнал «ОМ» № 2 (декабрь). С. 14
24. Клипенштейн Т. Проблема молодежной занятости в современных условиях. М. 2000
25. Российская молодежь: десять главных проблем. Материалы исследования Научно – исследовательского центра при Институте молодежи. 2002
26. Социальная защита молодежи: вопросы теории и практики/ Отв. ред. В.Т. Лисовский. М., 2004
27.Караваев В. А. Социальный портрет учащейся молодежи. М. 2001
28. Голенкова З. Т. Динамика социокультурной трансформации в России // Социс. 2001. № 10
29. Меренков А. В. Жизненные ориентиры студенчества. // Социс. 2002 № 12.
30. Зубок Ю. А. Исключение в исследовании проблем молодежи // Социс. 2001. № 8
31. Осипов П. Н. Студент профессиональной средней школы // Социс 2002. № 11
32. Лисовский В. Т. Динамика социальных изменений // Социс. 2003. № 5
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19669.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.