У нас уже 23718 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Фасціольоз та терапія при фасціольозі великої рогатої худоби
Количество страниц 80
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19896.doc 
Содержание ЗМІСТ

Реферат 3
Вступ 4
1. Огляд літератури. 8
1.1. Загальна характеристика трематод. 8
1.2. Розповсюдження, етіологія, цикл розвитку та епізоотологія фасціольозу великої рогатої худоби. 10
1.3. Економічні збитки при фасціольозі. 16
1.4. Вплив фасціольозу на функціональний стан імунної системи великої рогатої худоби та клінічні ознаки хвороби. 17
1.5. Сучасні методи діагностики фасціольозу. 22
1.6. Вплив етіотропної і патогенетичної терапії на показники імунної системи при фасціольозі та їх ефективність. 24
2. Власні дослідження. 38
2.1. Характеристика господарства 38
2.2. Матеріали і методика досліджень. 42
2.3. Особливості розповсюдження і епізоотології фасціольозу великої рогатої худоби 48
2.4. Клінічні ознаки фасціольозу у хворих тварин. 51
2.5. Динаміка гематологічних та біохімічних показ-ників у великої рогатої худоби здорової та хворої фасціольозом. 52
2.6. Гематологічні та біохімічні показники крові у хворих тварин на фасціольоз при введенні різних форм комбітрему. 54
2.7. Економічна ефективність лікувально-профілактичних заходів при фасціольозі. 59
3. Обговорення результатів дослідження. 62
4. Екологія навколишнього середовища. 64
5. Безпека життєдіяльності. 67
6. Охорона праці. 69
7. Висновки та практичні рекомендації. 71
Список використаної літератури 73
Вступ


В теперішній час в тваринництві є багато проблем, в тому числі наявність незаразних і заразних, особливо паразитарних захворювань. В тваринництві важливе значення мають трематодози (фасціольоз, дикроцеліоз та ін.), які наносять великі економічні збитки, що складаються з падежу худоби, зниження продуктивності тварин.
Трематодози – гельмінтозні захворювання овець, кіз, великої рогатої худоби, буйволів, верблюдів, свиней, коней, ослів, мулів, різних видів антилоп, лам, слонів, жирафів, кроликів. Інколи може хворіти й людина.В зв’язку з великим збитком, який спричиняють трематодози, перед службою ветеринарної медицини стоять завдання, які направлені на:
► боротьбу з трематодозами с/г тварин;
► проведення ефективних профілактичних протитрематодних обробок худоби;
► знищення проміжних господарів трематод;
► вдосконалення методів діагностики хвороб;
► підготовка висококваліфікованих спеціалістів ветеринарної медицини і збільшення кількості служб, які спеціалізуються по боротьбі з трематодами тварин.
Оздоровлення тварин від збудників трематодозів має не тільки економічну мету, але є ефективним заходом, спрямованим на збереження і примноження здоров’я населення країни.
Збудники гельмінтозів викликають в організмі тварин складні патогенетичні процеси, серед яких домінують алергічні явища, в яких приймають участь клітинні й гуморальні фактори захисту організму.
Саме ці захворювання найбільш поширені в Україні, особливо в зоні Полісся і завдають значних збитків тваринництву.
Актуальність теми.

Трематодози є одним з найбільш розповсюджених гельмінтозів сільськогосподарських тварин. Хвороби спричиняють великі економічні збитки народному господарству і може представляти загрозу для здоров'я людини. Ці захворювання нерідко супроводжуються загибеллю тварин. Вони є причиною зниження якості і кількості отримуваної продукції.
В комплексі оздоровчих заходів проти трематодозів головне місце займає дегельмінтизація тварин, яку рахують вирішальним заходом в забезпеченні успішної боротьби з даними захворюваннями. (О.П.Маркевич, Р.С. Чеботарьов, 1957).
Цінність дегельмінтизації полягає в змозі застосування її в будь - яких господарських умовах і будь- які пори року. Цього не можна сказати про інші засоби боротьби з трематодозами.
Дегельмінтизація є не тільки лікувальним, але й профілактичним заходом. ( М.В.Демідов, 1965 ) .
На даний час для дегельмінтизації корів, при трематодозах вітчизняними і зарубіжними авторами вивчено та рекомендовано для використання близько 70 антигельмінтиків. Проте не всі з них задовільняють ветеринарну практику. Одні препарати в терапевтичному відношенні малоефективні, інші занадто дорогі, треті мають низький хфіміотерапевтичний індекс. Це є причиною того, що у практичних ветеринарних спеціалістів виникають труднощі при виборі найефективнішого антигельмінтика, для лікування тварин.
Незважаючи на різноманітність протитрематодних антигельмінтиків (гетол, гексіхол, гексахлорефен, бітінол, сульфен, заніл, рафоксанід, івомек ) пошук нових препаратів в усіх країнах світу, в тому числі і в Україні продовжується.
Дані факти є беззаперечним підтвердженням того, що проблема в цілому залишається не вирішеною.


Мета і завдання досліджень.

Метою нашої роботи було вивчення впливу фасціольозу на показники неспецифічної резистентності великої рогатої худоби, та терапевтичну ефективність антигельмінтиків. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
► вивчити деякі питання епізоотології та клінічні ознаки при фасціольозі великої рогатої худоби;
► вивчити неспецифічну резистентність у здорових та хворих фасціольозом тварин ;
► вивчити вплив різних форм комбітрему на природну резистентність здорових і хворих фасціольозом тварин;
► встановити лікувальну ефективність комбітрему при фасціольозі корів.
Практична цінність.
Впровадження у виробництво результатів дослідження дозволить більш успішно вести боротьбу з захворюванням, зменшити затрати на проведення дегельмінтизації тварин. Широке застосування економічно обгрунтованого антигельмінтика комбітрем, який увійшов в план ветеринарних заходів , дасть змогу значно зменшити затрати, які викликаються фасціольозом, дозволить додатково отримувати продукцію від корів. Це дасть змогу більш ефективно вирішувати проблему профілактики і лікування фасціольозу корів шляхом застосування комбітрему.
Наукова новизна.
В умовах неблагополуччя господарства по трематодозах встановлено, що існує два періодичних підйоми інтенсивності зараження тварин фасціольозом. Вперше вивчена етіотропна і патогенетична терапія при трематодозах. Встановлено наявність високопатогенної мікрофлори в печінці і інших внутрішніх органах великої рогатої худоби. Вивчено ефективність терапії при фасціольозі.Апробація роботи.
Основні положення магістерської дисертації викладені в науковій статті, яка опублікована у журналі “Ветеринарна медицина “ , а також доповідались на науковій конференції професерсько- викладацького складу і студентів агроекологічного університету.

Структура і об’єм роботи.
Магістерська робота складається з вступу, огляду літератури, методики дослідженнь, власних досліджень та їх обговорення, висновків, практичних рекомендацій і списку використаної літератури, а також додатків.

Декларація особистого внеску.
Підбір і опрацювання літератури по темі, обгрунтування теми магістерської роботи, експериментальна частина, обробка і аналіз даних власних досліджень виконані автором особисто.Партеногонія – безстатевий розвиток личинкових стадій у тілі проміжного господаря (мішкоподібної форми спороцисти, редії, церкарії). У тілі прісноводного молюска з одного мірацидія фасціоли може сформуватися близько 100 церкаріїв.
Цистогонія – процес перетворення церкаріїв на адолескарії
( у зовнішньому середовищі ) або на метацеркарії
( в організмі додаткових господарів).
Маритогонія – розвиток трематод в організмі дефінітивних господарів до статевозрілої стадії (марита або імаго ).
( Голат В.Ф. та ін. 2003 ).
Список литературы 7. Висновки та практичні рекомендації.


1.На основі аналізів звітної документації і власних досліджень встановлено, що фасціольоз великої рогатої худоби має широке розповсюдження в господарствах Любарського району. Максимальна інтенсивність фасціольозної інвазії досягає 80 – 90%. Кількість яєць в 1г фекаліїв в середньому становить 11,6.
2. Зареєстровано два періоди зараження тварин: перший – з кінця квітня до половини червня, другий - середина вересня, до закінчення пасовищного періоду.
З. У хворої фасціольозом великої рогатої худоби знижуються показники неспецифічної резистентності, бактерицидної активності сироватки крові на 18,8%, лізоцимної активності сироватки крові на 6,3%. що обумовлено імуносупресивною дією гельмінтів фасціольозу на організм тварин.
4. У хворої фасціольозом великої рогатої худоби відбувається зменшення еритроцитів на 4,4%, гемоглобіну на 31,0%, збільшення лейкоцитів на 39%, еозинофілів на 4,0% зменшення паличкоядерних нейтрофілів на 78%. біохімічних показників відмічалось зменшення загального білка на 24,3%. кислотної ємкості на 12.7%. в порівнянні з здоровими тваринами.
5. Високоефективним гельмінтиком при фасціольозі великої рогатої худоби виявився:
► Комбітрем у формі порошка в дозі 1г на 10 кг маси тіла (де в 1г міститься 50мг триклобендазолу і 100мг альбендазолу). ЕЕ і ІЕ становила 100%.
► Комбітрем у формі емульсії в дозі 1 мл на 10 кг маси тіла ЕЕ – 80%, ІЕ – 86,7%.
6. Через 30 днів після введення комбітрему у хворих тварин на фасціольоз збільшувалися показники гуморального фактору захисту (бактерицидна активність сироватки крові), біохімічні і генатологічні показники (еритроцити, гемоглобін, загальний білок). Після введення комбітрему (форма – порошок) організм повністю звільнився від гельмінту.
7.Підвищення вище вказаних показників пов’язане не з прямим впливом препарату на механізми імунної системи, а передусім з припиненням виділення продуктів життєдіяльності гельмінта в організм тварин. Таким чином , комбітрем не має імуносупресивної дії на механізми імунного стану і забезпечує високу терапевтичну ефективність при фасціольозі. Вірогідне зниження до норми кількості еозинофілів у тварин підтверджувало його лікувальну дію та відсутність сенсибілізувальних властивостей.
8.Комбітрем (у формі порошка і емульсії) виявився ефективним фасціолоцидним антигельмінтиком, але більш високоефективною є форма порошку, так як ЕЕ і ІЕ складала 100%. Препарат мав згубну дію на молоді і статевозрілі фасціоли.
9. Для лікування і профілактики великої рогатої худоби хворої фасціольозом рекомендую застосовувати антигельмінтик комбітрем (форма – порошка в дозі 1г на 10 кг маси тіла, де в 1г міститься 50мг триклабендазолу і 100мг альбендазолу); комбітрем (форма – емульсія) в дозі 1 мл на 10кг маси тіла тому, що препарат має згубну дію на молоді і статевозрілі фасціоли. 2.В практичному використанні найбільш доцільно з лікувальною і імуностимулюючою метою препарат “Комбітрем” у формі порошку. У формі емульсії він більш зручний для дозування, проте введення його додатково потребує залучення робітників для фіксації тварин та фахівців ветеринарної медицини, тому його перспективніше використовувати в умовах фермерських або приватних господарств з невеликим поголів’ям.

Список використаної літератури


1. Абалихин Б.Г., Сапожников Г.И., Алеутская Л.К. Тези доклада II Всесоюзного сьезда паразитологов. К.: Наукова думка. 1983. С. 14 - 15.
2. Абалихин Б.Г. Кузьмичев В.В. Федотов B.П., Короткова И.В. Опыт борьбы с фасциолезом крупного рогатого скота в хозяйствах Ивановской области //Реферативный журнал. - 1987. - N°6. - С. 40.
3. Абуладзе. К.І. Паразитологія // Київ. - Вища школа – 1990
4. Азимов Ш.А. Шакиев Е.Ш.,, Кажабаев М.К. Фасциолы и аноплацефаны овец и КРС в Узбекистане //Уз ССР. - Ташкент - Изд. Фан. - 1971.
5. Алиев С.Ю., Усобоев С.М. Мамедов Р.Б., Халалова Р.Б. Ветеринария 196б.№1.С.4б-47.
6. Архипов И.А.. Профилактика и лечение при паразитозах крупного рогатого и мелкого скота. //. Ветеринария.- 2001.- №2.-с.8-12.
7. Атаев А.М. Эколого – эпизоотический анализ фасциолеза жвачных и совершенствование мер борьбы с ним в юго-восточном регионе Северного Кавказа / /Автореферат дисс. доктора вет. наук. - Москва. -1990.-40с.
8. Атаев А.М., Авдельханова Т.Х. Атаев М.С. Распространение и динамика фасциолеза крупного рогатого скота в равнинной зоне Дагестана//Реферативный журнал. - 1986. - №б. - С. 34 - 35.
9. Аюпов Х.В., Твердохлебов П.Т. Инфекционные и паразитарные болезни с.-х. животных и птиц. //Минск, - 1980.
10. Бараускас А.Ю., Вишняускас К.Ю. Вышняускас А.А. Разработка новых схем применения ацемидофена для профилактики остропротекающего фасциолеза. // Биол. / Всесоюз. ин - та гельминтологии.- М., 1989. - Вып. 51 - С. 28 - 31. 11. Вишняускас А.Ю., Подгорный А.А. Сравнительная эффективность салинида и гранулированного занила при эспериметальном фасциолезе крупного рогатого скота //Реферативный журнал. – 1990. - №9. - С. 47.
12. Галат В.Ф. Березовський А.В., Прус М.П., Сорока Н.М.. За ред. В.Ф.Галата – Паразитологія та інвазійні хвороби тварин , - К.; Вища школа, 2003р.
13. Галат В.Ф. Тропическая ветеринарная паразитология //Учебное пособие - Киев - Изд. УСХА - 4,1 - 1976.
14.Галат В.Ф. Тропическая ветеринарная паразитология //Учебное пособие для вузов - Киев - Изд. Вища школа. -1986.
15. Галат В.Ф. Тропическая ветеринарная паразитология //Учебное пособие для вузов - Киев - Изд. УСХА. -1991.
16. Галат В.Ф. Чумаченко В.Ю., Довгій Ю.Ю. Ефективний засіб проти фасціольозу овець /Матеріали доповідей наукових конференцій професорсько-викладацького складу та аспірантів НАУ. - Київ. - 1994. С. - 140.
17. Гариев Б.Г. Двойственная гельминтно-бактериальная паразитоценотическая система при фасциолезе и клостридиозах животных. // Материалы IX конференции Укрю паразитолю о-ва. - К.7- 1986. - С. 133 - 135.
18. ГороховВ.В. Роль моллюскоцидов в комплексе противогельминтозных мероприятий //Материалы научной конференции по фасциолёзу, происходившей 21-23 июня 1997 года в Болшых Луках. - Москва - 1977.
19. Горохов В.В. Экологические основы борьбы с вредными моллюсками //Москва-1963.
20. Горохов В.В. Эпизоотический процесс при фасциолезе //Ветеринария -1986 - №3.
21. Горчаков В.В. Возможность ограничения численности малого прудовика в каналах мелиоративной сети .//Тезисы доклада съезда ВОГ - Тбилиси - 3 - 5 апреля 1986.
22. Даугилеева Э.Ф. Имунный статус и пути его коррекции при гельминтозах / Тр. /ВИЭВ - М. 1989 - Т. 67 - С. 26.
23. Дегтяров М., Югай Н. Якість м’яса великої рогатої худоби при фасціольозі різного ступеня інвазії.// Тваринництво України. – 2002. - №4.-с.21.
24. Дяконов Л.П. Болезни животных. (Сборник статей).- Новочеркаск., 1986.
25. Малинина И.А. Сравнительная восприимчивость животных к заражению мирацидиями фасциолы //Реферативный журнал. - 1986. -№9. - С. 32.
26. Маркевич О.П. Трематодози і асоціативні хвороби тварин //Реферативный жур-нал. - 1987. - №б. - С. 30.
27. Маркевич А.П., Чеботарьов Р.С. Пути ликвидации фасциольоза сельскохозяйственных животных– Агропромиздат., Колос., - 1957.
28. Мовсесян С.О., Чубарян Ф.А., Чубарян АГ., Ионнесяк И.К., Датян М.П., Мкртчен Л.К. Профилактика фасциолеза крупного рогатого скота //Ветеринария- 1990. -№3.
29. Орловский В.И., Бобкова А.Ф. Современные методы и средства борьбы с фасциолезом крупного рогатого скота //Бюллетень всесоюзного института гельминтологии. -Москва. - 1978. -вып. 34.
30. Панова Л.Г. Фасциолез сельскохозяйственных животных /Москва. - 1951.
31. Паюк В., Роговський П. Бактеріологічні дослідження туш і внутрішніх органів овець, уражених фасціолами. // Ветеринарна медицина України . – 2001.- №11 – с.32-33.
32. Петраченко В.И. Методические указания по гельминтологической оценке пастбищ с целью профилактики дикроцелиоза. //Москва.; - Россльхозиздат, - 1954.
33. Петров Ю.Ф. Паразитоценозы и ассоциативные болезни сельскохозяйственных животных /Ленинград;-Агропрмиздат - 1988.
34. Петров Ю.Ф.. Сапожников Г.И. Эффективность моллюскоцидов в борьбе с пресноводными моллюсками - промежуточными хозяевами фасциол и парамфистом жвачных животных //Сборник научных трудов МВА. - Москва. - 1992. - №131.
35. Сазанов О.М., Архипов М.А. Дегельминтизация животных при фасциолезе. коров //Бюллетень Всесоюзного института гельминтологии.-1991.-Вып.53.
36. Сазанов О.М., СафиулинР.Т., Сорокін Н.Н. Эффетивностъ гексихола, дертила - Б и фасковерма при фасциолезе коров //Бюллетень Всесоюзного института гельминтологии. - 1991. - Вып. 53.
37. Сазанов А.М., Горчаков В.В. Значение мелиорации пастбищ в профилактике фасциолеза //Ветеринария. - 1982, - Вып. 53.
38. Салімов Б. Ветеринарія. 1971. №6. С. 63 - 65.
39. СалимовБ.С., Нурумлаев А.А., Ватумлаев 3. Молюск Lynmacea subdisyuncta - новый промежуточный хозяин F. gigantica .//IX съезд Всесоюз. о-ва гельминтологов. - Тбилиси. - 1986. - Вып. 10. - С. 142 -143.
40. Салимов B.C., Азимов З.А. Эпизоотология фасциолеза и биология фасциол //Ветеринария - 1983. - №9.Сердюк В.В. Ветеринария. 1970. №1. С. 101 - 103.
41. Сафиуллин Р.Т. Распространение и экономический ущерб от основных гельминтозов жвачных животных. // Ветеринария . – 1997. - №6. – с.28-32.
42. Скрябин К.И., Шульц Р.С. Гельминтозы крупного рогатого скота и его молодняка. //Москва. - Сельхозгиз, - 1937.
43. Сорчаков В.В. Поиск комплексного подхода биологического ограничения численности малого прудовика и профилактика гельминтозов сельскохозяйственных животных в зонах отгонного животноводства и мелиорации земель. - Москва.- МВА – 1986. – Вып. 131.
44. Сорчаков В.В. Поиск комплексного подхода биологического ограничения численности малого прудовика //Реферативный журнал -1987. - №7. - С. 34 - 35.
45. Сун Сотхин, Галат В.Ф. Эпизоотология лечение фасциолеза крупного рогатого скота в Камбодже //Тезисы докладов XI конференции Украинского общества паразитологов / Киев, сентябрь 1993/. - Киев -1993.
46. Твердохлебов П.Т., Аюпов Х.В. Дикроцелиоз животных //Москва;-Агропромиздат - 1988.
47. Филипов В.В. Эпизоотология гельминтозов сельскохозяйственных животных „Москва - ВО Агропромиздат. - 1988 - 207 с.
48. Шабаев В.А., Макольский И.Г., Аптухаев И.К. Єффективность гексикола, нонокура - гранулята и фаркоферма при фасциолоезе и парамфистоматозе крупного рогатого скота в новом очаге инвазии //Биол. / ВАСХНИЛ. - М, - 1986. - Вып. 18-19. С. 63 - 66.
49. Шевцов О.О. Паразитология .//Київ. –Вища школа. - 1977.
50. Aefovso НА, СоЪгега С., Мэггего Е. Comparacion entre la octiviodad fasciolicida de Niiroxinily Brotiomdo en bovinos infestedos noturolmenle //Rev. jolud. Ашш. - 1985 - 37 - S. 189 - 192. 51. Beirn С A, Bryant C. Biochemicas targets for chemiotherapy of trematodes //Sump, on molecular and ceilolar biology Los Angeles . - 1987. - S. 18.
52. BielescfcL A. Wplyw protnieni rentgenowskich і laserowych na trollnosc inwaryjna'borna Fasciola hepaiica //Wiad. Porarytol. - 1987. - S. 119.
53. Boutard C., Bomery M, Argente G. Comparasion de La detection des foyery de fasciolose par test Elisa sur loctoserde um et serum et por copioscopie //Ann. Redi. Vveter. - 1985. - №16. -P. 363 - 368.
54. Candeii M. The effects of fasciolosis on fertility //brit, Vetter. Y. - 1976. - 132.
55. Chilardi G. Mantovani E. Fascioliasis in cattle in mantua //prov. Incenordisk veterinaer medicin, - 1975 - 27.
56. Chwanez I. Interaction of N. Lubiusand influence virus in mice I III Exp. Parasitic. - 1976 - №2.
57. Dikerson C. Et, al. Limnaea natalensisi gastropode Diennii douce vecteurde fascioloses transmmissible a LTiomme. Possibslite de lutte Sbiologique //Conference Internationale sur liitinsaiion raiionnelie et laconservation. - 1981.
58. Dorcheret P. Conditions ol efficocite des anthelminilidnes chez le mouton //Rev. med. veter. - 1989. - №139. - P. 53 - 56.
59. Dorcher P., AMen P., Deltor J. Office international des epizzoties Bulleten//Des Epizootics. - 1988. - №63 (1/2). - 53 .
60. FAO-WHG-OIE- 1989.
61. Fetterer R.H. The effect, of albendozole and triclabendozole on colchicine І binding in the liver fluke Fasciola hepatica //J. veter. Phormacol. - 1986. -№9. -P. 49-54.
62. Framunda V., Sirbue.Aspect de Tepidemiogie et de prophylaxie de la fasciolose en republiqiie socialists de laRoumanie //each. med. Vet, - 1974.
63. Genchi C., Traleh G., Bossi P., Rocco M. // OHettivi Doc. Veter. - 1986. - S.45-47.
64. Gundlach J.L., Yadzikowski A, Uchacz S. Zrniany poziomu wybгапісh sklodnikow mincralnydi u surowicach delai u przeliegi doswiadezolney inwazji і superinwazji Fasciola hepatica //Med. veter. - 1988. - №4. - P. 160- 165.
65. Нillуег G.V. Resistance to fascioliasis a review. //4reter. Parasilol. - 1986. -S. 1 - 3.
66. Horak J. Initger, A, Lown J. Fascioliasis nofar in sydves tjyland //Nordisk veterinares medicin. - 1972, - V. 104.
67. Horst W., Lammlar G. Parasitilogia. 1962.
68. Kawana J., Umamoto H., Whimizu A., Kimura S., Asinplified method for preporation of antigens of Japanese Fasciola sp. for dvuble irmmmodifizion. //Japan. J. veter. Jc. - 1995. - №4. - S.47. 69. Kendal S.B. Dicrocelium dendriticum Intro luktion. // Med. veter. - 1988. - №4.
70. Kiigore P.L., Williams ML., Benz G.W., Gross CJ. Comprorative efficocy of clorsulon and albendasole agaist Fasciola hepatica in cottle Wetter. Res. - 1985. - №46 - P. 1553 - І355/
71. Kimura Y., Satoch H., Scirna Т., Те rapetic affect of triclabendasole on spontaneus bovine fascioliasis // Jorn. tapan. veter. med. assoc. - 1987 vol. 40 - №9.
72. Lunhdeo S.C., Lanestfr N.S., Mettrick D.F. Ciffects of cholmergic drags on longitudinci nurcle contrations of Fasciola hepaiica . // J. Parasitoe. - 1986. - №6. - S.72,
73. Mage C. Fregnence de Fasciola hepatica infhierenze des periodes dexanens coproscopignos et de la conduite de paturage selon la cliimatologie //Rev. meg. Vetter. - 189. - S. 140.
74. Mage С., Thibault 1Л Rondelaud D. Wowelles dannecs suz les holes intermedia ires de Fasciola hepatica L. dans les marais ciotiers de eharente - Maritime / Rev. Mcd/ veter. - 1989. - S. 140.
75. Malone IB. Fasciolosis and centrodiasis in cattle //veter. Clin. N Anenca. - 1986. JfeZ - S. 261 - 275.
76. Malone J. В., Loyocano A.F., Hugh-Jones M.E., Korcum K.C. A. thieeyear study on seasonal transmission and control of Fasciola hepatica of cattle in louisiana//Prevent. Veter. Meol. - 1986. - C. 131 - 141.
77. Pfister K., Keller C., Boisiger B. Uarly diagnosisof bovine Fasciola hepatica infections using an ELISA - system //Proceedins. Vol. – 1986.
78. Preston J., Castelino J. A study of the epidemiology' of bovine fascioliasis in Kenya and its control using N. - tritymorpholme //Brit., veter. -1977.-V. 133. - №6.
79. Poira N. Jieving techniguewith tlie glass beands layer for detection and quanltatkm of Fasciola eggs in cattle feces //Rev. jalud. Animin - 1985 - ;4 -S. 200-297.
80. Robin B.7 Cain P., Aicano H. Resistance to Trematodiasis a review. /veter. Parasuol. - 1990. - S. 16 - 18.
81. Restani R. ParasMogia. 1960.
82. Tembell S., AlvinLT., Sakar D.7 Craig T.M., Traore S.J., Liver flure infections of cattle in Mali and abattoir Survey on prevalence and geographic distribution // Trop. ahih. Health prod. - 1988. - vol. 20 - №2.
83. Touratier Z. Note. Siiir la place du nitroxinil clans la lutte integjee contre la fasciolose bovine a fasciola, gigantica a Madag.ascar // Rev. elev. med. vet. - 1988. - vol. 41. - №2.
84. Walleace D.H., Jchons D.S., Hoberg E.P., Zinmerman G.L. Efficocy of clorsulon Qgoffist mature, naturally olguered Fasciola hepatica infection in cottle and sheep /Vitm. j. veter. Res. - 1986. - S. 74.
85. Wallace D.H., Kilgore R.L., Benz G.W. Qorsulon a new fascioHdde for cottle //Med. veter. Pract. - 1985 - №66. - P. 979 - 882. 86. Wobeser G., Gajadhar A.A., Hunt ^.M. Fascioloides magna, І Occurence in Yoskatchewon and distribution in Canada //Canad veto. S. -1995.-№26.-H. 241-244.
87.Wood I.C. Fasciola hepatica infwction of Cattle //Praxis veter. - 1981. -Ж-С. 107-109.
88. Wyckoft I.H., Bradley R.E. Diagnosis of Fasciola hepatica infectionin beef colves by plosma Enzyme onalysis //Am. J. veter. Res. - 1995 - 346. -P. 1015-1019.
89. Ziger K., Simunis D. Jabolic N. Iskustvavereterinarske stanice varardin u surbijanju metilojavosu goveda. //Praxis veter. -- 1985. - №1 -2.-C. 107-110.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
375
Скачать бесплатно 19896.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.