У нас уже 21810 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Управління банківськими розрахунками в Україні
Количество страниц 107
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20174.doc 
Содержание ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 6
1.1. Сутність та значення безготівкових розрахунків 6
1.2. Основні види та форми безготівкових розрахунків 18
1.3. Особливості управління безготівковими розрахунками 30
РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПРИКЛАДІ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ" 44
2.1. Дослідження економічного стану ВАТ "РайффайзенбанкАваль" 44
2.2. Аналіз динаміки та структури безготівкових розрахунків ВАТ "РайффайзенбанкАваль" 54
2.3. Організація проведення безготівкових розрахунків. 58
2.4. Аналіз економічної ефективності та управління безготівковими розрахунками 68
РОЗДІЛ III. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В БАНКАХ УКРАЇНИ 79
3.1. Напрямки удосконалення управління безготівковими розрахунками в банках України 79
3.2. Перспективи покращення проведення та організації безготівкових розрахунків в ВАТ "РайффайзенбанкАваль" 83
3.3. Вдосконалення забезпечення безготівкових розрахунків . 89
ВИСНОВКИ 94
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101
ДОДАТКИ 107За останні роки в економіці України, хоч вона і розвивається повільно, постійно збільшується кількість учасників економічної системи (її елементів), з кожним роком відкривається все більше підприємств, організацій, приватних підприємців. Всім контрагентам економіки необхідно проводити розрахунки між собою. Останніми роками намітилися тенденція постійного зростання обсягів безготівкових розрахунків. Банки країни розробляються все нові можливості для проведення безготівкових розрахунків, впроваджуються нові розрахункові технології – пластикові картки, ай-бокси, Інтернет-банкінг, мобільний банкінг, платежі за допомогою sms-повідомлень та інші можливості для проведення безготівкових розрахунків.
Система безготівкових розрахунків є складовою загальної національної грошової системи. Важливим елементом системи безготівкових розрахунків між підприємствами та організаціями є їх форми. Форми безготівкових розрахунків – це конкретні прояви руху грошових коштів від покупця за допомогою різноманітних розрахункових документів (чеків, акредитивів, доручень, вимог-доручень, векселів).
Безготівкові розрахунки між підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності, підприємствами без створен¬ня юридичної особи і фізичними особами здійснюються у націо¬нальній валюті України через банк шляхом перерахування коштів з рахунка платника на рахунок одержувача коштів.
Через безготівкові міжгосподарські розрахунки формується переважна частина грошового обороту, реалізуються найбільш масові відносини між економічними агентами нефінансового сектора (далі підприємства). Вони постійно розраховуються між собою шляхом перерахування коштів на відкриті у банках рахунки за реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, тобто за товарними операціями.
Особливе місце в платіжних системах посідають банки. Вони не тільки беруть участь у них як звичайні платники та одержувачі платежів, а й як посередники в платежах, покликані якнайшвидше, в режимі реального часу доставити грошові кошти від платника до одержувача. Цю свою роль у платіжній системі банки виконують через сукупність розрахунково-касових операцій, які, по суті, є ключовим елементом платіжної системи, приводними пасами всього грошового обороту.
Безготівкові розрахунки дозволяють значно зменшити витрати обігу пов’язані з грошовими розрахунками у господарстві, звести до мінімуму суму грошей, яка зна¬ходиться в обігу. Цією беззаперечною перевагою безготів¬кових розрахунків їх значення у ринковій економіці не обмежується. Зосередження безготівкового платіжного обороту в кредитній системі дає змогу раціонально вико¬ристовувати всі тимчасово вільні кошти, що зберігаються на банківських рахунках, для цілей прямого банківського кредитування суб'єктів ринкових відносин, суттєво при¬скорювати розрахунки, в тому числі шляхом запроваджен¬ня найновіших засобів електронного зв'язку.
Важливим питанням в управлінні банком є правильно організувати розрахункове обслуговування клієнтів, обрати вірну цінову політику та персонал для обслуговування клієнтів. Саме від цього залежить конкурентна позиція банку на ринку, кількість його клієнтів, і відповідно, обсяги доходів від даного виду послуг.
Отже, актуальність даної теми пов‘язана із значною роллю управління безготівковими розрахунками та необхідністю їх розвитку.
Мета дослідження - вивчення сутності та основних форм безготівкових розрахунків, дослідження ефективності управління безготівковими розрахунками в комерційних банках.
Для написання роботи були поставлені наступні завдання:
- визначити сутність та значення безготівкових розрахунків;
- дослідити основні види та форми безготівкових розрахунків;
- розглянути особливості управління безготівковими розрахунками;
- дослідити економічний стан ВАТ "РайффайзенбанкАваль";
- провести аналіз динаміки та структури безготівкових розрахунків ВАТ "РайффайзенбанкАваль";
- дослідити організацію проведення безготівкових розрахунків;
- провести аналіз економічної ефективності та управління безготівковими розрахунками;
- навести напрямки удосконалення управління безготівковими
розрахунками в банках України;
- визначити перспективи покращення проведення та організації
безготівкових розрахунків в ВАТ "РайффайзенбанкАваль";
- визначити напрямки вдосконалення забезпечення безготівкових розрахунків.
Предметом дослідження в роботі виступає процес управління безготівковими розрахунками комерційного банку.
Об‘єктом дослідження є безготівкові розрахунки.
Для написання роботи було використано сучасну літературу, учбову літературу вітчизняних та зарубіжних авторів, монографії, статті періодичного друку, нормативно-правові акти.В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.
В першому розділі роботи було проведено дослідження теоретичних засад управління безготівковими розрахунками в банку. Спочатку було з‘ясовано сутність безготівкових розрахунків та погляди різних авторів на їх зміст. Безготівкові розрахунки або безготівковий оборот — це складова грошової системи, яка є формою організації безготівкового обігу. Безготівкові розрахунки — це переказування певної суми коштів із рахунків платників на рахунки одержувачів, а також переказування з доручення підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою до каси банку на рахунки одержувачів
Сучасна система безготівкових розрахунків передбачає, що розрахунки між підприємствами проводять банки, а розрахунки між банками здійснюються через мережу розрахункових палат з Центральною розрахунковою палатою в Києві.
Організація розрахунків здійснюється згідно нормативно-правових актів НБУ та законів України. Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до головних функцій банків належить здійснюване на договірних умовах кредитно-розрахункове, касове та інше обслуговування підприємств, установ, організацій і громадян. Національний банк України виступає як методичний центр з розробки форм і засобів розрахунків у економіці, правил документообороту, організації банківського контролю за проведенням розрахунків.
„Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена Постановою НБУ від 21.01.2004 №22 [3] встановлює загальні правила, види і стандарти розрахунків юридичних і фізичних осіб та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участю банків.
Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 №492 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” [4] регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими структурними підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, виборчим блокам політичних партій.
Здійснюючи безготівкові розрахунки, банки можуть викори¬стовувати такі форми:
- банківський переказ;
- інкасо (доручення на дебетування);
- акредитивна форма;
- розрахунки з використанням чеків та векселів.
Метою ефективного управління розрахункових операцій є визначення оптимальних напрямів розширення кола послуг, підвищення конкурентоспроможності банку на ринку й отримання додаткових джерел доходів.
Об‘єктом дослідження в другому розділі роботи виступає відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» зареєстровано 27 березня 1992 року (до 25 вересня 2006 року — Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль»). Широкий перелік стандартних та новітніх банківських послуг надаються клієнтам банку через загальнонаціональну мережу, до якої входять понад 1300 структурних підрозділів, розташованих у великих містах, обласних та районних центрах, містах обласного підпорядкування та окремих селах у всіх регіонах України.
Розрахунково-касовим обслуговуванням клієнта є набір послуг, що пов'язані з веденням рахунку; здійсненням безго¬тівкових розрахунків за дорученням клієнта і видачею готів¬ки.
Для проведення платежів клієнтів передбачені такі можливості:
1. Клієнт самостійно складає Платіжне доручення і на паперовому носії приносить 2 екземпляри до Святошинського відділення Райффайзен Банк Аваль. Операціоніст відділення приймає документи, контролює правильність їх заповнення, вносить платіжні доручення до інформаційної системи і проводить їх.
2. Клієнт складає електронні платіжні доручення в системі „Клієнт-банк” або „Інтернет- банк” і відсилає його на сервер банку. Операціоніст відділу переглядає електронні платежі на коректність і проводить їх.
Система «Клієнт-Банк» дозволяє клієнту керувати рахунками в банку й отримувати всю поточну інформацію про рух коштів по рахунках не виходячи з офісу.
Система «Інтернет-банкінг» дозволяє управляти рахунками як у національній, так і в іноземній валюті й одержувати всю необхідну інформацію про рух коштів по ним у будь-якій точці світу:
- у режимі on-line (через мережу інтернет)
- у режимі off-line за допомогою PC-Банкінгу (у випадку обмеженого доступу до інтернету або його відсутності)
- за допомогою WAP-Банкінгу з мобільного телефону (перегляд поточного стану рахунка)
Абонентська плата за користування «Інтернет-банкінгом»:
 юридичні особи — 70 грн. на місяць
 фізичні особи-підприємці — 50 грн. на місяць.
В банку у звітному році збільшилася кількість клієнтів на 148 тисяч осіб, а кількість відкритих рахунків збільшилась на 531 тисячу, що пов‘язано із відкриттям декількох рахунків одним клієнтом (поточний розрахунковий, депозитний рахунок, картковий рахунок і т.д.). В банку збільшилася загальна сума залишків за рахунками, на яких відображаються банківські розрахунки, що можна розглядати як ознаку зростання обсягів розрахункових операцій. Готівкові кошти в банку зросли на 33579 тис. грн., кошти в НБУ знизились на -820531 тис. грн., кошти в інших банках збільшились на 265496 тис. грн.
Обсяги безготівкових розрахунків клієнтів зросли на 3,94% або на 169138,728 млн. грн. Перерахування коштів за дорученням клієнтів зросли на 2,68% або на 94116,532 млн. грн. Обсяг платежів через систему "Інтернет-банк" зріс на 14,30% або на 266527,075 млн. грн. Перерахування коштів клієнтів, що знаходяться на індивідуальному обслуговуванні зросли на 3,94% або на 18605,260 млн. грн. Неклієнтські платежі зросли на 18,79% у 2006 році або на 56416,936 млн. грн.
Організацію розрахунково-касового обслуговування проведено на прикладі Святошинського відділення Райффайзен Банк Аваль. Аналіз кількості операцій у розрахунково-касовому відділі Святошинського відділення банку показав, що дуже часто виникає черга з клієнтів в операційній залі. В основному черга створюється до касира. В касі вдень працюють два касира з 9.00 до 17.00. Після 17.00 залишається один черговий касир, але саме на цей час і припадає велика маса клієнтів, які після закінчення свого робочого дня бажають сплатити рахунки. Отже, слід виявити причини такого вузького місяця: потрібно або збільшувати кількість працівників для обробки платежів клієнтів, або знайти способи підвищення продуктивності праці касира.
Більш глибокий аналіз показав, що витрати часу відбуваються із-за того, що кожного разу при потребі створити виписки операціоніст завантажує дані по клієнту, на що витрачає 1-2 хвилини. Клієнтів за день може бути 12-25 осіб на одного операціоніста. Отже, операціоніст може витрачати біля 20-30 хвилин на день. Пропонується проводити формування та друк виписок на одному робочому місці, що дасть можливість зекономити робочий час за рахунок поєднання видових операцій, а також скоротити час підключення до інформаційної бази (підключення буде проводитись один раз, і друкуватися всі виписки одразу).

В третьому розділі роботи було сформульовано основні напрямки удосконалення безготівкових розрахунків у відділеннях ВАТ "Райффайзенбанк Аваль". Основним напрямками, які можна розглядати в удосконаленні безготівкових розрахунків банку ВАТ "Райффайзенбанк Аваль" є наступні:
1) удосконалення технологій з обліку та проведення трансакцій по безготівковим переказам коштів. Основним напрямком робіт в цьому колі проблем ВАТ "РайффайзенбанкАваль" є удосконалення інформаційної системи банку. Інформаційна система банку розроблена 8 років тому і не завжди відповідає сучасним потребам банку. Як було зазначено у 2 розділі роботи, наприклад, у Святошинському відділенні ВАТ "РайффайзенбанкАваль" відбуваються регулярні збої та зависання програмного забезпечення, що призводить до появи черг в операційному залі.
2) удосконалення бізнес-процесів в роботі відділів розрахунково-касового обслуговування у філіях та відділеннях банку. Важливим питанням є удосконалення бізнес-процесів роботи розрахункового відділу банку ВАТ "РайффайзенбанкАваль". Нині ряд зарубіжних і вітчизняних авторів уводить у кон¬цепцію управління банком такі поняття, як „бізнес-процес" і „реінжиніринг бізнес процесів". Ці зміни зумовлені новими тенденціями в банківській сфері, новими завданнями банків і підходами до оцінки ефективності їх роботи. Саме на основі таких досліджень було здійснено аналіз бізнес-процесів роботи відділу розрахунково-касового обслуговування Святошинського відділення ВАТ "РайффайзенбанкАваль" і визначено, що забагато часу витрачається операціоністами на формування виписок.
З урахуванням проведеного дослідження у 2 розділі в Святошинському відділенні Райффайзен Банк Аваль можна запропонувати наступні заходи. Перш за все слід переглянути кількість обслуговуючого персоналу і вирішити проблеми із чергами в касу. Для цього у четвертому розділі роботи проведені розрахунки достатнього рівня забезпеченості персоналом.
Окрім цього результати фотографії робочого часу операціоністів та касирів в Святошинському відділенні „Райффайзен Банк Аваль” показали, що багато часу витрачається на зайві, додаткові операції. Керівництву слід переглянути кожну додаткову операцію та виявити причини їх появи, і усунути такі невиправдані витрати часу.
Для визначення оптимальної кількості працівників відділу розрахунково-касового обслуговування Святошинського відділення ВАТ "Райффайзенбанк Аваль" було проведено оптимізацію показників симплекс-методом, побудовано математичну модель. Розрахунки проводились на ЕОМ за допомогою електронних таблиць MS Excel XP, використовуючи функцію „Пошук рішення”.
В результаті пропозицій щодо збільшення кількості працівників відділу (касирів) були отримані наступні результати. При організації праці 4 касирів (до впровадження 3 касири), працівники за місяць можуть обробити готівкових платежів 6800 шт. на загальну суму 106060 грн.
Витрати на оплату праці складуть 6800 грн. Валові доходи банку складуть 99260 грн. Так як на даний час комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування складають 74435 грн., то економічний ефект складе +24825 грн.
Далі в роботі пропонується здійснити заходи щодо зменшення паперового обороту платіжних доручень і збільшення електронного. При незмінній кількості оброблених документів (9330 шт. на місяць) змінюється їх структура, тобто електронних платіжних доручень стає більше на 30%. Собівартість операцій була розрахована в 2 розділі роботи і залишається не змінною. Загальна сума витрат зменшується на 1375 грн. на місяць за рахунок зміни структури платежів. Відповідно на цю суму зростає і валовий прибуток від проведення операцій. Економічний ефект складе +1374,8 грн.
Наступним заходом, що запропонований в роботі є такий. Пропонується проводити формування та друк виписок на одному робочому місці, що дасть можливість зекономити робочий час за рахунок поєднання видових операцій, а також скоротити час підключення до інформаційної бази.
До запровадження заходів витрати часу складали 14,1%. В перерахунку витрат часу на вартість оплати праці цього часу, отримуємо суму витрат 2416,18 грн. на місяць.
Після запроваджених заходів витрати часу на формування виписок складуть в два рази менше – тобто 7,1% часу. Витрати оплати праці після проведення вдосконалення складуть 1252,44 грн. Отже, маємо економічний ефект від зменшення витрат в сумі + 1163,74 грн.
Список литературы 1. Закон України “Про банки та банківську діяльність”, Верховна Рада України; Закон вiд 07.12.2000 № 2121-III, поточна редакцiя вiд 20.06.2007 // Урядовий кур'єр вiд 17.01.2001 - № 8.
2. Закон України „Про Національний банк України” Верховна Рада України; Закон вiд 20.05.1999 № 679-XIV, остання редакцiя вiд 09.07.2007 // Офіційний вісник України вiд 02.07.1999 - 1999 р., № 24, стор. 2, код акту 7915/1999 .
3. Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 №492 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”
4. Постанова Правління Національного банку Українивід 21.01.2004 N 22 „Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”
5. Алавердов Ашот Робертович. Стратегический менеджмент в коммерческом банке: Учебник. — М. : Маркет ДС, 2007. — 569с.
6. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с.
7. Артус М. М. Гроші та кредит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Європейський ун- т. — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Видавництво Європейського університету, 2005. — 166с.
8. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с.
9. Берніков В. НСМЕП: огляд розвитку у 2006 році // Вісник НБУ №2, 2007 р. – с. 23
10. Бюлетень НБУ - №2, 2008 р. – 168 с.
11. Васюренко Олег Володимирович, Волохата Катерина Олексіївна. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. — К. : Знання, 2006. — 463с.
12. Гаєвська Л. Економіка, підприємства. Навч.-метод.пос. Ірпі.: Акад.ДПС, 2001-145с.
13. Гриньова В. М., Проскура О. Ю. Гроші і кредит: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. — 207с.
14. Герасимова Е.Б. Анализ качества банковских услуг // Финансы и кредит.- 2004.- № 16.- с.19-25
15. Гладких Д. Особливості структуро балансу банків Україно за підсумками діяльності у 2006 році // Вісник НБУ, квітень 2007, с. 15.
16. Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа.- 2005.- № 3.- С.40-53
17. Гроші та кредит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /
М.І.Мирун, М.І.Савлук, І.М.Лазепко та ін. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 124 с.
18. Гроші та кредит: Опорний конспект лекцій / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Наталія Мар'янівна Сушко (уклад.). — К. : Видавництво КНЕУ, 2003. — 210с.
19. Грудзевич Уляна Ярославівна, Пшик Богдан Іванович. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 192с.
20. Джозлин Р.В., Хамфриз Д.К. Банковский маркетинг. Введение в рыночное планирование.- М.: Церих – ПЭЛ, 2000.- 96 с.
21. Дубовик О. В., Бойко С. М., Вознюк М. А., Гірченко Т. Д. Маркетинг у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 276с.
22. Єпіфанов Анатолій Олександрович, Маслак Наталія Григорівна, Сало Іван Васильович. Операції комерційних банків: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — Суми : Університетська книга, 2007. — 522с.
23. Журков А. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку у третьому кварталі 2007 року // Вісник НБУ №11, 2007 р. – с. 61
24. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Уч. пособие для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001.- 191 с.
25. Захожай Валерій Борисович, Герасименко Сергій Сергійович, Головач Наталія Анатоліївна, Терещенко Тетяна Опанасівна, Шустіков Віктор Анатолійович. Аналіз ринку банківських послуг: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом / Валерій Борисович Захожай (ред.), Сергій Сергійович Герасименко (ред.). — К. : МАУП, 2006. — 188с.
26. Івасів Б. С. Гроші та кредит: Підручник / Тернопільська академія народного господарства. — Т. : Карт-бланш, 2005. — 528с.
27. Кириченко Олександр Анатолійович, Міщенко Володимир Іванович, Щербань В. П., Яценюк А. П., Гіленко І. В. Банківський менеджмент: Підручник / Олександр Анатолійович Кириченко (ред.), Володимир Іванович Міщенко (ред.). — К. : Знання, 2005. — 832с.
28. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2001. — 636 с.
29. Колодізєв О. М., Яременко О. Р. Гроші та кредит: Навч. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "Інжек", 2006. — 156с.
30. Колодізєв О. М., Трегуб Д. В., Хмеленко О. В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 156с.
31. Кочетков В. М., Нікітін А. В. Маркетинг у банку: Конспект лекцій / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2002. — 87с.
32. Копилюк Оксана Іванівна, Кульчицька Наталія Степанівна. Фінансовий менеджмент в банку: Навч.-метод. посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. — 108с.
33. Кочетков Володимир Миколайович. Основи аналізу банківської діяльності / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського університету, 2005. — 116с.
34. Коробова Г. Г., Карпова Р. А., Рябова А. Ф., Курдюмова Г. Ж., Евдокимова В. Э. Банковское дело: Учебник / Г.Г. Коробова (ред.). — Изд. с изм. — М. : Экономист, 2006. — 764с.
35. Калашнікова Тетяна Вікторівна. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для практ. занять і самост. роботи студ. спец. 6.050100 - Фінанси / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва — Х., 2007. — 113с.
36. Кузьмін Володимир Веніамінович, Андрейченко Олена Вікторівна. Банківські операції: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закл.. — К. : ННЦ "Ін-т аграрної економіки", 2006. — 418с.
37. Міжбанківські розрахунки через СЕП НБУ у 2006 р. // Вісник НБУ №3, 2007 р. – с. 40
38. Михайленко В. С. Гроші та кредит: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун- т розвитку людини "Україна". — 2.вид., стер. — К. : Університет "Україна", 2006. — 371с.
39. Омелянович Лідія Олександрівна, Папаіка Олександр Олексійович, Кононенко Алла Федорівна, Орлова Валентина Олександрівна, Грицак Олена Володимирівна. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. — 210с.
40. Подік Сергій Михайлович. Банки і банківська діяльність: Навч.-метод. посіб. / Національний ун-т харчових технологій. — К. : ФАДА, ЛТД, 2006. — 250с.
41. Подік Сергій Михайлович, Ігнатенко Василь Іванович. Банківська справа: теорія і практика: Навч. посіб. / Національний ун-т харчових технологій / Сергій Михайлович Подік (ред.). — К. : Фада, ЛТД, 2006. — 642с.
42. Пахомов В. І. Гроші та кредит: Навч.-метод. посіб. /В. І. Пахомов, Л. В. Стрільчук. — К.: МАУП, 2004. — 56 с.
43. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2003, С. 312.
44. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
45. Полтавець Любов Тимофіївна, Проша Світлана Федосіївна. Гроші та кредит: Конспект лекцій / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2003. — 70с.
46. Розмарина Альбіна Леонідівна. Гроші та кредит у системі сучасних економічних відносин: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Одеський держ. екологічний ун-т. — О. : ТЭС, 2004. — 109с.
47. Савченко А., Івченко І., Михайлова В. Система електронних платежів нового покоління // Вісник НБУ №2, 2007 р. – с. 2
48. Савлук М. І., Мороз А. М., Лазепко І. І., Пуховкіна М. Ф., Шамова І. В. Гроші та кредит: Підручник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Михайло Іванович Савлук (заг.ред.). — 4 вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2006. — 744с.
49. Сало Іван Васильович, Криклій Олена Анатоліївна. Фінансовий менеджмент банку: навч. посіб. для ВНЗ. — Суми : Університетська книга, 2007. — 313с.
50. Ткачук В.О. "Маркетинг у банку": Навчальний посібник. -Тернопіль: "Синтез-Поліграф", 2006.- 225 с.
51. Фрост Стивен М. Настольная книга банковского аналитика: Деньги, риски и профессиональные приемы / Н.В. Рудь (науч.ред.), О.В. Теплых (пер.). — Д. : Баланс Бизнес Букс, 2006. — 672с.
52. Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2006 році // Вісник НБУ, квітень 2007, с. 2
53. Холодна Юлія Євгеніївна. Банківські операції: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2006. — 124с.
54. Циганов Сергій Андрійович. Генезис банківських систем у трансформаційних економіках: Стуктурно- функціональний аналіз / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. — К. : Академпрес, 2006. — 412с.
55. Чернюк Л. Г., Качала Т. М., Скічко О. І., Ходирєва А. Є. Банківська діяльність в контексті сталого просторового розвитку продуктивних сил України. — Черкаси : Брама-Україна, 2006. — 264с.
56. Черкасов В.Е., Плотицына Л.А. Банковские операции: маркетинг, аналіз, рассчеты: Уч.-практич. пособие.- М.: Метаинформ, 2001.- 208 с.
57. Штейн Ольга Нові тенденції в розвитку банківського // Вісник НБУ, серпень 2006 р. – с. 51
58. Щибиволок Зіновій Іванович. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб.. — 2-е вид., стер. — К. : Знання, 2007. — 311c.
59. Офіційний сайт Національно банку України http://bank.gov.ua/
60. Офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
877
Скачать бесплатно 20174.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.