У нас уже 27461 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Особливості комунікацій у сфері шоу-бізнесу
Количество страниц 62
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19704.doc 
Содержание Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні і організаційні основи маркетинг-менеджменту в системі шоу-бізнесу 7
1.1. Поняття шоу – бізнес 7
1.2 Суть і завдання шоу-бізнесу в системі підприємництва 13
1.3. Форми і види комунікації 18
1.4. Особливості оцінки ефективності PR 25
Розділ 2. Маркетингові дослідження послуг у сфері шоу-бізнесу 32
2.1. Музичний шоу-бізнес на сучасному етапі 32
2.2. Особливості PR в шоу-бізнесі 38
2.3. ТБ як метод PR у сфері шоу-бізнесу 43
2.4. Робота з пресою як Pr-метод 49
2.5. PR методом бренд-білд 51
Висновок 57
Список літератури 61

Вступ
Шоу-бізнес — це крупна і така, що швидко розвивається, сфера світової економіки, що приносить багатомільярдні доходи. Поряд з цими тенденціями спостерігається значне збільшення конкуренції у сфері шоу-бізнесу, зростаюче значення системи взаємин із споживачами, ступені задоволення їх потреб. Дані обставини пояснюють зростаючий інтерес до маркетингу шоу-бізнесу і як концепції управління, і як інструменту дії. Привабливість і прибутковість шоу-бізнесу в розвинених країнах світу, у тому числі і Росії, обумовлені швидким розширенням сфери послуг в цілому, зростаючими потребами населення в послугах індустрії розваг, стрімким розвитком науково-технічного прогресу і технологій, глобалізацією ринків.
У Росії шоу-бізнес досить молодий щодо світової практики. До перебудови шоу-бізнесу не існувало як такого, оскільки в рамках адміністративно-командної системи було неможливо виконання одне з найголовніших умов сфери шоу-бізнесу - здійснення комерційної діяльності в повному розумінні цього слова.
У недавньому минулому в культурно-дозвільному комплексі були широко представлені як бюджетні установи, так і госпрозрахункові підприємства. Проте грань, що відокремлювала перших від других, зовсім не була кордоном між некомерційним сектором, з одного боку, і полем підприємницької діяльності - з іншого. Само поняття «шоу-бізнес» з'явилося в нашій країні лише з переходом до ринкових відносин. Діяльність більшості організацій в культурно-дозвільному комплексі жорстко регулювалася, була гранично ідеологізована і орієнтувалася на цілі, не здатні знаходити адекватного вираження в попиті населення. При цьому фактична відсутність самостійності як відносно вмісту діяльності, так і відносно маневру ресурсами, було властиво і багатьом з тих організацій культурно-дозвільного комплексу, які вважалися госпрозрахунковими.
Як правило, учені і фахівці в своїх наукових працях і публікаціях розглядують або ширші поняття, такі як культура, мистецтво, індустрія розваг, або вужчі, що характеризують окремі види творчої діяльності: естраду, театр, кіно, телебачення і так далі.
Актуальність вибраної теми. На сучасному світі громадська думка все більше впливає на діяльність компаній. В даний час роль Pr-технологій і реклами колосальна у всіх галузях. У сфері культури і шоу-бізнесу вона оцінюються, особливо на високому рівні. У зв'язку з цим доцільно було б визначити ті знання про шоу PR, що існують на даний момент, а також переглянути західний досвід і можливість його вживання в Росії. У шоу-бізнесі не люблять ділитися інформацією. У цей світ не можна увійти, не знаючи його структури, правил гри, технологій, таємниць, сталих схем. Pr-технології використовуються не лише на користь керівництва компаній (корпоративний PR), політиків (політичний PR), але також зірок шоу-бізнесу (шоу PR). Шоу PR в Росії ґрунтується чисто на інтуїтивних, ніде не написаних принципах, можна сказати, що він розвивався своїм, відмінним від західного, шляхом, що обумовлювали культурні відмінності і відмінності в менталітеті. Проте зараз, шоу PR стає все значимішим, оскільки розвивається і шоу-бізнес в цілому, оскільки наші зірки виходять на світовий рівень.
Проблеми теорії і практики маркетингу шоу-бізнесу як системи знайшли ще мале віддзеркалення в зарубіжній і вітчизняній економічній літературі. В той же час сучасний етап розвитку сфери послуг, потреб населення, науково-технічного прогресу, конкуренцію висуває завдання вдосконалення управління сферою шоу-бізнесу, що вимагає впровадження сучасних принципів і методів маркетингу, що дозволяє забезпечити адекватне задоволення потреб людини в розвагах і досягнення цілей організації. Проте як і раніше, існує значний дефіцит в таких областях як комплексних систематизованих теоретичних і практичних знань в області управління підприємницькою діяльністю у сфері шоу-бізнесу, включаючи маркетинг і менеджмент. Поряд з цим, маркетинг стосовно сфери шоу-бізнесу, використовуючи положення спільної теорії маркетингу, зважаючи на його особливості як специфічного виду діяльності, закладає теоретичні основи нового направлення в маркетингу — маркетингу шоу-бізнесу. Тому дослідження організації маркетингового управління у сфері шоу-бізнесу слід визнати важливими і актуальними.
Метою дипломної роботи є розробка теоретичних і практичних основ формування комунікацій в системі шоу-бізнесу. В рамках висунутої мети поставлені і вирішені наступні завдання:
- розгледіти поняття шоу – бізнес
- вивчити суть і завдання шоу-бізнесу в системі підприємництва
- вивчити форми і види комунікації
- розгледіти особливості оцінки ефективності PR
- досліджувати музичне шоу-бізнес на сучасному етапі і особливості PR в шоу-бізнесі
- ТБ як метод PR у сфері шоу-бізнесу
- особливості роботи з пресою як Pr-метод і бренд-білдінг.
Об'єктом дослідження є особливості зв'язків з суспільством у сфері шоу-бізнесу.
Предметом дослідження - комплекс Pr-заходів у сфері організації шоу-бізнесу.
Необхідно, перш за все відзначити, що робіт по темі дослідження курсової досить мало. Знання і специфіка такої сфери вживання PR в Росії, як шоу-бізнес, мало освітлена. При написанні роботи були використані праці вітчизняних і зарубіжних авторів (Варакути С.А., Чумикова А.Н., Кондратьєва Є.В., Блека З., Гольдберга Е.), інформація, отримана з мережі Internet, публікації у вітчизняній періодичною пресі («Легіонер», «Журналіст», «Неон», «Music Box» «Fuzz», «Гроші»).
Список литературы Список літератури:
1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994.
2. Баронин В.К. Как не стать звездой. Total metal tales. // Легионер. 2002. № 12. С.15-25.
3. Блажнов Е.А. Интервью в целях Паблик рилейшнз // Журналист. 2000. N 8. - С.52-53.
4. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? М.: Новости, 2000. 240с.
5. Варакута С.А., Егоров Ю.Н. Связи с общественностью. М.: ИН¬ФРА-М, 2001. – 137с.
6. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и public relations. Часть 1. СПб.: ТРИЗ-ШАНС, 2001. 228с.
7. Волков М.И., Усков Т.А. Интеграция западных PR-методов музыкаль¬ного шоу-бизнеса на российский рынок. // PR-библиотека. (www.pr-club.com).
8. Гольдберг Э. Особенности русского шоу-бизнеса // Неон. 2001. №1. С. 25-40.
9. Зайцева Г.Л. Дактилология. Жестовая речь. М.: Просвещение, 1991.
10. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. СПб.: Изд-во Буковского, 1995.
11. Колиберда Е.Г. Связи с общественностью. М.: Логос, 2003. 350с.
12. Комаровский В.С. Управление общественными отношениями. М.: РАГС, 2003. – 400с.
13. Кондратьев Э.В. Абрамов Р.Н. Связи с общественностью. М.: Академи¬ческий Проект, 2004. 432с.
14. Кузин Ф.А. Культура делового общения. Практическое пособие. М.: Ось-89, 1998.
15. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. М.: Центр, 1998.
16. Пригожин И.В. Политика – вершина шоу-бизнеса. М.: Алкигамма, 2001. – 215с.
17. Руднев В.П. Энциклопидический словарь культуры ХХ века. - М., 2001. - С. 337
18. Симонов В.А. Как стать звездой? // Music Box. 2002. № 9. С.27-30.
19. Синяева И.Н. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. М.: Юнити, 2003. 347с.
20. Сепир Э. Коммуникация // Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993. С. 210-215.
21. Стернин И.А. Понятие коммуникативного поведения и методы его исследования // Русское и финское коммуникативное поведение. Вып. 1. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. С. 4-20.
22. Чистова. Е.В. В нашей стране понятие продюсер искажено. // Fuzz. 2002. - № 7. С.10-1
23. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и прак¬тика. – М.: Дело, 2003. – с.311.
24. Эко У. Семиология визуальных сообщений. Семиология архитектуры // Отсутствующая структура. СПб.: Петрополис, 1998. С.203-258.
25. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и прак¬тика. М.: Дело, 2003. – 496с.
26. Яроцкий Ю.С. Звездоделы. // Деньги. 2002. №46 (299). С. 12-37.
27. www.advertology.ru
28. www.cjes.ru/lib/content.php?content_id=7126&category_id=2
29. www.ko.ru/document.asp?d_no=452&p=1
30. www.pressclub.host.ru/BlackPR.shtml
31. www.promoteen.com/article1278.html
32. www.pronline.ru/shownews.php?ID=220

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19704.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.