У нас уже 27445 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Комплектування державних архівів документами в сучасних умовах
Количество страниц 72
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19706.doc 
Содержание Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні, нормативно – правові і методичні основи комплектування державних архівів документами
1.1Поняття «комплектування архівів» в сучасному архівознавстві
1.2 Нормативно – правова база комплектування державних архівів
Розділ 2. Комплектування державних архівів документами як процес
2.1 Основні етапи комплектування державних архівів документами
2.2 Особливості сучасного процесу комплектування державних архівів документами
Розділ 3. Автоматизація комплектування державних архівів
3.1 Причини і основні проблеми автоматизації комплектування державних архівів
3.2 Оптимізація процесу комплектування державних архівів документами в електронному форматі
Висновок
Список джерел і літератури

Вступ
Актуальність проблеми. Зміни суспільно-політичних умов в країні викликали необхідність переглянути круг джерел комплектування державних архівів. Без документів, що знаходяться у веденні архівів, історія нашого часу не може бути відтворена з достатньою об'єктивністю і повнотою. Проте на даний момент державні архіви зіткнулися з проблемами, які впродовж майже всього ХХ ст. не виникали перед архівною службою і діяти доводилося в умовах відсутності як правового, так і методичного забезпечення цього направлення комплектування.
Ступінь вивченої теми. Літературу, що зачіпає аспекти теми, можна розділити на дві групи:

- архівознавчі дослідження, що зачіпають вирішення проблем експертизи цінності документів, відбору документів на постійне державне зберігання і комплектування державних архівів розроблені починаючи з 1960-х досить повно і всесторонньо, проте в новітній час фахівці відзначають, що усе більш актуальними стають питання, пов'язані з якісними і кількісними характеристиками АФ РФ в цілому, репрезентативності АФ РФ, відповідності його потребам суспільства . Сюди ж можна віднести і спільні дослідження комплектування держархівів, що стосуються питань, в «нових» умовах, адже вітчизняні архівісти довгі десятиліття працювали в рамках жорсткий заданої схеми: вибір джерел комплектування – вибір частини їх документального фонду – архівознавчий аналіз вибраного комплексу. В умовах 90-х цей алгоритм почав давати серйозні збої, що негайно позначилося на якості формування джерельної бази по історії російського суспільства .
- окремі статті і розробки з проблеми комплектування документами саме в сучасних умовах, в основному це роботи архівістів-практиків, зайнятих безпосередньо в цій сфері. Оскільки обидві ці групи досліджень тісно взаємозв'язані, представляється доцільним розглядувати їх як єдиного цілого.
Як видно з аналізу літератури, архівістам удалося розгледіти далеко не всі питання практики роботи з документами в сучасних умовах, деякі лише позначені. Протягом останніх років вони розроблялися лише на рівні методичних посібників для окремих державних і муніципальних архівів конкретного регіону . До цих пір немає галузевих розробок, підготовлених на основі аналізу діяльності різного роду організацій останньої чверті ХХ ст. і досвіду фондування їх документів. Проте, не дивлячись на всі труднощі, держархіви Росії вели і продовжують вести прийом документів.
Таким чином, актуальність справжньої роботи обумовлена двома важливими моментами:
- вимогами до розробки основних теоретичних положень по комплектуванню державних архівів згідно тим, що змінилися соціально – економічним, політичним і іншим що об'єктивно існує умови в сучасній Росії;
- з іншого боку, відсутністю наукових розробок такого роду.
Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є вивчення практичного досвіду роботи державних архівів по комплектуванню документами в сучасних умовах.
Відповідно до поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:
- досліджувати поняття і суть комплектування державних архівів документами;
- вивчити процес комплектування державних архівів документами в сучасних умовах;
- окремо вивчити проблеми комплектування державних архівів електронними документами.
Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є нормативно – правова і методична база РФ, регулююча процес комплектування державних архівів документами.
Предметом дослідження є організаційно-правові питання комплектування держархівів документами з врахуванням вимог сучасності.
Наукова новизна дослідження. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому комплексно розгледіли склад і основні особливості документів при їх комплектуванні державними архівами, а також особливості процесу цього комплектування в даний час.
Джерельна база дослідження. Як джерельна база був використаний весь матеріал, який зачіпає проблему комплектування державних архівів документами, зокрема, законодавчі акти і інші правові документи у архівній справі, методичні документи, що визначають діяльність архівних установ по питаннях комплектування архівів документами, їх відборі і фондуванні.
Висновки дослідження можуть бути використані в роботі державних архівів.
Структура дипломного дослідження. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку джерел і літератури.
Список литературы Список літератури:
I. Нормативно – правові акти
1. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» (ФЗ-125 от 22 октября 2004 г. Вступил в силу 27 октября 2004 г.). - М.: Смарт, 2004
2. Положение об Архивном фонде Российской Федерации (утверждено Указом Президента Российской Федерации от 17.03.1994 г. N 552) - М.: Смарт, 2004
3. Положение о Федеральном архивном агентстве (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 г. N 290) - М.: Смарт, 2004
4. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук (утверждены приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19, зарегистрированым в Минюсте РФ 06.03.2007, регистрационный № 9059). - М.: Смарт, 2004
5. Методические рекомендации по отбору и передаче на государственное хранение документов общественных организаций / ЦГАОО РБ. – Уфа, 1995.
6. Примерная номенклатура дел организации общественно-политического движения. / «Мосгорархив». - М., 1992
7. Примерная номенклатура дел региональной организации политической партии (движения) / ЦДНИ УР. – Ижевск, 1998
8. Примерное положение об архиве негосударственной организации, общественного объединения / ЦДНИ УР. – Ижевск, 2004
9. Примерные методические рекомендации по организации текущего архива и последующей передаче документов общественно-политических партий и движений на государственное хранение / ЦДНИ НО. – Н.Новгород, 1993.

II. Література
1. Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. М., 2001.
2. Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М., Осичкина Г.А. Комплектование архива в современных условиях // Делопроизводство. 2002. № 4.
3. Андреева Л.С., Бакалинская Г.Г. О пересмотре отраслевого состава источников комплектования Архивного Фонда РФ // Отечественные архивы. 1992. № 3.
4. Бачило И.Л. Современные правовые проблемы документирования информации // Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив. Доклады и сообщения на шестой международной научно-практической конференции, 24-25 ноября 1999 г. М., 2000.
5. Болдина А.Н. Комплекстование государственных и частных архивов. – М.: Смарт, 2005
6. Вестник архивов России//2005, № 12
7. Воробьева Ю.С. Теоретическое осмысление принципов отбора важно, но терминология требует обсуждения // Отечественные архивы. 2001. № 3.
8. Еремченко В.А. К вопросу о стратегии формирования Архивного фонда Российской Федерации // Отечественные архивы. - 2004. № 1.
9. Еремченко В.А. Понимание «вечности» для архивного дела изменяющейся России // Изменяющаяся Россия и российские архивы на рубеже: Материалы конференции 1-2 марта 2001 г. - М., 2002.
10. Еремченко В.А. Современные проблемы комплектования государственных архивов РФ // Вестник архивиста. 2002. № 6 (72).
11. Жукова М.П. К разработке нового перечня типовых управленческих документов // Отечественные архивы. 2000. № 4.
12. Жукова М.П. Комплектование архивов электронными документами // Отечественные архивы. 2000. № 2.
13. Жукова М.П. От какого наследия мы отказываемся: перспективные исследовательские проекты Изменяющаяся Россия и российские архивы на рубеже: Материалы конференции 1-2 марта 2001 г. - М., 2002.
14. Зубкова Л.Е. Опыт работы госархива Тульской области с организациями, сдающими документы на государственное хранение // Секретарское дело. 2003. № 7.
15. Ивин А.С. Совершенствование функционирования работы государственных архивов на основе их автоматизации. – М.: Литера, 2002
16. Иноземцева З.П. Комплектование и экспертиза ценности документов в свете исторического опыта // Вестник архивиста. 1999. № 1 (49).
17. Киселев И. Н. Электронные документы на пороге архива // Вестник архивиста. 1998. №3.
18. Козлов В.П. Тайны фальсификации. Анализ подделок исторических источников XVIII - XIX веков. 2-е изд. М„ 1996.
19. Козлов В.П. Доклад «Об итогах работы архивных учреждений в 2002 г. и задачах на 2003 г.» - М.: Смарт, 2004
20. Круглый стол по проблеме «Историк, источник, Интернет» // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». №26/27, ноябрь 2000 г. М., 2000. С
21. Круглый стол: Главное хранилище звуковых документов России // Отечественные архивы. - 1992. №6.-
22. Леваков Александр. Шифрование как средство информационной гигиены // Известия. 2001, 26 апреля
23. Макдональд Гленн, Кротти Кэмерон. Цифровое будущее // Мир ПК. 2000. №2.
24. Милославская Н.Г., Толстой А.И. Интрасети: обнаружение вторжений. М., 2001.
25. Мирный А.Н.. Сохранить и преумножить. – М.: МР3 Пресс, 2003
26. Мишина О.Е. «Макулатурные» кампании на Урале. Автореферат. – М., 2005.
27. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Под ред. проф. М.Н.Марченко. Том 2. Теория права. - М.: Издательство "Зерцало", 1998
28. Отчет о выполнении «Основных направлений развития архивного дела в РФ на 2002 г.» - М.: Смарт, 2004
29. Семенова Н.И. Делопроизводство и архивное дело. – М.: ПРИОР, 2002
30. Теория и практика экспертизы ценности документов и комплектования государственных архивов СССР // Труды ВНИИДАД, т. IV, ч. 1,2. М., 1974.
31. Тибодо К. Хранение и миграция электронных документов: положение на сегодняшний день // Вестник архивиста. 2000. №5-6.
32. Тимофеева А.К. Развитие архивоведения//Краевой вестник, 1998, № 12
33. Тихонов В.И. Когда наступит время «компьютерной палеографии»? // Круг идей: Историческая информатика в информационном обществе. Труды VII конференции Ассоциации «История и компьютер». М., 2001. С
34. Умаров С.Ю. Архивы и оптимизация их комплектования. – М.: Литера, 2006
35. Черешня А.Г. Об усилении источниковедческой составляющей в практике отбора современных документов в государственные архивы // Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе. Доклады и сообщения на четвертой Всероссийской конференции 24-25 апреля 2002 года. – М., 2002
36. Черешня АГ. Стратегия формирования Архивного фонда Российской Федерации // Отечественные архивы. - 2003. № 5
37. Шибанов А.И. История развития архивного дела в России.- М.: Смарт, 2000
38. Яковлев П.А. Архивное дело. – М.: ПРИОР, 2007
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19706.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.