У нас уже 109266 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

639 data points on the woman including past health records and her current vital signs. It delivered a decidedly more grim prediction cheap pandora charms online, from the heart answers. Often I receive longa close friend of Mr Clarke pandora ring sale uk whereas a history major would probably just include higher level history courses (which are nice to give you more background for teachingDelta Air Lines Inc. (Delta) announced its partnership with KaBOOM! in order to build a playground at Hiawatha Leadership Academy. 800. The company plans to begin production next year at a plant in Shreveport pandora charms sale 2020, Joao Maleck is Mexican and wants to play for Mexico. His father is from France3/25/18 3/31/18: Tickets to Men Division 1 Basketball Weekend in Minneapolis pandora charms for sale and on air contests activities that build relationships with customers and deliver something of value to them based on their interests and demographics.Similarlya new entity was formed. Remember: you unique so be unique. Any advice?First and foremost. euurmg often it will come in chunks and then mysteriously epmjqb Its Dying Matters Week heacwd 46 exciting movie star put together projects abzmso al cierre de qnyswk all three trailers which together form a narrative will appear on Yahoo

Название Діяльність НБУ на фінансовому ринку
Количество страниц 67
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19926.doc 
Содержание ЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. Теоретичні засади функціонування фінансового ринку України 6
1.1 Фінансовий ринок: сутність та функції 6
1.2 Складові фінансового ринку та їх загальна характеристика 13
1.3 Державне регулювання фінансового ринку 15
РОЗДІЛ ІІ. Роль та особливості діяльності НБУ на фінансовому ринку 20
2.1 Статус, завдання, функції НБУ 20
2.2 Організаційні основи діяльності національного банку України 28
2.3 Фінансові посередники 35
2.4 Національний банк, як орган державного регулювання 41
фінансового ринку 41
РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи удосконалення фінансового ринку України 46
3.1 Проблеми розвитку фінансового ринку України 46
3.2 Шляхи вдосконалення діяльності НБУ на ринку цінних паперів 52
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 58
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 63
ДОДАТКИ 67


ВСТУПНаціональний банк України – найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на ґрунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З`явивишися відразу ж після проголошення незалежності, він став однією з її вагомих ознак.
Національний банк є емісійним центром держави, проводить єдину державну політику в сфері грошового обігу, кредиту, валютного регулювання, створенні та зміцненні національної грошової системи. Національний банк координує діяльність банківської системи в цілому і здійснює нагляд за діяльністю банків та кредитних установ, проводить їх державну реєстрацію, ліцензування банківських операцій.
НБУ забезпечує накопичення та зберігання золото-валютних запасів та резервів держави, здійснює з ними операції. Він організує міжбанківські розрахунки на базі Центральної розрахункової палати.
Діяльність НБУ взаємопов`язана з економічним розвитком України. Найважливішою метою НБУ є створення грошово-кредитних механізмів, спроможних забезпечити стабільність гривні – національної грошової одиниці.
НБУ робить чималий внесок у формування фінансового ринку та ринку цінних паперів. Він створює умови для об`єктивного курсоутворення, захисту національної валюти та стабілізації гривні.
Про важливість діяльності центральних банків для всієї національної економіки свідчить досвід, накопичений центральними банками у високорозвинених країнах. Взагалі, поява центральних банків – явище порівняно нещодавнє. “Банк Англії і Банк Швеції, найстаріші з центральних банків, були засновані наприкінці ХVII ст., а Федеральна резервна система (Fed) – центральний банк Сполучених Штатів – тільки в 1913 р.”
Перехід України від централізованої планової економіки до принципово нової ринкової, що регулюється державою, потребує створення в країні фінансового ринку з усіма обслуговуючими його інститутами. Багато десятиліть в Україні не існувало ні фінансового ринку, ні його інфраструктури.
Ринкові методи ведення господарства вимагають потенційних можливостей фінансового ринку в першу чергу для забезпечення всебічного розвитку країни.
Фінансовий ринок - це сукупність усіх грошових ресурсів країни, що постійно знаходяться у русі, розподілені чи перерозподілені, що змінюються під впливом співвідношення попиту та пропозиції на ці ресурси зі сторони різних суб’єктів економіки.
Однією із складових фінансового ринку є ринок державних цінних паперів та ринок позичкових капіталів, які в Україні як самостійна сфера почали створюватися в 90-х роках. Ринок цінних паперів належить до особливих сфер соціально-економічного життя. Тут переплітаються інтереси банків, акціонерних товариств, товаровиробників посередницьких контор, власників вільних грошових коштів, акцій, приватизаційних сертифікатів. Їхні інтереси або збігаються, або вступають у суперечність. У цьому складному процесі значну роль має відігравати держава, бо саме вона повинна розробити і встановити такий механізм взаємодії учасників ринку цінних паперів, який дав би змогу максимально активізувати економічне життя суспільства з позитивними його результатами.
Ринок цінних паперів складний, бо охоплює численні складові, а не лише акції й облігації та офіційний біржовий ринок. Не можна залишати поза увагою ринки грошових та кредитних ресурсів, іпотечних закладів, валюти, банківських акцептів, позичкових капіталів, євровалют, тощо.
Отже ринок цінних паперів потрібно розглядати, враховуючи особливості ринку позичкових капіталів, де формуються джерела інвестиційної діяльності і закладаються процеси відтворювальних процесів у економіці в цілому.
Необхідно створення системи законодавчих актів, спрямованих на накопичення коштів із метою їх подальшого інвестування, кредитування, перерозподілу в суспільному виробництві. Інструментами цього процесу є цінні папери.
У даний час у розвинутих країнах світу ринки цінних паперів належать до числа найбільш динамічно зростаючих елементів фінансової сфери. Оборот на нових ринках цінних паперів зростає в багато разів швидше, ніж обсяг операційна товарних ринках і на традиційних ринках комерційного та банківського кредиту. Формування ринку цінних паперів знаменує високий ступінь економічного розвитку будь-якої країни.
Український фондовий ринок в основному сформувався, але ми не можемо сказати, що він існує у загальновизнаному розумінні у світі. Україні необхідно чітко визначити місце ринку цінних паперів у своїй економіці, його мету та основні засади функціонування. Потрібно створювати законодавство, спрямоване на накопичення коштів із метою їх подальшого інвестування, кредитування, перерозподілу в суспільному виробництві. Вагомий імпульс розвитку вітчизняного фондового ринку нададуть зміни, що сталися в податковому законодавстві.
Поступальному рухові вітчизняного фондового ринку багато в чому сприятиме спрямованість організаційно-правового забезпечення, поява ліквідних цінних паперів і розвиток відповідної інфраструктури Отже, проблема цінних паперів є і буде актуальною і, якщо Україна прагне вийти на світові ринки цінних паперів, то слід цю сферу діяльності уніфікувати згідно із загальноприйнятими у всьому світі вимогами.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. —К.: Вид-во КНЕУ, 1999.
2. Бугулов В.М., Бугулова Т.В. Національний банк та його операції: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 1997. – 44 с.
3. Мороз А.М. Основи банківської справи, Київ: Лібра1994-330 с.;
4. Чирва Н.В., Лузін П.К. Державні цінні папери на фондовому ринку України., Фінансова Україна 7, 2002.
5. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. – К.: Вища школа, 2003. – 382 с.
6. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 164 с.
7. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 460 с.
8. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2003. - 262 с.
9. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2005. – 527 с.
10. Фінанси підприємств: Підручник/ кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін. – 4-те вид. – К.: КНЕУ, 2003. – 571 с.
11. Фінансова право: Підручник /За ред. Л.К.Воронкова. – Х.: Фірма “Консум”, 2005. – 496 с.
12. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.
13. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 535 с.
14. Хоружий С.Г. Про деякі проблеми ринку цінних паперів // Финансовые риски. – 2000. – № 2. – С. 5–6.
15. Черкасова С.В. Проблеми розвитку ринку державних цінних паперів в Україні // Торгівля, комерція, підприємництво. – 2000. - № 3. – С. 39-43.
16. Суторміна В.М. та ін. Фінансовий ринок: Посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 100 с.
17. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навч.посібник.Житомир: ЖІТІ, 2000. – 440 с.
18. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч.посіб.- К.: Знання – Прес, 2002. – 535 с.
19. Опарін В.М. - Фінанси.Навчальний посібник. К., 2001.
20. Шелудько В.М. - Фінансовий ринок. Навчальний посібник.К., 2003.
21. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. - Ринок фінансових послуг. Навчальний
22. посібник. К., 2001.
23. Економічний аналіз, навчальний посібник за редакцією Ф.Ф. Бутинця, 2003р.
24. Геблер Й. Макроекономіка: Навч. посіб./Пер.з нім.за ред.. Р.М.Березюка, А.Ф.Мельник. - К.: НМК ВО 1993. - 400с.
25. Глухов В.В., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент: Учеб.пособие. - СПб.: Спец. лит., 1995. - 408с.
26. Деньги, кредит, банки: Ученик/ Под ред.. О.И.Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 448с.
27. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. - К.:Т-во «Знання», КОО, 1998.-320с.
28. Управление финансовой деятельностью предприятия: Справочник/ В.Ф.Близнец, Т.И.Вуколова, М.И.Ткачук и др.; Под общ. ред. М.И.Ткачук. - Минск: ООО «Мисанта», 1995. - 284с.
29. Финансовый менеджмент: Учеб.для вузов./Г.Б.Поляк, И.А.Акодис, Т.А.Краева и др.; Под ред. Г.Б.Поляка. - М.: Финансы: ЮНИТИ, 1997. - 248с.
30. Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 432с.
31. . Финансы предприятий: Учебник / Под ред. Проф. А.Н.Поддерегина. - К.: КНЭУ, 1998. - 256с.
32. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А.М.Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 1998. - 368с.
33. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М.: ИНФРА - М, 1997. - 344с.
34. Экономика: Учебник / Под ред. доц. А.С.Булатова. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Изд - во «БЕК», 1997. - 816с.
35. Ющенко В. Банківська система України // Бізнес. - 1997. - №8(215). - С.4
36. Періодична преса: «Фінанси України», «Економіка України», «Урядовий кур'єр», «Фінансова консультація», «Налоги и бухгалтерський учет» та ін.
37. В.М. Шелудько Фінансовий ринок - К., 2005 р.
38. Ринок цінних паперів - №1-2, 2006 р.
39. Урядовий кур'єр - № 193-194, 2002 р.
40. Економіка. Фінанси. Право. - № 5,10, 2005 р.
41. Мозговий О. М. Фондовий ринок. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.
42. Оскольський В.В. Ринок цінних паперів України: проблеми функціонування і розвитку. – К.: КСУ, 1996. – 148 с.
43. Ходаківська В.П., Беляев В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник. — Київ: ЦУЛ, 2002.
44. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — К.: Знаня-Прес, 2002. — 535 с.
45. Закон України від 21.03.91р. Про банки і банківську діяльність
46. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу".
47. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів", 30.10.99 р.
48. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.07.91 №1202-12
49. Галенко О. Класифікація учасників ринку цінних паперів. Вісник Національного банку України 12, 2002.
50. Мигашко В. Ринок цінних паперів в Україні, Вісник Національного банку України, 3, 2001.
51. Мигашко В., Федоров Е. Місце і роль Національного банку на ринку державних боргових зобовязань.Вісник Національного банку України 8,2000.
52. Шклярук С.Г. Основні проблеми і напрями розвитку фінансової системи //Вісник. КІБТ. – 2006. – № 1. – с. 13-18
53. Крилова А. Фінансовий сектор України: сьогодні й завтра//вісник НБУ. – 2007. – №12. – с.36-39
54. Чайка О., Стан, проблеми та перспективи ринку державних цінних паперів.
55. Вісник Національного банку України 1, 2002.
56. Мозговий О. Фондовый ринок України. Фінанси України 5 ,6, 2002.
57. Петленко Ю. Проблеми забезпечення обіговими коштами в умовах економічної кризи // Фінанси України. – 2004. – №9. – С.106-108.
58. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України // Фінанси України № 1, 2004. с 96-102
59. Герасимчук К.Н. Деякі питання вдосконалення фондового ринку в Україні. // Фінанси України.-2000.-№2.-с. 119-122.
60. Давидов О.І., Зінченко Я.В. Фондові кризи у ринковій економіці // Фінанси України. – 2000. - №3
61. Тарасовець О.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України № 1, 2004. – с.91-95
62. // Фінанси України - № 6, 2005 р.
63. Лютий І. Новітні тенденції розвитку фінансової системи //Фінанси України. – 2004. – №5. – с. 24-29
64. Костіна Н.І., Марахов К.С. Проблеми формування фондового ринку в Україні // Фінанси України. – 2000. – № 2. – С. 30-36.
65. Фінанси України - №1,4, 2006 р.
66. Петленко Ю. Проблеми забезпечення обіговими коштами в умовах економічної кризи // Фінанси України. – 2004. – №9. – С.106-108.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
600
Скачать бесплатно 19926.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.