У нас уже 27453 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Сучасні тенденції розвитку світового ринку страхових послуг
Количество страниц 118
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20281.doc 
Содержание ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ СУЧАСНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ 7
1.1. Сутність, функції і роль страхування в умовах ринкової економіки 7
1.2. Основні види страхування 15
1.3. Макроекономічний аналіз міжнародного ринку страхування 23
РОЗДІЛ 2. СТРАХУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 45
2.1. Міжнародний туризм як глобальне явище 45
2.2. Формування організаційно-економічного простору страхових послуг у сфері туризму 61
2.3. Особливості страхування в туризмі 69
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 76
3.1. Проблеми у страхуванні туристів та шляхи їх вирішення 76
3.2. Необхідність зміни пріоритетів політики страхових компаній у туристському сегменті 87
3.3. Заходи по забезпеченню ефективної роботи страхових компаній України на прикладі зарубіжного досвіду 94
ВИСНОВКИ 101
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 112
ДОДАТКИ 118

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку світової економіки та міжнародних відносин, процеси ринкової трансформації національних економік, входження багатьох країн до системи світових господарських зв’язків зумовлюють необхідність розвитку страхового ринку з урахуванням світового досвіду та національних особливостей кожної країни. Міжнародний досвід свідчить, що страхування у ринковій економіці є ефективним способом захисту всіх суб’єктів ринку та кожного окремого власника, важливим чинником стабільності суспільного виробництва, неперервності та безперебійності відтворювального процесу, одним із головних джерел залучення інвестиційного капіталу до національної економіки. Особливо актуальною є проблема формування та подальшого розвитку страхового ринку для країн із перехідною економікою, де відбуваються кардинальні зміни в економічній системі. Процеси ринкової трансформації країн із перехідною економікою зумовлюють необхідність проведення наукового дослідження міжнародного ринку страхування та розробки шляхів ефективного використання світового досвіду у галузі страхування для подальшого розвитку ринку страхування країн із перехідною економікою, що забезпечить успішне здійснення економічних реформ, стабільний розвиток національних економік, подальшу інтеграцію у світове господарство. Дослідження проблеми розвитку страхування охоплює економічні, правові і соціальні аспекти та має вкрай важливе значення як з теоретичної, так і з практичної точок зору. Створення сприятливих умов для розвитку страхування в деяких країнах потребує проведення глибоких теоретичних досліджень та надання наукових рекомендацій, які можуть стати важливим чинником ефективного функціонування національних страхових ринків. Вагомий внесок у розвиток страхової справи зробили зарубіжні вчені. Питання сутності страхування та його місця в економічній системі проаналізовані в працях таких вчених, як А.Манес, Г.Бадер, А.Банасінський, В.Райхер, Л.Рейтман, С.Єфімов, А.Плешков, В.Шахов, Є.Коломін, К.Турбіна, Л.Корчевська та ін. Значний внесок у розвиток теорії й практики страхування належить вітчизняним економістам. Серед відомих українських досліджень з даного питання слід відзначити роботи К.Воблого, С.Осадця, В.Базилевича, М.Клапківа, А.Поддєрьогіна, Н.Внукової та ін. Проблемам розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин присвячені роботи таких українських дослідників-економістів, як В.Андрійчук, О.Білорус, В.Будкін, І.Бураковський, А.Кредісов, Д.Лук’яненко, І.Майборода, В.Новицький, Ю.Пахомов, О.Плотніков, А.Поручник, А.Румянцев, В.Супрун, В.Степаненко та ін. Віддаючи належне внеску до економічної теорії та практики вітчизняних і зарубіжних вчених, а також застосовуючи окремі їх положення, вважається доцільним дослідження розвитку страхування у ринковій економіці. Центральне місце у цьому питанні посідає вивчення світового досвіду у галузі страхування та його адаптація для практичного застосування в Україні у період переходу до економіки ринкового типу з позицій реалізації національних інтересів. Актуальність, теоретичне та практичне значення цих питань визначили вибір теми, мету та структуру дипломного дослідження. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розгляд і аналіз функціонування світового ринку страхових послуг, адаптація світового досвіду у галузі страхування відповідно до національних особливостей різних країн світу, становлення в них цивілізованого страхового ринку, що забезпечить успішне здійснення економічних реформ, стабільний розвиток економіки, подальшу інтеграцію у світове господарство, розвиток світової економіки та міжнародних відносин. Реалізація мети дослідження обумовлює необхідність вирішення таких завдань дослідження: - комплексно охарактеризувати сутність страхування та визначити його основні види; - виявити сутність та функції страхування у ринковій економіці, обґрунтувати необхідності страхового захисту та визначення ролі категорії страхування у системі економічних відносин; - висвітлити структуру страхування та механізми взаємодії його суб’єктів у ринковій економіці; - охарактеризувати міжнародний ринок страхування за макроекономічними показниками, основні види страхування у світі, висвітлити практику страхування у різних країнах із ринковою економікою. Об’єктом дослідження є сукупність фінансово-економічних відносин розвинутих країн світу. Як у теоретичному, так і в практичному плані дипломне дослідження, насамперед, орієнтоване на вирішення найбільш актуальних проблем та визначення шляхів розвитку страхування на основі адаптації світового досвіду у галузі страхування. Предмет дослідження – страхування в умовах ринкової економіки, шляхи адаптації світового досвіду з позиції реалізації національних інтересів України. Методологічною основою дипломного дослідження є діалектичний метод пізнання, метод теоретико-емпіричного аналізу, метод порівняння макроекономічних показників та системний підхід до вивчення економічних процесів та сукупності фінансово-економічних відносин, що виникають із приводу надання та одержання страхового захисту, порівняльні економічно-правові аналітичні дослідження. Інформаційною основою дослідження є національні законодавчі та нормативні акти, офіційні матеріали Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю (функції якого нині покладено на Департамент фінансових установ та ринків Міністерства фінансів України), Міністерства статистики України, звіти українських страхових компаній, Директиви ЄС у галузі страхування, матеріали у рамках Програми ЄС по наданню технічної допомоги країнам СНД у галузі страхування TACIS, матеріали таких міжнародних конференцій, як Міжнародна конференція “Фінансовий ринок України: інфраструктура та перспективи розвитку”, м. Київ, червень 1999 р.; Міжнародна конференція “Страхування та медичне забезпечення іноземних працівників (України, Росії, Білорусії, Молдавії, Прибалтики та ін.) у країнах Центральної та Західної Європи”, м. Прага, квітень 1999 р., наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених. Практичне значення одержаних результатів. Практичні рекомендації, які були сформульовані в роботі, дають можливість використання світових страхових традицій в розробці шляхів розвитку національного ринку страхування в умовах переходу до економіки ринкового типу, враховуючи можливість відповідних міністерств і відомств. Висновки дипломного дослідження дають можливість використання сучасної зарубіжної практики страхування у подальшій науковій і практичній розробці шляхів розвитку страхового ринку України та вирішення проблем реформування системи соціального забезпечення, процесу реструктуризації, залучення інвестицій та забезпечення стабільного розвитку національної економіки, подальшої інтеграції України у світове господарство. Структура роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми дипломного дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, формулюється практичне і теоретичне значення основних положень дипломної роботи. Вирішення основних завдань дипломного дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у трьох розділах. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
У ході написання дипломної роботи проведено дослідження сучасних тенденцій розвитку світового ринку страхових послуг та його поглиблений аналіз на прикладі страхування туристів. Основні результати дослідження полягають у наступному: У першому розділі обґрунтовано необхідність та роль страхового захисту, висвітлено сутність і функції економічної категорії страхування, виявлено структуру страхового ринку та механізми взаємодії його суб’єктів в умовах ринку, проведено макроекономічний аналіз міжнародного ринку страхування, висвітлено організаційно-інституціональну структуру світового страхового ринку, практику страхування у країнах з ринковою економікою. Ми побачили, що рівень розвитку національного страхового ринку характеризують макроекономічні показники: співвідношення обсягу страхової премії у масштабах країни та валового внутрішнього продукту, сума страхової премії у розрахунку на душу населення, співвідношення сплачених збитків і суми отриманої страхової премії, обсяг страхової премії у масштабах регіональних і міжнародного страхових ринків. Було з’ясовано, що страхова справа в більшості країн світу розглядається як окрема галузь економічної діяльності, до якої входять різноманітні за формами власності організації-страховики. Співвідношення між державними й приватними формами страховиків залежить від суспільного устрою та економічної політики держави. В багатьох країнах світу певне розповсюдження мають товариства взаємного страхування. Ми висвітлили, що розвиток світової економіки і міжнародних економічних відносин, входження України до системи світових господарських зв’язків та перебудова національної економіки вимагають розвитку страхового ринку України з урахуванням світового досвіду відповідно до національних особливостей, що зумовлює проведення наукового дослідження міжнародного ринку страхування та вироблення рекомендацій щодо використання світового досвіду у галузі страхування для подальшого розвитку національного страхового ринку у період переходу до ринкової економіки. Ми дійшли висновку, що аналіз сутності страхування у ринковій економіці свідчить про необхідність розвитку страхування та його величезну роль як надійного механізму захисту підприємств різних форм власності та громадян від можливих ризиків, зростання яких останнім часом спостерігається у всьому світі, як важливого чинника стабільності суспільного виробництва, неперервності та безперебійності процесу відтворення, ефективного засобу реалізації інвестиційної політики держави. Дослідження категорії страхування, зіставлення різних його тлумачень у наукових працях зарубіжних і вітчизняних вчених, дає змогу, враховуючи значний внесок різних науковців до вирішення цього питання, визначити страхування як сукупність фінансово-економічних відносин, завдяки яким перерозподіляється частина національного доходу та сукупного суспільного продукту шляхом особливого методу утворення страхового фонду грошових ресурсів – сплатою грошового внеску страхувальник забезпечує собі чи третій особі в разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати відшкодування страховиком, який забезпечує утворення, поповнення страхових резервів та у разі необхідності частину ризику перестраховує. Аналіз науково-практичної проблеми щодо визначення місця категорії страхування у системі економічних відносин, дозволяє, враховуючи різні наукові погляди, стверджувати, що страхування є самостійною економічною категорією, яка має характерні функції та відіграє особливу роль у системі економічних відносин. Комплексний аналіз економічної природи, функцій та взаємодії суб’єктів страхового ринку, визначення сутності об’єктів страхування показав, що страховий ринок являє собою багаторівневу структуровану систему зі складним механізмом взаємодії його суб’єктів, на які спрямований страховий захист. Вивчення структури сучасного страхування, основних його форм і видів дозволяє виявити певні закономірності сучасного стану та тенденції розвитку страхового ринку, має велике значення для теорії й практики страхової справи. Комплексний аналіз міжнародного ринку страхування за такими макроекономічними показниками, як співвідношення обсягу страхової премії до валового внутрішнього продукту, сума страхової премії у розрахунку на душу населення, обсяг страхової премії у масштабах регіональних й міжнародного страхових ринків, свідчить про те, що страхування – важливий сектор національних економік. У країнах із ринковою економікою Західної Європи, у США та в Японії частка страхування складає 8-12 % від валового внутрішнього продукту. У різних регіонах світу на страхування витрачається у розрахунку на душу населення від 2,5 до 3 000 доларів США. Акумульовані через страхування кошти є одним із головних джерел залучення великих інвестицій до національної економіки. Ми з’ясували, що на міжнародному ринку страхування домінують індустріально розвинені країни Північної Америки, Західної Європи та Японія, проте найбільші темпи зростання страхування спостерігаються, як правило, у деяких країнах Азії, Латинської Америки та окремих країнах із перехідною економікою Центральної та Східної Європи. Нерівномірність рівня розвитку галузі страхування в різних регіонах світу пояснюється низкою таких факторів: економічними й культурно-історичними умовами, особливостями демографічних і соціальних показників та національних законодавчих, податкових систем тощо. Важливим чинником впливу на розвиток страхової справи в тій чи іншій країні постає роль держави. Статистичний аналіз міжнародного ринку страхування свідчить про домінуючу частку особистого страхування у його загальній структурі. У більшості країн світу здійснюється, як правило, обов’язкове страхування власників ряду джерел підвищеної небезпеки та професійної відповідальності певних категорій фахівців, практика здійснення яких повинна враховуватися при впровадженні відповідних видів страхування в Україні. Аналітичне дослідження системи правового забезпечення та практики державного регулювання страхової діяльності у країнах Європейського Союзу дозволяє стверджувати, що зазначені країни мають уніфіковані методи й форми державного регулювання страхової діяльності, які встановлюються відповідними Директивами ЄС з питань страхування. Інтеграція України у сучасний європейський економічний та правовий простір передбачає адаптацію та гармонізацію національного законодавства з нормами й стандартами правової системи Європейського Союзу, розвиток страхових послуг, сприяння економічній діяльності всіх ринкових суб’єктів, розширення правової бази, застосування методів впливу держави на страховий ринок, що відповідають європейським стандартам. У другому розділі проведено дослідження страхування міжнародного туризму. Було виявлено, що міжнародним туризмом називається сукупність виїзного й в’їзного туризму. При цьому виїзним туризмом називається подорожі осіб, що постійно проживають у якій-небудь країні, в іншу країну. В’їзним туризмом називається подорожі в межах країни осіб, що не проживають постійно в даній країні. Ми з’ясували, що у всезростаючій кількості мандрівок актуальним постає питання про безпеку подорожей, про свій захист, тобто про страхування туристів. Ми дійшли висновку, що із розвитком туризму як у світі загалом, так і в Україні зокрема постає нагальна потреба дослідження та визначення місця ринку страхових послуг для сфери туризму. Ми побачили, що страхування громадян, що виїжджають за кордон, більш відоме як страхування туристів і яке початково мало форму страхування туристів від нещасних випадків і хвороб, у наш час перетворилося в цілий комплекс страхових відносин. У цьому зв’язку особливу актуальність придбало питання про визначення сутності цих відносин, їхнього місця у всій системі страхування. Було виявлено, що розвиток страхових послуг в Україні стимулює впровадження індивідуалізованого підходу до кожного клієнта. Якщо раніше у страхових компаніях виділявся відділ страхування та, у кращому випадку, перестрахування, то сьогодні вже багато страхових компаній, які надають послуги у сфері туризму, виділяють у своїй структурі відділ страхування туристів. Ми з’ясували, що страхова компанія, будучи функціональною одиницею страхового ринку, тісно корелює із зовнішнім середовищем, яке здійснює прямий і опосередкований вплив на діяльність страховика. Взаємодіючи з туристичними ринками різних країн, страховий ринок та його функціональні одиниці потрапляють у залежність від напрямків туризму, його видів, груп споживачів туристичних послуг, політичної та економічної ситуації, яка склалася в тому чи тому регіоні світу, правового регулювання, рівня розвитку інфраструктури тощо. Різноманітні форми та види туризму потребують специфічного страхового покриття, що має різний ліміт відшкодування, перелік ризиків та обмеження. Як свідчать статистичні дані, сьогодні в Україні працюють близько 70 страхових компаній, які мають ліцензії на здійснення страхування медичних витрат для громадян, що від’їжджають за кордон. Однак реально надають названі послуги лише 35 страховиків. Зважаючи на незначний потік туристів, які щорічно виїжджають за кордон, страховим компаніям цього достатньо, щоб забезпечувати себе необхідними фінансовими ресурсами та підтримувати свою платоспроможність. Проте із зростанням конкуренції окремі страховики не зможуть задовольнити потреби ринку та змушені будуть змінити спеціалізацію або припинити свою діяльність. Було виявлено, що, вибираючи постачальників, страхові компанії аналізують умови надання відповідних послуг, що, своєю чергою, дозволяє розробляти страхові програми, які користуються попитом споживачів і є найменш витратними. Основними постачальниками послуг для страховиків є асистуючі компанії, що надають медичні, технічні та юридичні послуги. Істотного поштовху для розвитку сервісних послуг застрахованим особам повинна надати вимога, яка міститься в новому проекті Закону України "Про туризм". Вона полягає в необхідності здійснювати виплату страхового відшкодування безпосередньо у країні перебування застрахованого. Було виявлено, що партнерами страховиків на ринку страхових послуг для індустрії туризму виступають туристичні організації. В процесі цієї взаємодії визначаються основні цілі кожної із сторін. Ми побачили, що зараз у всьому світі зростає роль страхування туристичної діяльності. Експерти вважають ринок страхування туристів досить перспективним. Було доведено, що, зважаючи на те, що загалом весь ринок страхування в Україні росте, частка турстрахування у ньому, як і три роки тому, залишається незмінною – на рівні 6%. Ми з’ясували, що спеціалісти відзначають, що лідерами на українському ринку страхування туристів є шість компаній, які ділять між собою половину цього сегменту. Це «АСКА», «Еталон», «Інго», «ПРОСТО-страхування», «ТАС» та «Універсальна». Загалом же, у цій ніші страхування нині працюють близько 40 компаній. Було виявлено, що зростання ролі і прибутків від страхування в туризмі пов’язане з декількома причинами. По-перше, це постійне зростання кількості подорожуючих. По-друге – те, що клієнти частіше обирають не найдешевший базовий варіант страховки, а дорожчі поліси, котрі включають страхування від додаткових ризиків. По-третє – збільшення клієнтів, які, наприклад, виїжджаючи за кордон на рік, страхуються на весь період свого перебування, а не лише на тиждень чи два – аби отримати візу. Отже, страхування в туризмі – це система відносин між страховою компанією і туристом по захисту його життя і здоров’я та майнових інтересів при настанні страхових випадків. Таким чином, страхування виїжджаючих за кордон почало активно приносити страховикам прибутки. Проте, крім позитивних моментів, існують і негативні тенденції, які необхідно подолати для перспективного розвитку страхового ринку туристичних послуг, що й буде досліджено у наступному розділі поряд з рекомендаціями щодо їх подолання. У третьому розділі охарактеризовано основні проблеми страхування туристів, які стосуються як туристів, так і страхових компаній та запропоновано шляхи у період переходу до ринкової економіки подальшого розвитку українських страхових компаній з позицій використання та адаптації світового досвіду відповідно до національних особливостей. Було доведено, що у більшості випадків туристи не приділяють значної уваги умовам страхування. Вибір страхових програм зазвичай здійснює турфірма, керуючись при цьому виключно дешевизною страхового продукту, котрий містить мінімальний набір послуг. Проте для одержання якісного страхового покриття до уваги слід брати декілька характеристик страхового продукту: обсяг страхового покриття; перелік основних та додаткових послуг; суму страхової премії; перелік винятків зі страхового покриття; швидкість урегулювання збитків; поточне обслуговування договорів страхування та ін. Водночас, постає питання стимулювання активності турфірм. Одним із важливих резервів підвищення їх зацікавленості у співробітництві зі страховими компаніями є якість страхової послуги. Туристична фірма, яка надає у своєму секторі послуги високого рівня, прагне до того, щоб увесь комплекс послуг, який здійснюється під її егідою, відповідав цьому рівню. Було доведено, що, незважаючи на значні успіхи вітчизняних страховиків у сфері страхування туристів, існує ряд проблем, з якими стикаються як страхові компанії, так і споживачі страхових послуг, а саме: 1. невміння представників турфірм пояснити туристу механізм дії страхового полісу; 2. низька страхова культура менеджерів турфірм, які здійснюють оформлення страхових документів; 3. завищення ціни страхового полісу; 4. несвоєчасне надання у страхову компанію інформації про застрахованих; 5. борги перед страховиками внаслідок банкрутства турфірм, що відбувається з різних причин. Існують і проблеми, які виникають у туристів з приводу страхування під час перебування за кордоном. Ми побачили, що в Україні сьогодні спостерігається достатньо низький рівень культури страхування, і потенційні страхувальники під час вибору страховика беруть до уваги передусім ціну страхових послуг. Такі ж характеристики, як обсяг покриття, сервісні послуги, фінансова надійність, досвід, партнери страховика та ін., відсуваються на другий план. Тому тарифи із страхування туристів у нашій країні є досить низькими. Якщо порівняти основні параметри розвитку ринку страхування туристів в Україні та Польщі, яка має майже таку саму чисельність населення, як і ми, можна відмітити, що на українському ринку значно нижчі обсяги та рівень стандартизації страхових продуктів і тарифів. Попри зростання туристичних потоків, у цій сфері діє чималий "тіньовий" ринок, що уповільнює темпи росту обсягів страхових послуг. Аналіз реклами страхових послуг в Україні свідчить, на жаль, про низьку активність рекламодавців та майже повну відсутність цікавих рекламних продуктів будь-якого виду. Отже, питання утворення організаційно-економічного простору страхових послуг є актуальним для забезпечення страхового захисту не тільки сфери туризму, а й інших галузей та секторів економіки країни. Було доведено, що страхування покликане забезпечити безпечний відпочинок туристів. Для страхових компаній, які працюють у туристському сегменті в умовах зростаючої конкуренції важливо розробити якісні страхові продукти, що надають страховий захист для різних видів туристських подорожей та відрізняються від аналогічних, що присутні на страховому ринку. Тому все більше страховиків обирають інноваційний шлях розвитку. Основними чинниками розвитку туристського напрямку страхування є його масовість, оскільки обов’язкова наявність страхового поліса в туристів визначена законодавством, та формування іміджу страхової компанії, який сприяє залученню клієнтів з інших видів страхування. Ці передумови сприяють не тільки кількісному поширенню страхових продуктів даного виду, але і їх якісному наповненню у вигляді страхових інновацій. Інноваційний страховий продукт має більш привабливі споживчі властивості у порівнянні з попередниками, здатний задовольнити раніше не охоплені потреби потенційного страхувальника та базується на використанні нових технологій. Було доведено, що, якщо страховий продукт новий на ринку, то говорять про ринкову новизну. Якщо страхова компанія запроваджує страховий продукт, який уже був упроваджений на страховому ринку, але відсутній у її страховому портфелі, то йдеться про внутрішню новизну. Ми з’ясували, що щороку за кордон виїжджають близько 17 млн. українських туристів. Разом із тим, частка ринку туристського страхування, як ми вже відмічали у другому розділі дипломного дослідження, складає близько 6% суми страхових платежів. Рівень виплат становить близько 40%, тоді як в інших видах страхування – 5-10%. Було доведено, що на розвиток страхових інновацій країн, що розвиваються, здійснює вплив законодавче регулювання. Ми побачили, що складність процесу розробки та формування страхового продукту обумовлена зовнішніми та внутрішніми факторами, а також наявністю необхідної інформації. У процесі розробки важливо визначити не тільки зміст страхової програми, який відповідає вимогам потенційних споживачів, але й форму надання послуги. На нашу думку, визначальними для інноваційного процесу служать такі стратегічні рішення, як вихід на ринок або окремий сегмент ринку, впровадження нової технології або методики страхування, розширення спектру нових страхових послуг, впровадження та інтегруванні інновації в діючу систему страхування, яка функціонує в страховій компанії, впровадження нового регламенту інноваційного процесу та ін. Було доведено, що процес формування та використання страховою компанією нововведень – це складна й комплексна проблема, яка охоплює такі функціональні аспекти діяльності, як планування, розробка проектів, маркетинг, виробництво. Отже, сучасна страхова компанія повинна активно реагувати на тенденції, які спостерігаються в конкурентному середовищі, орієнтуватися на потенціальних клієнтів, формуючи в них конкретні потреби та стимули. Ми з’ясували, що сьогодні практично перед кожною українською страховою компанією постає завдання своєчасно ініціювати інноваційні процеси та управляти ними, оскільки поряд із проблемами конкурентоспроможності постає проблема виживання на ринку. Для покращення діяльності українських страхових компаній актуальним є звернення до зарубіжного досвіду. Практика роботи страхових організацій показує, що в страховій діяльності зниження собівартості можливе шляхом, по-перше, зміцнення фінансової стійкості страхових операцій і, по-друге, відповідною економією управлінських витрат. Було доведено, що іншим напрямом роботи по зміцненню фінансової стійкості різних страхових компаній є оптимізація і конкретика ділового і правового змісту договору страхування. Наприклад, страховик може обумовити страхувальнику певні вимоги, спрямовані на зменшення ризику. Отже, досвід зарубіжних країн показує, що диференціація ризиків забезпечує більш стабільну ринкову позицію страховика за рахунок комбінування ризиків і стимулювання страхувальників до укладання комплексних договорів за рахунок деякого зниження тарифів. Разом з тим, зарубіжний досвід підтверджує, що реальну можливість зменшення ціни на страхові послуги дає участь страховика в комерційній діяльності, яка базується на характері кругообігу коштів в процесі страхової діяльності, оскільки від моменту надходження платежів страховиків на рахунок страховика до їх виплати як страхового відшкодування проходить певний час, який визначається строком дії договору. Крім того, страховик формує резервні фонди, кошти яких довгий час можуть не використовуватися. Було доведено, що у розвинутих країнах велика увага приділяється страховому маркетингу, який включає: вивчення ринку з метою визначення страхових потреб; формування на основі останніх страхових послуг; визначення ціни на страхову послугу (страхового тарифу) по кожному виду страхування та способи її виплати; роз’яснювальну роботу по діючих договорах і видах страхування; рекламу нових послуг, вибір конкретних страхувальників та організацію їх обслуговування. Отже, в цілому можна констатувати, що практично вже створені організації і правові основи для формування ринкових відносин в страхуванні та розвитку ринків окремих страхових продуктів на різних рівнях. Проте потребується удосконалення в напрямі більш чіткої регламентації організаційно-економічних питань розвитку страхування та визначення фінансових результатів роботи страховиків. Одним з найважливіших напрямів розвитку і ефективного функціонування страхового ринку є забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності страховиків і страхувальників. Таким чином, основні напрями розвитку і ефективного функціонування національного страхового ринку нерозривно пов’язані зі створенням конкурентного середовища і вдосконаленням його організаційної структури.
Список литературы

1. Александров А. А. Страхование. – М.: Приор, 2005. – 240 с. 2. Александрова А.Ю. Международный туризм. Учебное пособие для Вузов. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 314 с. 3. Архипов А.П. О формировании й управлений коллективом страховой компании // Финансы. – 2006. – № 12. – С. 15-16. 4. Архипов А.П. Структура страхових рынков Украины // Финансы. – 2007. – № 3. – С. 8-12. 5. Архипов А.П. Эффективность страховой деятельности // Финансы. – 2006. – № 11. – С. 10-12. 6. Архипов А.П., Федоров Т.А. Управление страховой компанией в условиях кризиса платежеспособности // Финансы. – 2006. – № 6. – С. 14-19. 7. Бабарицька В. Розвиток міжнародного туризму в умовах глобалізації суспільно-економічних процесів // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. – К.: Либідь, 2005. – Т. 1. – С. 347-351. 8. Бабенко В. Канали розподілу страхових послуг у промислове розвинутих країнах // Економіка України. – 2006. – № 7. – С. 10-15. 9. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. – 374 с. 10. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2002. – 287 с. 11. Барановський О.І. Розвиток страхового бізнесу в Україні //Фінанси України. – 2006. – №8. – С. 20-22. 12. Бовкун А. Зелений коридор відкрили для „лайфового” страхування // Галицькі контракти. – 2006. – № 7. – С. 15-19. 13. Внукова Н.Н. Практика страхового бизнеса. – К.: Либра, 2004. – 246 с. 14. Воронова Э.Ю. Социально-економическое значение международного туризма // Бизнес и политика. – 2006. – № 5. – С. 20-22. 15. Временко О.В., Корват Е.В. Ринок страхування життя // Страхова справа. – 2007. – № 3. – С. 14-16. 16. ВТО рекомендує, але не зобов’язує // Туризм: практика, проблеми, перспективи, 2006, №7. – 48 с. 17. ВТО: прогнозы на будущее // Зеркало недел. – № 12. – 2006. – С. 45-46. 18. Вчіться вибирати надійного страховика – поради газети „Бізнес” // „Бизнес”. – 2006. – № 43. – С. 5-9. 19. Гапанюк М.А., Малько В.І. Передумови та перспективи розвитку страхування в Україні // Фінанси України. – 2005. – №7. – С. 19-24. 20. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учебник. – Х.: Олди-Плюс, 2005. – 240 с. 21. Гомелля В. Б., Туленты Д. С. Страховой маркетинг (актуальные проблемы методологии, теории и практики). – М.: Анкил, 1999. – 128 с. 22. Гуляев В.Г. Туристическая деятельность. Учебная помощь. – М.: Ноллиджи, 2006. – 312 с. 23. Данилин А.Э. Развитие иностранного туризма // Туризм. – 2005. – № 4. – С. 21-23. 24. Дышкант Т. Сочетание объема и качества // Страховое ревю. –1998. – №1. – С.23-27. 25. Дюжиков Е.Ф., Сплетухов Ю.А. Оценка финансового состояния страховщиков // Финансы. – 2005. – № 11. – С. 14-19. 26. Євченко Ю.В. Економічна природа, функції та взаємодії суб’єктів страхового ринку, визначення сутності об’єктів страхування у контексті досвіду країн із ринковою економікою: Зб. наук. праць вчених. – Вип. 22. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, 1999. – С. 53-61. 27. Євченко Ю.В. Необхідність та роль страхування в умовах ринкової економіки: Зб. наук. праць вчених. – Вип. 21. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, 1999. – С. 47-53. 28. Євченко Ю.В. Проблеми розвитку страхування життя і здоров’я у країнах Центральної і Східної Європи: реформи системи соціального забезпечення та перспективи // Економіст. – 1999. – № 9. – С. 62-67. 29. Євченко Ю.В. Страхування і його місце в управлінні ризиками у ринковій економіці // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 1999. – №3. – С. 139-149. 30. Євченко Ю.В. Сучасна структура, стан та тенденції розвитку страхового ринку України в умовах переходу до економіки ринкового типу // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. –1999. – №4. – С. 190-199. 31. Життя віддайте лайфовим компаніям // Україна BUSINESS. – 2006. – № 42(592). – С. 21-23. 32. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" від 18 листопада 2003 р. № 1282-IV. 33. Залетов А.Н. Страхование в Украине. Под ред. доктора экономических наук О.А. Слюсаренко. – К.: Международная агенция «BeeZone», 2006. – 299 с. 34. Залєтов О., Піксотова О. Особливості страхування громадян, які виїжджають за кордон // Страхова справа. – 1999. – №1. – С. 30-45. 35. Заруба О.Д. Страхова справа. – К.: Либідь, 2006. – 255 с. 36. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. – К.: УФІМБ, 2005. – 246 с. 37. Зорин И.В. Энциклопедия туризма. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 477 с. 38. Зубец А. Качество страхового продукта // Страховое ревю. – 2000. – №7. – С. 31-33. 39. Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Выбранные труды: в 5-ти т. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 346 с. 40. Кирилов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. – Спб.: СГУ, 2006. – 184 с. 41. Клапків М.С. Основи страхового підприємництва // Фінанси України. – 2007. – №1. – С. 11-13. 42. Класика страхування – проти спокуси // Галицькі контракти. – 2006. – № 16. – С. 16-18. 43. Краснова И. Разработка страхового рынка // Страховое ревю. – 1998. – №2. – С. 20-26. 44. Кузнецова Н.В. Страхование туристов: новые страховые продукты // Страховое дело. – 2003. – №1. – С. 53-55. 45. Ларіонова Л. Страховий ринок в Україні: яким йому бути? // Фінанси України. – 2006. – №8. – С. 34-36. 46. Лук’янчук С. Страховикам страшно // Галицькі контракти. – 2006. – № 44. – С. 16-17. 47. Мамедов А.А. Государство и страхование // Государство и право. – 2004. – №10. – С. 19-21. 48. Мартиков В.В. Ризики на ринку праці та їх страхування // Фінанси України. – 2005. – №9. – С. 5-9. 49. Мудрик Д. Контроль и оценка ситуации. Анализ финансового состояния страховых компаний // Страховой аудит. – 2007. – № 2. – С. 14-16. 50. Никифоров О. Туризм: проблемы статистического изучения // Вопр. статистики. – 2006. – № 1. – С. 42-45. 51. Орланюк-Малицкая Л.А. О формировании страховой услуги // Финансы и кредит. – 2000. – №8. – С. 35-39. 52. Орланюк-Малицкая Л.А. Платежеспособность страховой организации. – К.: Академия, 2004. – 219 с. 53. Осадець С. Проблеми впровадження в Україні європейських стандартів страхової діяльності. – Л.: Діло, 2006. – 260 с. 54. Очимовская Т. „Жизнь” на Западе лучше? // Деловая столица. – 2006. – № 42. – С. 16-18. 55. Очимовская Т. Предприятия получат льготы по «жизни» // Деловая столица. – 2004. – № 5. – С. 8-10. 56. Паращак О. Огляд ринку страхування туристів в Україні // Страхова справа. – 2004. – №13. – С. 44-59. 57. Пасічник В.В. Страхування депозитів // Фінанси України. – 2004. –№11. – С. 14-15. 58. Петров А.А. Страховое право: Учебное пособие. – СПб.: Знание, 2006. – 248 с. 59. Правила размещения страховых резервов // Страховое дело. – 2005. – № 4. – С. 15-16. 60. Програма розвитку страхового ринку України // Страхова справа. – 2007. – № 1. – С. 24-25. 61. Пузакова Е.П., Честникова В.А. Международный туристический бизнес. – М.: Деловой мир, 2006. – 175 с. 62. Ржанов А.А. Страхование вошло в группу лидирующих по темпам роста отраслей экономики Украины // Финансы. – 2006. – № 1. – С. 20-22. 63. Сенин В.С. Международный туризм: современное состояние и перспективы развития. – К.: Генеза, 2006. – 400 с. 64. Сенин В.С. Организация международного туризма. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 241 с. 65. Словарь страховых терминов / Под ред. Е. В. Коломина, В. В. Шахова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 260 с. 66. Сплетухов Ю.А. Государственное регулирование страховой деятельности // Аудитор. – 2005. – №1. – С. 10-12. 67. Сплетухов Ю.А. Место и роль государства в организации страхования в современных условиях // Финансы. – 2004. – № 9. – С. 14-19. 68. Страхування: Підручник / Під ред. Осадець С.С. – К.: КНЕУ, 1999. – 244 с. 69. Сухов В.А. Государственное регулирование финансовой устойчивости страховщиков. – К.: Академия, 2005. – 219 с. 70. Сухов В.А. Страховой рынок Украины. – К.: Академия, 2005. – 255 с. 71. Таркуцяк А.О. Страхування. – К.: ЄУФІСМБ, 2007. – 211 с. 72. Тринчук В. Страховий продукт в системі маркетингу: сутність та класифікація // Страхова справа. – 2002. – №3. – С.78-81. 73. Храмов В.В. Стратегический маркетинг – конкурентное преимущество страховщика // Страховое дело. – 2004. – №6. – С. 9-18. 74. Шахов В.В. Введение в страхование: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 217 с. 75. Шелехов К. В., Бігдаш В. Д. Страхування: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 424 с. 76. Шиманська С. Страховий захист підприємств України та їх працівників // Економіка України. – 2004. – №5. – С. 2-10. 77. Шиминова М.Я. Страхование: история, действующее законодательство, перспективы // Економіка України. – 2006. – №3. – С. 14-16. 78. Щеглова Е. Два года без перемен // ІнвестГазета. – 2005. – № 49. – С. 4-9. 79. Экономика современного туризма / Карпова Г.А., Воронцова М.Г., Нотаров М. В. и др. – Спб: Герда, 2006. – 255 с. 80. Экономика страхования и перестрахования. – М.: Анкил, 2006. – 288 с. 81. Юлдашев Р., Шаплыко Д. О финансовых ресурсах и платежеспособности страховой компании // Страховое дело. – 2005. – №3. – С. 21-24. 82. Юлдашев Р.Т. Страховой бізнес: Словарь-справочник. – М.: Анкил, 2000. – 272 с. 83. Юргенс И. Внутрисистемное регулирование страхования // Страховое дело. – 2005. – № 10. – С. 18-19. 84. Юргенс И.О проблеме регулирования страхования // Страховое дело. – 2005. – № 9. – С. 10-12. 85. Янчишен В. Нормативне регулювання діяльності страхових організацій в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №2. – С. 15-18.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
297
Скачать бесплатно 20281.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.