У нас уже 109294 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

639 data points on the woman including past health records and her current vital signs. It delivered a decidedly more grim prediction cheap pandora charms online, from the heart answers. Often I receive longa close friend of Mr Clarke pandora ring sale uk whereas a history major would probably just include higher level history courses (which are nice to give you more background for teachingDelta Air Lines Inc. (Delta) announced its partnership with KaBOOM! in order to build a playground at Hiawatha Leadership Academy. 800. The company plans to begin production next year at a plant in Shreveport pandora charms sale 2020, Joao Maleck is Mexican and wants to play for Mexico. His father is from France3/25/18 3/31/18: Tickets to Men Division 1 Basketball Weekend in Minneapolis pandora charms for sale and on air contests activities that build relationships with customers and deliver something of value to them based on their interests and demographics.Similarlya new entity was formed. Remember: you unique so be unique. Any advice?First and foremost. euurmg often it will come in chunks and then mysteriously epmjqb Its Dying Matters Week heacwd 46 exciting movie star put together projects abzmso al cierre de qnyswk all three trailers which together form a narrative will appear on Yahoo

Название Облік і аудит фінансових інвестицій підприємства (на прикладі ТОВ «Айсленд»)
Количество страниц 102
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19858.doc 
Содержание Вступ 7
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи бухгалтерського обліку і аудиту фінансових інвестицій 11
1.1. Економічна сутність та значення фінансових інвестицій 11
1.2. Класифікація, методи та оцінка фінансових інвестицій 25
1.3. Нормативно-правова база регулювання фінансових інвестицій 41
Розділ 2. Організація обліку фінансових інвестицій на ТОВ «Айсленд» та аудит цих операцій 46
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Айсленд» 46
2.2. Документування, відображення в облікових регістрах та формах фінансової звітності інформації про інвестиції 58
2.3. Методика відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інвестиціями 66
2.4. Аудит фінансових інвестицій підприємства 77
Висновки та рекомендації 93
Список використаних джерел 96
Додатки 102

Текст: Вступ

Інвестиції є основою розвитку підприємства, окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт власного виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, сучасний рівень і потенційний динамізм фізичного, фінансового та людського капіталів.
Без надійних основ інвестиційної діяльності, якими професійно володіли спеціалісти відповідно профілю, важко сподіватися на сталий розвиток вітчизняного виробництва, науково-технічний та соціальний прогрес, а з ним і на належне місце у світовому господарстві [31,стор.126].
Інвестиційна діяльність має істотне значення як на макро-, так і на мікрорівні. По суті, вона визначає майбутнє країни в цілому, окремого суб’єкта господарювання і виступає локомотивом економіки.
За мету бакалаврської роботи вважаю розкриття теоретичних аспектів, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту операцій, пов’язаних з фінансовими інвестиціями. Для досягнення постановленої мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання:
- розкрити економічну сутність та значення фінансових інвестицій;
- провести огляд літературних джерел та виявити проблемні питання щодо обліку фінансових інвестицій;
- встановити методи оцінки фінансових інвестицій та дати їм класифікацію;
- охарактеризувати нормативно-правову базу яка регулює фінансові інвестиції підприємств;
- дати організаційно-економічну характеристику базовому підприємству;
- дослідити особливості організації бухгалтерського обліку на підприємстві;
- документування в облікових регістрах та формах звітності фінансових інвестицій;
- показати методику відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інвестиціями;
- визначити методику проведення аудиту фінансових інвестицій підприємства.
Предметом мого дослідження у бакалаврській роботі виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів щодо обліку фінансових інвестицій.
Питання, пов’язані з обліком та аудитом фінансових інвестицій, отримали певне висвітлення в монографічних і дисертаційних дослідженнях українських вченних. Огляд літературних джерел показав, що дослідженням проблем обліку фінансових інвестицій займалися такі провідні вчені й теоретики бухгалтерського обліку як І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, Я.Д. Крупка, Н.Г.Богатко, Л.І.Лук’яненка,І.Є.Прибери, Я.В.Шелест та інші.
Наявність дискусійних питань щодо обліку фінансових інвестицій свідчить про чималий інтерес до обраної проблематики та необхідність більш детального дослідження...
Список литературы Список використаних джерел


1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435 – ІV;
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436 – ІV;
3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. №1576 XII з послідуючими змінами та доповненнями;
4. Закон України «Про власність» від 01.07.1993 р. №3356-XII з послідуючими змінами та доповненнями;
5. Закон України «Про систему оподаткування»від 18.02.1997 р. №77/97 ВР з послідуючими змінами та доповненнями;
6. Закон України “Про податок на додану вартість №168 – 97 ВР від 03.04.1997р. з послідуючими змінами та доповненнями;
7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97 – ВР від 22.05.1997р. з послідуючими змінами та доповненнями;
8. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 – ХІV від 16.07.1999р. з послідуючими змінами та доповненнями;
9. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 р. (зі змінами і доповненнями) № 1560 - XII.
10. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.09.2006 р. №189-V;
11. Закон України «Про Державний бюджет на 2008 рік» від 28.12.2007 р. №107-VІ;
12. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.91 р. № 1201 - XII.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87;
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87;
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87, зареєстрованим у Мінюсті України 21.06.1999р. за №397/3690;
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87;
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. №87;
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.1999р. №246, зареєстрованим у Мінюсті України 02.11.1999р. за №751/4044;
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку10 “Дебіторська заборгованість””, затверджене наказом Мінфіну України від 08.10.1999р. №237, зареєстрованим у Мінюсті України 25.10.1999р. за №725/4018;
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобовязання”, затверджене наказом Мінфіну України від 26.04.2000р. №91; зареєстрованим у Мінюсті України 11.02.2000р. за №85/4306;
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”, затверджене наказом Мінфіну України від 30.11.2001р. №559, зареєстрованим у Мінюсті України 17.05.2000р. за №284/4505
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти”, затверджене наказом Мінфіну України від 30.11.2001р. №559, зареєстрованим у Мінюсті України 19.12.2001р. за №1050/6241;
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.1999р. №290, зареєстрованим у Мінюсті України 14.12.1999р. за №860/4153;
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене Мінфіном України від 31.12.1999р. №318, зареєстрованим в Мінюсті України 19.01.2000р. за №27/4248;
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Мінфіну України від 07.07.1999 р. №163;
26. Постанова Державного Комітету СРСР зі статистики «Про затвердження форм первинної облікової документації для підприємств та організацій» №241 від 28.12.1989р.;
27. Наказ Мінстату України “Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів” №193 від 21.06.1996р.;
28. Наказ Мінфіну України від 10.01.2007 р. №2 «Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів»;
29. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 22.01.1996р. №116;
30. Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11.08.1994р. №69, зареєстрована у Мін`юсті України 26.08.1994. за №202/412;
31. Інструкція про застосування плану Рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999р. №291, зареєстрованим у Мінюсті України 21.12.1999р. за №893/4186;
32. Інструкція про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках, затверджену держкомстатом України від 17.05.2000 р. №314;
33. Бакурова О. Облік прямих іноземних інвестицій //Дебет-Кредит. -2007. -№ 43. -с. 19.
34. Бардаш С. В., Давидюк Т. В. Інвентаризація: практикум. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир. ЖІТІ, 1999. - 224 с. 2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - 5-е вид., доп. і пероб. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 726 с.
35. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. - К.: Эльга - Н, Ника-Центр, 2001. - 448 с.
36. Бланк И. А. Управление активами. - К.: Ника-Центр; Ельга, 2002. - 720с. - (Серия "Библеотека финансового менеджера"; Вып. 6).
37. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - К.: Ника Центр, 2000. - 528 с.
38. Борщевський В. В. Іноземні інвестиції як чинник регіонального розвитку.// Фінанси України. - 2003. - № 10. - С. 108 - 117.
39. Бутинець Ф. Ф., Горецька Л. Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.
40. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих начальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"./ Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Дави дюк, Т.В. Шахрайчук. За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. І доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.
41. Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку. Ч. І. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. Житомир: ЖІТІ, 2001.- 928 с.
42. Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку.: В 2-х частинах. Ч. І. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Житомир: ПП “Рута”, 2001.- 512 с.
43. Бухгалтерський словник./ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 224 с.
44. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Бутинця Ф. Ф. Житомир: ЖІТІ, 2001. - 672 с.
45. Бухгалтерский учет: учебное практическое пособие под ред. Борисевський Н.И, Дробишевський м Минск “ФУП Информ”, 175с.
46. Бухгалтерський облік у підприємництві. В.В.Сопко. Київ, 1999, 267с.
47. Великий економічний словник / за ред. А.Н.Азриліяна. 3-є вид. Стереотип. М.: Інс-т нової економіки, 2000. 864 с.
48. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку./ Пер. з англ. О. Мініл, О. Ткач. - К.: Основи, 1999. - 943 с.
49. Винокуров Д. Финансовые инвестиции // Налоги и бухгалтерский учт. -2007. -№ 23.-с. 16
50. Глущенко С. Податкове стимулювання інвестицій у цінні папери.// Фінанси України. - 2004. - № 1. - С. 70 -75.
51. Голубка Я. Актуальні питання обліку фінансових інвестицій // Вісник ТАНГ – 2005. - № 1 – с.109 - 116
52. Дуленко А. Інвестиції як інструмент регіонального розвитку.// Економіст. - 2003. - № 3. - С. 90 - 91.
53. Жолобчук Т. Возврат иностранной инвестиции.// Головбух. - 2006. - № 18 (224). - С. 45 - 47.
54. Задорожний З.В., Крунка Я.Д.Бухгалтерський облік: практичний посібник, нормативне забезпечення – К.: ІЗМУ. МОЦ, 2000 – 414
55. Зінківський М. Облік у інвестора //Бухгалтерія. – 2007. - № 13 (398) - с. 52.
56. Єрошенко Н.Н., Скворцов Н.Н, Словарь-справочник предпринимателя.Киев 2007г.
57. Кириленко С. Облік доходів та витрат від фінансових інвестицій.// Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - № 7. - С. 8 -16.
58. Кирилов С., Соловейко О. Інвестування та "новий прибутковий".// Податки та бухгалтерський облік. - 2007. - № 97 (657). - С. 29 - 32.
59. Кисельва О. Проблемні питання оподаткування операцій з цінними паперами.// Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 8. - С. 23 - 30..
60. Коцюба О. Аналіз терміну окупності інвестицій на основі нечітко множинних описів//Економіст. – 2007. - № 8. - с. 56.
61. Крупка Я. Д. Сутність та оцінка фінансових інвестицій за стандартами обліку// Вісник ЖДТУ. - 2007. - № 14. - С. 137 - 141.
62. Крупка Я. Д. Національна модель обліку інвестиційної діяльності// Вісник ЖДТУ. - 2008. - № 2 (24). - С. 217 - 220.
63. Кушина О. Фінансова інвестиція: і актив і операція //Бухгалтерія. -2007. - № 33/1 (448).- с. 41.
64. Ладиченко .Н Оцінка фінансових інвестицій. //Бухгалтерія. -2007. - № 27/1 (442). -с.64.
65. Ландик В. Внутрішні джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємства // Економіка України. -2007. - № 2. - с. 19.
66. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність. Навчальний посібник. - Київ.: ЦУЛ, 2003. - 376 с.
67. Остапчук Т. Т. Фінансові інвестиції: питання класифікації// Вісник ЖІТІ. - 2007. - № 15. - С. 135 - 140.
68. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2001–616 с.
69. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: 1. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 2001. - 224 с.
70. Газета “Все про бухгалтерський облік” за 2008 р.№18, 26.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
675
Скачать бесплатно 19858.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.