У нас уже 27423 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Організація обліку та аудиту розрахунків з персоналом на підприємстві
Количество страниц 104
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20198.doc 
Содержание ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "ПОДІЛБУДІНВЕСТ" АТП 15890 7
1.1.Заробітна плата, як важлива ланка системи соціально-трудових відносин 7
1.2. Законодавче регулювання питання оплати праці 19
1.3. Основи обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці 24
1.4. Організація та методика аудиту заробітної плати на підприємстві 29
Висновок до 1 розділу 37
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ "ПОДІЛБУДІНВЕСТ" АТП 15890 39
2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика підприємства 39
2.2. Організація первинного обліку праці та її оплати 53
2.3. Синтетичний та аналітичний облік праці та її оплати 60
2.4. Методика проведення аудиту системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на підприємстві 64
Висновки до 2 розділу 68
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ 70
3.1. Уніфікація обліків розрахунків з працівниками та розробка інтегрованої системи обліку заробітної плати на підприємстві 70
3.2. Проблеми організації ефективної оплати і стимулювання праці 74
3.3. Шляхи вдосконалення первинного обліку розрахунків по оплаті праці 79
3.4. Автоматизація розрахунків з оплати праці на підприємстві 88
ВИСНОВКИ 95
ЛІТЕРАТУРА 98
ДОДАТКИ 104

Заробітна плата є основним джерелом доходів працівників і найсильнішим мотиватором трудового потенціалу більшості населення. В умовах недосконалості ринкових регуляторів формування заробітної плати процеси у сфері оплати праці набули значною мірою стихійного характеру. Різко погіршилася структура та зменшилася питома вага заробітної плати у валовому внутрішньому продукті. Заробітна плата перестала виконувати свої функції: відтворювальну, стимулюючу та регулюючу. Реальна заробітна плата знизилася до рівня, який не забезпечує працівникові обсягів споживання матеріальних благ і послуг, достатніх для розширеного відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці. Дуже повільно зменшуються обсяги заборгованості з заробітної плати. Наслідком цього є різке зниження купівельної спроможності населення, згортання внутрішнього ринку. Неефективність існуючого механізму організації заробітної плати вимагає детального перегляду базових теоретичних основ і практичних втілень.
На вирішення даної проблеми спрямовано низку Указів Президента України щодо реформування системи оплати праці, зокрема наступні: “Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 р.” від 3 серпня 1999 р. Усі вони спрямовані на вдосконалення механізмів державного та колективно-договірного регулювання заробітної плати, визначення шляхів та механізмів ії реального зростання, посилення захисту прав працівників на її своєчасне одержання. В силу зазначеного, на державному рівні, у кожній галузі та на окремих підприємствах (в організаціях, фірмах) виникає необхідність у виробленні власної політики заробітної плати. Вона повинна враховувати інтереси різних груп працівників і власників, передбачати ефективну систему зайнятості населення й винагороди за працю, заходи до соціального захисту населення, механізми з підтримання доходів на рівні, що забезпечує людині гідне життя.
Досягнення цих цілей важко здійснити без вироблення нових підходів до розуміння теоретичних аспектів заробітної плати, її організації та аналізу всієї інформації з оплати праці. Раціональне розв’язання зазначених проблем дозволить підвищити ефективність управління заробітною платою.
Дослідження проблем організації заробітної плати, визначення її сутності в умовах переходу до ринкових відносин здійснюють такі вітчизняні вчені-економісти: Ю.Б. Іванов, А.В. Калина, Л.К. Сук, Л.М. Котенко, Н.О. Павловська, В.В. Сопко, Д.П. Богиня, А.М Колот, А.М. Кузьминський, В.Д. Лагутін, В.М. Тимофеєв та інші. Колишні соціалістичні країни в процесі ринкової трансформації економіки вирішують однотипні проблеми в галузі організації заробітної плати, її обліку та аналізу. Зокрема, дослідженню даних питань велику увагу приділяють російські вчені-економісти: Н.Н. Абакумова, Г.Э. Слезінгер, Н.А. Волгін, Р.Я. Подовалов, С.В. Ніколаєв та інші.
Разом із тим є дискусійними багато теоретичних положень. Низка питань, що стосуються обліку та аналізу оплати праці, її організації, потребує поглибленого дослідження, особливо за умов створення автоматизованих робочих місць (АРМ) бухгалтера, економіста-аналітика, переходу на національні стандарти. Необхідність ефективного розв’язання зазначених проблем зумовлює актуальність вибраної для дисертації теми.
Метою роботи є висвітлення теоретичних знань пов’язаних із обліком та аудиту розрахунків з персоналом підприємства та перевірка їх доцільності у практичному застосуванні на прикладі даних про заробітну плату АТП 15890.
Для досягнення мети дослідження визначено наступні завдання:
- узагальнити й уточнити теоретичні положення, що розкривають соціально-економічну сутність заробітної плати;
- розглянути з позиції ринкових відносин функції заробітної плати й основні принципи її організації;
- розглянути систему бухгалтерського обліку і аудиту розрахунків з персоналом підприємства.
- внести пропозиції щодо удосконалення обліку;
- розробити методичні рекомендації щодо удосконалення організації обліку розрахунків з робітниками та службовцями з оплати праці в умовах АРМБ.
Предметом дослідження є методичні, організаційні та практичні питання обліку заробітної плати в підприємствах.
Об'єктом дослідження є облік і аудит заробітної плати на підприємстві.
Теоретичною та методологічною основою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, інструктивні матеріали, що регламентують організацію оплати праці, методику її обліку, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних економістів з обліку і аудиту заробітної плати. У процесі дослідження використовувались дані бухгалтерської та статистичної звітності підприємства АТП 15890, матеріали періодичних видань.
У роботі застосовано дедуктивний метод, що реалізується конкретними економіко-статистичними методами: аналіз групувань, порівнянь, динамічних рядів, графіків.
Проведене дослідження теоретичних основ і методичних аспектів обліку витрат на оплату праці висвітило наступне:
1. У вивченні сутності заробітної плати необхідно розрізняти економічні категорії “заробітна плата” і “вартість робочої сили”.
2. Заробітна плата як економічна категорія належить до найскладніших. Поряд з такими категоріями, як прибуток, податки, зайнятість, вона є одним з головних елементів, своєрідним «нервовим центром» суспільного організму.
За нинішніх умов як правило її поділяють на:
- номінальну заробітну плату, яку одержує працівник у грошовій формі за виконану роботу або витрачений час;
- реальну заробітну плату, яка являє собою кількість товарів і послуг, які можна придбати за номінальну заробітну плату або це «купівельна спроможність» номінальної заробітної плати.
3. Найбільш поширеними формами оплати праці є погодинна і відрядна Кожна з них має свої системи: звичайна погодинна, почасово-преміальна, пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, побічно-відрядна.
Погодинна оплата широко використовується в бригадах і для розрахунків з окремими роботами в тих випадках, коли оплату праці за певну кількість переробленого часу здійснюють незалежно від кількості виконаних робіт. Вона складається з оплати за тарифом, доплат за умови праці і професійну майстерність.
Пряма відрядна заробітна плата передбачає оплату праці робочих по числу одиниць виготовленої ними продукції і виконаних робіт, виходячи з твердих відрядних розцінок, встановлених з урахуванням необхідної кваліфікації. Ця форма оплати праці може бути індивідуальною або бригадною.
Відрядно-преміальна система оплати праці робочих включає преміювання за перевиконання норм виробітку, досягнення певних якісних показників: здачу робіт з першого пред`явлення, відсутність браку та ін.
При відрядно-прогресивній системі оплати – підвищується за виробіток понад норму.
4. Найбільш дієвою основою формування заробітної плати варто вважати гнучкі безтарифні системи. Розрахунок індивідуальної заробітної плати кожного працівника необхідно здійснювати з урахуванням оцінки його праці, особистих якостей і ставлення до праці, а також результатів роботи підприємства з щомісячним заповненням картки бальної оцінки результату праці робітника. Слід внести зміни у відомість нарахування заробітної плати, попередньо розробивши коди оплати іншого невідпрацьованого часу й інших нарахувань.
5. Варто документально оформляти в трудовому договорі структуру заробітної плати з урахуванням функціональних обов'язків працівника на випадок сумісництва ним різних посад.
6. Синтетичний облік використання фонду оплати праці і розрахунків з працюючими ведеться на рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці», який має два субрахунки: 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами».
7. Аналітичний облік розрахунків з працюючими з заробітної плати організується за особовими рахунками працюючих, видами оплат і утримань.
8. Розрахунки з нарахування відпускних доцільно здійснювати у відпускній записці з метою правильного їхнього визначення і віднесення їх до складу витрат на оплату праці. Суму відпускних, яка відноситься на дні відпустки наступного місяця, варто вважати майбутніми витратами підприємства, а не дебіторською заборгованістю працівників. З метою посилення контролю цю суму пропонується відбивати на окремому субрахунку.
9. Рахунки класу 8 усі підприємства повинні використовувати для відображення витрат, які у податковому обліку належать до валових. Витрати, що не відносяться до складу валових витрат, рекомендуємо відносити відразу на рахунки класу 9.
10. АРМ бухгалтера з обліку та аналізу заробітної плати варто вважати складовою частиною бухгалтерської інформаційної системи, що дозволяє здійснювати моделювання облікових і аналітичних процедур.
11. Оцінку суми витрат на оплату праці та їх ефективності варто здійснювати із застосуванням традиційних і економіко-математичних методів з метою своєчасного встановлення причин їхнього збільшення та одержання прогнозу на перспективу.


Список литературы
1. Кодекс законів про працю України N 322-VIII від 10.12.71. В редакції Закону N 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38
2. Закон України „Про оплату праці” від 24 березня 1995 року N 108/95 ВР.// В редакції Закону N 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 6, ст.38
3. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391
4. Закон України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” 9 липня 2003 року N 1058-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 49-51, ст.376
5. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 року N 889-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 37, ст.308
6. Закон України „Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” від 26 червня 1997 року N 400/97-ВР. (В редакції Закону N 980-IV від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.6)
7. Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 року N 1105-XIV. (В редакції Закону N 660-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.192)
8. Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18 січня 2001 року N 2240-III. (в редакції Закону N 1096-IV від 10.07.2003 ВВР, 2004, N 6, ст.38.)
9. Закон України „Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 року N 3356-XII.(В редакції Закону N 20/97-ВР від 23.01.97, ВВР, 1997, N 11, ст. 89)
10. Закон України „Про відпустки” від 15 листопада 1996 року N 504/96-ВР. В редакції Закону N 1114-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.55
11. Закон України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” від 20.12.2005р. № 3235-IV.
12. Закон України „Про банки і банківську діяльнісать” Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України
13. Закон України „Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік” від 26 грудня 2002 року N 372-IV.//Відомості Верховної Ради 2003, N 6, ст.54
14. Наказ Міністерства статистики „Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати” від 11.12.95 N 323.( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету статистики N 5 від 13.01.2004 ).
15. Постанова від 8 лютого 1995 року № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 348 від 16.05.95.
16. Постанова КМУ « Про порядок визначення розміру допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв’язку із вагітністю та пологами особам, які мають постійно обчислювальний доход, та особам, доход яких повністю може бути обчислений лише за результатами роботи за рік» від 28 червня 1997 року № 651.
17. Положення про внесення змін і доповнень до «Порядку ведення касових операцій у народному господарстві України», затвердженого Правлінням Національного Банку України від 02.02.95р. №21.
18. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні.// Все про бухгалтерський облік: Спецвипуск. – 2003 . - №14 (802). – 80.
19. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 14 січня 1998 року N 16/98-ВР.
20. Наказ „Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі”, затверджений Міністерством статистики України від 22.05.1996 року, № 144.
21. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
22. Батищева Н. "Облік оплати праці за національними стандартами", "Все про бухгалтерський облік", №71, 4 серпня, с. 4.
23. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2007. – 672с
24. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні : Навчально-практичний посібник / під ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, Тов. „Баланс-Клуб”, 2001. – 832с.
25. Бухгалтерський облік у галузях економіки : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Захожай, М.Ф. Базась. – К.: МАУП, 2005. – 968с. : с. 639-644
26. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник / За ред. М.В. Кружельного. – 6-те вид. - К.: А.С.К., 2003. – 266с.
27. Журавель Г.П., Крупка Я.Д. Бухгалтерський облік : Особливості в галузях економіки: Навч. посіб. – Тернопіль: Ек. думка, 1999. – 449с.
28. Індексація заробітної плати за квітень 2006 р. Всеукраїнська професійно бухгалтерська газета „Все про бухгалтерський облік” // 10 квітня 2006р. №35 (1189).
29. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2006. – 540с.
30. Консультації - про оплату праці Газета „Праця і зарплата” // № 13 (497) квітень 2006р. (с. 10-11)
31. Консультації про відпустки Газета „Праця і зарплата” // № 15 (499) квітень 2006р. (с. 13)
32. Косміна Р.М. Бухгалтерський облік : Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. - 174с.
33. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід”, 2003. – 352с.
34. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – Київ: Видавництво „Центр навчальної літератури”, 2004. – 632с.
35. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс. – Навч. посібник. – К.: „Кондор”. – 2003. – 128с
36. Новини законодавства. Консультант приватного підприємця // № 1 (97) січень 2006р. 27. Перехідні положення з пенсійного внеску. Оформлення трудової книжки. Консультант приватного підприємця // № 7 (103) квітень 2006р.
37. Порядок збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття. // „Все про бухгалтерський облік” 10.04.2006р. № 35
38. Обчислення середньої заробітної плати Газета „Праця і зарплата” // № 14 (498) квітень 2006р
39. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К: „Українська консалтингова мережа”. – 56 с.
40. Онищенко Т., Рудяк Ю. Оплата праці: податковий та бухгалтерський облік. — 2-ге видання, перероб. та доп. — X.: Фактор, 2003. —320 с.
41. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищ. навч. зал. / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 597с.
42. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 628 с.
43. Рекомендации группы МБТ по реформе политики заработной платы и доходов в Центральной и Восточной Европе// Человек и труд. -2006.- .№7. - с.71.
44. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: 2000. – 260с.
45. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підруч. для студ. ек. спец. вищих навч. закладів. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2002. – 784с.
46. Розрахунок суми страхових внесків на забезпечення державного пенсійного страхування. Всеукраїнська професійно бухгалтерська газета „Все про бухгалтерський облік” // 20 квітня 2006р. №40 (1194).
47. Трудові відносини, оплата праці. Спеціальний додаток до тижневика // „Дебет – кредит” листопад 2005 року
48. Хом’як Р. Л. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник / за ред. Р.Л. Хом’яка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект Захід”; 2003. – 820с.
49. Череп А.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 160с.
50. Школа бухгалтера: урок 2-й. Трудові відносини. Кадри. // Дебет-кредит № 10'2000
51. Школа бухгалтера: Урок 4-й. Оплата праці. Практика (продовження). // Дебет-кредит № 12 '2000
52. www.rada.kiev.ua. Послання Президента України до Верховної Ради України 2007 рік.


Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300
Скачать бесплатно 20198.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.