У нас уже 177538 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Реформування ООН
Количество страниц 91
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19672.doc 
Содержание Зміст
Вступ 3
Частина 1. Основні структурні і функціональні проблеми діяльності ООН 7
1.1. Зміцнення Генеральної Асамблеї 7
1.2. Модернізація Ради Безпеки 9
1.3. Вдосконалення роботи Економічної і Соціальної Ради, Ради з Опіки 16
1.4. Реформування Міжнародного Суду ООН 20
1.5. Підвищення ефективності миротворчої діяльності ООН 29
Частина 2. Підходи різних країн і регіонів до питання реформування ООН 34
2.1. Аналіз літератури 34
2.2. Основні пропозиції США по реформуванню ООН 42
2.3. Позиція ЄС з питання реформування ООН 51
2.4. Інтереси Росії 59
2.5. Позиція Середньоазіатського регіону 73
Висновок 81
Список літератури 85

Вступ
Актуальність теми дослідження
Пройшло вже більш за півстоліття після закінчення другої світової війни і прийняття союзними державами важливого вирішення про установу універсальної міжнародної організації — Організації Об'єднаних Націй, завданням якої стало позбавлення грядущих поколінь від лих війни. Створення цієї організації було відповіддю на виклик фашизму, що поставив серйозні проблеми перед людством, головним з яких стало збереження миру і безпеки на планеті. Саме ця проблема стала основною для створеної в рамках ООН Ради Безпеки. США, Франція, Англія і СРСР, а також Китай, як країни-переможниці, забезпечили собі безстрокові повноваження як постійні члени Ради, створили в рамках Ради Безпеки ООН дієві механізми для запобігання міжнародним конфліктам і примусу до світу з метою збереження світо порядку, сталого після другої світової війни.
Практично відразу ж після перемоги світ знову опинився в умовах нової війни, яка зробила практично неможливою реалізацію багатьох механізмів по забезпеченню міжнародного миру і безпеки, створених в рамках ООН. Не зміг існувати Воєнно-штабний Комітет, призваний об'єднати військові зусилля держав в боротьбі за власну і колективну безпеку. Принцип одноголосності великих держав в Раді Безпеки ООН при ухваленні важливих рішень у сфері міжнародної безпеки не став заставою погодженої політики унаслідок конфронтації США і СРСР і приводив, частенько, до обструкції в діяльності Ради. Встановилася практика самостійних дій держав і їх груп по кругу питань, віднесених Статутом ООН до виняткової компетенції РБ ООН.
Закінчення «холодної війни» і усунення блокової конфронтації не вирішили вказаних проблем, а лише поставили нові, ще складніші. Серед них: міжнародний тероризм, етнічні конфлікти і багато інших викликів нового століття, а головне - діяльність впливових регіональних організацій, направлена на глобальне регулювання в умовах однополярного світопорядку.
Сучасні події показують, що альянс найбільш розвинених держав, що лідирують, як в економічному, так і у військово-політичному плані здатний заради забезпечення власних інтересів йти на порушення міжнародного права норм вищої сили, закріплених в положеннях Статуту ООН, шляхом втручання у внутрішні справи суверенних держав, розв'язування етнічних конфліктів, здійснення озброєних агресій іншими необхідними способами. Все це, поза сумнівом, обумовлює необхідність здійснення адекватних заходів направлених на посилення РБ ООН з метою ліквідації подібних прецедентів міжнародного життя. Поряд з цим, за більш ніж півстолітню історію існування організації сталися й інші, не менш істотні зміни. Країни Азії і Африки, представлені на момент підписання Статуту 12 державами, мають сьогодні більше 90 представників — членів ООН. Після закінчення «холодної війни» сталися масштабні геополітичні трансформації, припинили своє існування ряд найбільших федеральних держав (СРСР, Югославія, Чехословаччина), а міжнародні відносини втратили властиву післявоєнним рокам ідеологізованість. До лідируючих і найбільш впливових держав приєдналися такі країни, як Індія, Індонезія, Бразилія, Нігерія і ін., а визнані відповідно до Статуту «ворожі держави» Німеччина і Японія відмовилися від агресивної політики і по праву увійшли до вісімки найбільш впливових країн світу.
Всі наведені вище факти сучасної міжнародною дійсності, безумовно, свідчить про те, що світ за останніх п’ятдесят років змінився корінним чином. З іншого боку, сама ООН належних і адекватних змін за цей часовий період не зазнала. І проблематика полягає тут не лише в необхідності реформування Організації і її головних органів, а в створенні механізмів і умов для більшої керованості міжнародною системою. Проте важливо розуміти, що набагато ефективніше реформувати вже існуючі, діючі механізми, ніж створювати нові.
Розгляду комплексу питань про те, який може і має бути реформа ООН, і присвячено дане дослідження.
Мета і завдання дослідження
Метою дослідження є комплексний аналіз сучасних пропозицій по реформуванню ООН і пошук оптимальних шляхів їх реалізації на основі міжнародного права. Відповідно до мети дипломної роботи зосереджена увага на виконанні наступних основних завдань:
1. Розглянути проблеми зміцнення Генеральної Асамблеї, модернізації Ради Безпеки ООН;
2. Позначити систему вдосконалення роботи Економічної і Соціальної Ради, Ради з Опіки;
3. Розглянути питання реформування Міжнародного Суду ООН;
4. Вивчити питання підвищення ефективності миротворчою діяльності ООН;
5. Розглянути основні пропозиції США по реформуванню ООН;
6. Визначити позицію ЄС в питанні реформування ООН;
7. Позначити інтереси Росії по реформуванню ООН;
8. Проаналізувати позицію Середньоазіатського регіону по питаннях реформування ООН;
9. Зробити висновки.
Предмет дослідження
Предметом даного дослідження є сукупність політико-правових, соціальних, економічних, історичних і інших чинників суспільного міжнародного життя, що знижують ефективність діяльності ООН і обумовлюють необхідність його реформування на сучасному етапі.
Об'єкт дослідження
Об'єктом дослідження є реформа ООН.
Методологічна основа дослідження
Методологічну основу даної роботи складають спеціальні методи дослідження: історико-правовий, системний,порівняльно-правовий, формально-логічний, інші загальнонаукові методи.
Теоретична основа дослідження
У основу дослідження були покладені праці таких авторів, як: Баришева А.П., Валєєва P.М., Єфімова О.К., Зайцевої О.Г., Карповича О.Г., Крилова С.Б., Колосова Ю.М., Курдюкова Г.І., Лукашука І.І. та інших.
У роботі широко використані дисертаційні дослідження, документи ООН (Генеральної Асамблеї Ради Безпеки ООН, Спеціального Комітету із Статуту ООН і посилення ролі організації і так далі).
Наукова новизна
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що був проведений аналіз підходів різних країн і регіонів до питання реформування ООН.
Структура роботи
Структура роботи обумовлена її предметом, метою, завданнями. Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновку і списку літератури.
Список литературы Список літератури:
1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 10.05. 2006 «Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию».
2. Отчет о деятельности Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации в 2006 г.
3. Доклад ПРООН о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2006/2007 годы «Регионы России: цели, проблемы, достижения».
4. Доклад ПРООН о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2005 год «Россия в 2015 году: цели и приоритеты раз-вития».
5. Доклад ПРООН о развитии человека за 2006 год «Что кроется за не-хваткой воды: власть, бедность и глобальный кризис водных ресур-сов».
6. Доклад «Международные тенденции в сфере молодежной занято-сти»//Международная организация труда, Женева, 2006.- 69 с.
7. Доклад «Торговля людьми в Российской Федерациию Обзор и ана-лиз текущей ситуации по проблеме». 2006. – 161 с.
8. Доклад Генерального Секретаря ООН 2006 «Инвестирование в Ор-ганизацию Объединённых Наций: на пути к усилению Организации по всему миру». – 55 с.
9. Доклад Генерального Секретаря ООН 2005 «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех». – 80 с.
10. Доклад Международной конференции по финансированию разви-тия, Монтеррей, Мексика, 18-22 марта 2002 года //издание Органи-зации Объединенных Наций, № R.02.II.A.7, глава I, резолюция 1, приложение.
11. Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому раз-витию, Йоханнесбург, Южная Африка, 26 августа . 4 сентября 2002 года //издание Организации Объединенных Наций, № R.03.II.A.1, глава I, резолюция 2, приложение.
12. Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по про-блеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими воору-жениями во всех ее аспектах, Нью-Йорк, 9–20 июля 2001 года (A/CONF.192/15), глава IV.
13. Доклад Международного Суда 1 августа 2004 − 31 июля 2005 г. http://www.un.org.
14. Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению, том 5: 1980 год||издание Организации Объединенных Наций, № R.81.IX.4), добавление VII.
15. Цели развития тысячелетия и национальные проекты — стратеги-ческий выбор России. М., 2006.- 36 с.
16. Бюллетень «ООН в России».
17. Заключительный документ «Предотвращение терроризма и борьба с ним» Лиссабонской международной конференции о глобальных усилиях по противодействию международному терроризму, Лисса-бон, 12 июня 2002 года. – 5 с.
18. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок седьмая сес-сия, Дополнение № 27 (A/47/27), добавление I.
19. Послание президента Соединенных Штатов конгрессу от 6 января 1945 года.
20. Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи.
21. Резолюция 55/96 Генеральной Ассамблеи.
22. Резолюция 2826 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, приложение.
23. Резолюция 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи.
24. Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи.
25. Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи.
26. Американские эксперты требуют от ООН научиться предотвращать геноцид, массовые убийства и нарушения прав человека, а не дейст-вовать постфактум// Reuters.13.06.2005.
27. Бажанов Е.П. Россия в современном мире // Россия, Китай и новый миропорядок XXI века.
28. Беджауи М.М. Право международных организаций на обращение в Международный Суд ООН: итоги и перспективы (выступление на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН 24 ок-тября 1994 г.). С. 8.
29. Беджауи М.М. Международный Суд ООН: прошлое и будущее // Московский журнал международного права. 2005. № 2. С. 43.
30. Бедные страны блокировали реформу ООН: Новости. 21.03.2008. www.news.a.ua/?id=641&p=news_world.
31. Борьба с международным терроризмом//Коммерсант. 23 декабря 2004 . – С.7.
32. Великобритания реформирует Совбез ООН? 11.06.2003. http://mignews.com.ua/articles_print/84163.html.
33. Вера Ковтыха. Марш на Совет Безопасности. Реформа ООН при-ближается.//Ежедневная всеукраинская газета «День». №170, чет-верг, 23 сентября 2004.
34. Вильгельм С. Реформа ООН //Немецкая волна. http://www.dw-world.de.
35. Выступление министра иностранных дел Казахстана на Пленарном заседании высокого уровня 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН //Агентство «Казинформ». Нью-Йорк, 16.09.2005.
36. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан отравился на экстренное заседание глав МИД стран-членов ЕС/Лента. 25.08.2006. – С.4.
37. Генсек ООН просит ЕС помочь мигрантам/Русская служба ВВС. 10 Июля 2007. - С.1
38. Германия отвергает планы США по реформированию ООН. 21.03.2008. http://www.strana.ru.
39. Денисов А. Роль ООН как центра координации усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом будет возрастать//Интервью «Кремль-org. Политическая экспертная сеть. 21.03.2008. http://www.kreml.org/interview/69392073?mode=print.
40. Денисов Ю.К. Информация, мировое развитие и ООН. М., 2006.
41. Итальянская газета в Москве.«Эспрессо». №9 (89). 22 июля 2005.
42. Заемский В.Ф. Необходимость перемен в ООН// Международная жизнь" №9, 2005. – С.13-15.
43. Карташкин В.А. Всеобщая декларация прав человека и реформа ООН. М., 2007.
44. Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. Международный Суд Ор-ганизации Объединенных Наций. Организация, цели, практика. М., 2003. - С. 56.
45. Костоева П.М. Международный Суд ООН и прогрессивное разви-тие международного права: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 4−5, 12−13.
46. Кризис и перспективы ООН//Политком. 2005-09-19.
47. Лавров С. Россия выступает за реформирование ООН, но на основе всеобъемлющего согласия. //Прайм-тасс, Дакар, 14.09.2007.
48. Лощилин А. Россия выступает за реформирование Совета Безопас-ности ООН. 13 октября 2004. http://www.sakhalin.info/news/25843/.
49. Магарьиньос К. Экономическое развитие и реформа ООН. М., 2007.
50. Маурицио Капрара. Реформа ООН и опасения Италии //InoPressa. 21 марта 2008.
51. Наша цель - отмена виз между шенгенской зоной и Россией// ИД «Время». N19, 05 февраля 2004.
52. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. М., 2007.
53. ООН: полувековой кошмар реформаторов.
http://www.washprofile.org/ru/node/3851. 21. 03.2008.
54. ООН подавила в себе реформу//Коммерсантъ, 2005-09-15.
55. Официальное мнение. США представили свои предложения по ре-формированию ООН//Газета «Коммерсантъ» № 114(3198) от 24.06.2005.
56. Почему буксует реформа ООН// Политком. 20.03.2008.
57. Проблемы реформирования Международного Суда ООН \ Россий-ское право в Интернете. 21.03. 2008. rli.consultant.ru/magazine/2006/02/inter_law/art1/.
58. Реформа ООН. Сомнительные выгоды для России. 21.03.2008. www.apn.ru/opinions/article9304.htm.
59. Реформа ООН - заложница американцев. 21.03.2008. www.rol.ru/news/misc/news/03/09/26_011.htm.
60. Ригерт Б. ЕС: помощь бедным важнее реформы ООН// Политика и общество. 13.09.2005. – С.4-6.
61. Рогачев И.А. Российскокитайский саммит 2005 года // Междунар. жизнь. М.: МИД РФ, 2005.
62. Россия выступает за существенное повышение эффективности Ор-ганизации Объединенных Наций как инструмента мира и прогресса. 08/06/2005.
http://www.vor.ru/Exclusive/excl_next6406_1251.html.
63. Россия препятствует реформе ООН. 04.10.2005. http://www.hri.ru/news/?content=news&id=262.
64. Россия и Киргизия будут укреплять стратегическое партнерст-во//Русская цивилизация. 11.10.2007.
65. Ряд предложений Кофи Аннана по реформе ООН требуют даль-нейшего изучения, считает представитель Узбекистана// Центр но-востей ООН. 11.04.2005.
http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?newsID=3537.
66. Сергеев В.М. О реформе Совета Безопасности ООН// Аналитиче-ские записки Научнокоординационного совета по международным исследованиям МГИМО (У) МИД России. Вып. 1 (13), 2006. М.: МГИМО (У) МИД России.
67. Сергей Кортунов: Реформа ООН и национальные интересы России. 21.03.2008. http://www.c-society.ru/wind.php?ID=244497&soch=1.
68. Сотрудничество в рамках международных организаций (ООН, ОБ-СЕ, НАТО и др.) Современное состояние и перспективы взаимоот-ношений с основными внешне-политическими партнерами респуб-лики Узбекистан. Внешняя политика. Часть 2./Фонд региональной политики. 21.03.2008. http://www.polit.uz/umumiy.jsp?id=analitika&ownerID=150.
69. Труд ООН в ожидании реформы. 21.03. 2008. www.TRUD.ru/issue/article.php?id=200509161720102.
70. Тузмухамедов Р.А. Международному Суду ООН − пятьдесят лет // Московский журнал международного права. 1996. № 4. С. 65.
71. Шереметьев Б. ООН реформированию не поддается. 16.09.2005. http://www.ruspravda.ru/facts_and_thoughts/events/article/?id=269.
72. Шохзода С. Таджикистан и Россия нуждаются друг в друге. 09.04.2007. http://www.asiaplus.tj/articles/12/1115.html.
73. Эксперты: Будущее России во многом зависит от реформы ООН// Российское информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». 2005. 20 мая — URL: http://www.rbc.ru; Nation supports rational re-forms of UN, Li Zhaoxing says // China daily. Beijing: China daily agen-cy, 2004. 29 September.
74. A Fair Globalization: Creating Opportunities for All .Geneva, Interna-tional Labour Organization, 2004.
75. Alexandrov S.A. Recensio ad op.: Mohamed Sameh M. Amr. The Role of the International Court of Justice as the Principal Judicial Organ of the United Nations. Leiden: Brill Academic Publishers, 2003. Pp. 472 // Eu-ropean Journal of International Law. 2004. № 15. P. 609.
76. A/AC.237/18 (Part II)/Add.1 and Corr.1, annex I.
77. CCW/CONF.I/16 (Part I), приложение B.
78. CD/1478.
79. Discours de M. le juge Shi Jiuyong, président de la Cour internationale de Justice, devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies. Les méthodes de travail internes de la Cour internationale de Justice (28 octobre 2005). http://www.icj-cij.org/cijwww/cpresscom/SPEECHES/cspeechPresident_Shi_Sixieme_Commission_20051028.htm.
80. ECOSOC High-level Segment: Ministerial Declaration, 5 July 2006, E/2006/L.8.
81. FCCC/CP/1997/7/Add.1, decision 1/CP.3, annex.
82. Fitzmaurice G. Enlargement of the Contentious Jurisdiction of the Court // The Future of International Court of Justice / Ed. L. Gross. N.Y., 1976. P. 461, 536−537.
83. Falk R. Reviving the World Court. Charlotteseville, 2006. - P. 135.
84. ILO: "Conclusions on promoting pathways for decent work for youth", paragraph 5, ILC, 93rd Session (Geneva, 2005); www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/resolutions.pdf.
85. Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals//United Nations publication, Sales No. 05.III.B.4.
86. Hubbard H.K. Separation of Powers within the United Nations: A Re-vised Role for the International Court of Justice // Stanford Law Review. 2003. Vol. 38, № 1. - P. 185.
87. List of Cases brought before the Court since 1946. http://www.icj-cij.org/.
88. Morgenthau G. Politics Among Nations. 2005.- P. 409.
89. Press release NYPM 005-03 31 October 2003. Permanent mission of the Republic of the Philippines to the United Nations . http://www.un.int/philippines/news/index.html.
90. Szasz P. Enhancing the Advisory Competence of the World Court // The Future of International Court of Justice / Ed. L. Gross. N.Y., 2006. P. 499, 513−516.
91. United Nations, Treaty Series, vol. 1522, No. 26369.
92. United Nations, Treaty Series, vol. 1954, No. 33480.
93. United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.
94. United Nations Environment Programme, Convention on Biological Di-versity. Environmental Law and Institution Programme Activity Centre, June 1992.
95. Unleashing Entrepreneurship: Making Business Work for the Poor //United Nations publication,Sales No. 04.III.B.4.
96. UNHCR GlobalReport 2007. – 8 c.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19672.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.