У нас уже 109284 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

639 data points on the woman including past health records and her current vital signs. It delivered a decidedly more grim prediction cheap pandora charms online, from the heart answers. Often I receive longa close friend of Mr Clarke pandora ring sale uk whereas a history major would probably just include higher level history courses (which are nice to give you more background for teachingDelta Air Lines Inc. (Delta) announced its partnership with KaBOOM! in order to build a playground at Hiawatha Leadership Academy. 800. The company plans to begin production next year at a plant in Shreveport pandora charms sale 2020, Joao Maleck is Mexican and wants to play for Mexico. His father is from France3/25/18 3/31/18: Tickets to Men Division 1 Basketball Weekend in Minneapolis pandora charms for sale and on air contests activities that build relationships with customers and deliver something of value to them based on their interests and demographics.Similarlya new entity was formed. Remember: you unique so be unique. Any advice?First and foremost. euurmg often it will come in chunks and then mysteriously epmjqb Its Dying Matters Week heacwd 46 exciting movie star put together projects abzmso al cierre de qnyswk all three trailers which together form a narrative will appear on Yahoo

Название Облік, аналіз і аудит використання паливно-мастильних матеріалів на підприємстві
Количество страниц 114
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19862.doc 
Содержание ЗМІСТ


Вступ 4
РОЗДІЛ І 6
Теоретичні основи обліку і аудиту ПММ на підприємстві 6
1.1. Економічна сутність ПММ у складі виробничих запасів підприємства 6
1.2. Класифікація виробничих запасів на підприємстві 9
1.3. Огляд нормативно-законодавчого регулювання ведення обліку ПММ 22
1.4. Методи списання запасів 30
Метод середньозваженої собівартості 33
РОЗДІЛ ІІ 41
Аналіз організації обліку і аудиту ПММ та ефективність їх використання на ВАТ «ГППК «Альфа» 41
2.1. Загальна характеристика підприємства 41
2.2. Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства 44
2.3. Аналіз ефективності використання ПММ 56
2.4. Особливості синтетичного та аналітичного обліку ПММ на ВАТ «ГППК «Альфа» 67
2.5. Порядок проведення аудиту ПММ на ВАТ «ГППК «Альфа» 84
Висновки та рекомендації 105
Список використаної літератури 109
Додатки 114

Вступ


Однією із складових стабільної та рентабельної роботи підприємства є оптимальна наявність і обіг виробничих запасів. Запаси – це такий вид оборотних засобів, який практично завжди є в тому чи іншому вигляді на будь-якому підприємстві.
Для одного підприємства виробничі запаси є основою стабільної та рентабельної роботи, для іншого – лише невеликою частиною всіх активів. Але в будь-якому разі правильне документальне оформлення і відображення операцій із запасами у бухгалтерському обліку – запорука успішної роботи підприємства в цілому.
Облік виробничих запасів становить дуже трудомісткий процес. І це пов`язано не лише з різноманітністю самих запасів (від матеріалів і тари до палива і запасних частин), а й з оформленням великої кількості первинних документів на різних стадіях руху виробничих запасів.[42]
Для підприємств виробничі запаси є одним із найважливіших активів, які з-поміж іншого перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг. Отже, виробничі запаси є основною складовою виручки від реалізації готової продукції, і відповідно, прибутку підприємства, на що зрештою і направлено всю діяльність підприємства. Саме тому обліку запасів необхідно приділяти особливу увагу.
Запаси є основою діяльності будь-якого підприємства. Саме від наявності (або відсутності їх на складі залежить весь виробничий цикл підприємства).
Правильна організація надходження запасів сприяє раціональному процесу виробництва на всіх стадіях оброблення і випуску готової продукції виробничого підприємства [46].
Необхідною умовою виробництва продукції є забезпечення його матеріальними ресурсами, в тому числі і ПММ. Виробнича діяльність підприємства та її результати залежать від ефективної організації постачання і раціонального, економічного використання запасів.
Актуальність даної теми полягає в тому, що паливно-мастильні матеріали – це виробничі запаси, які є складовою частиною оборотних засобів, оборотними їх називають тому, що вони одночасно перебувають на різних стадіях процесу та реалізації, протягом якого повністю переносять свою вартість на вартість виробленої продукції. Тому підприємство для своєї діяльності вирішує питання раціонального використання запасів, в т.ч. паливно-мастильних матеріалів.
Метою даної роботи є дослідження обліку, аналізу та аудиту паливно-мастильних матеріалів на підприємстві та ефективність їх використання.
Мета аналізу використання ПММ на підприємстві полягає у визначенні забезпеченості його всіма видами ПММ, пошуку резервів більш раціонального їх використання і зниження паливно місткості продукції, що в свою чергу приведе до підвищення виробництва за рахунок раціонального використання ресурсів.
Об’єктом дослідження виступають паливно-мастильні матеріали, які підприємство використовує для здійснення господарської діяльності.
Завдання дослідження полягає в розкритті змісту паливно-мастильних матеріалів, їхньої характеристики, класифікації, особливості синтетичного та аналітичного обліку на підприємстві.
Предметом дослідження в даній роботі виступає первинний, аналітичний та синтетичний облік, аналіз і аудит паливно-мастильних матеріалів, шляхи і пропозиції щодо вдосконалення обліку паливно-мастильних матеріалів на даному підприємстві.
Об’єктом дослідження є діяльність ВАТ «ГППК «Альфа».
За об’ємом робота містить 113 сторінок, проілюстрована 8 рисунками, містить 22 таблиці, список використаної літератури включає 53 джерела.
Список литературы Список використаної літератури1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435 – ІV;
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436 – ІV;
3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. №1576 XII з послідуючими змінами та доповненнями;
4. Закон України «Про власність» від 01.07.1993 р. №3356-XII з послідуючими змінами та доповненнями;
5. Закон України «Про систему оподаткування»від 18.02.1997 р. №77/97 ВР з послідуючими змінами та доповненнями;
6. Закон України “Про податок на додану вартість №168 – 97 ВР від 03.04.1997р. з послідуючими змінами та доповненнями;
7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97 – ВР від 22.05.1997р. з послідуючими змінами та доповненнями;
8. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 – ХІV від 16.07.1999р. з послідуючими змінами та доповненнями;
9. Закон України «Про розвиток автомобільної промисловості України»від 18.03. 2004р. № 1624-IV;
10. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.09.2006 р. №189-V;
11. Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік» від 19.12.2006 р. №489-V;
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87;
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87;
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87, зареєстрованим у Мінюсті України 21.06.1999р. за №397/3690;
15. Положення (стандарт ) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87;
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. №87;
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.1999р. №246, зареєстрованим у Мінюсті України 02.11.1999р. за №751/4044;
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене Мінфіном України від 31.12.1999р. №318, зареєстрованим в Мінюсті України 19.01.2000р. за №27/4248;
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Мінфіну України від 07.07.1999 р. №163;
20. Постанова Державного комітету СРСР з матеріально-технічного постачання від 26.03.1986 р. №40 «Про затвердження типових норм природного убутку нафтопродуктів під час прийому, зберіганні, відпуску і транспортуванні»;
21. Постанова Державного комітету СРСР з матеріально-технічного постачання від 07.08.1987 р. №107 «Про затвердження норм природного убутку бензинів під час перевезення морськими судами палива»;
22. Постанова Держкомітету СРСР з матеріально-технічного постачання від 29.03.1989 р. №21 «Про затвердження норм природного убутку антрацитів, кам’яного і бурого вугілля всіх марок під час морських і річкових перевезень і вантажно-розвантажувальних робіт у порту»;
23. Постанова Державного Комітету СРСР зі статистики «Про затвердження форм первинної облікової документації для підприємств та організацій» №241 від 28.12.1989р.;
24. Постанова Верховної Ради України від 12.09.1991 р. №1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України» окремих актів законодавства Союзу РСР;
25. Декрет Кабінету міністрів «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів даних в оренду» від 09.06.1993 р. №574;
26. Наказ Міністерства статистики України від 17.08.1995 р. №213 «Про розробку паливно-енергетичного балансу України за 1995 рік»;
27. Наказ Мінтрансу та Мінстату України від 29.12.1995 р. №88/346 «Про порядок застосування подорожного листа вантажного автомобіля та обліку транспортної роботи»;
28. Наказ Мінстату України “Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів” №193 від 21.06.1996р.;
29. Наказ Мінфіну України від 10.01.2007 р. №2 «Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів»;
30. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 22.01.1996р. №116;
31. Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11.08.1994р. №69, зареєстрована у Мін`юсті України 26.08.1994. за №202/412;
32. Інструкція про порядок застосування подорожнього листа службового легкового автомобіля та обліку транспортної роботи, затверджена наказом Держкомстату України від 17.02.1998р. №74, зареєстрованим у Мінюсті України 05.03.1998р. за №149/2589;
33. Інструкція про порядок приймання транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України, затверджена наказом Держкомнафтогазпрому, Мінекономіки, Мінтрансу, Держстандарту, Держкомітету України від 02.04.1998р. №81/38/101/235/122, зареєстрованим у Мін`юсті України 07.10.1999р. 685/3978;
34. Інструкція про застосування плану Рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999р. №291, зареєстрованим у Мінюсті України 21.12.1999р. за №893/4186;
35. Інструкція про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках, затверджену держкомстатом України від 17.05.2000 р. №314;
36. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені наказом Мінтрансу України від 10.02.1998р. №43;
37. Положення про технічне обслуговування устаткування коксо-хімічних підприємств, затверджене наказом Мінпромполітики України від 14.10.2005 р. №387;
38. Лист Держкомпідприємництва від 14.12.2004 р. №872 «Що слід розуміти під терміном паливо»;
39. Лист Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 25.04.2001 р. №4-3/7-402 «Нафтопродукти»;
40. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія. - Житомир: ЖДТУ, 2003р.
41. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.Т. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі. Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2003р.
42. Герасим П.М. та ін. Управлінський облік на підприємстві. Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2001р.
43. Лахтінова Л.А. Фінансовий аналіз суб`єктів господарювання. Монографія. – К.:КНЕУ, 2001р.
44. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Монографія. – Дніпропетровськ: Науки і освіти, 2000р.
45. Остап`юк М.Л., Даньків Й.Я., Лучко М.Р. Теорія бухгалтерського обліку Монографія – Ужгород: Ужгородський держуніверситет, 1998р.
46. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий обік на підприємствах України. – Київ: “А.С.К.”, 2002р.
47. Бутинець Ф.Ф. Аудит. – Житомир: ПП “Рута”, 2002р.
48. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. – К.:А.С.К., 2001р.
49. Пушкар М.С. Фінансовий облік. Підручник. – Тернопіль: Карт. – бланк, 2002р.
50. Мальога Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП «Рута», 2002р.
51. Олійник О.В. Економічний аналіз. – Житомир: ПП «Рута», 2003р.
52. Газета Української бухгалтерії «Бухгалтерія» №7 2007 р.
53. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик «Баланс» №10 2007 р.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
750
Скачать бесплатно 19862.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.