У нас уже 27467 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Організація процесу кредитування в на прикладі ВАТ Райффайзен Банк Аваль
Количество страниц 96
ВУЗ Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 2015.doc 
Содержание Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи організації кредитної діяльності комерційними банками 6
1.1 Сутність кредиту та принципи кредитування 6
1.2 Поняття кредитного ризику та кредитного процесу 13
1.3. Нормативне-правове забезпечення з теми дослідження 25
Розділ 2. Основні умови та етапи процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ "Аваль" 33
2.1 Характеристика фінансового стану та результатів діяльності банківської установи 33
2.2 Умови кредитної угоди 40
2.3 Процес кредитування клієнтів банку 44
2.4 Формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками банку 55
Розділ 3. Менеджмент кредитного портфеля Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль” 64
3.1 Способи захисту від кредитного ризику 64
3.2 Методи управління проблемними кредитами в Коростенському відділення №1 АППБ „Аваль” 69
3.3 Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами 74
Висновок 80
Список використаної літератури 84
Додатки 90


Вступ

Однією з найважливішою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв'язки і відносини економічного життя суспільства є кредит. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва і являє собою економічні відносини з приводу зворотного руху позиченої вартості. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає стосунки між кредитором і позичальником. За його допомогою вільні кошти підприємств, приватного сектора і держави акумулюються, перетворюючись у позичковий капітал, котрий передається за плату в тимчасове користування.
Кредит в ринковій економіці необхідний, передусім, як еластичний механізм переливання капіталу з одних галузей в інші та згладжування норми прибутку. Він дає змогу подолати обмеженість індивідуального капіталу. У той же час кредит є необхідним інструментом для підтримки неперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації товарів, що є особливо важливим в умовах становлення в Україні ринкових відносин.
У ринковій економіці основною формою кредиту є банківський кредит. Банківський кредит - необхідний інструмент стимулювання народного господарства, без якого не можуть успішно працювати товаровиробники. В сучасних умовах необхідно навчитися як на макро-, так і на мікрорівні, правильно й ефективно використовувати банківський кредит в інтересах розвитку національної економіки України.
Відомо, що кредитні операції належать до базових операцій, якими банки, власне і відрізняються від небанківських кредитних установ і які створюють первинну сферу банківської діяльності. Як свідчить національний і світовий досвід, саме кредитування приносить фінансово-кредитним установам значну частину прибутків та водночас воно пов'язане з кредитним ризиком та ризиком втрати ліквідності та платоспроможності банку, а в підсумку - з ризиком банкрутства.
Актуальність теми дипломної роботи пов'язана з тим, що ефективне кредитування на сьогоднішній день - це одне з найважливіших і найактуальніших завдань банківської системи України. Кожній фінансово-кредитній установі саме кредитні операції приносять найбільші доходи і від того, наскільки правильно будуть обрані методи і дотримані умови кредитування, в значній мірі, залежить результат кредитної операції.
Актуальність, науково-теоретична і практична цінність даної проблеми, необхідність розробки напрямків подальшого розвитку методів і умов банківського кредитування господарських суб'єктів і обумовили вибір теми дипломної роботи.
Метою дипломної роботи є вивчення проблем пов'язаних з дотриманням умов кредитування, вибором способів кредитування, виробленням практичних та методологічних рекомендацій щодо вдосконалення роботи банків в цьому напрямку.
Для досягнення мети в роботі ставляться наступні завдання:
• розкрити механізм здійснення кредитування та сутність принципів кредитування;
• проаналізувати діючу практику кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ “Аваль”
• напрацювати рекомендації щодо оптимізації процесу кредитування в аналізованій банківській установі.
Предметом дипломної роботи є економічні відносини, які виникають в ході організації кредитного процесу в комерційних банках
В якості об’єкта дипломної роботи виступає кредитний процес в Коростенському відділенні №1 АППБ “Аваль”.
Теоретичною методологічною основою дипломної роботи являються основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів в області теорії банківської справи.
В якості емпіричної бази дослідження використані законодавчі і нормативні документи регулюючі банківську діяльність в Україні.
Інформативною основою є праці українських і закордонних фахівців в області теорії і практики банківської справи в Україні; матеріали наукових конференцій; періодичної преси.
У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін.
Практична значимість дослідження полягає в тому, що в роботі зроблена спроба розкрити певні проблемні аспекти організації кредитного процесу в комерційних банках.
Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку літератури та додатків. В першому розділі дипломної роботи викладені теоретичні аспекти кредитування та методів надання позик.
В другому розділі проведено аналіз діючої практики кредитних взаємовідносин аналізованої банківської установи
Третій розділ роботи висвітлює питання менеджменту кредитного портфелю.
Список литературы Висновок

Дослідження проведене в дипломній роботі показало, що на сучасному
етапі розвитку економічних відносин багато уваги кредитуванню, зокрема, умовам та методам надання позичок приділяють як науковці так і практики. У дипломній роботі економічний зміст кредитування показаний як складний і багатогранний процес з його принципами, умовами та методами.
Визначено, що на сучасному етапі в теорії та практиці кредитних відносин в Україні науковий підхід до кредиту як до економічної категорії ще належно не застосовується. Нехтування об'єктивними законами кредиту, який є економічними відносинами, з приводу зворотного руху позиченої вартості, а не позиченою вартістю, тобто позичкою, призводить до негативних наслідків у реалізації зазначених відносин на практиці. Це виражається у формі численних недоліків в організації кредитування клієнтів вітчизняними банками. Зазначені недоліки пов'язані з браком знань про об'єктивні закони існування кредиту. Із цієї причини чітко не визначено принципи організації банківського кредитування та поняття кредитоспроможності. Виходячи з цього, надано тлумачення та обґрунтування основним економічним поняттям, зокрема кредиту та принципам кредитування, на яких побудований процес кредитування.
Зважаючи на те, що позички є найприбутковішими активами банку і становлять основну частину їх активів, кредитна діяльність банку потребує ретельної організації. Організацію кредитної діяльності банку визначив чітко розроблена кредитна політика. Правильна організація процесу банківського кредитування, розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями виступають основою фінансової стабільності і ринкової стійкості комерційних банків. Визначено, що кредитна політика комерційного банку окреслює коло ключових цілей і завдань банківської діяльності, визначає конкретні прийоми, способи і методи її реалізації з метою максимізації доходності кредитних операцій та досягнення прийнятного рівня ризиків банківської діяльності у сфері кредитування.
Стосовно фінансової діяльності досліджуваного банку, слід відзначити, що:
• активи банку зросли на 80,07 % за останні два роки. Зростання відбулося за рахунок росту кредитного портфеля. Ці дані свідчать про те, що в банку проводиться активна політика по зміцненню ліквідності та платоспроможності, підвищенню дохідності банку;
• доля залучених коштів клієнтів в структурі пасиву становить 76,5 %. Це свідчить про довіру до банку клієнтів – як юридичних осіб, так і населення. Тому зменшилась потреба в міжбанківських кредитах та депозитах, які складають 17866 тис. грн. за 2002 р. (порівняно з 73847 тис. грн. у 2000 р.) та їх доля в загальній структурі становить 4,16 %;
• усі питання, пов’язані з кредитуванням, розв’язуються позичальником і установою банку на договірній основі. Підставою для надання банком кредиту є підписаний між ним і позичальником кредитний договір. Кожний етап кредитування вносить свій вклад в якісні характеристики кредиту, визначає ступінь його надійності і дохідності для банку;
• основними критеріями оцінки кредитного портфеля є кредитний ризик і дохідність. Коефіцієнт ризику дорівнює 0,203 та не перевищує 50 %, а отже якість кредитного портфеля задовільна, його складають переважно “стандартні” позики, за якими рівень ризику складає 2 %. Кредитний портфель банку є дохідним – на одну гривню активів припадає 0,61 гривень доходу від здійснення кредитної діяльності банківською установою;
• резерви для покриття втрат від кредитної діяльності створюються для підвищення стабільності і надійності банківської системи, захисту інтересів клієнтів і є обов’язковими для комерційних банків. Банк створює і формує резерв для відшкодування можливих втрат на повний розмір чистого кредитного ризику за основним боргом, зваженого на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій у національній та іноземних валютах.
• головна мета процесу управління кредитним портфелем банку полягає в забезпеченні максимальної дохідності за певного рівня ризику.
З урахуванням закономірностей та тенденцій у кредитній справі, її стратегічних цілей, визначне місце відводиться вибору шляхів удосконалення методичних та організаційно-практичних основ процесу банківського кредитування, а також поліпшення охорони праці. Серед яких автор даної дипломної роботи порекомендував би такі:
• індивідуальний підхід банку до кожного конкретного суб’єкта кредитних відносин;
• збільшення обсягів споживчого кредитування можна шляхом розширення клієнтової бази за рахунок позичальників з різними рівнями доходів зі стійким фінансовим станом;
• особлива ретельність при визначенні всіх умов, які фіксуються в кредитній угоді;
• застосовувати систематичний аналіз виробничо-фінансової діяльності позичальників, якій би виступав не лише формою контролю, а й сприяв би вдосконаленню методів кредитування;
• розробляти нові та перспективні види кредитів, оскільки це може зацікавити, як постійних клієнтів, так і привернути увагу нових (видача банком різдвяних, новорічних, відпускних та інших видів кредитів з пониженою процентною ставкою);
• розробляти нові і ефективно використовувати вже існуючи методи установлення відсоткової ставки за кредит;
• співпрацювати з іноземними фізичними та юридичними особами;
• ретельніше проводити маркетингові дослідження, що дасть можливість швидко реагувати на ринкову кон’юктуру;
• заходи щодо розміщення, реконструкції санітарно-побутових приміщень, з метою доведення забезпеченості ними працюючих до чинних норм, додаткове обладнання цих приміщень.
Таким чином, організація банківської роботи з визначенням оптимальних умов і методів кредитування має бути спрямована на забезпечення надійного зацікавленого партнерства у взаємовідносинах банку з клієнтами, результатом яких має стати найбільш ефективне використання наданих у позику коштів, що позитивно впливають на загальний стан економічного розвитку країни, яка прагне знайти шлях справжніх відносин.


1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. №2121 III.
2. Закон України "Про власність" від 07.02.1991 р. № 697-12-ХІІ
3. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 №679-ХІУ зі змінами і доповненнями станом на 07.12.2000 р.
4. Інструкція «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків»
5. від 01.02.2006 р. зі змінами і доповненнями за станом на 17.12.2001 р.
6. Положення НБУ «Про кредитування» від 28.09.2005 р. №246 зі змінами і доповненнями станом на 12.12.1999 р.
7. Положення НБУ "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями від 06.07.2000 р. // Нормативні акти НБУ —2000- №9-с.50.
8. Адибеков М.Г. Кредитние операции: классификация, порядок привлечения й учет /Под ред. А_И. Ичкасова.-М.:Консалтбанкир, 2005. -88с.
9. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит, й банки.-М.: Финсгатинформ, 2005.-272с.
10. Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова й Л.П. Кроменецкой. М. ФинансьІ й статистика. 2005. С.216.
11. Банки й банковские операции: Учебник / Под ред. Жукова. - М.: Банки й биржи,
12. 2006. -471с.
13. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. Мороза А.М.—К.: Ельтон, 1993.— с. 147
14. Банківські операції: Підручник / За ред. проф. Мороза А.М.—К.:КНЕУ, 2000.— 384с.
15. Банковские операции. 4.2. - Учетно-ссудньїе операции й агентские услуги банков: Учебное пособие / Под ред.О.Й. Лаврушина. - М.: ИНФРА-М, 2005. -208с.
16. Банковские операции: Учебное пособие / Под ред. О.Й. Лаврушина. - 4.1. М.:
ИНФРА-М, 2005-96с.
17. Банковские учреждения в развивающихся странах. - Т. 11. / Интерпретация финансовьіх отчетов. Крис Дж. Балтроп й Диана МакНотон. Всемирньїй банк. -Вашингтон, 1994.
18. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина.- М.:Банковский й биржевой научно-конссультационньш центр. 1992. - с.169.
19. Банковское дело: стратегическое руководство.—М.: "Консалтбанкир", 2006-432 с.
20. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. - М.: ИКЦ. "ДИС", 2006. -288с.
21. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. Посібник. — К.: Т-во "Знання",КОО,2000р.—243 с.
22. Вітлінський В., Наконечний Я. Методи формування резервів на, пркриття кредитних ризиків: Банківська справа. // Фінанси України. - 2005, №12.
23. Вітлінський В., Пернаківський О. Кредитний ризик та його
24. врахування при обчисленні ставки відсотку. // Банківська справа. - 2005, №5. Вітлінський В., Пернаковський О. Інтелектуалізована оцінка кредитоспроможності позичальника. // Фінанси України.- 2006, №6.
25. Волохов В. «Підвищення ефективності кредитування шляхом розподілу функцій в кредитному процесі» // «Вісник НБУ» - №1 2002 р. - с.30.
26. Воробієнко А. Банківські кредити // Все про бухгалтерський облік. №100/2000р.- с. 11.
27. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Під ред. М.І.Савлука. —
28. К.:"Лі6раМ998.—344с.
29. Галасюк Б.Б., Галасюк Б.Б. Понятия денежньїх потоков й условньїх денежньїх
30. потоков в контексте финансовой концепции капитала МСБУ // - 2000.— С. 17-Версаль І. Показники ефективності банківської діяльності. // Фінанси України.
31. 2006. №7.
32. Галасюк В. В., Галасюк В'. В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: Що оцінюємо? // Вісник НБУ. - 2001. — №5. - С. 54—56.
33. Галасюк В.В., Галасюк В.В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. - 2001,- №9 - с. 54-57
34. Галасюк В.В. О необходимости использования понятия "условньш денежньїй поток 'У/ Финансовьіе риски. — 2000. — МУ. - С. 125-128.
35. Гладких Д. Ціноутворюючі фактори на ринку кредитних ресурсів // Вісник НБУ - 1999.- №2-с. 35.
36. Гриджук Д. М. Забезпечення кредитних зобов'язань у діяльності банків. -К.: "Істина", 2001.-256с.
37. Гроші та кредит / За ред. Б.С.Івасіва. Тернопіль: Карт-бланки, - 2000. - с.268;
38. Гроші,та кредит: Підручник / За ред. Проф. В.С. Івасіва - К:. ККЕУ, 1999. -404 с.
39. Гроші та редит / За ред. М.І.Савлука. -К.: Либідь, 1992. -с.189.
40. Гроші, банки та кредит у схемах і коментаріях/ За ред. Б.А.Луціва. - Тернопіль.: Карт-бланки, 2000.-С. 141.
41. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях. Навч. посібник / За ред. Б.Л.Луціва.—Тернопіль: Карт-бланш,2000.—225 с.
42. Заруба О. Вдосконалення кредитної політики в комерційних банках. //Банківська справа. - 2005.-№ 1
43. Заруба О. Фінансовий менеджмент в банках. - К., 2006.
44. Зимовець В. Сукупний банківський кредит та дисконтна ставка в перехідній економіці. // Економіка України. - 2006, №7.
45. Иванов В.М. Деньги й кредит -К.: МЛУП, 1999.- с.12
46. Иванов Д. Л. Международньїй банковский бизнес. - М, 1994. Коган М. Л. Предприятие - клиент банка. М.: Аркаюр, 1994.
47. Карлин Т.Р., Макмин А.Р. Анализ фннансових отчетов (на основе СААР). Учебник - М.: ИНФРА-М. 1999. — 448с.
48. Ковалев В.В.. Финансовий анализ: Управление капиталом. - м.: ФинансьІ й статистика, 2005-432 с.
49. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. Посібник / За ред. В.В.Вітлінського — К.: Т-во "Знання",КОО,2000.—251 с.
50. Кредитування: теорія і практика: Навч. посів. — К.:.Т-во "Знання", КОО, 2000 —215с. (Вища освіта XXI століття).
51. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник .—К.: Т-во "Знання",КОО,2000.—215 с.
52. Лексис В. Кредит й банки. - М.: Перспектива, 1994. - 118с.
53. Львов В.С., Иванов В.В. Анализ финансового состояния коммерческого банка. -М.: Издательство агенства «Яхтсмен», 2005. - 144с.
54. Панова Г.С. Кредитная политика комерческого банка. - М., 2006. - 644с.
55. Маркова О.М. й др. Комерческие банки й их операции: Учебн. Пос./ О.М. Маркова, Л.С. Сахарова, В.Н. Сидоров. - м.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 2005 -288с.
56. Матвієнко В. Держава і банки - К: Демократична Україна, 2005. - 159с.
57. Мирун Н.И., Герасимович А. Банковское обслуживание предприятий й населення. - К.: Національная академия управлення, 2005-278с.
58. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ, за ред. С.Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2006. -736с.
59. Метьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Пер. с англ. М: Аудит, ЮНИТИ, 1999. -663с.
60. Олексієнко М. Д. Банківські гарант та поручительства // Фінанси України, № 2000р.-с. 112.
61. Ольшаньїй А.Й. Банковское кредитование: Российский й зарубежньїй опьіт: Предоставление кредита, обеспечение возврата, предупреждение поступлений.
62. Операції комерційних банків: Курс лекцій. - Львів Центр Європи, 2006. - 280 с.
63. Опорний конспект лекцій семінару №4 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності для співробітників служби банківського нагляду НБУ. - Одеса, 2006.
64. Основи банківської справи / Під ред. Л.М. Мороза. К.: Лібрп. 1994. - с.62
65. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М., 2006.-464с.
66. Полфреман Д., Форд Ф. ОсновьІ банковского дела.-М.ИНФРА - М, 2005. - 622с.
67. Поляков 'В.П., Московкина Л.А. ОсновьІ денежного обращения й кредита: Учебное пособие - 2-е изд. -М.: ИНФРА-М, 2006 - 192 с.
68. Потійко Ю. Ще раз про кредит/ Вісник НБУ - 2000.- №12 - с.4.
69. Пуховкіна М.Ф., Клименко В.В. Основні напрямки регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ, №5/1999 р.-с.37
70. Роуз П.С. Банковский менеджмент: Предоставление финансовьіх услуг. Пер. с
англ. - М. Дело, 2006.- 768с.
71. Савченко Г. Кредитування у формі овердрафт // Банківська справа -2000.-№5-с.56.
72. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ. -М.1994-947с.
73. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: "Ника-Центр", 2006. — 480 с. (Серия "Библиотека финансового менеджера"; Вьіп. 1).
74. Словник-посібник економічних термінів: Рос.-укр.-англ. / О.М.Дрозд, В.В.Дубічинський, А.С.Д'яков та ін.; За ред. Т.Р.Кияка. — К.:. Вид. Дім 2006. —264с. — Бібліогр.: С. 9—12.
75. Соколов Я. В. Основи теории бухгалтерского учета — М.: ФинансьІ й статистика, 2000.— 496с.
76. Стратегия й тактика антикризисного управлення фьіирмой/ Под общей редакцией проф., д.з.н. А.П.Градова й проф., д.з.н. Б.Я.Кузина. — Санкт-Петербург: Спеціальная литература, 2005. — 510с.
77. Сугоняко О., Кампо В., Жуков А. Конституція і розвиток банківської діяльності: актуальні правові проблеми // Вісник НБУ, 2000. - №6. - С.26-28.
78. Сусіденко В. "Принципи банківського кредитування : зміст і реалізація в умовах перехідної економіки" / "Банківська справа", № 3 /1999 р.—с.37.
79. Техника финансового анализа / Пер. с англ. Под ред. Л. П. Бельїх. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 2005.-663с.
80. Тимоти У. Кох. Управление банком. 41. - Уфа: Спектр, 1993.- 132с.
81. Тиркало Р.І.Андрушків Т.І. Кредитний ринок у системі фінансових ринків України // Банківська справа, -2006-№2-с. 26
82. Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело: Пер. с англ. - М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 2005.-240с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
0
Скачать бесплатно 2015.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.