У нас уже 27453 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Конкурентна політика в процесах лібералізації міжнародної торгівлі, її вплив на формування виробничо-експертної ефективності в Україні
Количество страниц 114
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20279.doc 
Содержание ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ УМОВИ КОНКУРЕНЦІЇ ПРИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 5
1.1. Лібералізація міжнародної торгівлі, як тенденція в міжнародних економічних відносинах, і сучасний досвід розвинутих країн та країн з перехідною економікою 5
1.2. Сучасні тенденції світової інтеграції в умовах конкурентної політики та процесах лібералізації міжнародної торгівлі 20
1.3. Сучасні умови торгівлі послугами в міжнародному конкурентному середовищі 28 Висновки до першого розділу 39
РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНОЮ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИХ ГАЛУЗЕЙ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ 41
2.1. Аналіз впливу на формування виробничо-експортної ефективності за сучасних умовах вступу України до СОТ 41
2.2. Сучасні вимоги до формування конкурентної стратегії в експортно-імпортній діяльності на основі інноваційних промислових кластерів на прикладі розвинутих країн та оцінка важливості інноваційних промислових кластерів для України при організації оптимальної господарської структури виробничо-експортного спрямування 45
2.3. Зовнішньоторговельний режим в умовах вступу України в СОТ та оцінка його впливу на виробничо-експортну діяльність 62
Висновки до другого розділу 76
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧО-ЕКСПОРТНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 78
3.1. Основні проблеми входження України в інтеграційні процеси та напрямки вдосконалення зовнішньоторговельного режиму України як один із пріоритетних напрямків формування стратегії вдосконалення експортної діяльності 78
3.2. Шляхи й можливості активізації впровадження інновацій у виробничо-експортну сферу в умовах вступу України в СОТ 86
3.3. Прогностичні оцінки потенційно-диверсифікаційних змін в структурі вітчизняного експорту в контексті вступу України в СОТ 94
Висновки до третього розділу 101
ВИСНОВКИ 103
СПИСОК ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТИРИ 108
ДОДАТКИ 114
Актуальність теми дипломного дослідження. Міжнародна торгівля має надзвичайно важливе значення для економіки України. Такі ключові галузі, як металургія та хімічна промисловість, зараз експортують більше половини виробленої продукції. В цілому частка експорту у ВВП у 2003 р. становила близько 58%. Аналогічним чином можна говорити про важливість імпорту для національ¬ної економіки. Розширення доступу до високоякісної імпортної продукції поліпшує доб¬ро¬бут кінцевих споживачів, підвищує ефективність вітчизняних виробників. Можли¬вість імпортувати машини та обладнання сприяє оновленню вітчизняних основних фондів. Розширення асортименту товарів, наприклад продуктів харчування, стимулює розвиток конкуренції у відповідних секторах, зумовлює необхідність подальшого вдосконалення продукції. Сьогодні торговельні потоки України досить диверсифіковані за країнами походження та призначення. Близько 1/3 експорту спрямовується в країни СНД або ЄС (у тому числі у нові країни – члени ЄС – 25), або інші країни світу. Що стосується імпорту, близько 50% походить із Російської Федерації (з них 2/3 – енергоносії), а решта припадає на ЄС та інші країни світу. Актуальність теми дослідження зумовлена проблемами кардинального підвищення рівня конкурентоспроможності в Україні в умовах сучасних світогосподарських відносин. Науковцями всього світу досліджуються принципи ринкової та централізованої економіки. Для України це питання особливо актуальне. Державі з повністю централізованим у минулому господарством необхідно шукати шляхи його перебудови, щоб мати змогу гідно конкурувати на світовому ринку, де держави з ринковою економікою посідають провідне місце. Для України, яка заявила про свою „європейську орієнтацію”, питання власної конкурентоспроможності на світовому ринку стає одним з найактуальніших. Але сьогодні вона знаходиться в умовах, коли окрім надії на західну допомогу чи інвестиції, їй необхідно максимально використовувати наявні власні ресурси, щоб мати незалежну економіку і високий рівень якості власної продукції. Причому деякі з українських підприємств потрібно поставити в умови жорсткої конкуренції, а інші необхідно об’єднати за допомогою різних інструментів кооперування. Метою дипломної роботи є розгляд та аналіз конкурентної політики в процесах лібералізації міжнародної торгівлі та її вплив на формування виробничо-експортної ефективності в Україні. Об’єктом дослідження є конкурентна політика в процесах лібералізації міжнародної торгівлі, предметом дослідження є вплив конкурентної політики на формування виробничо-експортної ефективності в Україні. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: - розглянути сучасні умови конкуренції при лібералізації міжнародної торгівлі; - здійснити аналіз формування Україною конкурентної стратегії експортоорієнтованих галузей на основі інноваційних промислових кластерів; - обґрунтувати основні напрямки вдосконалення виробничо-експортної ефективності в умовах міжнародної економічної інтеграції. Теоретичною та методологічною основою даного дипломного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі міжнародної економіки, глобалістики. Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, трьох розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань дипломної роботи. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список джерел посилань та додатки.
Отже, можемо зробити наступні висновки та узагальнення: Лібералізація – це механічне відкриття національного ринку шляхом зниження або усунення тарифних і нетарифних торговельних перешкод, стандартизації митних процедур, вдосконалення торговельної інфраструктури. Інтеграція ж пов’язана з міжнародним поділом праці, формуванням єдиного міжнаціонального господарського середовища, появою спільних узгоджених механізмів економічного регулювання. На розвиток глобальної (світової) інтеграції роблять вплив дві групи факторів. Одна з них включає в себе зростання інтернаціоналізації господарського життя, поглиблення міжнародного поділу праці, розвиток НТР, зростання рівня відкритості національних економік. Іншу групу становлять: - необхідність збереження миру та припинення гонки озброєнь - задля економічного розвитку всіх країн світової - співдружності і піднесення добробуту їх населення; - вимушена міграція великих мас людей, обумовлена локальними військовими конфліктами; - необхідність більш повного забезпечення прав людини шляхом посилення особистої та економічної свободи; - загострення продовольчої проблеми та необхідність її - вирішення; - необхідність розв’язання проблем, зв’язаних із забрудненням - навколишнього середовища; - необхідність активізації діяльності спеціалізованих структур ООН та інших міжнародних організацій 50. Надання Україні статусу країни з ринковою економікою, вступ у СОТ, посилення вектора європейської і євроатлантичної співпраці вимагають наукового обґрунтування оптимальних шляхів створення ефективного конкурентного середовища. Міжнародна торгівля послугами охоплює міжнародний туризм, транспортні послуги, страхові операції, банківські, біржові та посередницькі послуги, ярмарки та ін. Основну роль в міжнародній торгівлі послуг грають туризм та транспортні послуги. На сьогодні обсяги міжнародної торгівлі послугами наближаються до обсягів міжнародної торгівлі товарами у 1980 р. Система багатосторонніх угод Світової Організації Торгівлі (СОТ) є надійною гарантією захисту інтересів підприємств-експортерів на ринках держав-членів СОТ. Співвідношення між позитивними і негативними наслідками вступу України до СОТ залежатиме, передусім, від ефективності економічної політики у ПЕК, у тому числі від застосування ефективних захисних заходів щодо національної економіки, які не суперечать нормам і правилам регулювання міжнародної торгівлі. Кластери виступають одним з найважливіших елементів конкурентної боротьбі у світовому господарстві, напрями якої визначаються: по-перше, намаганням підвищити продуктивність усіх фірм та галузей, що входять до кластерів; по-друге, спрямованістю на підвищення здатності до інноваційної діяльності; і по-третє, бажанням стимулювати нові види бізнесу, що підтримують інновації та розширюють мережі кластерів. Одне з найважливіших завдань сьогодення – запровадити в Україні принципово нову модель соціально-економічного розвитку, щоб докорінно змінити виробництво та підвищити його ефективність задля входження у світову економіку на правах країни-лідера, а не країни-аутсайдера. В Європі численні кластерні програми реалізовано в Італії, Великобританії, Німеччині, Франції, країнах Скандинавії. Згідно з рішенням керівних органів ЄС формування і розвиток промислових кластерів є обов’язком уряду кожної країни Євросоюзу. В Україні кластерізація тільки починає своє становлення в окремих регіонах та галузях діяльності. Передбачається, що в подальшому цей процес пошириться у багатьох сферах діяльності та втягуватиме прилеглі території відповідно до їх наділеності необхідними факторами та умовами економічного розвитку. Зовнішньоторговельний режим – це сукупність заходів та відповідних інструментів, які застосовуються в конкретний проміжок часу, в певній країні, для регулювання надходження кількості і якості імпортованих (експортованих) товарів та послуг на внутрішній ринок, забезпечення захисту вітчизняної продукції та послуг на міжнародних ринках, що робить його важливою складовою частиною зовнішньоекономічної політики. Досвід країн світу показує, що вжиття заходів лібералізації чи протекціонізму в межах зовнішньої економічної політики неможливо здійснювати у відриві від стану економіки країни, всього комплексу проблем її господарського розвитку і критеріїв економічної безпеки. Усі країни тією чи іншою мірою поєднують ліберальні та протекціоністські заходи відповідно до конкретних цілей економічного розвитку. У контексті лібералізації зовнішньоторговельного режиму після вступу України до СОТ виокремлюють, як правило, потенційні загрози для вітчизняного виробника. Для ефективного включення в світовий економічний простір українським підприємствам необхідно виробляти таку продукцію, яка буде конкурентоспроможною на зарубіжних ринках. Це може бути досягнуто, розробивши стратегію просування національної експортної продукції на світовому ринку. Необхідно сформувати цілісну систему заходів державного стимулювання експорту з метою створення сприятливих економічних, організаційних та інших умов для надання вітчизняним експортерам відповідної допомоги. Важливою умовою реалізації таких заходів повинен стати перехід від нинішньої торговельно-посередницької орієнтації зовнішньої торгівлі до виробничо-інвестиційної моделі зовнішньоекономічних зв’язків, стабілізації зовнішньоторговельного режиму, які властиві розвиненим країнам. Одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки у ринкових умовах є впровадження інновацій у виробництво. Сучасний вітчизняний ринок інновацій передбачає створення реальних умов для переходу економіки на інноваційно-інвестиційну модель розвитку та «впровадження механізму диференційованого пільгового оподаткування підприємств залежно від рівня їх інноваційної активності, стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських установ. Інноваційний розвиток забезпечуватиме впровадження нових технологій, передової техніки на діючих виробничих потужностях реального сектору економіки за рахунок технікотехнологічного переоснащення, особливо у паливно-енергетичному комплексі, металургії та обробленні металу, машинобудуванні. Вигоди від вступу країни у СОТ визначаються, зрештою, відносною конкурентоспроможністю вироблених товарів і послуг. Зниження торгових бар’єрів стимулює зростання зовнішньоторговельного обороту як у частині експорту, так і в частині імпорту. Тобто, якщо сумарне зростання експорту внаслідок вступу країни у СОТ виявиться більшим, ніж такий самий показник імпорту – країна матиме виграш. Проте на сьогодні, зважаючи на нинішню структуру експорту й імпорту, можливі вигоди від зниження торгових бар’єрів мають гіпотетичний характер. Аналіз за допомогою прикладної МЗР для України показав, що економіка країни в цілому виграє від вступу країни до СОТ. Додаткове кумулятивне зростання ВВП становитиме понад 2%. Найбільший виграш отримають експортно-орієнтовані галузі, які характеризуються, великими частками витрат на робочу силу у доданій вартості. Мова йде, насамперед, про такі галузі як металургія або хімічне виробництво. Це відбудеться завдяки покращенню доступу на зовнішні ринки та поліпшенню можливостей для експорту внаслідок девальвації гривні та зменшення імпортних тарифів. Названі галузі також слугуватимуть своєрідними “локомотивами”, які “потягнуть” виробників проміжних ресурсів, особливо коксу, неенергетичних матеріалів, вугілля та торфу. Серед тих галузей, які зазнають скорочення, будуть найбільш захищені сьогодні сектори, а саме: харчова промисловість, сільське та рибне господарство. Зростання експорту внаслідок покращення доступу на зовнішні ринки продукції сільського господарства буде недостатнім, щоб компенсувати втрати від здешевлення імпорту продукції цієї галузі
Список литературы
1. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. -Учеб. пособие. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ИВЦ "Маркетинг", 2006. - 264 с. 2. Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая экономика и международные экономические отношения. Ростов-на-Дону: "Феникс", 2002. - 450 с. 3. Алдакушина Е.С. Современная международная торговля // Внешняя торговля. - №3. - 2006. - С. 22-26. 4. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації Монографія. – К.: КНЕУ, 2004, 273 с. 5. Барі Л. СОТ: Проблеми членства України та його наслідки (Регіональні і багатосторонні торговельні домовленості: взаємне доповнення чи заміна?) // Книгозбірня державного управління. – К., 2004. 6. Белоусов А. Клуб сомнительных преимуществ. // Компаньон. – № 40 (348), 3 октября 2003 г. – С. 26 – 27. 7. Бондарчук А. ЕЭП: истоки и перспектива. – http://rk.org.ua/weblog/651_1.html. 8. Валлерстайн И. Глобализация или переходный период? // Экономические стратегии. - № 11. - 2006. - С. 15-20. 9. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. – М.: Логос, 2003. 10. Гаврилова Т.В. Международная экономика. Учебное пособие. - М.: Издательство "ПРИОР", 2003. - 560 с. 11. Гельвановский М., Жуковская В., Трохимова И. Конкурентоспособности микро-, мезо- и макроуровневом измерениях // Рос. экон. журн. - 2005. - № 3. - С. 67-77. 12. Гуменюк О.І. Кластери як організаційна структура інноваційно-інвестиційної моделі розвитку промисловості // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №2. – С.9 – 19. 13. Дорожкина М.С. Роль глобализации в современном мире // Сб. науч. работ КНЭУ. - 2003. - С. 42-45. 14. Дранев Я.Н. Кластерный поход к экономическомсу развитию территорий// В кн..: „Практика экономического развития территорий: опыт ЕС и России”. – М.: Сканрус, 2001. 15. Жалило Я. ВТО и неравное равенство его членов. // Економіка і держава. – 2003. – №11. – С. 2 – 4. 16. Інститут конкурентного суспільства. Аналітичне дослідження – 2002. Україна та Росія. Політика сприяння розвитку малого бізнесу. 17. Киреев В.П. Международные экономические отношения. - СПб: СпбГУ, 1999. - 565 с. 18. Кириченко О.А., Ваганов К.Г. Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №1. – С.104. 19. Конкурентоспроможність національної економіки // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. праць. – Вип. № 14. / Під ред. Б.Є. Квасюка. – К.: Академія муніципального управління, 2003. 20. Кротов И.Р. Глобализация и мир // Thе Есоnomist. - № 2. - 2004. - С. 9-11. 21. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей: Пер с англ. / Общ. ред. и предисл. О.В. Ивановой. - М.: Прогресс, 2002 - 520 с. 22. Майєр Джеральд М. Основні проблеми економіки розвитку: Пер. з англ. - К.: Либідь, 2003. - 684 с. 23. Марков Л.С. Экономические кластеры как форма функционирования и развития промышленности региона (на примере кластеров высоких технологий г.Новосибирска). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Новосибирск, 2006. – 30 с. 24. Науменко Н.С. Застосування позитивного досвіду зовнішньоторгових режимів провідних зарубіжних країн в умовах формування зовнішньоекономічних зв’язків України // Науковий вісник ВДУ. Серія “Економічні науки”. Вип. 12. – Луцьк: “Вежа”, 1999. – С. 88-94. 25. Науменко Н.С. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Економіка України. – 2002. № 2 (483). – С. 80-82. 26. Науменко Н.С. Реконструкція торгового режиму України як передумова інтеграції нашої держави в Європейське співтовариство // Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць УАЗТ. Вип. 4. Част. 2. К.: 2000. – С. 43-52. 27. Науменко Н.С. Стан та перспективи розвитку митно-тарифної політики в Україні в контексті розробки нового зовнішньоторгового режиму // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Серія “Ринкова трансформація економіки”. Вип. IV. № 1: Збірник наукових праць Спілки економістів України. – Луцьк: “Надстир’я”, 2000. – С. 68-76. 28. Науменко Н.С. Теоретико-методологічні засади регулювання зовнішньоторгового режиму та їх вплив на формування національної економічної стратегії // Науковий вісник ВДУ. Серія “Економічні науки”. Вип. 5. – Луцьк: “Вежа”, 2000. – С. 119-133. 29. Науменко Н.С. Участь України в міжнародній торгівлі послугами як важливий чинник економічної безпеки національного зовнішньоторговельного режиму України: проблеми та перспективи // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Серія “Розвиток соціальної інфраструктури”. Вип. VII. № 3: Збірник наукових праць Спілки економістів України. – Луцьк: “Надстир’я”, 2001. – С. 60-65. 30. Науменко Н.С. Формування зовнішньоторгового режиму в умовах диверсифікації зовнішньоторговельних зв’язків України та забезпечення її економічної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Вип. 26. – К.: ВПЦ “Київський університет”, Інститут міжнародних відносин, 2001. – С. 46-50. 31. Николаев Е. Свобода запретов. // „День”. – 31 января 2004. – С. 5. 32. Ніколаєв Є., Волощенко В. Торговельна лібералізація: конкуренція інститутів // Політичний менеджмент. - 2005. - № 4 (13). - C.148-160. 33. Новицький В. Є. Геополітична стратегія відкритої економіки // Бюлетень НДСД НАН України, березень, 2003. 34. Портер М. Конкуренция переклад з англ. / Michael E. Porter. – М.: Видавничий будинок „Вільямс”, 2005. – 608 с. 35. Портер М. Японськая економічна модель переклад з англ. / М. Портер, Х. Такеуті, М. Сакакибара. – М.: Альпіна Бізнес Букс, 2005. - 360 с. 36. Пузанов І. Зміни умов торгівлі України: фактори і тенденції. - К.: Вид-во ІМВ, 2005. - 170 с. 37. Робинсон. Дж. Економічна теорія недосконалої конкуренції. - М.: Дело, 2002. - 297 с. 38. Руденко Н. Перспективи зайнятості в різних формах підприємництва України.// Персонал.- 2003.- №12. – С.64. 39. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. / Пер. с анг. - М.: Инфра-М, 2006. - 495 с. 40. Сергеев П.В. Мировое хозяйство и международные экономические отношения на современном этапе: Учебное пособие по курсу "Мировая экономика". - М.: Новый Юрист, 1998. - 620 с. 41. Славец А. Значение „новой экономики” в постсоциалистических странах: структурный и региональный аспекты // Проблемы теории и практики управления. – 2002. - №4. 42. Соколенко С. Стратегії економічного росту та формування нових виробничих систем в епоху глобалізації // Економічний часопис – ХХІ. - 2003.- №5. 43. Федірко О.А. Інституціональні передумови формування інноваційної моделі розвитку економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. – Вип. № 3. / Відп. ред. В. Д. Базилевич. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2003. 44. Федірко О.А. Системність інноваційного процесу як основа конкурентоспроможності національної економіки // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. праць. – Вип. № 18. / Відп. ред. Ю. М. Мальчин, Ю. В. Ніколенко. – К.: Академія муніципального управління, 2005. 45. Федірко О.А. Стратегічний аспект формування конкурентних переваг національної економіки на основі інноваційної моделі розвитку // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. № 15. / Голов. ред. А. П. Наливайко. – К.: КНЕУ, 2004. 46. Федірко О.А. Сучасний зміст поняття конкурентоспроможність національної економіки // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. праць. – Вип. № 14. / Відп. ред. Ю. М. Мальчин, Ю. В. Ніколенко. – К.: Академія муніципального управління, 2003. 47. Федоренко В.Г., Гойко А.Ф., Джабейло В.Б. Кластери – системний інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки // Економіка та держава. – 2007. - №9. – С. 6-9. 48. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. - М.:ИНФРА-М, 1998.- 425 с. 49. Хейне П. Экономический образ мышления. - Пер. с англ. Издание второе, стереотипное. - М.: Изд-во «Дело», 2002. - 704 с. 50. Шишков Ю. В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются страны СНГ. – М.: III тысячелетие, 2001. 51. Шуста Т.М. Пріоритети інтеграції України в міжнародне конкурентне середовище // Міжнародна економіка: Збірник наукових праць. - Вип.28. - К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2000. - С.171-176. 52. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. 2-е издание. - М.:"Дело", 2004. - 350 с. 53. Bush, Marc and Helen Milner. The Future of the International Trading System: International Firms, Regionalism, and Domestic Policies, in Stubbs and Underhill, 1994, pp. 259 – 276. 54. Compendium of Issues Related to Regional Trade Agreements: Background Note by the Secretariat. WTO document No. TN/RL/W/8/Rev.1 of 1 August 2002. – http://www.wto.org/. 55. Gwartaney J. Macroeconomics : Private & Public Choice. - San Diego, CA, U.S.A.: Dryden Press, 1997 - 423 p. 56. Krugman P. International Economics: Theory And Policy. - New York: Addison Wesley, 2005. - 680 p. 57. Porter M. Competetive Strategy - New York: Free Press, 2004. - 416 p. 58. Porter M. On Competition. - Harvard Business School Press, 1998. - 485 p. 59. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. - New York: Free Press, 1998.-896 p. 60. Thompson H. International Economics: Global Markets and Competition -World Scientific Publishing Company, 2006. - 520 p.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
787
Скачать бесплатно 20279.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.