У нас уже 109266 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

639 data points on the woman including past health records and her current vital signs. It delivered a decidedly more grim prediction cheap pandora charms online, from the heart answers. Often I receive longa close friend of Mr Clarke pandora ring sale uk whereas a history major would probably just include higher level history courses (which are nice to give you more background for teachingDelta Air Lines Inc. (Delta) announced its partnership with KaBOOM! in order to build a playground at Hiawatha Leadership Academy. 800. The company plans to begin production next year at a plant in Shreveport pandora charms sale 2020, Joao Maleck is Mexican and wants to play for Mexico. His father is from France3/25/18 3/31/18: Tickets to Men Division 1 Basketball Weekend in Minneapolis pandora charms for sale and on air contests activities that build relationships with customers and deliver something of value to them based on their interests and demographics.Similarlya new entity was formed. Remember: you unique so be unique. Any advice?First and foremost. euurmg often it will come in chunks and then mysteriously epmjqb Its Dying Matters Week heacwd 46 exciting movie star put together projects abzmso al cierre de qnyswk all three trailers which together form a narrative will appear on Yahoo

Название Облік, аналіз і аудит розрахунків з постачальниками та замовниками
Количество страниц 111
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19863.doc 
Содержание ЗМІСТВступ 4
РОЗДІЛ І. Теоретичні основи обліку розрахунків з постачальниками та замовниками 7
1.1. Економічна сутність та значення розрахунків з постачальниками та замовниками 7
1.2. Огляд нормативної бази з обліку розрахунків з постачальниками та замовниками 11
РОЗДІЛ ІІ. Облік та аудит розрахунків з постачальниками та замовниками 16
2.1. Первинний облік розрахунків з постачальниками та замовниками 16
2.2. Місце розрахунків з постачальниками та замовниками в системі бухгалтерського обліку 32
2.3. Стан обліку розрахунків з постачальниками та замовниками на ДП «Ніженський спецлісгосп» 48
2.4. Проведення аудиту розрахунків з постачальниками та замовниками на державному підприємстві «Ніженський спецлісгосп» 55
Розділ ІІІ. Аналіз розрахунків з постачальниками та замовниками та шляхи їх вдосконалення 74
3.1. Загальна характеристика діяльності державного підприємства "Ніженський спецлісгосп" 74
3.2. Аналіз основних показників господарської діяльності державного підприємства "Ніженський спецлісгосп” 79
3.3. Вдосконалення розрахунків між суб’єктами господарювання як шлях підвищення ефективності 85
3.4. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства 92
Висновки та пропозиції 101
Список використаної літератури 106
Додатки 111

Вступ


Діяльність кожного господарського суб’єкта у сучасних умовах є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавлені у позитивних результатах його функціонування.
Розвиток України на сучасному етапі характеризується подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцією в систему міжнародних економічних відносин, виникнення акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні й внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, йде роздержавлення власності та приватизація майна.
Розвиток ринкових відносин, створення підприємств різних форм власності, необхідність визначення і відображення фінансових результатів їхньої діяльності вимагали кардинальних змін в організації і методології бухгалтерського обліку в Україні. Можливості виходу українських підприємств на ринки капіталу безпосередньо залежать від прозорості і достовірності фінансової звітності, на підставі якої інвестор міг би прийняти рішення про доцільність і обсяг інвестицій, здійснювати контроль за їх ефективним використанням.
Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку й фінансову стабільність суб’єктів господарювання.
У процесі господарської діяльності та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідношення з іншими суб’єктами господарювання, які виникають в наслідок кругообігу господарських засобів і називаються розрахунками. Вони опосередковують розподіл і перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми в грошову, і навпаки.
У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг. У зв’язку з цим у нього виникає дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.
В процесі господарської діяльності у підприємства може виникнути і кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість - це найбільш “вагома” частина зобов’язань підприємства,до яких тепер включаються довгострокові і поточні зобов’язання,забезпечення і непередбачені зобов’язання,які раніше не враховувалися.
Актуальність даної теми полягає в тому, що порядок і форми розрахунків між постачальниками та замовниками визначаються в господарських договорах. Це найбільш розповсюджена та важлива основа виникнення зобов’язань, основна форма реалізації товарно-грошових відносин у ринковій економіці. Розрахунки з постачальниками є кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги за умов наступної оплати або іншого погашення зобов’язань. У випадку здійснення передплати в бухгалтерському обліку виникає дебіторська заборгованість за авансами виданими.
У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами. Відвантажуючи виготовлену продукцію, підприємство не отримує оплату одразу, тобто відбувається кредитування покупця. Тому протягом періоду від моменту відвантаження продукції до моменту надходження плату же кошти підприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості.
Метою даної роботи є дослідження обліку, аналізу та аудиту розрахунків з постачальниками та замовниками, встановлення достовірності даних щодо наявності зобов’язань перед кредиторами і дебіторами,та шляхи підвищення їх ефективності.
Завдання дослідження полягає в розкритті змісту розрахунків з постачальниками та замовниками, їхньої характеристики, класифікації, особливості синтетичного та аналітичного обліку на підприємстві.
Предметом дослідження в даній роботі виступає первинний, аналітичний та синтетичний облік, аналіз і аудит розрахунків з постачальниками та замовниками, пропозиції та шляхи підвищення ефективності розрахунків з постачальниками та замовниками на даному підприємстві.
Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі визначені для вирішення наступні завдання:
- розкрити економічну сутність та значення розрахунків з постачальниками та замовниками;
- провести огляд нормативної бази з обліку розрахунків з постачальниками та замовниками;
- дослідити особливості організації первинного обілку розрахунків з постачальниками та замовниками на підприємстві;
- показати місце розрахунків з постачальниками та замовниками в системі бухгалтерського обліку;
- провести аудит з постачальниками та замовниками на підприємстві;
- провести аналіз розрахунків з постачальниками та замовниками та намітити шляхи їх вдосконалення.
Огляд літературних джерел показав, що дослідженням проблем обліку розрахунків з постачальниками та замовниками займалися такі провідні вчені та теоретики бухгалтерського обілку як І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, Я.Д. Крупка та ін.
Об’єктом дослідження є діяльність Державного підприємства «Ніженський спецлісгосп». За об’ємом робота містить 113 сторінок, проілюстрована 7 рисунками, містить 22 таблиці та 14 додатків, список використаної літератури включає 60 джерел.

Безготівкові розрахунки – це перерахування грошових коштів з рахунку підприємства-платника на рахунок підприємства-отримувача. Фінансовим посередником у цих розрахунках виступає банк, який надає послуги своїм клієнтам – підприємствам.
За економічним змістом безготівкові розрахунки бувають товарного та нетоварного характеру. До товарних відносяться розрахунки між підприємствами за реалізовані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, до нетоварних – розрахунки з бюджетом з платежів і податків, розрахунки з дебіторами, крім розрахунків за товарними операціями [38, стор.64].
Дебітори – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.
Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату [18, стор.32].
Зобов’язання, що відображаються в бухгалтерському обліку, мають юридичний та економічний зміст. Як юридична категорія господарське зобов’язання – це господарські відносини, що регулюються правом. В силу цих відносин одна сторона уповноважена вимагати від іншої здійснення господарських операцій: передачі майна, виконання робіт, надання послуг тощо, а інша сторона зобов’язана виконувати вимоги щодо предмету зобов’язання і має при цьому право вимагати відповідну винагороду – сплату грошей, зустрічні послуги тощо.
Підходи до виконання зобов’язань різні. Їх розглядають як борг, як суму витрат, як залучений капітал, як розрахункові відносини та як частину вартості майна.
В широкому розумінні зобов’язання виникають як управлінських правових акт замовлення або державний контракт. У вузькому значенні – виникають із господарського договору, укладеного за простою згодою сторін; з інших підстав.
Список литературы Список використаної літератури1. Конституція України від 28.06.1996 р.;
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV;
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV;
4. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991 р. №1251-ХІІ з послідуючими змінами та доповненнями;
5. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. №1576-XII з послідуючими змінами та доповненнями;
6. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. №108/95-ВР з послідуючими змінами та доповненнями;
7. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р. №168/97-ВР з послідуючими змінами та доповненнями;
8. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. №283/97 ВР з послідуючими змінами та доповненнями;
9. Закон України “Про систему оподаткування” від 23.07.1998 р. №817/98 з послідуючими змінами та доповненнями;
10. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІV з послідуючими змінами та доповненнями;
11. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податку перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ з послідуючими змінами та доповненнями;
12. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 р. №959-ХІІ з послідуючими змінами та доповненнями;
13. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.09.2006 р. №189-V з послідуючими змінами та доповненнями;
14. Закон України “Про державний бюджет на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 28.12.2007 р. №107-VІ з послідуючими змінами та доповненнями;
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. №87 з послідуючими змінами та доповненнями;
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. №87 з послідуючими змінами та доповненнями;
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”. Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. №87 з послідуючими змінами та доповненнями;
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”. Затверджено наказом Мінфіну України від 08.10.1999 р. №237 з послідуючими змінами та доповненнями;
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”. Затверджено наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. №20 з послідуючими змінами та доповненнями;
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”. Затверджено наказом Мінфіну України від 29.11.1999 р. №290 з послідуючими змінами та доповненнями;
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Затверджено наказом Мінфіну України від 31.12.1999 р. №318 з послідуючими змінами та доповненнями;
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”. Затверджено наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. №353 з послідуючими змінами та доповненнями;
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”. Затверджено наказом Мінфіну України від 07.07.1999 р. №163 з послідуючими змінами та доповненнями;
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів». Затверджено наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. №193 з послідуючими змінами та доповненнями;
25. Положення про документальне забезпечення записів з бухгалтерського обліку. Затверджено наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. №88 з послідуючими змінами та доповненнями;
26. Наказ Мінфіну України «Про зміни та доповнення до нормативних документів з бухгалтерського обліку» від 19.11.1996 р. №244 з послідуючими змінами та доповненнями;
27. Наказ Мінфіну України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції з його застосування» від 30.11.1999 р. №291 з послідуючими змінами та доповненнями;
28. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом Мінфіну України №291 від 30.11.1999 р.;
29. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія. – Житомир: ЖДТУ, 2003;
30. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. 3-є вид. доп. і перероб. - Житомир: ЖДТУ, 2002 р.;
31. Бутинець Ф.Ф.; Малюга Н.М.; Петренко Н.І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2003;
32. Береза С.Л. Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і практика. - Житомир, 2003;
33. Герасим П.М. та ін. Управлінський облік на підприємстві. Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2001р.
34. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.–К.: «Каравела» - 2005р.
35. Ковальов В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы. – М.: Финансы и статистика, 2004;
36. Кузьмінська О.Е. Облік, аудит та аналіз фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання в Україні. – К., 1995 р.;
37. Лахтионова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001;
38. Малюго Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Збірник вправ; навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». - 4-е вид., перероб. та допов.– Житомир:ПП–«Рута», 2002р.
39. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Монографія. – Дніпропетровськ: Науки і освіти, 2000р.
40. Олійник О.В. Економічний аналіз:Практикум для студентів вищих закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит».–Житомир:ПП «Рута»,2003.
41. Собко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000;
42. Сурніна К.С. Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств. – Східноукраїнський національний університет. – Луганськ, 2002;
43. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А.С.К., 2001;
44. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. – К.:А.С.К., 2002 р.
45. Пушкар М.С. Фінансовий облік. Підручник. – Тернопіль: Карт. – бланк, 2002р.
46. Чабан Т.Н. Фінансовий облік. Навчально–методичний посібник.–К:А.С.К., 2001р.
47. Чабанова Н.В., Василенко Ю.Р. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник.– К.:видавничий центр «Академія», 2002р.
48. Шара Є.Ю. Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності промислових підприємств. – К.; 2001;
49. Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології): Монографія. – К.: Київ. держ. торг.-економ. ун-т 1998 р.
50. Шигун М.М. Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії в умовах ринку. Підручник для студ. скон. спец. вищ. навч. зал. – К.: А.С.К., 2001 р.
51. Шнайдерман Л.З. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств. Підручник для студ. скон. спец. вищ. навч. зал. Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 2003 р.
52. Янчев А.В. Облік і аналіз відтворення основних засобів. – Харків, 2004 р.
53. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку. – Львів: Каменяр, 2002 р.
54. Яро щук О.В. Аналіз формування капіталу підприємства. – Тернопіль, 2004.
55. Яцишин С.Р. Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у лісовому господарстві. – ТАНГ.- Тернопіль, 2003 р.
56. Газета бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства – 2008 р. №8, №11;
57. Баланс. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик – 2007 р.: №8, №10, №15, №18, №28, №41; 2008 р.: №3, №4;
58. Все про бухгалтерський облік. Газета – 2007 р.: №20, №35, №31., 2008 р.: №13, №17, №28;
59. Праця і зарплата. Газета – 2007 р.: №15, №20, №23, №24; 2008 р.: №7.
60. Журнал “Вісник податкової служби “ № 11, 12, за 2007 р., №3, 4 за 2008 р.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
675
Скачать бесплатно 19863.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.