У нас уже 177538 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Розробка екологічної документації для гірничо-видобувного підприємства
Количество страниц 145
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19887.doc 
Содержание ЗМІСТ


РЕФЕРАТ 5
ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 9
1.1. Характеристика ідентифікації та облік об’єктів підвищеної небезпеки 9
1.2. Оцінка розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій 14
1.3. Визначення можливих ризиків і їх допустимих рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки 19
1.4 Характеристика природно-кліматичних умов розміщення підприємства ВАТ ГППК "Іршанський" 24
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ГІРНИЧО-ВИДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ ГППК "ІРШАНСЬКИЙ" 28
2.1. Загальна характеристика об’єкту дослідження ВАТ ГППК "Іршанський" 28
2.1.1. Загальна характеристика кар’єру 29
2.1.2. Технологічний процес видобування кварцитів 31
2.2. Методика удосконалення та розробки екологічної документації для підприємств гірничо-видобувної галузі 32
2.2.1 Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів 32
2.2.3 Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки 58
РОЗДІЛ 3. СКЛАДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВАТ ГППК «ІРШАНСЬКИЙ КАР’ЄР» 64
3.1. Результати проведеної ідентифікації об’єкта дослідження ВАТ ГППК "Іршанський" 64
3.2. Результати впровадження плану локалізації аварійних ситуацій на об’єкті дослідження 67
3.3. Обґрунтування фізико-математичних моделей і методів розрахунку територіального ризику 75
РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 84
4.1. Теоретичні основи оцінки екологічного збитку 84
4.2. Кошторисний план розробки екологічної документації об’єкту господарювання 91
4.3. Заходи щодо покращення еколого-економічних проблем підприємства 101
РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ 106
5.1. Законодавче регулювання питань охорони праці в Україні 106
5.2. Аналіз умов праці працівників на ВАТ ГППК "Іршанський" 111
5.2.1. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, особливості їх дії на працівників 111
5.2.2. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни 114
5.2.3. Пожежна безпека на підприємстві ВАТ ГППК "Іршанський" 114
5.3. Заходи по поліпшенню умов праці на підприємстві 123
5.3.1. Заходи дій персоналу при локалізації і ліквідації аварійних ситуацій (аварій), що виникають при проведенні масових вибухів на ВАТ ГППК "Іршанський" 130
ВИСНОВКИ 135
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 138
ВСТУП


Сьогодні, в час великої кризи в економіці, будівництво нових промислових об’єктів пов’язане з великими труднощами, якщо будівництво взагалі можливе. Проте в будь-який час, при будь-якій економічній ситуації існує цілий ряд галузей промисловості без розвитку яких не можливе нормальне функціонування народного господарства. До таких галузей належить видобування корисних копалин, яка забезпечує різні галузі промисловості сировиною для виробництва.
Наука і техніка початку третього тисячоліття розвивається в темпах геометричної прогресії, не є виключенням і промисловість як одна з найбільш масштабніших сфер діяльності людини. У зв'язку з не бездоганністю технологічних процесів на даному етапі неминуча негативна дія промисловості на навколишнє середовище.
Навколишньому середовищу наносяться дуже великі збитки від функціонування гірничопромислового комплексу. Вони починаються вже з розвідки родовищ. При розвідці родовищ підземними гірничими виробками рельєф поверхні порушується внаслідок просідання цих виробок і розміщення на поверхні відвалів. Таким чином знищуються рослини на таких територіях та скорочуються площі поширення рослинності. Негативний вплив повинен бути мінімізований і, по можливості, взагалі відсутній. Розробка екологічної документації саме і покликана для вирішення цих питань. Раніше встановлено, що технологічні процеси відкритих гірничих робіт супроводжується значним виділенням шкідливих елементів. Викиди, супроводжувані різними технологічними процесами, шкідливо впливають на склад атмосфери кар'єрів і в цілому зон, прилеглих до них.

Особливо загрозлива екологічна обстановка спостерігається в районах із великою концентрацією гірничих підприємств. Одним із можливих способів нормалізації атмосфери є раціональне розміщення підприємств з урахуванням природних обставин. Раціональне використання і охорона надр розглядаються як науково обґрунтоване використання земної кори, мінеральних ресурсів літосфери і гідросфери. Згідно з діючими "Єдиними правилами охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин" вже на стадії проектування необхідно передбачити комплексне використання родовищ твердих корисних копалин, повне виймання їх в межах відведеного кар'єрного.
Екологічна безпека проведення гірських робіт забезпечується за рахунок:
 застосування екологічно безпечних технологій;
 впровадження передових технологій проведення гірських робіт і очищення стічних вод і використаного повітря;
 організація санітарно-захисної зони між підприємством і житловими будовами відповідно до законодавства;
 запобігання несприятливій дії водовідведення з кар'єру на рівень ґрунтових вод і поверхневі водні об'єкти;
 зниження рівня викидів, скидань речовин, що забруднюють навколишнє середовище в процесі гірського виробництва і вживанню заходів по запобіганню аварійним ситуаціям, зв'язаним залповими викидами і скиданнями;
 дотримання інших вимог, передбачених законодавством "Про охорону навколишнього природного середовища".
Забруднення місця існування шкідливо відбивається на здоров’ї людей, приносить значні збитки народному господарству. Значну небезпеку для живих істот, для популяцій організмів в екосистемах представляють аварії на підприємствах хімічної, атомної промисловості, при транспортуванні небезпечних і шкідливих речовин. Необхідно посилити дії нормативних важелів на господарську практику. Абсолютно неприпустимо, щоб встановлені нормативами граничних концентрацій шкідливих речовин в повітрі, воді реально перевищувалися в сотні разів. Основними напрямами в обмеженні шкідливого, техногенного впливу на біосферу є ресурсозбереження і розробка екологічно чистих або безвідходних технологій. Радикальний шлях оздоровлення екологічної обстановки - скорочення шкідливих викидів і скидів, збільшення безаварійності і безпеки небезпечних виробництв, перехід на безвідходні технології, концентрація і надійне поховання шкідливих відходів, розумна співпраця і міжнародна взаємодопомога при екологічних катастрофах.
Тому потрібно попередити можливий негативний вплив підприємств на навколишнє природне середовищ, змести до мінімуму вплив на природні системи і вберегти здоров’я і благополуччя людей при можливих аваріях на виробництві.
Об’єктом дослідження дипломного проекту спеціаліста є - кар’єр ВАТ ГППК "Іршанський", який займається розробкою Іршанського родовища кварциту.
Мета дослідження – на основі аналізу стану забруднення атмосфери розробити комплексні заходи по поліпшенню екологічного стану атмосфери та вдосконалити систему переробки кварцитів ВАТ ГППК " Іршанський ".
Список литературы ВИСНОВКИ


Причиною несприятливої екологічної ситуації є невирішені проблеми, пов’язані з реалізацією природоохоронних заходів, недосконалістю методичних матеріалів з проектування повітроочисних пристроїв, недостатністю вихідних даних для проведення екологічних експертиз продукції, що випускається, та розроблюваних технологічних процесів.
Екологічна освіта, екологічне законодавство, енерго- та ресурсозберігаючі технології, екологічна документація тощо покликані для вирішення питань стосовно захисту навколишнього оточуючого середовища.
Ідентифікація та облік об’єктів підвищеної небезпеки поширюється на всіх суб'єктів господарської діяльності, у власності або користуванні яких є об'єкти, де можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, а також на всіх суб'єктів господарської діяльності, які мають намір розпочати будівництво потенційно небезпечних об'єктів. ПЛАС є обов’язковим для потенційно небезпечних підприємств, потенційно небезпечних об'єктів, на яких можливі аварії із залповими викидами вибухонебезпечних і токсичних продуктів, вибухами й загоряннями (пожежами) в апаратурі, виробничих приміщеннях і зовнішніх спорудах, які можуть призвести до зруйнування будинків, споруд, технологічного устаткування, ураження людей, негативного впливу на довкілля незалежно від їх форм власності. Принципи визначення можливих ризиків і їх допустимих рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки визначає порядок проведення аналізу небезпеки і оцінки ризику об'єктів підвищеної небезпеки, встановлює методичні принципи, терміни і поняття аналізу ризики, визначає критерії прийнятних ризиків і їх рівнів.
Дані документи є дуже важливими; вони розробляються з метою попередити і запобігти можливим аваріям на потенційно небезпечних об’єктах, що можуть призвести до негативних наслідків; прогнозують наслідки виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті, максимально зменшують негативні наслідки виливу небезпечних хімічних речовин при аваріях.
В цих документах зосереджено систему даних , які виражені через ряд стандартизованих показників, що відображають рівень використання природних та інших ресурсів та рівень впливу на основні компоненти природного середовища.
Система екологічної документації України необхідна для отримання об’єктивної інформації про дійсний екологічний стан різних об’єктів, окремих промислових та сільськогосподарських регіонів. Для регулювання соціально-економічних відносин в області природокористування та прийняття рішень по стимулюванню зусиль у галузі удосконалення середовища проживання людини.
Екологічне законодавство та екологічна документація має служити основою для:
 визначення нормативів природокористування (скидів та викидів шкідливих речовин та їх захоронення);
 розрахунки нормативів плати та розмірів платежів за природні ресурси, викиди, скиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище;
 розробки системи штрафів за залпові аварійні та інші не санкціоновані викиди та скиди забруднюючих речовин у довкілля; попередження аварій і аварійних ситуацій, максимально швидке реагування на них та їх ліквідація;
 введення системи пільг за використання маловідходних екологічно чистих та ресурсозберігаючих технологій, проведення робіт по очищенні викидів та скидів від шкідливих речовин, а також інші природоохоронні заходи;
 організація екологічного контролю інспекцій та управлінь;
 організація робіт по покращенню екологічної ситуації в районах, містах, областях України;
 проведення екологічної сертифікації, ідентифікації.
Широке впровадження екологічної документації дозволить виключити можливість забруднення навколишнього природного середовища, істотно зменшить вплив промислового комплексу на природні системи, а також збереже життя та здоров’я людини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Богацкий В.Ф., Пергамент В.Ф. Сейсмическая безопасность при взрывных работах/ В.Ф. Богацкий, В.Х. Пергамент - М. Недра, 1978.
2. Брейман М.И. Инженерные решение по технике безопасности пожаро- и взрывном производстве/ М.И. Брейман. М.- Химия, 1989г.
3. Веревкин С.М., Ржавский Е.В. Повышение надежности резервуаров, газгольдеров и их оборудования/ С.М. Веревкин, Е.В. Ржавский М.- Недра – 1980г.
4. Волков О.М., Проскуряков Г.А. Пожарная безопасность на предприятиях транспортирования и хранения нефти и нефтепродуктов/ О.М. Волков, Г.А. Проскуряков, М.- Недра, 1988г.
5. Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценка экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды - М.: Экономика, 1986. - 96 с.
6. Генплан району розміщення ВАТ "ГППК "Іршанський".
7. Гірничий Закон України вiд 06.10.1999.
8. Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П. Экономические основы экологии/ В. В. Глухов, Т. В. Лисочкина, Т. П.Некрасова – М., 1995.
9. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов: Учебное пособие для вузов/ А. А. Голуб, Е. Б. Струкова - М.: Аспект Пресе, 1999. -319с.
10. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
11. ГОСТ Р-12.3.047-98-ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

12. ГОСТ Р-12.3.047-98-ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.
13. Демиденко Г.П. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения: Справочник/Г.П. Демиденко и др.- К.: Высшая школа, 1989.
14. ДНАОП 0.00-0-8.22-02 «Порядок ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки».
15. ДНАОП 0.00-1.29-97.Правила захисту від статичної електрики. - К.: 1997р.
16. ДНАОП 0.00-3.07-02 «Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки».
17. ДНАОП 0.00-4.33-99. Положення щодо розробки планів локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та аварій. – К.: 1999.
18. ДНАОП 1.3.00-1.01-88. Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних та нафтопереробних виробництв.
19. Довкілля Житомирщини 2008. – Ж.,2009, ст. 4–5, 7–21.
20. ДСТУ 3868-1999. Паливо дизельне. Технічні умови.
21. ДСТУ 4063-2001. Бензини автомобільні. Технічні умови.
22. Еколого – економічні проблеми довкілля Житомирщини, Науково – дослідний інститут статистики держкомстату України, Державне управління екології та природних ресурсів в Житомирській області, Житомирське обласне управління. – Ж.,2001 ст. 13–18.
23. Єдині правила безпеки при вибухових роботах, що затверджені 25 березня 1992 року Держгіртехнаглядом України (із змінами та доповненнями).
24. Закон України від 18 січня 2001 року №2245-III. Про об'єкти підвищеної небезпеки.
25. Конституція України. – К.: Право, 1996.
26. Корсаков Г.А. Расчет зон чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие/ Г.А. Корсаков – Санкт - Петербург - 1997г.
27. Корсаков Г.А. Расчет зон чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие/ Г.А. Корсаков – Санкт-Петербург, 1999г.
28. Костриця М.Ю.. Географія Житомирської області/ М.Ю. Костриця – Ж.: ВКО „ Газета ” „ Житомирський вісник ”, 1993 ст. 5–9, 30–38.
29. Мала гірнича енциклопедія: В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького – Донецьк: «Донбас», 2004 р.
30. Матвейчук В.В. Взрывное дело: учебно-практическое пособие/ В.В. Матвейчук - М. Академический проект, 2005.
31. Мельник Л. Г. Экологическая экономика/ Л. Г.Мельник - Сумы, 2001.
32. Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах i транспорті. - К.: 2001.
33. МПБ 107-97. Определение категории наружных установок по пожарной опасности.
34. ОНТП-24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. М., 1986.
35. Опорний конспект лекцій для самостійної роботи при вивченні курсу «Основи охорони праці» для студентів 1-4 курсів, всіх форм навчання всіх спеціальностей (Укл. А.О. Муромцеві., І.П. Касьянов) - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2006р. - 96 с.
36. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник изд. В двух книгах.- М.: Химия,1990.Справочное издание в двух книгах – М.: Химия, 1990.
37. Постанова КМУ №956 від 11 липня 2002 р. Про ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.
38. Рекомендації щодо ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки. Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП) – К.: Основа, 2004.
39. Роїна О.М. Охорона праці в Україні. Нормативна база. (3-е вид., змін. і доп.)/ О.М. Роїна - К.:КНТ, 2007. - 548 с.
40. Селиванов В.В., Соловьев В.С., Сысоев Н.Н. Ударные и детонационные волны/ Методы исследования/ В.В. Селиванов, В.С. Соловьев, Н.Н. Сысоев – М. Издательство МГУ, 1990.
41. Сивко В.Й. Організаційно-правові основи охорони праці/ В.Й. Сивко – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 120 с.
42. Статут. Положення про філію “Інтелект II” малого приватного підприємства “Інтелект ”.
43. Хмельницкий Л.И. Справочник по взрывчатым веществам (в 2х частях)/ Л.И. Хмельницкий – М. 1962.
44. Шебеко Ю.Н., Шевчук А.П. Оценка индивидуального и социального риска аварий с пожарами и взрывами для наружных установок/ Ю.Н. Шебеко, А.П. Шевчук - (ВНИИПО) - Пожаровзрывобезопасность №1, 1995.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
675
Скачать бесплатно 19887.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.