У нас уже 177536 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Екологічний моніторинг атмосферного повітря
Количество страниц 51
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19877.doc 
Содержание ЗМІСТ


РЕФЕРАТ 3
АНОТАЦІЯ 4
ВСТУП 5
РОЗДІЛ І. Аналіз літературних джерел по забрудненню атмосферного повітря та обгрунтування теми досліджень 8
1.1. Загальні відомості про атмосферу 8
1.2. Забруднення атмосфери 9
1.3. Класифікація забруднень атмосфери 12
1.4. Екологічний вплив забруднень атмосфери 14
1.5. Джерела, масштаби і наслідки забруднення атмосфери 17
1.6. Стан повітряного середовища України 19
РОЗДІЛ ІІ. Програма, методика і об’єкт дослідження 21
2.1. Програма, об’єкт і методика проведення досліджень 21
2.2. Загальні відомості про об’єкт дослідження 22
2.3. Перелік основних джерел викидів 25
2.4. Характеристика основних забруднюючих речовин 26
2.5. Стислий опис технології виробництва 28
2.6. Методика проведення досліджень 34
РОЗДІЛ ІІІ. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від технологічного обладнання АТЗТ “Коростенський завод “Янтар” 36
3.1. Розрахунок викидів забруднюючих речовин на основі питомих нормативів викидів 36
3.1.1. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від котлоагрегату котельні (дж. № 1) 36
3.1.2. Розрахунок викидів забруднюючих речовин від котла на ділянці варки сиккативу (дж.№ 28) 38
3.1.3. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від столу лакування банок (дж. № 22) 38
3.1.4. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від відкритого складу вугілля (дж. №25) 40
3.1.5. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від зварочного посту (дж. № 34) 42
3.1.6. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від складу паливно-мастильних матеріалів (дж. № 35) 44
3.1.7. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу при заправці автомобілів (дж. №50) 46
ВИСНОВКИ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49


ВСТУП


Актуальність проблеми, що досліджується. Атмосферне повітря є одним з головних джерел життя на Землі. Людина не може прожити без повітря більше п’яти хвилин. Повітря використовується і в багатьох виробничих процесах, оскільки є окислювачем при горінні. Атмосфера є не лише життєдайним “буфером” між Космосом і поверхнею нашої планети, носієм тепла та вологи, через неї відбуваються також фотосинтез і обмін енергії – головні процеси біосфери.
Атмосфера регулює теплообмін Землі з космічним простором, впливає на її радіаційний та водний баланси.
В результаті антропогенної діяльності відбувається забруднення атмосфери, що призводить до зміни хімічного складу атмосферного повітря.
В повітряний простір України щороку надходить з джерел більше 15 млн.тон забруднюючих речовин. Основні викиди дають металургійні підприємства (33%), енергетика (30%), вугільна промисловість (10%) та хімічна промисловість (7%).
Важливою проблемою є дотримання екологічних вимог при експлуатації підприємств, споруд та при інших видах діяльності. Ці вимоги можна реалізувати на підставі впровадження та більш ефективного використання природоохоронних заходів, серед котрих чільне місце посідають заходи щодо попередження забруднення атмосфери, оскільки будь-яке порушення чистоти атмосферного повітря обов’язково впливає на стан води та землі.
Промислові викиди в атмосферу несприятливо впливають перш за все на людину та на навколишнє природне середовище, а найбільш важкі форми прояву спостерігаються на промислових майданчиках та прилеглих до них територіях. Саме тут виникають найбільш високі концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі, котрі перевищують гранично допустимі концентрації в два – п’ять, а нерідко і в більше разів, і саме на цих територіях акумулюється їхня основна маса ґрунтом та поверхнею водоймищ. У зв’язку з цим особливо гострою є проблема запобігання забруднення атмосфери міст, де зосереджена більша частина населення та промисловості.
Об’єкт дослідження – Акціонерне товариство закритого типу (АТЗТ) “Коростенський завод “Янтар”.
Предмет дослідження – параметри викидів в атмосферу забруднюючих речовин обумовлені роботою АТЗТ “Коростенський завод “Янтар”.
Мета роботи полягає у екологічній розробці проекту моделі джерел викидів забруднюючих речовин спричинених виробництвом хімічної продукції.
В завдання досліджень входить:
1) загальна оцінка АТЗТ “Коростенський завод “Янтар” ;
2) екологічна оцінка викидів шкідливих речовин АТЗТ “Коростенський завод “Янтар”;
3) пошук можливості зменшення антропогенного навантаження на природне середовище АТЗТ “Коростенський завод “Янтар”;
4) проектування моделі поширення екозабруднень у системі “підприємство-атмосфера”.
Зв’язок зі спеціальністю: Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характаристики професійного спрямування “Екологія та охорона навколишнього середовища” спеціаліст-еколог має освоїти основні напрямки поліпшення екологічної ситуації, в тому числі і технологічні процеси, що пов’язані з роботою хімічних підприємств.Таким чином, виконана дипломна робота “Екологічний моніторинг атмосферного повітря в районі АТЗТ “Коростенський завод “Янтар”, що присвячений вивченню проблем, пов’язаних зі зменшенням викидів шкідливих речовин в атмосферу, відповідає ОПП спеціальності 6,070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища”.
Новизна роботи: Вперше для заводу “Янтар” проведено екологічний моніторинг атмосферного повітря.
Список литературы ВИСНОВКИ


В результаті проведених робіт встановлена кількість шкідливих речовин, що відходять від джерел їх утворення.
Основними забруднювачами атмосферного повітря на виробництві є:
- діоксид азоту, оксид азоту, оксид вуглецю, сірчистий ангідрид, сажа, які надходять в атмосферне повітря від котлоагрегатів котельні, котла на дільниці варки сиккативу, пічок Витерелля, ковальського горну;
- скипидар – від технологічного устаткування каніфольно-терпентинного виробництва;
- уайт-спірит, фарбовий аерозоль – від технологічного устаткування виробництва масляних фарб;
- сірчана кислота – від станції зарядки акумуляторів;
- пил абразивно-металічний – від заточних верстатів;
- пил деревини – від деревообробних верстатів;
- пил неорганічний, що містить SiO2 < 20% - від технологічного устаткування на дільницях виготовлення віконної замазки та пасти “Полісся”;
- фталевий ангідрид, малеїновий ангідрид, пентаеротрит - від апаратів етерифікації;
- вуглеводні - від технологічного устаткування виробництва ефірів, лаків, оксидації масел;
- бензин та вуглеводні – від складу ПММ.
З метою покращення санітарно-гігієнічних умов в робочій зоні і зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу рекомендовано впровадження на підприємстві наступних заходів:
1. Переведення роботи котла на дільниці варіння сиккативів з рідкого палива на природний газ.
2. Реконструкція аспірційної системи (установка другого ступеню очистки) на дільниці виготовлення масляних фарб.
3. Введення в експлуатацію установки рекуперації викидів фталевого ангідриду.
4. Обладнання укриття над складом відкритого зберігання вугілля.
5. Введення в експлуатацію установки термокаталітичного допалювання викидів вуглеводнів від обладнання дільниці оксидації масел.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Білявський Г.О. та інші. Основи загальної екології: Підручник.- К.: Либідь. 1993.- 304 с.
2. Білявський Г.О.,Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань. Підручник.- К.: Либідь. 2000. – 334 с.
3. Боков В.М, Гаца О.О. Екологічна проблема України: Навчальний посібник з екології. – К., 2000. – 110 с.
4. Борейко В.Е. История охраны природы Украины (Х век –1980г.). – К., 1997. – 299 с.
5. Бровдий В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности: Учебное пособие. – Симферополь% СОНАТ, 1998. – 224 с.
6. Булгакова Н.Г., Василевская Л.С., Градус Л.Я. и др. Контроль за выбросами в атмосферу и работой газоочистных установок на предприятях: Практ. Руководство. – М.: Машиностроение, 1984. – 128 с.
7. Воронков Н.А. Основы общей экологии: Учебное пособие для студентов и учетелей. – М.: Агар. 1997. 87 с.
8. Губский Ю.И., Долго-Соборов В.Б., Хропак В.В. Химические катастрофы в экологии. – К., 1993. – 104 с.
9. Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды: Учебное пособие. – М.% Аспект Пресс, 1997. – 143 с.
10. Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. Навчальний посібник. – К.: Знання. – 2000. – 204 с.
11. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених міст від забруднення хімічними і біологічними речовинами . ДСП 201 – 97 МОЗ України. – К., 1997 р.
12. Довгілевіч М.Й., Вінничук М.М. Загальна екологія: Навчальний посібник, - ЖІТІ, 2000, - 158 с.
13. Екологічне підприємство: Навчальний посібник./ В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Ю.М. Навроцький та ін., - К.: Мета, 2001, - 191 с.
14. Екологічний паспорт АТЗТ “Коростенський завод “Янтар”. – К., 1999 .
15. Закон України про екологічну експертизу. – К., 1995 .
16. Закон України про охорону навколишнього природного середовища. – К., 1991 .
17. Закон України про охорону атмосферного повітря. – К., 1992 .
18. Запольский А.К., Салюк А.І. Основи екології. – К.: Вища школа. 2001 – 230 с.
19. Звіт по інвентарізації викидів забруднюючих речовин на АТЗТ “ Коростенський завод “Янтар”. - К., 1999 .
20. Зибрино. Д.Д. Антропогенные экологические катастрофы. – К.: Наук.Думка, 1991. – 134 с.
21. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.:Ліра: ТОВ, 1998. – 248 с.
22. Інструкція “ Щодо оформлення та змісту нормативів ГДК забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел”, - К., 1996.
23. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології. Навчальний посібник 2 – ге кидання. – К.: 2000. – 234 с.
24. Крисаченко В.С. Основи екологічної антропології / Підручник. – К.: Заповіт, 1998. – 688 с.
25. Кучерявий В.П. Екологія. – Л.: Світ, 2000. – 250 с.
26. Луконенко В.Г., Несоленов Г.Ф. Определение антропогенного воздействия производственного процесса на воздушную среду: Учебное пособие. – Самара, 1994. – 44 с.
27. Мациєв А.І., Проценко С.Б., Саблій Л.А. Практикум з моніторингу та інженерних методів охорони довкілля. – Рівне: ВАТ “ Рівненська друкарня”, 2002. – 460 с.
28. Методические указания по определению расчетного количества производственных выбросов в атмосферу. – М.: МВД,1986 г.
29. Навколишнє середовище та його охорона: Навчальний посібник для студентів / В.Г. Бурдіян, В.О, Дерев’яненко, Кривульченко та ін. – К.: Вища школа, 1993. – 226 с.
30. ОНД – 86 Методика розрахунку концентрації в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств.
31. ОНД – 90 Керівництво по контролю джерел забруднюючих атмосферу.
32. Охорона навколишнього природного середовища в Україні. – К.: Вид-во Раєвського. 1997. – 95 с.
33. Охрана окружающей среды / А.М. Владимирович. Ю.И. Лихин. Л.Т. Матвеев и др. – Л., 1991 г.
34. Паршенов С. Промышленные загрязнения // Природа. – 1991. № 5.
35. Постанова ВР України “ Про основні напрямки державної політики в галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки”.
36. Проект нормативів ГДВ забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел АТЗТ “ Коростенський завод “Янтар”. – К., 1999.
37. Промислова екологія і її економічний аспект / В.М. Гончаров, Т.В. Пащенко, Б.Т. Харьковський та ін.:, Заг.ред. В.М.Гончарова. – К.: Техніка, 1996. – 160 с.
38. Роев Г.В. Очистные сооружения. Охрана окружающей среды. – М.: Недра, 1993.
39. СН 245 – 71 Санітарні норми проектування промислових підприємств.
40. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их расположение в воздухе, / Справочник. – М.: Химия, 1991. – 362 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300
Скачать бесплатно 19877.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.