У нас уже 27467 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Організація навчально-тренувального процесу борців при зниженні маси тіла перед змаганнями
Количество страниц 35
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19688.doc 
Содержание Зміст
Вступ 3
Розділ I. Сучасний достаток питання, що вивчається 5
1.1. Характеристика методів зниження маси тіла спортсменів 5
1.2. Особливості харчування спортсменів, що знижують масу тіла 19
Розділ II. Мета, завдання, методи і організація дослідження 23
Розділ III. Дослідження навчально-тренувального процесу борців, що знижують масу тіла 25
3.1. Результати анкетного опитування 25
Висновки 29
Список літератури 30
Додаток 33

Вступ
Актуальність. Основними направленнями розвитку спортивної боротьби є її популяризація, підвищення видовища змагальних поєдинків за рахунок зміни правил змагань, в яких повинні відбиватися: регламент тривалості сутичок; кордони вагових категорій; чітке оцінювання і визначення суддями (виграшних балів, пасивність і активність одного з борців) і інші нюанси змагальної діяльності спортсменів.
Останніми роками часті зміни правил змагань по вольній боротьбі, що проводяться за ініціативою Міжнародної Федерації боротьби ("FILA") і безперервно зростаюча конкуренція борців на світовій арені приводять до необхідності подальшого пошуку нових педагогічних засобів і методів підготовки і контролю спортсменів.
Зменшення кількості вагових категорій із змінами кордонів (до 55, 60, 66, 76, 85, 97 і понад 120 кг) особливо помітно вплинули на російських борців, де в найлегших, легших і важчих вагових категоріях займали домінуючі позиції на міжнародній арені по спортивній боротьбі.
Для провідних борців вказані зміни у вагових категоріях створили велику проблему вибору переходу – у ту або іншу вагову категорію, які пов'язані із зменшенням маси тіла або ж, навпаки, із збільшенням.
Вказані обставини зумовлюють очевидну актуальність даного дослідження і свідчать про необхідність систематичного вдосконалення методів і форм тренування борців.
Об'єктом дослідження є борці, що знижують масу тіла.
Предмет дослідження: навчально-тренувальний процес, спрямований на підтримку оптимальної фізичної і технічно-тактичної підготовленості борців, що знижують масу тіла, на етапі змагальної підготовки.
Структура роботи: робота складається з вступу, 3 розділів, висновків, списку літератури, 1 додатку.
Список литературы Список літератури:
1. Акрабов А. Если у штангиста «лишний» вес. – Спорт за рубежом, 1975. – №6. – С. 6−7.
2. Белоцерковский З.Б., Любина Б.Г., Кочина Н.Г. Адаптация спорт-сменов к выполнению специфических статических нагрузок // Теория и практика физ. культуры. – 2000. – N 7. – С. 46-48.
3. Бирюков А.А. Приглашаем попариться. – М.: Физкультура и спорт, 1987.
4. Бойко В.Ф., Данько Г.В. Физическая подготовка борцов. – К: Олимпийская литератур, 2004. – 224 с.
5. Васильева В.В. Обмен веществ и энергии / Физиология человека. – М., 1975. – С. 295-309.
6. Васильева В.В. Физиологические основы тренировки // Руково-дство по физиологии. – Л., 1969. – С. 402-412.
7. Васильева В.В., Зимкин Н.В. Физиологическая характеристика со-стояний организма при спортивной деятельности / Физиология человека. – М., 1975. – С. 350-376.
8. Виру А.А. Физиологические основы оздоровительного эффекта фи-зической тренировки // Теория и практика физ. культуры. – 1984. – N 9. – С. 16-19.
9. Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте. – М.: Физ-культура и спорт, 1977. – 144 с.
10. Галковский Н.М., Катулин А.З. Спортивная борьба. – М.: Физ-культура и спорт., 1968. – 584 с.
11. Гандельсман А.В., Смирнов К.М. Физиологические основы мето-дики спортивной тренировки. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 232 с.
12. Геселевич В.А. Оценка физической работоспособности борцов // Теория и практика физической культуры. – 1974. – №1. – С. 32-34.
13. Данько Ю.И. Состояние устойчивости работоспособности и утом-ление при мышечной работе // Руководство по физиологии. – Л., 1969. – С. 324-344.
14. Дашинорбоев В.Д., Мантыков А.Л., Дашибальжиров Б.Д. Реко-мендации по регулированию режимов тренировочной нагрузки и питания в предсоревновательном этапе подготовке борцов искусственно снижающих массу тела // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – Улан-Удэ: ВСГТУ, 2003. – С. 28-35.
15. Замятин Ю.П. Зависимость развития двигательных качеств от уровня вестибулярной устойчивости // Спортивная борьба. – М.: Физкуль-тура и спорт, 1977. – С. 50-51.
16. Карцев И.Д., Полиевский С.А., Спирин В.И., Фридзон М.Б. Пото-отделение и потоиспарение при физических нагрузках // Теория и практика физ. культуры. – 1979. – N 6. – С. 24-25.
17. Корженевский А.Н. Диагностика тренированности борцов // Тео-рия и практика физ. культуры: Тренер: Журнал в журнале. – 2004. – N 2. – С. 28-32.
18. Куколевский Г.К., Граевская Н.Д. Основы спортивной медицины. – М.: Медицина, 1978. – 368 с.
19. Ленц А.Н. Классическая борьба. – М.: Физкультура и спорт, 1967. – 415 с.
20. Ленц А.Н. Классическая борьба./ Учебное пособие для технику-мов физкультуры, школ и тренеров. – М.: Физкультура и спорт, 1962. – 120 с.
21. Ленц А.Н. Периоды и этапы спортивной тренировки и их содер-жание // Спортивная борьба. – М.: Физкультура и спорт, 1968.
22. Мотылянская Р.Э. Орлова А.И. Пищевой режим как метод «сгонки веса» // Проблемы врачебного контроля. – М., 1939. – С. 113−139.
23. Мотылянская Р.Э. Режим питания «как метод сгонки веса» // Тео-рия и практика физической культуры. – М., 1938. – №3. − С. 66−67.
24. Нечаева Г.И., Корнякова В.В., Дятлова А.Ю., Мороз А.Ю. Клини-ко-функциональная оценка медикаментозной коррекции гемодинамики и обменных процессов организма у борцов греко-римского стиля // Теория и практика физ. культуры: Тренер: Журнал в журнале. – 2004. – N 6. – С. 32-34.
25. Перес Р.А. Предсоревновательная регуляция веса тела и ее влия-ние на работоспособность борцов: Автореф. дисс....канд. пед. наук. – М., 1980. – 24 с.
26. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. – М. Советский спорт, 2005. – 820 с.
27. Стрельников В.А. Совершенствование системы подготовки ква-лифицированных студентов-спортсменов ударных единоборств бурятской национальности, обучающихся в вузах Бурятии с учетом их этнографиче-ских и этнических особенностей: Автореф. дисс...д-ра пед. наук. – Улан-Батор, 1998. – 44 с.
28. Чачанашвили М.Г. Влияние форсированного снижения массы тела физическими нагрузками и в парной бане на функциональное состояние борцов: Автореф. дисс... канд. биолог. наук. – Тбилиси, 1985. – 24 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19688.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.