У нас уже 177538 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Облік розрахунків з формування статутного фонду та активів, власних коштів акціонерного товариства
Количество страниц 39
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19873.doc 
Содержание ЗМІСТстор.
Вступ 3
РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади формування власного капіталу акціонерного товариства 5
1.1. Статутний фонд як основа фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства 5
1.2. Економіко–правові засади формування і руху коштів статутних фондів 9
РОЗДІЛ ІІ. Характеристика та відображення в обліку складових частин власного капіталу акціонерних товариств 15
2.1. Облік статутного та пайового капіталу 15
2.2. Облік додаткового та резервного капіталу 20
2.3. Облік вилученого та неоплаченого капіталу 26
Висновки 36
Список використаної літератури 37
ВступВ момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками (учасника¬ми), і являє собою вартість майна підприємства.
Майно підприємства складається з різноманітних матеріаль¬них, нематеріальних та фінансових ресурсів – носив прав власності окремих суб'єктів, а також частки інвестованих коштів. Власний капітал є гарантією організації бізнесу. На етапі, коли акціонерне това¬риство ще не має зовнішньої заборгованості, розмір активів (майна) дорівнює розміру власного капіталу.
Здійснюючи підприємницьку діяльність, акціонерне підпри¬ємство неминуче використовує залучені кошти, тобто утворює борги. Боргові зобов'язання підтверджують права і вимоги кредиторів щодо активів підприємства, тому розмір активів визначається як сума власного капіталу і боргових зобов’язань.
Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.
Сума власного капіталу – це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає поточну вартість прав власників підприємства (фірми). На суму власного капіталу суттєво впливає оцінка в бухгалтерському обліку активів і кредиторської заборгова¬ності, що була застосована при створенні підприємства, хоча випадково вона може збігатись із сукупною ринковою вартістю акцій підприємства чи з сумою, яку можна отримати від продажу чистих активів частинами або підприємства в цілому.
Функціонування акціонерного підприємства розпочинається з формування статутного фонду. Отже, для його функціонування підприємство повинно володіти статутним фондом. Акціонерні товариства формують статутний фонд шляхом реалізації акцій.
Порядок формування і використання статутного фонду акціонерного підприємства регулюються Законами України «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства». Акціонерні товариства формують статутний фонд шляхом реалізації акцій, розподіленим на певну кількість акцій рівної номінальної вартості.
Завданням даної курсової роботи є опис відображення власного капіталу акціонерного підприємства в обліку, характеристика його основних елементів, їх формування, визначення суті та функцій власного капіталу.
Актуальність теми зумовлена визначальним місцем власного капіталу у створенні та функціонуванні підприємства, його особливим статусом “гаранту” організації бізнесу.
Список литературы Висновки


Підсумовуючи курсову роботу, можна зробити такі висновки, що власний капітал є невід’ємною частиною організації та функціонування будь-якого підприємства. Він визначається як різниця між його активами та зобов’язаннями.
Власний капітал виконує такі функції: самостійності і влади; відповідальності і захисту прав кредиторів; довгострокового кредитування; фінансування ризику;кредитоспроможності; компенсації понесених збитків; розподілу доходів і активів.
Складовими власного капіталу є: статутний капітал; пайовий капітал; додатковий капітал; резервний капітал; вилучений капітал; неоплачений капітал, нерозподілені прибутки (непокриті збитки); цільові надходження; забезпечення майбутніх витрат; страхові резерви.
Вказані елементи найшли своє відображення на рахунках IV класу, який має назву “Власний капітал та забезпечення зобов’язань”:
Фінансово-господарська діяльність підприємства будь-якої організаційно-правової форми та форми власності розпочинається з формування статутного фонду.
Статутний фонд – це виділені підприємству або залучені ним на засадах, визначених чинним законодавством фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, що закріплені за підприємством на праві власності або повного господарчого відання.
Порядок і джерела формування статутного фондів залежать від типу підприємства і форми власності.


Список використаної літератури


1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ // Урядовий кур’єр. - 2007. - 17 січня. - С. 5-13.
2. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30 червня 1999 р. № 784-ХІV // Там само. -2000. - 15 вересня. - С. 5-12.
3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київ¬міськбуд»» від 20 квітня 2000 р. № 1694-ІІІ // Там само. -2000. - 18 травня. - С. 8.
4. Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення банківського законодавства» від 4 жовтня 2001 р. № 2747-ІІІ // Там само. - 2001. - 31 жовтня. - С. 2.
5. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ // Галицькі контракти.- 2006. - № 42.- С. 40-50.
6. Закон України «Про державну таємницю» від 10 вересня 1999 р. № 1079-ХІV // Урядовий кур’єр. -2006. -24 листопада. - С. 1-11.
7. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 р. № 2299-ІІІ // Там само. - 2001.- 25 квітня. -С. 1-13.
8. Закон України «Про лізинг» від 16 грудня 1997 р. № 723/97- Ст. 68.
9. Закон України «Про Національний банк- 1 липня. - С. 1-9.
10. Бабченко Т.Н. Учет внешнеэкономической деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 201 с.
11. Бухгалтерський облік і прийняття рішень: Навч. посібник. / За ред. П.С. Смоленюка. – Хмельницький: НВП „Евріка” ТОВ, 2001. – 380 с.
12. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спец. „Облік і аудит” / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 6-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2005. – 756 с.
13. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.
14. Голубович А.Д., Кулагин М.В. Валютные операции в коммерческих банках. – М.: АО „Менатеп–Информ”, 2004. – 250 с.
15. Ключников С.В., Мездриков Ю.В. Учетно-аналитическое обеспечение совместной деятельности / Под ред. В.И. Бариленко. – Саратов: СГСЭУ, 2003. – 154 с.
16. Мікерін Г.І Бухгалтерский учет и финансовый анализ. – СПб.: Литера-Плюс, 2004. – 272 с.
17. Паршина Є.А. Финансовая отчетность. – М.: Омега-Л, 2001. – 354 с.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
188
Скачать бесплатно 19873.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.